ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 349; 22 826 36 83

fax. 22 826 36 83

e-mail: dziekanat.orient(at)uw.edu.pl, orient(at)uw.edu.pl

http://www.orient.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 349; 22 826 36 83

fax. 22 826 36 83

e-mail: dziekanat.orient(at)uw.edu.pl, orient(at)uw.edu.pl

http://www.orient.uw.edu.pl

 • KULTUROZNAWSTWO AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I KARAIBÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Kulturoznawca latynoamerykanista to wysoko kwalifikowany specjalista zdolny poznawać, analizować, zrozumieć, interpretować, wyjaśniać i opisywać procesy zachodzące w społeczeństwach latynoamerykańskich. Stosujący zdobytą wiedzę i umiejętności w ramach wykonywanego zawodu Absolwent ma postawę krytyczną wobec stereotypowych wyobrażeń o Ameryce Łacińskiej i aktywnie popularyzuje kulturę tego regionu w swoim środowisku.
  Wiedza, umiejętności i postawa zdobyte przez Absolwenta umożliwiają mu swobodne poruszanie się w problematyce latynoamerykańskiej w ramach wykonywanego zawodu.
  Absolwent umiejętnie i kreatywnie dostosowuje się do potrzeb rynku pracy przez podejmowanie zatrudnienia lub, tam gdzie jest to możliwe, prowadzenia własnej działalności w którejkolwiek z dziedzin związanych bezpośrednio lub pośrednio z Ameryką Łacińską, a w tym:
  • w służbie zagranicznej i współpracy międzynarodowej;
  • administracji;
  • promocji kultury;
  • gospodarce międzynarodowej, targach i handlu;
  • turystyce;
  • dziennikarstwie;
  • szkolnictwie specjalistycznym;
  Zajęcia z modułu podstawowego zapewniają bardzo dobrą orientację w dorobku najważniejszych dyscyplin niezbędnych w opisie i interpretacji zjawisk kulturowych, pogłębionej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa.
   
  Moduł kierunkowy zapewnia umiejętność zastosowania tej wiedzy do rzeczywistości latynoamerykańskiej. Moduł specjalizacyjny natomiast pomaga rozwijać zainteresowania i umożliwia koncentrację na wybranym zakresie tematycznym.
  Wymagania rekrutacyjne

  Aby rekrutować na kierunek Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów należy zdawać następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden język obcy do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki
  • Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki)*

 • KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej są połączeniem studiów humanistycznych oraz specjalistycznej wiedzy na temat poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i całego regionu.
  Studenci wybierają dwa kraje regionu, o których będą chcieli się uczyć oraz dwa języki z oferty Katedry (lektoraty oraz warsztaty tłumaczeniowe). Oferujemy naukę języków od podstaw!
  Studia przeznaczone są dla szerokiego grona kandydatów, pragnących zdobywać wiedzę na temat:
  • historii oraz współczesności Europy Środkowo-Wschodniej i jej poszczególnych krajów (do wyboru: Ukraina, Niemcy, Rosja, Czechy i Słowacja, Litwa, Białoruś)
  • literatury i sztuki poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  • języków krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej (do wyboru; j. białoruski, j. litewski, j. rosyjski, j. niemiecki, j. czeski, j. ukraiński ) – student wybiera dwa języki z oferty (oraz lektorat w ramach Szkoły Języków Obcych UW)
  • mediów, kultury wizualnej, pogranicz regionu Europy Środkowo-Wschodniej
  • problematyki politycznej, zagadnień związanych z gospodarką, polityką, społeczeństwem, religią w całym regionie i w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • przedmiotów humanistycznych, kulturoznawczych takich jak m.in. Antropologia kultury, Filozofia, Metody badań kulturowych, Logika i semiotyka, Wiedza o literaturze, Wiedza o filmie, itp.
  Podczas studiów istnieje możliwość uczestniczenia w wymianach międzyuczelnianych, praktykach zagranicznych, spotkaniach szkoleniowych, wyjazdach naukowych. Studenci Katedry co roku odbywają wyjazd w ramach przedmiotu Studium terenowe, odwiedzając ważne dla kultury Europy Środkowo-Wschodniej miejsca (np. m.in. tereny pogranicza, wyjazdy na Wschód, na Litwę i Ukrainę).
  Wymagania rekrutacyjne

  Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na kierunek Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej to:

  • Język polski
  • Język obcy (do wyboru)

  Przedmiotem punktowanym dodatkowo jest matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru z: historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia.

 • ORIENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Orientalistyka
  To jedyne miejsce w Polsce oraz jedno z niewielu na świecie, gdzie można nauczyć się języka bengalskiego i tamilskiego. Orientaliści z UW zajmują się też Afryką, bo na wydziale prowadzone są też zajęcia z suahili czy języka amharskiego.
  Choć formalnie Instytut Orientalistyczny w wydział przekształcił się w 2005 roku, to początki orientalistyki na UW sięgają 1932 roku. Na orientalistyce zajęcia najczęściej prowadzone są w kameralnych grupach, liczących do 15 osób. Studia przyciągają co roku wielu chętnych. Kandydaci są szczególnie zainteresowani japonistyką i sinologią, które od lat znajdują się w czołówce najpopularniejszych kierunków pod względem rywalizacji o jedno miejsce.
  Na kierunku orientalistyka na studiach pierwszego stopnia do wyboru jest w tym roku osiem specjalizacji. W zależności od obszaru, którego dotyczą studia, słuchacze uczą się nie tylko języka, niezbędnego do poznania kultury danego regionu, zgłębiają również literaturę, historię, filozofię i poznają zagadnienia społeczno-kulturowe.
  Na Wydziale Orientalistycznym działa Studium Europy Wschodniej, które prowadzi studia dla osób zainteresowanych kulturą, historią i gospodarką krajów Europy Wschodniej, Środkowej, Rosji czy Bałkanów. Odbywają się też zajęcia z podstaw nauki o państwie i prawie, zagadnień socjologicznych, demograficznych czy politologicznych. Na studiach wschodnich można też nauczyć się praktycznego języka rosyjskiego. Studia można kontynuować na poziomie magisterskim, gdzie do wyboru jest sześć specjalizacji: Europa Wschodnia, Rosja, Azja Środkowa, Kaukaz Europa Środkowa oraz Bałkany.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Orientalistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski)
  • Język obcy (do wyboru z:  j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Orientalistyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena z dyplomu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA WSCHODNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Studia Wschodnie
  STUDIA I STOPNIA:
  Absolwent studiów I stopnia kierunku studia wschodnie uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:
  • elementarną wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa i ekonomii, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa w zakresie przedmiotowego obszaru studiów (Europa Wschodnia, Europa Środkowa, Bałkany, Rosja, Kaukaz, Azja Środkowa)
  • wiedzę o kulturze pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych
  • podstawową wiedzę o historii literatury i sztuki w zakresie przedmiotowego obszaru studiów
  • wiedzę o społeczeństwach regionu, ich stratyfikacji i funkcjonowaniu
  • wiedzę na temat lokalnych stosunków politycznych i gospodarczych
  • wiedzę o specyfice narodowościowej i wyznaniowej regionu oraz wiedzę o genezie i istocie konfliktów narodowościowych i etnicznych
  • wiedzę o stosunkach Wschód – Zachód oraz o pozycji Polski w tych relacjach
  • wiedzę na temat kluczowych wydarzeń historycznych w regionie i historycznego kontekstu współczesnych zjawisk politycznych

  STUDIA II STOPNIA:

  Absolwent studiów II stopnia kierunku studia wschodnie uzyskując tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał:

  • rozszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą regionu wybranej specjalizacji (Europa Wschodnia, Rosja, Europa Środkowa, Azja Środkowa, Bałkany i Kaukaz) zwłaszcza z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów globalnych i kontynentalnych
  • wiedzę o różnorodnych mechanizmach lokalnych stosunków politycznych oraz ich wpływie na bieżącą politykę państw obszaru studiów
  • pogłębioną wiedzę na temat dziejów regionu, zróżnicowań kulturowych i narodowych oraz ich wpływu na sytuację w regionie
  • poszerzoną wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w sytuacji politycznej i gospodarczej regionu
  • pogłębioną znajomość relacji politycznych i kulturalnych między Polską a krajami regionu
  • wiedzę na temat protokołu i praktyki dyplomatycznej, zna podstawowe elementy prawa konsularnego i dyplomatycznego
  • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wojskowej poszczególnych państw regionu, znajomość polityki bezpieczeństwa NATO i UE, ma wiedzę na temat udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i we współpracy wojskowej
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia wschodnie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. włoski)
  • Jeden z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia sztuki, j. białoruski, j. łemkowski, j. litewski, j. ukraiński

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia wschodnie jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (6)

Hebraista Ocena

Wspaniały wydział

Matt Ocena

Zaczynam sinologie i nie mogę się doczekać :3

M. Ocena

Indologia to porażka na tym wydziale

indologiczne Ocena

fakt, też jestem zawiedziona indologia. Nieciekawe i nieżyciowe przedmioty (mało), zero konkretów, nie ma normalnych materiałów do ćwiczeń jezykowych, nudno, perspektyw na przyszłość brak...

arabistyk Ocena

a ja studiuję arabistykę, polecam każdemu! coś niesamowitego! zajęcia prowadzone w sposób rzetelny, wykładowcy kompetentni!

indiolożka Ocena

studiuję indiologię, jestem zawiedziona poziomem.