• PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA PERSONELEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Psychologia Zarządzania Personelem
   Program studiów
   Program zajęć (260 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Psychologia organizacji, Ocenianie i motywacja, Rekrutacja i selekcja, Szkolenia i rozwój zawodowy, Metody rozwiązywania konfliktów. W ramach studiów można poznać problematykę zarządzania personelem, jak i  zapoznać się z podstawowymi prawami rządzącymi zachowaniem ludzi w organizacjach. W programie studiów znajdują się warsztaty dotyczące poszczególnych zagadnień, poprzedzone zajęciami na temat psychologii ogólnej, psychologii społecznej i psychologii organizacji. 
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent studiów podyplomowych rozumie podstawowe mechanizmy psychologiczne, które regulują zachowaniem człowieka. Umie zastosować wiedzę do radzenia sobie z problemami, pojawiającymi się w zarządzaniu ludźmi w pracy. Wie, jakie funkcje ma dział personalny w organizacji i potrafi zaplanować i podjąć odpowiednie działania, związane z tymi funkcjami. Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania wewnątrz organizacji, ocenić i stworzyć odpowiedni system motywacyjny, prowadzić negocjacje i mediacje, przygotować i zrealizować procedurę rekrutacyjną, wdrożyć i ocenić system szkoleń pracowniczych. Zna też zasady skutecznego kierowania pracownikami i potrafi wspomagać liderów w organizacji. Jest przygotowany do dalszego, samodzielnego, zdobywania wiedzy i prowadzenia analizy różnych zjawisk społecznych, z którymi może spotkać się w pracy
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja 

   Opis rekrutacji:

   Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

  • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu
   Program studiów
   Program studiów (154 godziny, 60 punktów ECTS) został napisany w oparciu o analizę problemów występujących w czasie rzeczywistych psychologicznych badań kierowców, zarówno rutynowych, jak i kontrolnych (prowadzonych na wniosek Policji lub organów administracji), a także został dostosowany do nowych przepisów prawnych.
   Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Rozpoznawanie zaburzeń osobowości, Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych, Prawne i etyczne problemy diagnozy psychologicznej, Metodyka badań kierowców, Aparaturowe metody badań kierowców, Szkolenia dla kierowców.
   Wykłady uzupełnione są ćwiczeniami i zajęciami seminaryjnymi.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent Studiów Podyplomowych Psychologia Transportu jest psychologiem biegłym w zakresie diagnostyki psychologicznej kierujących pojazdami. Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie, zinterpretować wyniki i podjąć decyzję orzeczniczą. Zna podstawy psychologii klinicznej w zakresie uszkodzenia CUN, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń osobowości. Zna przepisy prawne regulujące badania w psychologii transportu. Potrafi prawidłowo prowadzić dokumentację badania. Zna zasady prawidłowego obiegu dokumentów. Zna mechanizmy stresu i jego wpływ na funkcjonowanie kierowcy. Zna wymagania stawiane testom psychologicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

  • TRENER UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Trener Umiejętności Poznawczych
   Program studiów
   Program studiów składa się z trzech bloków zajęć: Podstawy wiedzy na temat funkcjonowania poznawczego, Trening wybranych umiejętności poznawczych, Funkcjonowanie poznawcze w specyficznych warunkach.
   Program zajęć (240 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Uczenie się i pamięć, Neuronalne mechanizmy funkcjonowania poznawczego, Elementy warsztatu pracy trenera, Czytanie, Myślenie twórcze, inteligencja emocjonalna i społeczna, Przeciążenie informacyjne.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania poznawczego człowieka oraz diagnostyki ważnych wymiarów funkcjonowania poznawczego, dostępnej osobom nie będącym psychologami, jak również zasad etyki w postępowaniu z innymi ludźmi. Ma kompetencje w zakresie: stosowania wiedzy psychologicznej do wspierania funkcjonowania poznawczego innych ludzi, projektowania i realizowania treningów takich umiejętności jak pamięć, uwaga, czytanie, notowanie, myślenie twórcze, przygotowywanie prezentacji, radzenie sobie z nadmiarem informacji. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy, uważnego czytania i krytycznej analizy programów edukacyjnych, mających wspierać funkcjonowanie poznawcze, poszukiwania informacji w zasobach literatury psychologicznej, projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

