• CONTROLLING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studiów jest kształcenie wysokokwalifikowanych specjalistów z zakresu controllingu stosowanego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podstawowym celem studiów są aspekty praktyczne zastosowań controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności controllingu strategicznego, operacyjnego, finansowego, logistycznego, inwestycyjnego oraz personalnego. Problemy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach obejmują także techniki budżetowania oraz zarządzanie strukturą kapitałów, wartością przedsiębiorstwa i płynnością finansową. Uczestnicy Studiów poznają niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu szeroko rozumianego controllingu oraz zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i audytu wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

 • KOMERCJALIZACJA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy o charakterze ekonomicznym, technicznym i prawnym niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu czynności i zadań związanych z komercjalizacją nieruchomościami. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę i umiejętności oraz kompetencje pozwalające na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, metod i technik komercjalizacji nieruchomości. Absolwent będzie mógł pracować zarówno jako specjalista ds. komercjalizacji nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, jak również będzie mógł wykonywać czynności związane z doradztwem na rynku nieruchomości. Będzie posiadał umiejętności pozwalające na przygotowanie transakcji oraz doradztwo od strony organizacyjnej, formalnej, marketingowej oraz finansowej.

   

 • LEAN MANAGEMENT W USŁUGACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności predestynujące ich do pełnienia roli menedżera Lean / menedżera ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie usługowym bądź roli lidera zespołów usprawniających Lean / Kaizen w przedsiębiorstwach tego typu. Absolwenci studiów podyplomowych Lean Management w usługach będą mogli także występować w roli trenerów wewnętrznych Lean bądź wewnętrznych audytorów systemów Lean Management w bankowości, firmach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach logistycznych, administracji publicznej lub innych przedsiębiorstwach usługowych. Wiedza ta przydatna będzie również kierownikom różnych szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem członków najwyższego kierownictwa, chcących w swoich przedsiębiorstwach zastosować z powodzeniem jedną z nowych i najpopularniejszych w praktyce koncepcji zarządzania. Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych UG uczestnicy otrzymają również certyfikat ukończenia studiów podyplomowych firmy LeanQ Team afiliowany przez europejskie stowarzyszanie organizacji doradczych szczupłego zarządzania Sustainable Performance Improvement Network.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER W INSTYTUCJACH KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem oferowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie kadry kierowniczej instytucji i jednostek w sferze szeroko rozumianych usług kultury, do profesjonalnego zarządzania podmiotami organizacyjnymi kultury.  Zasadniczym zamierzeniem realizacji programu studiów jest podniesienie na wyższy poziom kompetencji kierowniczych, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na podejmowanie efektywnych decyzji personalnych i zarządczych niezbędnych do sprawniejszego kierowania zespołami pracowniczymi w instytucjach kultury. Współczesne wyzwania otoczenia instytucji kultury wymagają podnoszenia poziomu profesjonalizacji kierowania tymi jednostkami. Oferta tych studiów jest zorientowana na rozwój kompetencji kierowniczych osób odpowiedzialnych za pracowników instytucji kultury, m.in. takich jak: teatry i instytucje muzyczne, centra i domy kultury, podmioty działające na rynku dzieł sztuki, biblioteki, muzea, wydawnictwa kulturalne i inne podmioty w otoczeniu instytucji kultury.

  Dowiedz się więcej

 • PROGRAMOWANIE BIZNESOWYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe pt. "Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych" pozwolą ich uczestnikom opanować wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu aktualnych technologii tworzenia aplikacji: webowych, mobilnych, rozproszonych i w Cloud Computingu. Studia Podyplomowe adresowane są do osób, które chcą przygotować się do zawodu programisty aplikacji internetowych i mobilnych w zakresie projektowania i programowania aplikacji przeznaczonych dla firm.

   

 • RACHUNKOWOŚĆ ACCA - POZIOM PROFESJONALNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe na poziomie Professional trwają 2 semestry i przygotowują do 4 egzaminów ACCA z poziomu Strategic Professional. Stanowią one naturalną kontynuację uzupełniających studiów magisterskich akredytowanych przez ACCA lub studiów podyplomowych ACCA poziomu Fundamentals (Applied Knowledge and Applied Skills). Studia podyplomowe prowadzone w formie studiów niestacjonarnych. Sposób prowadzenia zajęć obejmuje podstawowe formy, takie jak: wykłady, ćwiczenia, webinaria on-line, e-learning off-line. Zajęcia stacjonarne odbywać będą się mniej więcej co dwa lub trzy tygodnie w soboty i niedziele. Planuje się 152 godziny (19 dni) zajęć stacjonarnych. Zajęcia e-learningowe (36 godzin) odbywać się będą według harmonogramu zajęć firmy BPP. Razem wymiar godzinowy wynosi 188 godzin.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem studiów podyplomowych jest pomoc słuchaczom w poszerzeniu wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz zdobyciu prestiżowej kwalifikacji ACCA, która stanowi podstawę do szybkiej kariery zawodowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Podyplomowe Studia Rachunkowość ACCA na Wydziale Zarządzania UG posiadają akredytację the Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) dla 9 przedmiotów z poziomu podstawowego. Skończenie studiów podyplomowych pozwala słuchaczom na otrzymanie zwolnień z wszystkich egzaminów z poziomu Fundamentals. Otwiera również drogę do kariery na takich stanowiskach, jak: kontroler finansowy, analityk biznesowy, audytor, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, manager ds. raportowania, manager ds. planowania i analiz, dyrektor ds. ryzyka, dyrektor finansowy, członek zarządu ds. finansowych (CFO).

