• DIETETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Dietetyka
   Studia drugiego stopnia oferują teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Studenci nabywają umiejętności w prowadzeniu badań w dziedzinie żywności i żywienia oraz kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Ponadto nacisk kładzie się na wiedzę z zakresu planowania i wdrażania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków do życia grup ludności. Kształci się specjalistów profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych. Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia. Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą żywienia pacjentów i rozpowszechniać oświatę zdrowotną.
   Absolwent kończący studia drugiego stopnia kierunek dietetyka, będzie ukierunkowany na działalność w zakresie dietetyki klinicznej. Będzie miał wiadomości z zakresu fizjologii, patofizjologii oraz biochemii klinicznej na poziomie, który pozwoli współpracować z lekarzem w zakresie leczenia żywieniowego. Będzie mógł podjąć pracę w lecznictwie otwartym, jak i klinicznym na oddziałach chirurgicznych, gastroenterologicznych, diabetologicznych oraz pediatrycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest wynik egzaminu pisemnego, średnia ocen ze studiów i ocena z dyplomu.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • KIERUNEK LEKARSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Lekarski
   Celem studiów na kierunku lekarskim jest nauczanie fundamentalnych teorii i zasad praktyki medycznej, przekazanie umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentami, współpracownikami i innymi wykonawcami zawodów medycznych, oraz przygotowanie do kierowanie zespołami ludzkimi. Studia powinny wyposażyć absolwenta w niezbędną wiedzę i umiejętności jak i zasady etyczne gwarantujące profesjonalną i bezpieczną opiekę lekarską.
   Zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania absolwent posiada teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza medycyny.
   Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do:
   • planowania i realizacji postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego opartego na naukowych podstawach respektującego zasady humanitaryzmu;
   • krytycznej oceny wyników badań naukowych,
   • prowadzenia badań naukowych oraz upowszechnienie ich wyników;
   • współpracy z innymi realizatorami opieki zdrowotnej,
   • kierowania zespołami ludzkimi,
   • kontynuacji edukacji zawodowej,
   • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych;
   Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w : publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    

    

  • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Lekarsko-dentystyczny
   Celem studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jest nauczanie podstawowych, fundamentalnych teorii i zasad praktyki medycznej, oraz przekazanie umiejętności komunikacji z pacjentem i współpracy z pacjentami, oraz współpracownikami i innymi wykonawcami zawodów medycznych. Studia powinny wyposażyć w niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje i zasady etyczne gwarantujące profesjonalną i bezpieczną opiekę dentystyczną.
   Zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania absolwent posiada teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.
   Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do:
   • prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej;
   • planowania, wdrożenia i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej;
   • postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach respektującego zasady humanitaryzmu;
   • prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności, oraz upowszechnienie ich wyników;
   • nauczania i zarządzania w zakresie wykonywania zawodu;
   • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych;
   Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, a po uzyskaniu odpowiednich uprawnień mogą prowadzić praktykę lekarza dentysty.
   W trakcie studiów studenci powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, oraz zarządzania placówkami służby zdrowia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarsko-dentystycznym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    

    

    

  • NAUKI O ZDROWIU ORAZ NAUKI MEDYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne
   Studia doktoranckie trwają 8 semestrów. W pierwszym roku doktoranci odbywają zajęcia z Informacji naukowej i bibliograficznej, Metod nauczania i oceny wyników, Metodologii badań naukowych w medycynie, statystyce i informatyce. Wszystkie wyżej wymienione kursy kończą się egzaminem. Drugi rok studiów obejmuje nauczanie z zakresu: Metodologia badań naukowych w medycynie, statystyka oraz Metodologia badań naukowych w medycynie, informatyka. Doktoranci na III roku odbywają zajęcia z Bioetyki w badaniach naukowych oraz do wyboru z filozofii bądź historii medycyny. Mają również obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego. W ciągu IV roku powinna być złożona i obroniona rozprawa doktorska. Doktoranci wszystkich lat zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 20 i nie większym niż 90 godzin rocznie. Dodatkowo doktoranci uczestniczą w zebraniach naukowych i seminariach w zakresie przewidzianym przez opiekuna, w czasie których referują tematy związane z kierunkiem prowadzonych badań.
   Absolwent uzyskuje przygotowanie do otrzymania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu lub nauk medycznych w zakresie medycyny, biologii medycznej lub stomatologii. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, a także posiada wiedzę i umiejętności prowadzenia zajęć ze studentami.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    


   Studia III stopnia

    

   Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, średnia ocen uzyskanych na studiach, ocena projektu badawczego oraz osiągnięcia naukowe. 

   Dowiedz się więcej

    

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
 
Studia I stopnia:
DIETETYKA
 
Studia II stopnia:
DIETETYKA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Doktoranckie

NAUKI O ZDROWIU ORAZ NAUKI MEDYCZNE