• DIETETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Dietetyka
   Studia drugiego stopnia oferują teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Studenci nabywają umiejętności w prowadzeniu badań w dziedzinie żywności i żywienia oraz kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Ponadto nacisk kładzie się na wiedzę z zakresu planowania i wdrażania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków do życia grup ludności. Kształci się specjalistów profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych. Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia. Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą żywienia pacjentów i rozpowszechniać oświatę zdrowotną.
   Absolwent kończący studia drugiego stopnia kierunek dietetyka, będzie ukierunkowany na działalność w zakresie dietetyki klinicznej. Będzie miał wiadomości z zakresu fizjologii, patofizjologii oraz biochemii klinicznej na poziomie, który pozwoli współpracować z lekarzem w zakresie leczenia żywieniowego. Będzie mógł podjąć pracę w lecznictwie otwartym, jak i klinicznym na oddziałach chirurgicznych, gastroenterologicznych, diabetologicznych oraz pediatrycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest wynik egzaminu pisemnego, średnia ocen ze studiów i ocena z dyplomu.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • KIERUNEK LEKARSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Lekarski
   Celem studiów na kierunku lekarskim jest nauczanie fundamentalnych teorii i zasad praktyki medycznej, przekazanie umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentami, współpracownikami i innymi wykonawcami zawodów medycznych, oraz przygotowanie do kierowanie zespołami ludzkimi. Studia powinny wyposażyć absolwenta w niezbędną wiedzę i umiejętności jak i zasady etyczne gwarantujące profesjonalną i bezpieczną opiekę lekarską.
   Zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania absolwent posiada teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza medycyny.
   Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do:
   • planowania i realizacji postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego opartego na naukowych podstawach respektującego zasady humanitaryzmu;
   • krytycznej oceny wyników badań naukowych,
   • prowadzenia badań naukowych oraz upowszechnienie ich wyników;
   • współpracy z innymi realizatorami opieki zdrowotnej,
   • kierowania zespołami ludzkimi,
   • kontynuacji edukacji zawodowej,
   • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych;
   Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w : publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    

    

  • KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Lekarsko-dentystyczny
   Celem studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jest nauczanie podstawowych, fundamentalnych teorii i zasad praktyki medycznej, oraz przekazanie umiejętności komunikacji z pacjentem i współpracy z pacjentami, oraz współpracownikami i innymi wykonawcami zawodów medycznych. Studia powinny wyposażyć w niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje i zasady etyczne gwarantujące profesjonalną i bezpieczną opiekę dentystyczną.
   Zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania absolwent posiada teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.
   Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do:
   • prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej;
   • planowania, wdrożenia i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej;
   • postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach respektującego zasady humanitaryzmu;
   • prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności, oraz upowszechnienie ich wyników;
   • nauczania i zarządzania w zakresie wykonywania zawodu;
   • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych;
   Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, a po uzyskaniu odpowiednich uprawnień mogą prowadzić praktykę lekarza dentysty.
   W trakcie studiów studenci powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, oraz zarządzania placówkami służby zdrowia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarsko-dentystycznym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    

    

    

  • NAUKI O ZDROWIU ORAZ NAUKI MEDYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne
   Studia doktoranckie trwają 8 semestrów. W pierwszym roku doktoranci odbywają zajęcia z Informacji naukowej i bibliograficznej, Metod nauczania i oceny wyników, Metodologii badań naukowych w medycynie, statystyce i informatyce. Wszystkie wyżej wymienione kursy kończą się egzaminem. Drugi rok studiów obejmuje nauczanie z zakresu: Metodologia badań naukowych w medycynie, statystyka oraz Metodologia badań naukowych w medycynie, informatyka. Doktoranci na III roku odbywają zajęcia z Bioetyki w badaniach naukowych oraz do wyboru z filozofii bądź historii medycyny. Mają również obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego. W ciągu IV roku powinna być złożona i obroniona rozprawa doktorska. Doktoranci wszystkich lat zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 20 i nie większym niż 90 godzin rocznie. Dodatkowo doktoranci uczestniczą w zebraniach naukowych i seminariach w zakresie przewidzianym przez opiekuna, w czasie których referują tematy związane z kierunkiem prowadzonych badań.
   Absolwent uzyskuje przygotowanie do otrzymania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu lub nauk medycznych w zakresie medycyny, biologii medycznej lub stomatologii. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, a także posiada wiedzę i umiejętności prowadzenia zajęć ze studentami.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    


   Studia III stopnia

    

   Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, średnia ocen uzyskanych na studiach, ocena projektu badawczego oraz osiągnięcia naukowe. 

   Dowiedz się więcej

    

    

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
 
Studia I stopnia:
DIETETYKA
 
Studia II stopnia:
DIETETYKA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Doktoranckie

NAUKI O ZDROWIU ORAZ NAUKI MEDYCZNE