Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest umożliwienie zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk administracyjnych. Studia mają także cel praktyczny. Znaczna część osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej i instytucjach z nią związanych nie posiada wykształcenia prawniczego lub administracyjnego. Studia Podyplomowe Administracji Publicznej umożliwiają takim osobom nie tylko podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych, ale także przyczyniają się do podniesienia jakości funkcjonowania administracji publicznej. W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą prawa administracyjnego i administracji publicznej oraz ich miejsca w systemie nauk prawnych. Na wykładach, w sposób pogłębiony, poruszane są zagadnienia dotyczące funkcjonowania państwa, jego władz publicznych, a w szczególności  administracji publicznej, ustroju administracji centralnej i terenowej z podkreśleniem roli samorządu terytorialnego. Słuchacze zapoznają się także z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie administracyjnym, formami działania administracji, zasadami tworzenia prawa i wydawania aktów indywidualnych. Omawiane są także zasady organizacji i kierowania w administracji publicznej. Ze wzglądu na procesy globalne, które nie omijają także systemu administracji publicznej w Polsce, prezentowane są także kwestie europeizacji administracji i międzynarodowego prawa administracyjnego. W semestrze drugim prowadzony jest specjalistyczny wykład dotyczący prawa o aktach stanu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa konkordatowego.

  Dowiedz się więcej

 • ARCHEOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest  zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką dotyczącą wykorzystania metod archeologicznych we współcześnie prowadzonych śledztwach (dotyczy to zarówno spraw prowadzonych związku z badaniami zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni komunistycznych jak i ściganiem współczesnej przestępczości kryminalnej. Szczególną uwaga poświecona jest zatem problematyce prowadzenia oględzin na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem interdyscyplinarnego instrumentarium kryminalistycznego i archeologicznego. W toku zajęć omawiane są również zagadnienia związane z procedurami prowadzenia oględzin na miejscu katastrof i wypadków masowych.

 • AUDYT WEWNĘTRZNY - TRZECI POZIOM ZARZĄDZANIA ŁADEM KORPORACYJNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studiów Podyplomowych Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie audytu wewnętrznego, szczególnie audytu zapewniającego dotyczącego zarządzania ryzykiem  operacyjnym, informatycznego oraz w obszarze RODO a także wybranych ryzyk bankowych. Studia umożliwią teoretyczną i praktyczną realizację wyzwań z zakresu audytu wewnętrznego przed którymi stoją jednostki sektora prywatnego i publicznego. Studia Podyplomowe  Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych i pozaprawnych dotyczących audytu. W dziadzienie nauk prawnych koncentrują się zwłaszcza na podstawach prawa bankowego, rachunkowego oraz zamówień publicznych oraz dyscyplinach prawnych określających skutki oszustwa, nadużyć i przestępstw gospodarczych. W zakresie nauk pozaprawnych Studia obejmują kształcenie  w zakresie  stosowania międzynarodowych standardów audytu, metodologii w pracy audytu, komunikacji,  próbkowania, szacowania ryzyka w audycie oraz zarządzania komórką audytu.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie zadań służby BHP, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania  i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy. Studia umożliwią teoretyczną, praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Studia Podyplomowe BHP obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych i pozaprawnych dotyczących BHP. W dziedzinie nauk prawnych koncentrują się zwłaszcza na prawie pracy,  w tym głównie na prawie ochrony pracy oraz na dyscyplinach prawnych określających skutki naruszeń w sferze BHP. W zakresie nauk pozaprawnych Studia  obejmują kształcenie  w dziedzinie nauk technicznych, ergonomii,  metodologii pracy służby bhp oraz pedagogiki.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W DZIAŁANIACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ -SYTUACJE KRYZYSOWE I STANY NADZWYCZAJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne  jest kształcenie absolwentów umiejących wykorzystać nabytą specjalistyczną wiedzę z zakresu studiów do pracy w administracji publicznej oraz służb publicznych. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jak i kwestii ściśle prawnych dotyczących sytuacji kryzysowych oraz wiedzę dotyczącą sytuacji kryzysowych aspekcie socjologicznym i psychologicznym. Studia te umożliwiają ponadto uzyskanie przez słuchaczy odpowiednich kompetencji oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji na pełnionych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Słuchacze zdobędą wiedzę praktyczną z zakresu m.in. bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, współczesnych zagrożeń, systemu reagowania kryzysowego, zagadnień obejmujących bezpieczeństwo energetyczne, jak i kwestii dotyczących zarządzania kryzysowego, logistyki. Zapoznają się także z zagadnieniami gospodarowania zasobami ludzkimi, ochrony osób, mienia i infrastruktury, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a także metodyki pracy analitycznej, prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i metodyki oceny zagrożeń.

