• DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Dietetyka
  Student na kierunku dietetyka uzyska podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Celem studiów jest nauczenie studentów praktycznych umiejętności planowania racjonalnego żywienia oraz planowania i przygotowywania diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i normami żywieniowymi. Student nabywa wiedzę niezbędną do odpowiedniej oceny stanu odżywiania i sposobu żywienia człowieka, zapobiegania chorobom dietozależnym, planowania żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra. Absolwenci kierunku są przygotowani do udzielania wskazań żywieniowych w poradniach dietetycznych pacjentom z różnymi chorobami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 15 września 2011 r. dietetyk obowiązkowo wchodzi w skład zespołu żywieniowego w szpitalach. Absolwent kierunku może podjąć pracę w: podmiotach leczniczych, zakładach żywienia zbiorowego oraz dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, organizacjach konsumenckich oraz komercyjnych placówkach sportowych i rekreacyjnych. W XXI wieku, w dobie ludzi otyłych, dietetyk to pożądany i przyszłościowy zawód.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Fizjoterapia
  Student fizjoterapii uzyska wiedzę z zakresu medycyny rehabilitacyjnej, w szczególności kinezyterapii, fizykoterapii, diagnostyki funkcjonalnej i planowania rehabilitacji. Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych, obsługi i działania aparatów do tych zabiegów oraz edukacji pacjentów do dalszego postępowania. Studenci uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim z zakresu stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i leczeniu. Studenci poznają ponadto zagadnienia dotyczące komunikacji z pacjentem oraz zarządzania w ochronie zdrowia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent otrzymuj tytuł zawodowy licencjata, a absolwent studiów II stopnia tytuł magistra. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w: podmiotach leczniczych, uzdrowiskach i sanatoriach, placówkach oświatowych i sportowych oraz gabinetach odnowy biologicznej. Przygotowywani są również do pracy z osobami chcącymi poprawić swoją sylwetkę, wydolność i sportowcami (rehabilitacja sportowa). Wraz ze starzeniem się społeczeństwa oraz wydłużaniem długości życia popyt na usługi rehabilitacyjne i zapotrzebowanie na fizjoterapeutów będzie się zwiększało.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, biologia, fizyka, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Pielęgniarstwo
  Jest to kierunek najstarszy na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Od 1978 r. kształcimy pielęgniarki z zakresu profesjonalnej opieki, pielęgnacji i edukacji pacjentów. Kadra naukowo-dydaktyczna z zaangażowaniem przekazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co decyduje o skutecznym wyposażeniu kadry pielęgniarskiej w kompetencje zawodowe. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych oraz seminaryjnych, a największym atutem są zajęcia praktyczne w szpitalach klinicznych Uniwersytetu Medycznego oraz współpracujących z Uczelnią podmiotach medycznych stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. Student nabywa wiedzę z nauk medycznych i socjologicznych oraz obejmującą profesjonalne pielęgnowanie, edukację i opiekę nad pacjentem. Atutem jest możliwość kształcenia na niestacjonarnych studiach I stopnia, pomostowych. Ten rodzaj kształcenia jest przewidziany dla absolwentów 5-letniego liceum medycznego, 2-letniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki, 2,5-letniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki lub 3-letniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki. W zależności od rodzaju ukończonej szkoły studia te trwają od 2 do 3 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość zatrudnienia w podmiotach leczniczych, uzdrowiskach i sanatoriach, placówkach oświatowych oraz administracji rządowej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Absolwent pielęgniarstwa może zostać przedsiębiorcą i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą obejmującą usługi medyczno-pielęgniarskie, poradnictwa z profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - Kierunek Położnictwo
  Zawód położnej powinien być traktowany jako misja. Kształcenie na tym kierunku obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu nauk medycznych, w szczególności z: położnictwa, ginekologii, pediatrii, opieki położniczej, genetyki, embriologii i promocji zdrowia. Zajęcia są prowadzone przez naukowców oraz wieloletnich praktyków z wykorzystaniem zaplecza szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i współpracujących z Uczelnią podmiotów medycznych, stacjonarnych i ambulatoryjnych. Po zakończeniu studiów położna jest przygotowana do prowadzenia edukacji zdrowotnej obejmującej przygotowywanie do życia w rodzinie i planowanie ciąży, monitorowanie prawidłowego przebiegu ciąży, a przede wszystkim prowadzenia porodu. Atutem jest możliwość kształcenia na studiach pomostowych, które są przeznaczone dla absolwentów 2-letniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej lub 2,5-letniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej. W zależności od rodzaju ukończonej szkoły studia te trwają od 2 do 3 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa, a absolwent studiów II stopnia tytuł magistra położnictwa. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w podmiotach leczniczych stacjonarnych i ambulatoryjnych, szkołach rodzenia lub mogą prowadzić indywidualne praktyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Ratownictwo medyczne
  Ratownik medyczny to nowy, prestiżowy zawód medyczny. Kształcimy przyszłych ratowników na podstawie najnowszych międzynarodowych standardów i wytycznych. Studenci otrzymują bardzo dobre podstawy teoretyczne ratownictwa oraz praktyczne z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego pod kierunkiem specjalistów ratownictwa medycznego (praktykujących ratowników medycznych i lekarzy). Program studiów obejmuje kształcenie z zakresu nauk medycznych, ratownictwa medycznego, promocji zdrowia, samoobrony, języka migowego. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach leczniczych, strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, Centrach Zarządzania Kryzysowego. Absolwent ratownictwa medycznego ma bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego. Może uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia
  • Biologia lub fizyka/astronomia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - Kierunek Zdrowie publiczne
  Zdrowie publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu nauk medycznych, społecznych i ekonomicznych. Studenci zdrowia publicznego podczas studiów uzyskują wiedzę z: nauk medycznych (propedeutyki medycyny, nauki o człowieku, zdrowia środowiskowego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej), nauk humanistycznych i ekonomicznych (podstaw prawa, ekonomii, finansowania, rachunkowości oraz organizacji i zarządzania). Program studiów jest tak ułożony, aby absolwent był przygotowany do pracy w różnego rodzaju instytucjach opieki zdrowotnej, instytucjach administracji samorządowej i rządowej, w Narodowym Funduszu Zdrowia lub innych instytucjach finansujących świadczenia zdrowotne (ubezpieczalnie prywatne), w firmach konsultingowych i doradczych z zakresu ochrony zdrowia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent nabywa tytuł zawodowy licencjata. Na studiach drugiego stopnia oferujemy naszym studentom wybór jednej ze specjalizacji: edukacja i promocja zdrowia, ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie i organizacja ochrony zdrowia. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra. Kierunek zdrowie publiczne cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, nie tylko w kraju, ale i zagranicą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Studentka położnictwa Ocena

Panuje tutaj straszny bałagan, harmonogram zajęć zmieniany co chwilę, wykładowcy przekładają zajęcia ? bo im nie pasuje ?. Zdecydowanie nie polecam. Traktowanie studentów na praktykach pozostawia wiele do życzenia.

zadowolona Ocena

Wysoki poziom kształcenia i bardzo przydatne przedmioty. Polecam!