ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

tel. 12 633 63 77

fax. 12 422 77 62

e-mail: historia@adm.uj.edu.pl

www.historyczny.uj.edu.pl

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

tel. 12 633 63 77

fax. 12 422 77 62

e-mail: historia@adm.uj.edu.pl

www.historyczny.uj.edu.pl

 • ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Archeologia
  Licencjackie studia w zakresie archeologii trwają 3 lata (6 semestrów). Są przeznaczone dla osób, które pragną uzyskać podstawową wiedzę z archeologii i jej nauk pomocniczych, metod prowadzenia i dokumentowania wykopalisk oraz technicznego opracowywania źródeł archeologicznych.
  Nauczane przedmioty podzielono na 4 zasadnicze grupy.
  • ogólne – obejmujące podstawy wybranych nauk humanistycznych (np. historii starożytnej i średniowiecza, historii sztuki, etnografii, filozofii);
  • podstawowe – obejmujące nauki pomocnicze archeologii (np. antropologia fizyczna, nauki o ziemi, numizmatyka);
  • kierunkowe – najliczniejsza grupa zajęć pozwalająca na uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie archeologii: pradziejowej i nowożytnej, śródziemnomorskiej, Nowego Świata oraz metodologii, źródłoznawstwa archeologicznego, konserwacji zabytków;
  • zawodowe ćwiczenia terenowe – odbywająca się zasadniczo w miesiącach wakacyjnych praktyczna nauka zawodu w czasie prowadzonych przez Instytut wykopalisk, m.in. na terenie Polski, Ukrainy, Egiptu.
  Absolwenci mogą pracować w charakterze „techników” wykopaliskowych i laborantów muzealnych, w muzeach, służbach konserwatorskich i w wyspecjalizowanych firmach zajmujących się prowadzeniem ratowniczych prac wykopaliskowych. Ich wiedza zawodowa i ogólna umożliwia, po uzyskaniu tytułu licencjata, kontynuowanie studiów na poziomie magisterskim. Podstawowe umiejętności: prowadzenie eksploracji stanowisk o różnej charakterystyce, odczytywanie i dokumentowanie układów stratygraficznych, obsługa urządzeń pomiarowych, pobieranie prób specjalistycznych, wykonywanie kart katalogu naukowego, muzealnego, korzystanie ze zbiorów archiwalnych, tworzenie ewidencji konserwatorskiej i realizacja projektów wystawienniczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski
  • Geografia lub historia lub historia sztuki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Etnologia i antropologia kulturowa
  Etnologia i antropologia kulturowa dają ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz specjalistyczną wiedzę z etnologii. Stąd te studia dostarczają orientacji w problemach filozofii, socjologii, historii, metodologii nauk społecznych i historycznych, które współtworzą wiedzę etnologiczną, a przede wszystkim kształcą w zakresie historii, teorii i metod etnografii, etnologii, etnologii i antropologii kulturowej /antropologii społecznej/ antropologii społeczno-kulturowej, etnologii Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, historii i kultury wybranych regionów (np. krajów karpackich), historii i kultury niektórych grup etnicznych czy narodowościowych (np. Romów, Łemków), antropologii historycznej, antropologii współczesności, etnologicznych analiz czy interpretacji takich form aktywności społeczno-kulturowej, jak religia i magia, sztuka ludowa, nieprofesjonalna czy folklor.
  Studia pierwszego stopnia licencjackie kształcą absolwenta umiejącego dostrzegać kulturowe podłoże każdej sytuacji społecznej, dają etnologiczne i antropologiczne przygotowanie do refleksji o człowieku i kulturze oraz podstawowe umiejętności etnograficznej pracy terenowej. Przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kulturalno-oświatowych i turystycznych, w odpowiednich instytucjach administracyjnych, wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza regionalistyczna (głównie etnograficzno-historyczna) oraz umiejętność kontaktu z innymi ludźmi. Ich ukończenie jest niezbędnym warunkiem podjęcia studiów magisterskich na etnologii i innych kierunkach humanistyczno-społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Historia
  Trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia w zakresie historii. Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Podczas każdego roku studiów student powinien zrealizować zajęcia uzyskując 60 punktów (ECTS). Warunkiem otrzymania stopnia licencjata jest uzyskanie 180 punktów w toku studiów, przygotowanie rozprawy dyplomowej i zdanie egzaminu licencjackiego (obrona pracy). Podczas studiów studenci realizują kursy z wszystkich epok historycznych. Obowiązkowo wszyscy zaliczają zajęcia z historii starożytnej, archeologii Polski, historii średniowiecznej świata oraz Polski, historii powszechnej nowożytnej oraz Polski, historii XIX oraz XX wieku świata oraz Polski. Przygotowując się do pracy historyka studenci uczęszczają na zajęcia z nauk pomocniczych historii oraz vademecum historyka – zajęciach, które uczą pracy ze źródłami, ich oceną krytyczną, sposobem interpretacji. Bardzo istotne są zajęcia z odczytywania starych dokumentów. Studia uzupełniają lektoraty z łaciny oraz języka nowożytnego oraz wychowanie fizyczne. Studenci realizują… jedną… z dwóch specjalizacji: dydaktyczną, przygotowującą… do pracy nauczyciela, archiwistyczną… przydatną… w bibliotekach oraz archiwach, lub specjalność antropologia™ historyczna, przygotowującą… do wyjaśniania i rozumienia zjawisk społecznych we współczesnym świecie.
  Absolwenci otrzymują wszechstronne wykształcenie historyczne: orientują się w historii Polski oraz historii świata wszystkich epok. Ponadto, w toku studiów uzyskują umiejętności poszukiwania i krytycznego odczytywania źródeł historycznych. Absolwent potrafi zinterpretować i wyjaśnić procesy historyczne, badać ich przyczyny, analizować skutki. Specjalizacja dydaktyczna przygotowuje do pracy w placówkach edukacyjnych i oświatowych; specjalizacja archiwistyczna przygotowuje do pracy w archiwach oraz muzeach; specjalność antropologiczna umożliwia analizę zjawisk kulturowych i społecznych, kształcąc liderów dla środowisk oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy
  • Historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest średnia ocen uzyskanych na studiach i ocena z egzaminu dyplomowego.

