Studia podyplomowe w Opolu

Dla kogo studia podyplomowe w Opolu?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących iść na studia podyplomowe jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą pójść osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło. Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Opolu

Na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe prawie zawsze są płatne (wyjątek stanowią studia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej), niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat. Różny jest też czas trwania studiów podylomowych. Zwykle są to dwa semestry studiów podyplomowych, jednak zdarzają się kierunki, gdzie studia podyplomowe trwają semestrów cztery.

Oferta studiów podyplomowych w Opolu

Główną uczelnią opolską, jeśli chodzi o studia podyplomowe są Politechnika Opolska oraz Uniwersytet Opolski i tym uczelniom przyjrzymy się jako pierwszym.

Na Politechnice Opolskiej dostępne kierunki na studiach podyplomowych dzielą się na Wydziały:

 • Wydział Ekonomii i Zarządzania, na którym otwarte są kierunki: Budownictwo w energetyce Wydział Budownictwa i Architektury, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Biznes międzynarodowy Unia Europejska-Chin, Holistyczne zarządzanie kapitałem ludzkim, Rachunkowość i finanse, Rachunkowość i finanse dla nauczycieli, Rozwój i utrzymanie personelu w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, marketing i przedsiębiorczość dla nauczycieli, Zarządzanie, marketing i przedsiębiorczość. 
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, na którym otwarte są kierunki: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami masażu, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami sensomotoryki, Neurorehabilitacja w edukacji i terapii, Przygotowanie pedagogiczne, Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli oraz Wychowanie fizyczne dla nauczycieli.
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, na którym otwarte są kierunki: Informatyka z elementami informatyki śledczej oraz Systemy i sieci komputerowe.
 • Wydział Mechaniczny, na którym otwarte są kierunki: Technika samochodowa oraz Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny budynków.
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, na którym otwarte są kierunki: Technologie informacyjne w dydaktyce, Technologie informacyjne w edukacji z programowaniem, Zarządzanie projektami w organizacjach.

Kolejną uczelnią, na której można kontynuować naukę na studiach podyplomowych jest Uniwersytet Opolski. Tutaj wydziałami odpowiedzialnymi za prowadzenie kursów są:

 • Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, gdzie otwarte są studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.
 • Wydział Historyczno-Pedagogiczny, gdzie otwarte są kierunki: Podyplomowe studia terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką (Instytut Studiów Edukacyjnych), Podyplomowe studia wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna (Instytut Studiów Edukacyjnych), Podyplomowe studia kształcenie Wczesnoszkolne i Muzyka/Plastyka/ dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (Instytut Studiów Edukacyjnych), Studia podyplomowe Wczesna edukacja nauczania języka angielskiego z wychowaniem artystycznym (Instytut Studiów Edukacyjnych), Organizacja i zarządzanie oświatą (Instytut Nauk Pedagogicznych), Resocjalizacja instytucjonalna (Instytut Nauk Pedagogicznych), Nadzór pedagogiczny (Instytut Nauk Pedagogicznych), Studia Podyplomowe w zakresie Historii Studia przygotowujące merytorycznie do nauczania przedmiotu „Historia” oraz „Historia i kultura Niemiec” (Instytut Historii), Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii – Studia Podyplomowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Instytut Historii), Międzyinstytutowe Studia Podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotów: Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo Epok; Wiedza o społeczeństwie; Edukacja dla bezpieczeństwa; Wiedza o kulturze (Instytut Politologii), Etyka i filozofia w szkole (Instytut Filozofii), Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych, diagnoza i terapia psychologiczna (Instytut Psychologii), Psychologia wpływu społecznego (Instytut Psychologii), Psychologia transportu (Instytut Psychologii).
 • Wydział Ekonomiczny ze studiami podyplomowymi: Zarządzanie zasobami ludzkimi (Katedra Organizacji i Zarządzania), Kompetencje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Katedra Organizacji i Zarządzania), Realizacja projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (Katedra Finansów i Rachunkowości), Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach (Katedra Finansów i Rachunkowości), Pośrednik i zarządca nieruchomości (Zakład Teorii Ekonomii), Wycena nieruchomości (Zakład Teorii Ekonomii).
 • Wydział Filologiczny posiada w swojej ofercie studia podyplomowe na kierunkach: Tłumaczenia ustne i pisemne (Instytut Filologii Angielskiej), Podyplomowe Studia Translatorskie (Doskonalenie) (Instytut Filologii Angielskiej), Język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym (Instytut Filologii Germańskiej), Studium Podyplomowe z Kształcenia Translatorycznego (Instytut Filologii Germańskiej), Nauczanie mniejszościowe języka, historii i kultury niemieckiej, Nauczanie języka polskiego jako obcego (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa), Filologia polska – studia podyplomowe dla absolwentów kierunków humanistycznych (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa), Język czeski w komunikacji oficjalnej (Katedra Slawistyki), Nauczanie języka polskiego w szkole (Zakład Polonistyki Stosowanej), Podyplomowe Studia Logopedyczne (Zakład Polonistyki Stosowanej), Wiedza o kulturze (Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki).
 • Wydział Przyrodniczo-Techniczny oferuje studia podyplomowe na kierunkach: Biotechnologia (Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej), Inżynieria środowiska z zakresu energetycznego na potrzeby termomodernizacji i oceny energetycznej budynków (Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej), Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów przekształconych (Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi), Odnawialne źródła energii (Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi).
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki proponuje możliwość studiowania na studiach podyplomowych na kierunkach: Studia Podyplomowe z Fizyki dla Magistrów Innych Specjalności (Instytut Fizyki)
 • Wydział Chemii prowadzi zajęcia na kierunkach: Chemia i Dydaktyka Chemii oraz Tworzywa Sztuczne – otrzymywanie, modyfikacja i przetwórstwo.
 • Wydział Teologiczny posiada ofertę studiów podyplomowych na kierunkach: Wychowanie do życia w rodzinie, Wiedza o Biblii, Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ekumeniczne drogi pojednania. Katedra Jean Monnet, Ikonopisarstwo. Studium chrześcijańskiego Wschodu, Socjoterapia oraz Coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa i duchowości rodzinnej.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu organizuje kursy dla pielęgniarek i położnych na kierunkach: Anestezjologia i Intensywna Opieka, Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, Pielęgniarstwo kardiologiczne, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, Leczenie ran dla pielęgniarek, Leczenie ran dla położnych, Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, Szczepienia ochronne dla położnych, Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, Żywienie dojelitowe i pozajelitowe oraz Terapia bólu przewlekłego u dorosłych. Kursy dla nauczycieli obejmują kierunek: Kurs dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy. Natomiast kursy dla opiekunów medycznych to specjalność: Profilaktyka odleżyn dla opiekunów medycznych.

Praca po studiach podyplomowych w Opolu

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować. Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

zasady rekrutacji na studia 2017

 


 

 

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE