ul. Pomorska 46/48 91-408 Łódź

tel. (042) 665 57 10

fax. (042) 665 57 11

www.wnow.uni.lodz.pl

rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl

ul. Pomorska 46/48 91-408 Łódź

tel. (042) 665 57 10

fax. (042) 665 57 11

www.wnow.uni.lodz.pl

rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Pedagogika
  Pedagogika to kierunek studiów należący do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności, cele), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną - dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz podemuje krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.
  Na studiach I stopnia (3-letnich studiach licencjackich), realizowanych w formie stacjonarnej, proponujemy następujące specjalności:
  • Edukacja przez sztukę
  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
  Na studiach I stopnia (3-letnich studiach licencjackich), realizowanych w formie niestacjonarnej, proponujemy następujące specjalności:
  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
  Studia I stopnia trwają 6 semestrów.
  Kolejny etap edukacji, realizowanej na poziomie szkoły wyższej, to studia II stopnia, w ramach których, w trybie stacjonarnym, proponujemy następujące specjalności:
  • Edukacja przez sztukę
  • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
  • Pedagogika wieku dziecięcego
  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
  • Natomiast, w formie niestacjonarnej (zaocznej) studiów II stopnia, można studiować na następujących specjalnościach:
  • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
  • Pedagogika wieku dziecięcego
  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
  Studia II stopnia trwają cztery semestry.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia
   
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Psychologia
  Kształcenie akademickie na kierunku Psychologia, realizowane jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Trwa ono 5 lat - są to jednolite studia magisterskie. Zasadnicze cele kształcenia na tym kierunku to:
  • przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii obejmującej: osobowość, różnice indywidualne, procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, rozwój i funkcjonowanie społeczne człowieka oraz z zakresu zastosowań psychologii w obszarach: wychowania i rodziny, zdrowia i jego zaburzeń. doradztwa zawodowego, marketingu i reklamy, organizacji i zarządzania, resocjalizacji;
  • wykształcenie umiejętności pracy z osobami w różnych okresach rozwoju w zakresie diagnozowania i pomocy psychologicznej;
  • wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej;
  • wykształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania badań empirycznych, konstruowania narzędzi psychologicznych, analizowania wyników badań;
  • kształtowanie postawy etycznej niezbędnej w profesjonalnej działalności psychologa.
  Absolwenci tego kierunku posiadają zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Wykazują gruntowną znajomość metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej. Są przygotowani teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych. Potrafią korzystać oraz konstruować samodzielnie narzędzia diagnostyczne, a także rozwiązywać problemy dotyczące jednostki i grup społecznych. Znają teorie opisujące i wyjaśniające zachowanie człowieka. Ponadto dysponują gruntowną wiedzą z zakresu wybranej specjalności, co stanowi podstawę do odnalezienia się w przestrzeni życia społecznego i realizacji własnej aktywności zawodowej.
  Na kierunku Psychologia proponujemy następujące specjalności:
  • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
  • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
  • Psychologia zdrowia i kliniczna
  • Specjalności na kierunku psychologia, wybierane są przez studentów po III roku studiów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski, biologia, matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia                                             

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

kasia Ocena

To nie są studia dla każdego, dlatego że część wiedzy płynie z własnych obserwacji a nie wyłącznie z przeczytanych podręczników. Pedagogika to kierunek wymagający, ale dający dużo satysfakcji. To studia dla ludzi wrażliwych, otwartych i co bardzo ważne, cierpliwych. Wybrałam ten kierunek, bo chcę po prostu pomagać innym.

Patrycja Ocena

Studiuję Psychologię, gdyż zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. To się po prostu czuje i wie. A dlaczego studiuję w Łodzi? Tutaj się urodziłam, wychowałam i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej

Tomek Ocena

Oligofrenopedagogika do polecenia zwłaszcza praktyki. Jedyne co może drażnić to, że kilka zajęć się powtarza z tym co jest na licencjatach .

kk Ocena

Miła atmosfera, wykładowcy zaangażowani i otwarci. Niestety na psychologii brakuje wyboru specjalności i zajęć praktycznych.