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Historia sztuki
  Studia trwają trzy lata. Studentów obowiązuje zdanie wszystkich egzaminów objętych programem studiów stacjonarnych oraz uzyskanie na poszczególnych latach zaliczeń z ćwiczeń, proseminariów i seminariów na podstawie uczestnictwa w zajęciach oraz przed­stawienia pisemnej pracy na zadany temat. Program przewiduje stały harmonogram egzaminów dla poszczególnych lat przy równoczesnej swobodzie wyboru wykładów i zajęć konwersatoryjnych z zachowaniem minimum godzinowych na poszczególnych latach. Na pierwszym roku obowiązują następujące egzaminy:
  • podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początku XX wieku,
  • historia technik artystycznych,
  • wstęp do historii sztuki,
  • historia sztuki starożytnej,
  • język łaciński.
  Prowadzone od II roku zajęcia o charakterze proseminaryjnym i seminaryjnym (również poprzez pisanie prac), mają za zadanie wykształcić przyszły warsztat historyka sztuki. Wiodący charakter mają wykłady monograficzne i konwersatoria. Prowadzonych jest także szereg wykładów przygotowujących do zawodu, a wiadomości studentów są sprawdzane w przeprowadzanych egzaminach poczynając od sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej na nowoczesnej kończąc.
  Absolwent jest przygotowany do dalszych studiów uzupełniających magisterskich, do pracy naukowej w placówkach badawczych, muzealnych i konserwatorskich, galeriach wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki, redakcjach wydawnictw, czasopism oraz w placówkach popularyzujących sztukę. Po odpowiednich kursach pedagogicznych również do pracy w zawodzie nauczyciela. Umiejętności, wiedza, wrażliwość artystyczna – nabyte w toku studiów pozwolą wykształcić umiejętność analizowania dzieła sztuki w każdej z wyżej wymienionych placówek.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia lub historia sztuki lub język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest średnia ocen uzyskanych na studiach oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • JUDAISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Judaistyka
  W trakcie studiów realizowane są kursy historyczne poruszające zagadnienia związane z historią Żydów polskich i Żydów z diaspory oraz kursy z języka jidysz i języka hebrajskiego współczesnego (istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka hebrajskiego biblijnego). Prowadzone są również przed­mioty związane z kulturą, religią, filozofią i sztuką żydowską od starożytności do czasów współczesnych. Wyróżniający się studenci mogą ubiegać się o stypendia zagraniczne w Izraelu i krajach UE.
  Absolwent zdobywa wiedzę na temat historii i kultury Żydów. Ponadto, posiada praktyczną umiejętność posługiwania się językami żydowskimi. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mogą ubiegać się o pracę w wielu instytucjach życia publicznego, m.in. w szkolnictwie, muzealnictwie i sektorze turystycznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Judaistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, filozofia, geografia, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Judaistyka jest dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku..

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) są studiami międzyobszarowymi powołanymi z myślą o szczególnie zdolnych kandydatach o szerokich humanistycznych zainteresowaniach.

  Kończąc te studia uzyskawszy przynajmniej 180 punktów ECTS student może otrzymać dyplom kierunku, którego program zrealizował w trybie studiów MISH zgodnie z wyznaczonym indywidualnym programem studiów obejmującym efekty kształcenia tego kierunku wzbogacone o wiedzę z innych obszarów nauki. W ramach bezpłatnej nadwyżki punktowej student może zrealizować zajęcia za 90 ECTS.

  Student już od pierwszego roku studiowania w porozumieniu z opiekunem naukowym organizuje przebieg swojego indywidualnego toku studiów korzystając z oferty programowej jednostek dydaktycznych UJ, które zgłosiły akces do MISH. W toku studiów student musi zrealizować zajęcia należące do obszaru nauk humanistycznych i społecznych, a w ciągu roku przedmioty z przynajmniej dwóch kierunków studiów spośród oferty dydaktycznej wydziałów współtworzących MISH, odbyć zajęcia z metodologii nauk humanistycznych i społecznych, teorii języka oraz napisać pod kierunkiem opiekuna naukowego trzy prace roczne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jezyk polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

  Przepraowadzona zostanie również rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne jest średnia ocen ze studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Muzykologia
  Program studiów pierwszego stopnia nastawiony jest na przygotowanie słuchacza w zakresie ogólnej i możliwie wszechstronnej wiedzy muzykologicznej, którą można uznać za wystarczającą do wykonywania zawodu poza obrębem pracy naukowej. Aby otrzymać dyplom licencjacki należy:
  • mieć zaliczone wszystkie kursy obowiązkowe w programie studiów licencjackich oraz fakultatywne w wymaganej ilości (przy odpowiedniej liczbie uzbieranych punktów);
  • przedstawić pracę licencjacką, która uzyskać musi pozytywną ocenę promotora oraz recenzenta;
  • złożyć z wynikiem pozytywnym ustny egzamin licencjacki, którego zakres związany jest z tematyką pracy dyplomowej.
  Podstawowe kursy kierunkowe:
  • historia muzyki powszechnej i polskiej (od średniowiecza do współczesności – 6 kursów),
  • historia teorii muzyki,
  • estetyka muzyki,
  • historia notacji muzycznej,
  • etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej,
  • kontrapunkt,
  • harmonia.
  W programie uwzględnione ponadto zostały kursy, które pozwolą studentowi zdobyć praktyczną wiedzę w następujących dziedzinach:
  • dziennikarstwo muzyczne
  • edytorstwo muzyczne
  • technologia informacyjna (IT) w muzykologii.
  Studia muzykologiczne I stopnia otwarte są dla wszystkich, którzy pasjonują się muzyką, pragną zdobywać wiedzę w tym zakresie i rozwijać swoje zainteresowania. Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkół muzycznych przewidziane są dodatkowe kursy („Zasady muzyki”, „Formy muzyczne”) oraz zwiększona liczba godzin niektórych przedmiotów („Harmonia”)
  Studia przygotowują przede wszystkim w zakresie kwalifikacji edytora muzycznego, popularyzatora wiedzy o muzyce, leksykografa muzycznego, krytyka muzycznego, eksperta w zakresie programowania działalności koncertowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzykologia jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI HUMANISTYCZNE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki humanistyczne
  Pełny program studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ jest dostępny na stronie domowej Wydziału. Jest to w istocie minimum programowe konieczne do zaliczenia kolejnych lat studiów. Ponieważ po każdym roku studiów sporządzana jest lista rankingowa doktorantów danego roku, zazwyczaj doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym, realizuje program znacznie szerszy. Każde dodatkowe kursy zaliczone ponad program, zarówno na Uniwersytecie Jagiellońskim jak i poza nim, są wliczane do punktacji. Warunkiem uznania takiego kursu przez kierownika studiów wydziałowych jest potwierdzenie ich wpisu w indeksie przez opiekuna naukowego/promotora. Program z założenia daje więc możliwość swobodnego rozbudowywania go w zależności od potrzeb wynikających realizacji doktoratu i w zależności od sytuacji życiowej doktoranta.
  Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego mają w założeniu pomagać w realizacji badań naukowych, których uwieńczeniem jest napisanie i obrona pracy doktorskiej. Zarówno realizacja badań jaki pisanie pracy odbywa się pod opieką naukową pracowników naukowych Wydziału. Absolwenci naszych studiów stają się cenionymi specjalistami z zakresu antropologii kultury i etnologii, archeologii , historii, historii sztuki, historii i teorii muzyki oraz judaistyki. Realizacja programu studiów wymaga głębokiego zaangażowania się doktoranta w życie naukowe (krajowe i zagraniczne) uprawianej dziedziny wiedzy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki humanistycznejest wynik rozmowy kwalifikacyjnej i ocena na dyplomie. Brane pod uwagę będą także dodatkowe kryteria przyjęcia.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA DÓBR KULTURY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ochrona dóbr kultury
  Studia zapewniają szerokie spektrum wiedzy na temat prawa o ochronie zabytków, prawa o ochronie własności intelektualnej, wiedzy o historii sztuki powszechnej i polskiej archeologii, antropologii kulturowej i etnografii, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa. Student zapoznaje się z rozwiązaniami organizacyjnymi stosowanymi w naszym kraju w ochronie zabytków i innych elementów dziedzictwa kulturowego. Poznaje problematykę ochrony zabytków architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego oraz ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego, układów urbanistycznych oraz historycznych zespołów industrialnych.
  Absolwent może podjąć pracę w placówkach muzealnych i galeriach sztuki, domach aukcyjnych, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim, urzędach, pod których pieczą znajdują się zabytki dziedzictwa kulturowego i służbach zobowiązanych do jego ochrony (policja, prokuratura, straż graniczna). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kultury i sztuki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona dóbr kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, historia sztuki, język polski, WOS

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)