  • COACHING W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Coaching w organizacji
   Program studiów
   Program zajęć (245 godzin, 66 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Wartość coachingu w biznesie, Coaching wielopoziomowy, Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera, Techniki twórczego myślenia - kreatywność i rozwiązywanie problemów, Wdrażanie zmian w organizacji - coaching jako narzędzie pomocnicze w zarządzaniu, Indywidualne sesje coachingu.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent powinien charakteryzować się: 
   • znajomością wiedzy na temat procesu coachingu, jego funkcji w organizacji oraz sposobów wdrażania i realizacji, z uwzględnieniem respektowania zasad etycznych,
   • znajomością podstaw psychologicznych coachingu indywidualnego i zespołowego, 
   • umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i poznanych metod w planowaniu i realizacji coachingu w organizacji.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   I etap: rejestracja internetowa, polegająca na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie (www.podyplomowe.psychologia.pl) i przesłaniu życiorysu.
   II etap - jeśli pierwsza selekcja kandydatów okaże się niewystarczająca lub kandydatów będzie więcej niż miejsc, zorganizowane zostaną rozmowy kwalifikacyjne. 
    

  • PSYCHOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Psychologia Sądowa
   Program studiów
   Program studiów składa się z trzech bloków: Podstawowa wiedza teoretyczna, Problemy diagnozy psychologicznej w różnych obszarach funkcjonowania biegłego psychologa, Podstawy prawne opiniowania przez psychologa biegłego sądowego.
   Program studiów (260 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych, Wybrane problemy zaburzonych rodzin, Teoria opiniowania. Prawa i obowiązki biegłego, Opiniowanie w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw, Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent powinien charakteryzować się: 
   • znajomością współczesnej wiedzy psychologicznej, dotyczącej patologii społecznej i mechanizmów zaburzeń zachowania, 
   • umiejętnością stosowania metod diagnozy adekwatnych do specyfiki ekspertyzy sądowej, 
   • umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i metodologicznej w praktyce diagnostycznej, 
   • znajomością podstawowych regulacji prawnych, dotyczących pracy psychologa jako biegłego sądowego,
   • umiejętnością dostrzegania ograniczeń możliwości diagnostycznych i podstawowych dylematów etycznych w praktyce psychologa sądowego.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), dokumenty potwierdzające dwuletnią praktykę w wykonywaniu czynności zawodowych psychologa, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów podyplomowych na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanych dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa.

  • PSYCHOLOG I PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Psycholog i Pedagog we Współczesnej Szkole
   Program studiów
   Program studiów (420 godzin, 91 punktów ECTS) składa się z czterech modułów: Rozwój dziecka, Środowisko szkolne a wyzwania wychowawcze, Kształtowanie umiejętności wychowawczych, Wychowanie w rodzinie.
   Ponadto słuchaczy obowiązuje odbycie praktyk w wymiarze 100 godzin.
   Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Problemy wychowawcze w dzieciństwie i dorastaniu na tle rozwoju dziecka, Psychologiczna analiza środowiska szkolnego i zjawisk zachodzących w szkole, Trening umiejętności komunikacyjnych w interakcji wychowawczej, Rodzina jako środowisko wychowawcze. 
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent studiów posiada niezbędną wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz psychologii wychowawczej i psychologii nauczania, jak również na temat specyficznych problemów wychowawczych. Jest osobą kompetentną i przygotowaną do pracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami na terenie szkoły lub innej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ma odpowiednie umiejętności wychowawcze i komunikacyjne, aby być samodzielnym i kreatywnym pracownikiem dzisiejszej szkoły i aby wspierać nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców w ich wysiłku wychowawczym. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego, ewentualne zaświadczenie dotyczące zatrudnienia.

