Porady dla zdających geografię

Porady dla zdających geografię

Informacja dla maturzystów przystępujących do egzaminu pisemnego z biologii.

W związku ze zbliżającym się egzaminem maturalnym z biologii przypominamy zdającym, że rozwiązując zadania należy:

 • udzielać odpowiedzi zgodnie z poleceniem i wyłącznie na temat,
 • zwięźle i precyzyjnie formułować odpowiedzi, unikać skrótów myślowych,
 • analizować i interpretować materiały źródłowe (teksty, rysunki, tabele, schematy, wykresy),
 • przetwarzać podane dane, np. na formę schematu, tabeli, wykresu itp.,
 • czytać ze zrozumieniem teksty i wyciągać wnioski na ich podstawie,
 • podawać odpowiednie przykłady ilustrujące omawiane procesy, zjawiska biologiczne, dotyczące omawianych organizmów,
 • dokonywać prostych obliczeń, np. z do zadań z genetyki.

Poniższe rady powinny Wam również pomóc w uzyskaniu dobrego wyniku z egzaminu maturalnego z biologii, który odbył sie rok temu: Informacja dla maturzystów przystępujących do egzaminu z geografii.

W związku ze zbliżającym się egzaminem maturalnym z geografii przypominamy zdającym, że rozwiązując zadania należy:

 • czytać uważnie treść polecenia. Zwracać szczególną uwagę na tzw. czasowniki operacyjne użyte w poleceniach. Wskazują one, jakiego rodzaju i jak obszerna powinna być prawidłowo udzielona odpowiedź. Na przykład polecenie zaczynające się od sformułowania „wyjaśnij" wymaga szerszego zakresu odpowiedzi niż zaczynające się od słów „podaj" czy „określ".
 • bardzo uważnie analizować wszystkie elementy dołączone do zadań (mapy, wykresy, tabele, rysunki). Szczególną uwagę należy zwrócić na barwną mapę topograficzną, skalę, w której jest wykonana oraz legendę mapy. Barwną mapę można oderwać wzdłuż perforacji od arkusza egzaminacyjnego.
 • odpowiadać zgodnie z poleceniem, stosując właściwą terminologię geograficzną. Należy udzielać zwięzłych, ale wyczerpujących odpowiedzi, unikać skrótów myślowych oraz zbyt ogólnych odpowiedzi.
 • podawać tyle np. cech czy argumentów, ile jest wymagane w poleceniu. Jeśli zdający poda ich więcej, egzaminator ocenia tylko tyle (liczonych od pierwszej), o ilu mówi polecenie.
 • w zadaniach wymagających wykonania obliczeń należy je zapisać w miejscu na to przeznaczonym.
 • dbać o poprawność językową, pisać czytelnie, gdyż egzaminator nie może przyznać punktów za odpowiedź, której nie jest w stanie przeczytać.
 • stosować prawidłowo terminologię geograficzną. Przygotowując się do egzaminu należy pracować z atlasem, dzięki temu zapamiętuje się rozmieszczenie ważniejszych obiektów na mapach Polski, poszczególnych kontynentów i świata.

Przypominamy, że zdający może posiadać na egzaminie (oprócz czarnego długopisu) lupę, która ułatwia pracę z barwną mapą topograficzną, prosty kalkulator, linijkę, gumkę i ołówek.

Opis egzaminu maturalnego z geografii wraz przykładowo rozwiązanymi zadaniami oraz punktracją.

źródło: CKE

 

 

 

 

 

Komentarze (0)