ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 428; 22 55 20 696

fax.22 55 21 101

e-mail: dziekan.polon(at)uw.edu.pl

http://www.polon.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 428; 22 55 20 696

fax.22 55 21 101

e-mail: dziekan.polon(at)uw.edu.pl

http://www.polon.uw.edu.pl

 • FILOLOGIA BAŁTYCKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia Bałtycka
  Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki prowadzi studia trzyletnie, licencjackie, dzienne w zakresie filologii bałtyckiej o specjalności lituanistyczno-lettonistycznej. Program studiów – oprócz intensywnej nauki języka litewskiego i łotewskiego – obejmuje gramatykę opisową i historyczną języka litewskiego, gramatykę opisową języka łotewskiego, wstęp do językoznawstwa ogólnego, historię krajów bałtyckiego obszaru językowego, historię literatury litewskiej i łotewskiej. Na wyższych latach oferta dydaktyczna obejmuje zajęcia specjalizacyjne, takie jak: konwersatoria i seminaria z zakresu językoznawstwa bałtyckiego oraz literatur bałtyckich. Poza przedmiotami kierunkowymi program studiów obejmuje wiele zajęć ogólnohumanistycznych, takich jak: historia filozofii, antropologia kultury, tradycja biblijna i antyczna w kulturze.
  Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki prowadzi stałą współpracę z Uniwersytetem Łotewskim w Rydze oraz z Uniwersytetem Wileńskim, co stwarza studentom możliwości wyjazdu na stypendialne kursy językowe do tych uczelni.
  Kierunek filologia bałtycka posiada certyfikat jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2011 r.).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia bałtycka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język mniejszości narodowej, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, historia sztuki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia bałtycka jest wynik egzaminu pisemnego.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
  Instytut Filologii Klasycznej prowadzi studia w zakresie filologii klasycznej na każdym z trzech stopni – licencjackim (I), magisterskim (II) oraz doktoranckim (III). Studia obejmują filologię starogrecką i łacińską, kulturę antyczną i jej dziedzictwo w kulturze nowożytnej Europy oraz neolatynistykę, Co roku rozszerzamy i wzbogacamy ofertę dydaktyczną o problematykę interdyscyplinarną, oferując zajęcia fakultatywne m.in. z zakresu: epigrafiki, papirologii, patrystyki, literatury i myśli renesansowej, retoryki antycznej, języków nowożytnych jak włoski, nowogrecki czy rumuński.
  Szerokie wykształcenie humanistyczne daje naszym absolwentom duże możliwości na rynku pracy m.in. w redakcjach, wydawnictwach, archiwach, bibliotekach oraz innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją. Nabyte dodatkowo na studiach II stopnia umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne (zajęcia metodyczne i praktyki w szkołach średnich) pozwalają zdobyć uprawnienia do zawodu nauczyciela języka łacińskiego i kultury antycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym.
   
  Studia I stopnia
  Specjalność – filologia klasyczna
  Program przewiduje zajęcia z praktycznej nauki obu języków klasycznych – starogreckiego i łacińskiego, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, historii i filozofii starożytnej, podstaw literaturoznawstwa i językoznawstwa, metryki starożytnej, redakcji tekstu, edycji i krytyki tekstu, recepcji kultury antycznej, cyfryzacji humanistyki oraz szeroką gamę zajęć fakultatywnych i ogólnouniwersyteckich. Uzyskane efekty kształcenia pozwalają absolwentowi na samodzielną interpretację tekstów, a także wykorzystanie wiedzy z zakresu historii starożytnej i kultury antycznej, ogólnej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa do przyszłej pracy badawczej. Przygotowanie z zakresu edycji i krytyki tekstu oraz wszechstronnej redakcji tekstów współczesnych (redakcja naukowa, edytorstwo) umożliwi podjęcie pracy w redakcjach, archiwach i bibliotekach oraz w innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją.
   
  Studia II stopnia
  Specjalność – filologia klasyczna
  Studia II stopnia zapewniają wykształcenie w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w zakresie filologii klasycznej ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak: historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia. W skład programu wchodzą m.in. metodologia badań literackich, seminaria łacińskie i greckie, recepcja kultury antycznej, filozofia. Ponadto od roku akademickiego 2017/2018 student będzie realizował program w ramach jednej z dwóch proponowanych mu specjalizacji w ramach modułu klasycznego lub neolatynistycznego.
  Specjalizacja klasyczna
  W ramach specjalizacji student pogłębia wiedzę oraz rozpoczyna badania własne w zakresie języków klasycznych – greki i łaciny, literatury i kultury greckiej i łacińskiej, oraz ich recepcji w epokach późniejszych. Proponowane są mu m.in. zajęcia z gramatyki historycznej języka greckiego i łacińskiego, stylistyki łacińskiej oraz greckiej czy językoznawstwa. Moduł obejmuje także zajęcia specjalizacyjne z zakresu edytorstwa i redakcji tekstów – umiejętności nie do przecenienia w pracy badawczej, a zwłaszcza przy publikowaniu jej efektów.
  Specjalizacja neolatynistyczna
  Specjalizacja neolatynistyczna proponowana w ramach studiów II stopnia łączy w sobie elementy filologii klasycznej, historii kultury, komparatystyki i filozofii. Specjalizacja ta jest zgodna z profilem badawczym Instytutu i ma unikalny charakter w warunkach polskich. W Instytucie Filologii Klasycznej pracuje grupa badaczy, specjalistów w zakresie literatury nowołacińskiej. Od wielu lat w jednostce powstaje wiele prac licencjackich i magisterskich, a także prace doktorskie poświęcone tej tematyce. W 2007 r. IFK uruchomił wraz z Wydawnictwami UW serię naukowych przekładów i opracowań pt. „Biblioteka Renesansowa" przygotowywaną przez pracowników, doktorantów i studentów. W ramach modułu neolatynistycznego proponowane są studentowi zajęcia z historii literatury nowołacińskiej, kultury renesansu i baroku, seminaria i translatoria nowołacińskie.
  Po ukończeniu studiów II stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki i badań na studiach doktoranckich (III stopnia).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski, j. kaszubski, filozofia, historia, historia sztuki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia polska
  Kierunek filologia polska posiada certyfikaty jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2010 r.) oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2011 r.).
  Na kierunku filologia polska student ma do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo-językoznawczą i „literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej". Na obu specjalnościach studia obejmują przedmioty z zakresu historii i teorii literatury, literatury współczesnej, antropologii kultury, wiedzy o kulturze, współczesnego języka polskiego oraz historii języka. Specjalność „literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej" (prowadzona jedynie w trybie dziennym) rozszerza program o przedmioty z zakresu filozofii, historii, historii duchowości, historii muzyki oraz historii sztuki. Określają one relacje europejskie literatury polskiej.
  Na obu specjalnościach studenci kształcą się w zakresie dwóch specjalizacji podstawowych – obowiązkowych dla wszystkich studentów (literaturoznawczej i językoznawczej).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z:  język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny,  j. białoruski, j. litewski,  j. ukraiński, j. łemkowski,  j. kaszubski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest średnia ocen z całego toku studiów oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa  - kierunek Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
  Instytut Kultury Polskiej od roku akademickiego 1998/1999 prowadzi pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo – specjalność „wiedza o kulturze" (od roku 2007/08 przekształcone w studia I i II stopnia), w następujących dziedzinach: historia polskiej nowoczesnej kultury, socjologia i antropologia kultury współczesnej, historia i teoria teatru, historia i teoria filmu i audowizualności. Podstawą tych studiów jest dziewięciosemestralny program „wiedzy o kulturze", składający się z następujących segmentów: antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia widowisk, film i audiowizualność w kulturze. Program ten uzupełniony jest konwersatoriami i proseminariami prowadzonymi przez pracowników naukowych Instytutu Kultury Polskiej (oraz współpracowników Instytutu) w dziedzinach powyżej wskazanych. Oto przykładowe tematy tych konwersatoriów – antropologia codzienności, socjologia książki i czytelnictwa, antropologia teatru, tradycje teatru polskiego, historia filmu światowego, problematyka multimediów. Ponadto studenci kulturoznawstwa (wiedzy o kulturze) odbywają zajęcia z historii kultury polskiej, tradycji antycznej oraz z historii kultury powszechnej (zwłaszcza kultur sąsiednich), jak również zajęcia z dodatkowych przedmiotów humanistycznych (filozofia, socjologia, psychologia). Na pierwszych latach studiów obowiązuje studentów zdanie egzaminów z dwu języków obcych. Program wieńczą seminaria magisterskie prowadzone w jednym z czterech Zakładów Instytutu (Nowoczesnej Kultury Polskiej, Kultury Współczesnej, Teatru i Widowisk, Filmu i Audiowizualności). Studenci wiedzy o kulturze (kulturoznawstwa) mogą od trzeciego roku realizować program specjalizacji „animacja kultury" i wówczas otrzymują dodatkowy wpis do dyplomu.
  Kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze posiada certyfikaty jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2010 r.) oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2012 r.)
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze jest średnia ocen z całego toku studiów i wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Logopedia ogólna i kliniczna
  Kierunek logopedia ogólna i kliniczna powstał w celu zrealizowania oryginalnego w skali ogólnopolskiej programu obejmującego bogatą ofertę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny oraz prawa medycznego i oświatowego – programu wewnętrznie spójnego. Studenci kierunku uzyskują specjalistyczne przygotowanie w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej. Od roku akademickiego 2016/2017 na studiach I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna istnieją dwie specjalności: logopedia ogólna oraz logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna.
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna prowadzonym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskuje wiedzę w zakresie:
  • lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:
   • wiedzę o języku (zwłaszcza o języku polskim), systemach gramatycznego (fonologii, morfologii i składni) i leksykalnego; zróżnicowaniu: dialektalnym, terytorialnym, społecznym i funkcjonalnym polszczyzny;
   • wiedzę o kulturze języka: normach poprawnościowych polszczyzny (normy ortofoniczne i normy ortograficzne; normy w zakresie morfologii, składni i leksyki); ocenach procesów i zjawisk obserwowanych w zachowaniach językowych i komunikacyjnych współczesnych Polaków;
   • wiedzę o komunikacji językowej i niejęzykowej, w tym o pragmatyce i etyce tych zachowań oraz strategiach osiągania celów wypowiedzi; wiedzę o etykiecie językowej;
  • psychopedagogicznych podstaw logopedii, w tym:
   • wiedzę o psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka, w tym szczególnie o teoretycznych podstawach opisu rozwoju małego dziecka; o praktycznej obserwacji rozwoju małego dziecka i jego zagrożeń;
   • wiedzę o aktywizacji języka i mowy (komunikacji werbalnej i niewerbalnej) dzieci w normie rozwojowej; o uwarunkowaniach psychologicznych, społecznych, kulturowych nabywania i rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej, etiologii zaburzeń i opróżnień w rozwoju mowy i języka;
   • wiedzę o pedagogicznych aspektach nabywania języka i mowy, takich m.in. jak wpływ rodziny i najbliższego otoczenia dziecka, o sposobach komunikowania się w rodzinie, o programach dydaktycznych mających na celu edukację językową dziecka;
  • medycznych podstaw logopedii, w tym:
   • wiedzę o anatomii i fizjologii człowieka;
   • wiedzę o pediatrii, ortodoncji, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej, foniatrii, audiologii, psychoakustyki;
   • wiedzę o technice medycznej w zakresie metod wspomagania słuchu, równowagi, mowy; wiedzę o elektrofizjologii narządu słuchu i informatyce medycznej;
  • zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:
   • wiedzę o klasyfikacji zaburzeń mowy;
   • wiedzę o etiologii zaburzeń mowy w zakresie dyslalia i dysleksji;
   • wiedzę o profilaktyce logopedycznej;
   • wiedzę o terapii logopedycznej.
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej. Absolwent kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje umiejętności w zakresie:
  1. podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadą wymowy;
  2. opisu i kwalifikacji wad wymowy;
  3. usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy;
  4. współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalenia metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany do pracy:
  • jako logopeda
   • w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych,
   • w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych;
  • jako nauczyciel
   • w szkołach podstawowych powszechnych;
   • w szkołach podstawowych integracyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: biologia, historia, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna jest średnia ocen z całego toku studiów oraz ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • SLAWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Slawistyka