   Opis rekrutacji:

   O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  • PSYCHOLOGIA W WYCHOWANIU I NAUCZANIU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Psychologia w Wychowaniu i Nauczaniu Dziecka
   Program studiów
   Program studiów (228 godzin, 60 punktów ECTS) składa się z pięciu modułów: Wychowanie i rozwój dziecka, Problemy, zagrożenia i patologia rozwoju, Środowisko rodzinne a wyzwania wychowawcze, Środowisko szkolne a wyzwania wychowawcze, Kształtowanie umiejętności wychowawczych.
   Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Problemy wychowawcze w dzieciństwie, Zagrożenia i zaburzenia rozwoju w okresie dorastania, Terapia rodzinna i małżeńska jako forma pomocy rodzinie, Negocjacje i mediacje konfliktów w rodzinie, Trening porozumiewania się w interakcji wychowawczej, Rozwijanie motywacji do nauki i samoregulacji u nastolatków, Wspieranie nastolatka w wyborze szkoły i zawodu.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent naszego studium będzie osobą przygotowaną do pracy z dzieckiem w różnym wieku, od wieku niemowlęcego do późnego dorastania. Zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej i rozwojowej oraz wiedzę o problemach związanych z rozwojem i wychowaniem dziecka. Powinien przyswoić i rozwinąć w sobie kompetencje intra i interpersonalne ważne w relacji z dzieckiem i w roli wychowawcy oraz kompetencje wychowawcze, pozwalające na efektywne realizowanie celów wychowawczych we współczesnym zglobalizowanym świecie.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  • TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Trener Umiejętności Psychospołecznych
   Program studiów
   Program studiów (280 g. dydaktycznych, w tym 32 g. wykładowe, 64 g seminariów, 183 g. ćwiczeń i warsztatów) obejmuje wiedzę oraz umiejętności dotyczące podejścia pozytywnego w różnych dziedzinach psychologii (m. In. emocji, zdrowia, edukacji i wychowania, coaching).
   Program studiów obejmuje przedmioty takie jak: Trening Interpersonalny, PRI: Komunikacja, PRI: Asertywność, Inteligencja emocjonalna, Czas a dobrostan: pozytywna psychologia temporalna, Psychologia pozytywna w  miejscu pracy, Psychologia Szczęścia: Trening budowania dobrostanu.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu funkcjonowania emocjonalnego oraz społecznego człowieka, uwarunkowań dobrostanu, diagnostyki oraz predykcji poczucia szczęścia, a także etyki w postępowaniu z innymi ludźmi. Będzie posiadał kompetencje w stosowaniu wiedzy psychologicznej do budowania poczucia dobrostanu jednostek i grup, projektowania i prowadzenia treningów rozwoju umiejętności takich jak: efektywna komunikacja, pozytywna asertywność czy inteligencja emocjonalna. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  • DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA I JEGO RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Diagnoza kliniczna Dziecka i jego Rodziny
   Program studiów
   Program studiów obejmuje 356 g. (60,5 pkt ECTS) wraz z zajęciami superwizyjnymi.  Na program studiów składają się 3 bloki tematyczne:
   1. Podejścia teoretyczne do rozpatrywania zaburzeń rozwoju dziecka i patologii rodziny.
   2. Zasady postępowania i wnioskowania diagnostycznego.
   3. Szczegółowe problemy diagnozy najczęściej spotykanych zespołów zaburzeń dziecięcych oraz specyficznych konstelacji w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju.
   Wiodące przedmioty: Teorie zaburzeń rozwoju dziecka – 48 g.; Teorie zaburzeń rodziny – 16g.;Metody diagnozy rodziny -16 g. ; Obserwacja psychologiczna dziecka – 16g. ; Standaryzowane i eksperymentalne metody diagnozy dziecka – 16g.; Superwizja procesu diagnostycznego – 20 g.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent powinien charakteryzować się: 
   • Znajomością współczesnej wiedzy na temat perspektyw teoretycznych rozumienia mechanizmów zaburzeń rozwoju psychicznego dzieci. 
   • Umiejętnością stosowania adekwatnych metod diagnozy dziecka i jego rodziny. 
   • Umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i metodologicznej 
   • w pracy klinicznej z dzieckiem i jego rodziną oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   Rekrutacja na studia co 2 lata (najbliższa w roku akademickim 2017/18). 
   O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

