• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki, co oznacza m.in.:

  • uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie nauk o administracji, prawie i gospodarce, w tym o ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk społecznych, elementarnej terminologii z ich zakresu, o stosowanych w tych naukach metodologii badań, technikach i narzędziach pozyskiwania i opracowywania danych;
  • przekazanie zaawansowanej wiedzy (dla której punktem wyjścia są informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej z programu szkół ponadgimnazjalnych) o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnego państwa, prawa, administracji publicznej i innych instytucji;
  • kształcenie świadomej (refleksyjnej i krytycznej) percepcji, umiejętności analizy oraz interpretowania zjawisk i procesów zachodzących wewnątrz administracji jak i relacji administracji z państwem, innymi instytucjami, polityką, prawem oraz gospodarką;
  • uzyskanie umiejętności analizy i kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów w świetle obowiązującego prawa oraz norm i reguł etycznych, wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, w tym w ramach wielu rodzajów aktywności związanych z zawodem;
  • wykształcenie świadomości samodzielnego uzupełniania oraz doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, projektowania własnej ścieżki kształcenia, odgrywania rozmaitych ról obywatelskich, w tym samodzielnego i świadomego podejmowania decyzji wyborczych, uczestniczenia w konstruowaniu projektów aktywności obywatelskiej, konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, respektowania różnic kulturowych, politycznych i światopoglądowych, bycia promotorem postaw opartych na tolerancji i uznaniu możliwych odmienności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz wynik testu.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku bezpieczeństwo państwa uczestnicząc w procesie dydaktycznym, realizowanym za pomocą innowacyjnych metod kształcenia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym. Studia pozwalają absolwentowi na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa związanej z systemem bezpieczeństwa państwa, podstaw prawnych i procedur dotyczących bezpieczeństwa, podmiotów właściwych w sferze bezpieczeństwa państwa, zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowanej tematyki bezpieczeństwa na poziomie sektorowym oraz różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie. Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa zdobywa i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z przebiegiem procesów cywilizacyjnych, kulturowych, tożsamościowych oraz społeczno-ekonomicznych wiążąc jednocześnie zjawiska globalne z ich wpływem na wydarzenia lokalne. Rozumie i zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa państwa, zależności ich łączące, systemy, które tworzą. Potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa państwa odwołując się do teorii, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów i na tej podstawie prognozować scenariusze rozwoju sytuacji bezpieczeństwa.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpiezeństwo państwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo państwa jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna jest przekazanie studentom nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy ekonomicznej oraz wykształcenie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, w środowisku społecznym i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Duży nacisk położony jest również na wykształcenie kompetencji obywatelskich, kluczowych w przyszłej pracy zawodowej absolwentów. Praktyczny profil studiów oraz zbilansowany plan studiów, obejmujący kursy teoretyczne i praktyczne pozwolą na zdobycie szerokiej i aktualnej wiedzy ekonomicznej oraz przydatnych praktycznych umiejętności. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane przez absolwentów kierunku ekonomia społeczna w efekcie dają szerokie przygotowanie do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej , w sektorze pożytku publicznego, w różnorodnych instytucjach społecznych i organizacjach non-profit.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia społeczena brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski i język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia społeczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia jest:

  • Przekazanie wiedzy (dla której punktem wyjścia są informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej z programu szkół ponadgimnazjalnych) o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnej polityki, podmiotach politycznych, determinantach działań i procesów politycznych; 
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o metodach i narzędziach (w tym technikach pozyskiwania danych) pozwalających opisywać instytucje polityczne, procesy w nich i między nimi zachodzące oraz wykształcenie umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, a także rozpoznanych metod analizy naukowej;
  • Wykształcenie umiejętności przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, realizacji prostych zadań badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej.

  Celem studiów I stopnia, rozumianych jako studia zawodowe, jest ponadto przygotowanie absolwentów do podjęcia różnego typu karier zawodowych kojarzonych z personelem zaplecza partii politycznych, instytucji życia publicznego, w szczególności samorządu terytorialnego, organizacji III sektora oraz aktywnych ról pełnionych w organizacjach politycznych, organizacjach non-profit, mediach, czy w lokalnym środowisku. Zasób wiedzy pozyskanej w trakcie studiów, kompetencje społeczne i trening intelektualnej ciekawości mogą być wykorzystane w wielu nowych pojawiających się na rynku pracy zawodach, takich jak researcher, broker informacji, fundraiser.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia na kierunku prawo przygotowują nowoczesnych, profesjonalnych, przedsiębiorczych prawników, którzy sprawnie zarządzają i wykonują zadania związane z obsługą prawną w instytucjach sektora publicznego, ale również w pracy na stanowiskach w sektorze prywatnym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej; studia na kierunku prawo pozwalają również na przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim. W trakcie studiów absolwent poznał uniwersalne standardy wykonywania zawodu, nowoczesnych metod i narzędzi w zakresie wykonywania usług prawniczych, stąd może on wykorzystać zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje nie tylko w zawodach prawniczych, takich jak adwokat, radca prawny, prokurator, czy sędzia, ale również w nowych pojawiających się na rynku pracy profesjach.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia stacjonarne magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe jest:

  • Przekazanie zaawansowanej wiedzy (dla której punktem wyjścia są informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej z programu szkół ponadgimnazjalnych) o podmiotach stosunków międzynarodowych, sferach ich aktywności oraz o wielopłaszczyznowych, historycznych i współczesnych procesach w różnych regionach świata;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o metodach i narzędziach (w tym technikach pozyskiwania danych) pozwalających opisywać złożoność środowiska międzynarodowego i procesów w nim zachodzących, funkcjonowanie wybranych instytucji międzynarodowych oraz struktur społecznych. Celem jest także wykształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy rejestrujących procesy międzynarodowe w ich wymiarze społecznym, politycznym, gospodarczym oraz kulturowym;
  • Wykształcenie umiejętności samodzielnej analizy i interpretacji wybranych zjawisk, kreatywnego rozwiązywania określonych problemów, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz umiejętności samodzielnego przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów i prac zespołowych czy też realizacji prostych prac badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)