  Od roku akademickiego 2012/2013 Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej proponuje studia licencjackie i magisterskie dzienne na kierunku slawistyka, ze specjalnościami związanymi z językiem kierunkowym, takimi jak: bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka, słowacystyka, słowenistyka. Najważniejszym celem studiów jest nauka wybranego języka słowiańskiego na poziomie C1 na studiach licencjackich oraz osiągnięcie kompetencji zbliżonych do poziomu przeciętnego użytkownika danego języka na poziomie magisterskim. Towarzyszy temu gruntowne poznanie kultury wybranego kraju, wyrażającej się poprzez praktyki symboliczne, historię, życie polityczne i społeczne. Przyświeca temu założenie, że same kompetencje językowe nie budują jeszcze znajomości danej kultury, a z kolei nadmiar wiedzy teoretycznej może prowadzić do zamazania praktycznego wymiaru studiów. Program slawistyczny stara się pogodzić zarówno oczekiwania studentek i studentów, jak i pozwolić na osiągnięcie kompetencji dobrze widzianych na rynku pracy, a także w środowisku akademickim, jeżeli ktoś wybierze dalszą drogę rozwoju naukowego.
  Dlatego więc w programie studiów dominuje nauka języka kierunkowego (język A wybierany na pierwszym roku studiów spośród aktualnej na dany rok akademicki oferty). Lektorat uzupełniany jest przez zajęcia – wykłady i ćwiczenia – prowadzone od drugiego roku w tym języku. Studentka albo student może również wybrać drugi język słowiański na drugim roku studiów licencjackich i obowiązkowo na studiach magisterskich. Oprócz lektoratów proponujemy zajęcia wprowadzające podstawową wiedzę w danej dziedzinie nauki – antropologii, lingwistyce i literaturoznawstwie. Z kolei zajęcia z historii, wiedzy o sztuce, literatury i gramatyki kraju A pozwalają na zanurzenie się w kulturze i zdobycie konkretnej wiedzy o wybranym kraju. Wieloaspektowość sprawia, że każda osoba interesująca się kulturami Słowian zachodnich i południowych znajdzie najciekawsze dla siebie ujęcie, które może następnie pogłębiać w trakcie pracy nad przygotowaniem i obroną licencjatu na pierwszym etapie, a później – magisterium. Zajęciom obowiązkowym towarzyszy rozbudowany blok zajęć do wyboru. Zajęcia fakultatywne uzupełniają wiedzę ogólną i kursową, ale także stanowią dla pracowników szansę zaprezentowania tematyki, która jest im najbliższa i w której prowadzą własne badania.
  Jednym z najważniejszych aspektów studiów są wyjazdy zagraniczne do kraju języka kierunkowego i/lub drugiego kraju słowiańskiego. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej korzysta z umów bilateralnych między Polską a Republiką Czeską, Słowacją, Słowenią, Chorwacją, Serbią i Bułgarią; w ramach porozumień dwustronnych corocznie kilkoro studentek i studentów wyjeżdża na semestralne stypendia do tych państw. Poza tym Instytut korzysta także ze stypendiów przyznawanych przez CEEPUS, który oferuje możliwość wyjazdu również do Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry. Studenci chętnie korzystają także z programu Erasmus. Inicjatywy naukowe i badawcze środowiska studenckiego również są też ważnym elementem studiowania. W ostatnich latach powstało wiele projektów zarówno naukowych, jak i popularyzatorskich, związanych w krajami słowiańskimi. Przygotowanie projektów studenckich stanowi ważne doświadczenie praktyczne i daje uczestnikom wiele satysfakcji, jak również buduje ich doświadczenie zawodowe.
  Absolwenci studiów slawistycznych bardzo dobrze znają wybrany język słowiański. Posiadają kompetencje kulturowe pozwalające na aktywne uczestnictwo w kulturze wybranego kraju. Dzięki wiedzy praktycznej i teoretycznej, w wielu wypadkach uzupełnionej o doświadczenie pobytu w kraju A, umieją pośredniczyć w kontaktach międzynarodowych i chętnie podejmują pracę bądź inicjują projekty wymagające poruszania się w co najmniej dwóch obszarach kulturowych. Kompetencjom slawistycznym towarzyszą umiejętności charakterystyczne dla studiów humanistycznych. Absolwenci potrafią analizować rzeczywistość społeczną, umieją aktywnie uczestniczyć w sferze publicznej, tworzyć i interpretować wypowiedzi na każdym poziomie dyskursu. Atutem naszych studiów jest nacisk na kompetencje językowe, nauka analizowania różnorodnych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz tworzenia samodzielnych projektów. Działalność w kole naukowym bądź przy realizacji zadań wymaganych przez program często prowadzi do kontaktów z organizacjami pozarządowymi, które także są jednym z często wybieranych miejsc zatrudnienia przez naszych absolwentów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Slawistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Slawistyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz znajomość tego języka zachodniosłowiańskiego lub południowosłowiańskiego, który chce studiować co najmniej na poziomie B2 (certyfikatem potwierdzającym znajomość języka, dyplomem studiów slawistycznych lub egzaminem zdanym przed komisją w ISZiP).

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

vicky Ocena

fajny filmik :)

uw 4ever Ocena

mój wydział na zawsze. Polecam