    

    

  • REHABILITACJA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi
   Program studiów
   W programie uwzględniono treści dotyczące aktualnych poglądów na temat przyczyn i mechanizmów leżących u podłoża różnych zaburzeń rozwoju dzieci. Ponadto zajęcia, prowadzone przez doświadczonych praktyków, stanowią okazję do zdobycia wiedzy na temat diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci, opracowywania indywidualnych planów pracy z dzieckiem, rozwijania umiejętności komunikowania się, a także wymiany doświadczeń. W programie uwzględniono zagadnienia pracy z dziećmi (od etapu wczesnej interwencji), młodzieżą i młodymi dorosłymi.
   Program zajęć obejmuje 350 godzin zajęć (60 pkt. ECTS), w tym 55 godzin zajęć stażowych oraz takie przedmioty jak: Metodyka pracy z dziećmi z autyzmem, Medyczne podstawy rehabilitacji osób z MPD, Podstawowy kurs języka migowego, Metody pracy z dziećmi z zespołem Downa, Videotrening komunikacji.
   Sylwetka absolwenta
   W programie uwzględniono treści dotyczące aktualnych poglądów na temat przyczyn i mechanizmów leżących u podłoża różnych zaburzeń rozwoju dzieci. Ponadto zajęcia, prowadzone przez doświadczonych praktyków, stanowią okazję do zdobycia wiedzy na temat diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci, opracowywania indywidualnych planów pracy z dzieckiem, rozwijania umiejętności komunikowania się, a także wymiany doświadczeń. W programie uwzględniono zagadnienia pracy z dziećmi (od etapu wczesnej interwencji), młodzieżą i młodymi dorosłymi.
   Program zajęć obejmuje 350 godzin zajęć (60 pkt. ECTS), w tym 55 godzin zajęć stażowych oraz takie przedmioty jak: Metodyka pracy z dziećmi z autyzmem, Medyczne podstawy rehabilitacji osób z MPD, Podstawowy kurs języka migowego, Metody pracy z dziećmi z zespołem Downa, Videotrening komunikacji.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   Rekrutacja na studia co 2 lata (najbliższa w roku akademickim 2017/18). 
   O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

opinie (1)

 • Kasia
  ocena

  Sprawdzałam propozycje kilku uczelni, rozmawiałam ze studentami i wniosek jest taki , warto tu studiować. Składam papiery na UW .

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Psychologia ekonomiczna
 • Psychologia wychowawcza stosowana
 • Wspieranie rozwoju osobowości
 • Psychologia środowiskowa
 • Psychologia sądowa
 
Studia I stopnia:
KOGNITYWISTYKA
 
Studia II stopnia:
KOGNITYWISTYKA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Psychologia ekonomiczna
 • Psychologia wychowawcza stosowana
 • Wspieranie rozwoju osobowości
 • Psychologia środowiskowa
 • Psychologia sądowa
PSYCHOLOGY - Warsaw International Studies in Psychology 
Specjalności:
 • Psychotherapy
 • Business Psychology
 • Experimental Social Psychology
 • Neuropsychology and Neuroscience

Podyplomowe

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA PERSONELEM
PSYCHOLOGIA TRANSPORTU
TRENER UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH
COACHING W ORGANIZSACJI
PSYCHOLOGIA SĄDOWA
PSYCHOLOG I PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE
PSYCHOLOGIA W WYCHOWANIU I NAUCZANIU DZIECKA
PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W PRAKTYCE: TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH
DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA I JEGO RODZINY
REHABILITACJA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

Doktoranckie

PSYCHOLOGIA