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków celem jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do organizowania i prowadzenia całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu informacji finansowo-księgowej w podmiotach gospodarczych, a także wykorzystaniem tego systemu dla potrzeb zarządzania. Absolwent uzyskuje, obok ogólnej, szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rachunkowości podatkowej, międzynarodowych standardów rachunkowości oraz rozliczeń finansowych. Umiejętności zdobyte przez absolwenta Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Podatków obejmują przygotowanie i opracowywanie dokumentów źródłowych, prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, a także przeprowadzanie na tej podstawie oceny dokonań podmiotów gospodarczych. Uzyskany zasób wiedzy, zarówno ekonomicznej, prawnej, finansowej, jak też organizacyjno-technicznej (w zakresie współpracy z personelem i kontrahentami), umożliwi absolwentowi prowadzenie ewidencji gospodarczej w jednostkach różnego typu (produkcyjnych, handlowych, usługowych itp.). Ukończenie studiów daje ponadto możliwość dalszego kształcenia się  na bardziej specjalistycznych studiach podyplomowych, służących pogłębieniu wiedzy, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe Studia Menedżerskie bazują na prawie trzydziestoletnich doświadczeniach w prowadzeniu kształcenia na poziomie podyplomowym. Od 1974 roku Instytut Organizacji i Zarządzania nieprzerwanie kształci kadrę menedżerską przedsiębiorstw i instytucji. Do chwili obecnej studia podyplomowe ukończyło ok. 2 000 osób. Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi tendencjami w zarządzaniu oraz nauczenie skutecznego doboru i posługiwania się współczesnymi metodami i narzędziami pracy menedżera. Dla kogo? Przedsiębiorcy, członkowie rad nadzorczych i zarządów, menedżerowie oraz specjaliści aspirujący do pełnienia funkcji menedżerskich.

  Dowiedz się więcej

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Po spełnieniu warunków i odbyciu wymaganej przez przepisy prawa praktyki zawodowej, absolwenci studiów będą mogli ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. W zakresie praktyk Wydział Zarządzania współpracuje z Pomorskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych, którym rekomendujemy absolwentów Studiów.

   

 • ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem oferowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej poprzez doskonalenie kompetencji kierowniczych, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzania organizacją publiczną. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom:

  • organizować pracę własną i podległych pracowników oraz skuteczniej inspirować, motywować i nadzorować podwładnych
  • identyfikować i rozwiązywać problemy interesantów organizacji publicznych
  • zarządzać budżetem jednostki
  • właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz oraz współpracować z mediami
  • identyfikować i respektować różnice pomiędzy zarządzaniem publicznym i biznesowym

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Coraz bardziej złożone zarządzanie organizacjami nowej gospodarki wymaga nowoczesnych rozwiązań w zakresie funkcji personalnej. Celem studiów ZKL jest prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania pracowników; rozwoju i wykorzystania ich talentów i potencjału; motywowania szczególnie poprzez systemy wynagradzania pracowników oraz oddziaływania na satysfakcję z pracy i budowanie zaangażowania pracowników oraz ocenianie pracowników, w tym ocenianie okresowe. Zaprezentowanie w/w rozwiązań pozwoli też na kształtowanie umiejętności projektowania rozwiązań z tych obszarów w praktyce zarządzania. Realizację tych celów zapewnia dobór tematów realizowanych na studiach oraz dobór kadry dydaktycznej, w której ok. 40% stanowią osoby o wybitnych osiągnieciach praktycznych.

   

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTAMI DEWELOPERSKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz do przygotowania i realizacji projektów deweloperskich (w tym m.in. mieszkaniowych, komercyjnych, infrastrukturalnych oraz typu „land-development”). Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Wydziału Zarządzania UG, co dwa tygodnie w trybie zaocznym w trakcie zjazdów weekendowych. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów, dlatego studenci zobowiązani sią do posiadania na zajęciach kalkulatorów.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W kształceniu na Studiach Podyplomowych pt. Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi celem jest wyposażenie słuchaczy w podstawowa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, systemów, metod i technik zarządzania w obszarze służby zdrowia. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mają absolwentom ułatwić, w zależności od indywidualnych potrzeb, pełnienie w jednostkach służby zdrowia oraz innych organizacjach różnych funkcji kierowniczych i specjalistycznych w obszarze zarządzania. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje, w zależności od potrzeb i zainteresowań, mają także absolwentom ułatwić: prowadzenie własnej, nowocześnie zarządzanej jednostki (gabinetu) służby zdrowia, lub sprawować funkcje kierownicze i zarządcze w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Studia dają także możliwość kształcenia na bardziej specjalistycznych studiach podyplomowych, służących pogłębieniu wiedzy, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

   

Opinie (0)