  Dowiedz się więcej

 • EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy o wykonywaniu obowiązków administracyjno-prawnych w trybie egzekucji administracyjnej. Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym wdrożeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W związku z tym w programie studiów przewidziane zostały zarówno wykłady jak i warsztaty oraz zespołowe rozwiązywanie problemów prawnych.

  Dowiedz się więcej

 • LEGISLACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej różnorodnych aspektów tworzenia prawa. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami rządzącymi procesem legislacyjnym zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. W szczególności z systemem źródeł prawa, znaczeniem konstytucji w tym systemie, budową aktu normatywnego, wzajemnymi relacjami między prawem pozytywnym a prawem naturalnym oraz między prawem krajowym a prawem międzynarodowym, a także negocjacyjnymi formami tworzenia prawa. Istotnym celem kształcenia na Studiach Podyplomowych Legislacji jest przybliżenie i pogłębienie wiedzy na temat znaczenia prawa Unii Europejskiej w procesie tworzenia prawa krajowego oraz procedury tworzenia prawa miejscowego. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką lobbingu w procesie tworzenia prawa. Program studiów zakłada analizę orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie urzeczywistnia zasady poprawnej legislacji wywodzonej z zasady demokratycznego państwa prawnego.

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zadaniem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi. Jego uczestnikami mogą więc zostać wszystkie osoby w nich zatrudnione mające styczność z przetwarzaniem danych o charakterze osobowym, poczynając od informacji o pracownikach czy członkach a na informacjach dotyczących klientów kończąc. W szczególności przeznaczone jest jednak dla osób, które obecnie pełnią funkcje administratora bezpieczeństwa informacji czy rzecznika prasowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej.

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA UZDROWISK I LECZNICTWO UZDROWISKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zadaniem Studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych, ekonomicznych i medycznych warunków  działalnością uzdrowisk i podmiotów. Przedstawiona zostanie problematyka tworzenia uzdrowisk, specyficznej sytuacji gmin uzdrowiskowych, tworzenia i warunków działania przedsiębiorców prowadzących zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, a także prawne uwarunkowania świadczeń i procedur medycznych udzielanych w tych jednostkach.  Słuchacz otrzyma także  informacje niezbędne dla doskonalenia wiedzy pracowników jednostek organizacyjnych prowadzących podmioty lecznicze, pracowników zakładów lecznic-twa uzdrowiskowego - podmiotów leczniczych wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, a także pracowników gmin uzdrowiskowych. W ramach studiów przedstawiany zostanie specyficzny status prawny jaki posiadają gminy uzdrowiskowe oraz obszary ochrony uzdrowiskowej, a także specyficzne zadania gmin uzdrowiskowych. Omówiona będzie także problematyka związana z marketingowym uwarunkowaniem rozwoju uzdrowisk i przedsiębiorców prowadzących zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, możliwościami wykorzystania funduszy unijnych w działalności uzdrowiskowej, statusem przedsiębiorców oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, aspektów finansowych i rachunkowych działania tych podmiotów, możliwymi przekształceniami organizacyjno - własnościowymi przedsiębiorców i zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, zamówieniami publicznymi, organizacją świadczeń opieki zdrowotnej w lecznictwie uzdrowiskowym, prawami pacjenta, działalnością rzecznika praw pacjenta i składowymi umów zawieranych z personelem medycznym, nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym, statusem naczelnego lekarza uzdrowiska, odpowiedzialnością karną i cywilną w służbie zdrowia, procedurami medycznymi realizowanymi w lecznictwie uzdrowiskowym, monitorowaniem jakości lecznictwa uzdrowiskowego i nowymi procedurami medycznymi możliwymi do zastosowania w tym lecznictwie.

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studiów Podyplomowych Organizacji Pozarządowych jest nabycie wiedzy dotyczącej prowadzenia organizacji pozarządowej, zarówno w aspekcie, założeń prawnych, jak i dotyczących zarządzania takim podmiotem. Słuchacze studiów zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi ze specyfiką różnych rodzajów organizacji pozarządowych – i w tym ujęciu z: wymogami prawnymi i formalnymi, specyfiką księgowości, realizacją funkcji personalnej, pracą w grupie i związanym z nią zarządzaniem projektami, a także realizacją czterech funkcji zarządzania i strategicznym zarządzaniem organizacją pozarządową. W związku z istniejącymi problemami finansowania działalności NGO’s w Polsce, słuchacze nabędą wiedzę o możliwych źródłach tego typu środków, związanymi zarówno z funduszami europejskimi (nowy program unijny 2014-2020), jak i samorządowymi źródłami finansowania.

  Dowiedz się więcej

 • PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej podatków, tj. prawa podatkowego, rachunkowości oraz prawa karnego skarbowego Słuchacze zostaną zapoznani z regulacją ordynacji podatkowej, poszczególnych podatków, rachunkowości, czy prawa karnego skarbowego. W szczególności program zajęć przewiduje omówienie i analizę instytucji zawartych w ogólnym prawie podatkowym z uwzględnieniem zobowiązań podatkowych i wykładni prawa podatkowego. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką dotyczącą rachunkowości i prawa karnego skarbowego, gdzie istotnego znaczenia nabiera odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Program studiów zakłada także szczegółową analizę regulacji prawnych dotyczących poszczególnych podatków, gdzie istotnego znaczenia nabiera praktyka podatkowa. Stąd też słuchacze zapoznają się również z orzecznictwem podatkowym sądów administracyjnych.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką współczesnego obrotu, a także pogłębienie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej podstawowych problemów prawa handlowego i gospodarczego na podstawie określonych regulacji prawnych. Program zajęć przewiduje analizę głównych aktów prawnych jakie obowiązują w zakresie tej dziedziny prawa. Ponadto słuchacze zapoznają się z zagadnieniami wykraczającymi poza tradycyjnie rozumiane prawo handlowe i gospodarcze, a mianowicie: prawo podatkowe, prawo karne, procedury cywilne, w tym także postępowania upadłościowe (krajowe i międzynarodowe). Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale jednocześnie nauczenie posługiwania się określonymi umiejętnościami  w praktyce. W tym celu zakładana proporcja wykładów teoretycznych do problemów praktycznych rozkłada się równomiernie, choć zdaniem słuchaczy istnieje większa potrzeba analiz konkretnych sytuacjach prawnych jakie niesie praktyka stosowania prawa.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie prawa gospodarki nieruchomościami. Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym wdrożeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W związku z tym w programie studiów przewidziane zostały zarówno wykłady, jak i warsztaty oraz zespołowe rozwiązywanie problemów prawnych. Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia prawnej istoty - przede wszystkim - obrotu nieruchomościami, sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki w zakresie obrotu nieruchomościami oraz wykonywania zarządu w odniesieniu do nieruchomości oraz zagwarantowania praw jednostce pozostającej w relacjach z organem administracji publicznej. Przedstawiciele zawodów prawniczych pogłębią i uszczegółowią swoją wiedzę w dziedzinie prawa gospodarki nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO INWESTYTYCJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Ogólne cele kształcenia wykazują związek z możliwością rozwoju zdolności adaptacyjnych wykonywania zawodu w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych i silnej rywalizacji rynkowej, z pogłębianiem i uzupełnianiem wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności inwestycyjnej w szerokim tego słowa znaczeniu. Uczestnicy studiów aktualizują o rozszerzają wiedzę z zakresu prawa gospodarczego. Zadaniem przedmiotowych studiów jest wykształcenie w jego uczestnikach potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego, umiejętności przekwalifikowania się. Uzyskana na studiach wiedza z prawa gospodarczego i dziedzin pokrewnych stwarza szansę efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem doskonalenia umiejętności menedżerskich lub pełnienia innych funkcji pracowniczych. W toku prowadzonych zajęć akcent kładziony jest nie tylko na poznanie niezbędnych podstaw teoretycznych, ale również na wykształcenie praktycznych umiejętności ich wykorzystania, wykreowania postaw, które są szczególnie pożądane w określonych środowiskach pracy. Wyposaża się beneficjentów studiów w niezbędne narzędzia rozwiązywania wybranych problemów (rozstrzygania sporów).

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO KARNE GOSPODARCZE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zadaniem Studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji praktyków z organów ochrony i pomocy prawnej, zarówno organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (sądowych, pozasądowych, prokuratorskich i pozaprokuratorskich), jak również adwokatury, radców prawnych, czy też biegłych w zakresie szczególnej dziedziny prawa karnego jaką jest prawo karne gospodarcze, a także zdobycie umiejętności w zakresie tworzenia, wykładni i stosowania przepisów zaliczanych do tej dziedziny prawa. Podstawowym celem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się prawem karnym gospodarczym lub zagadnieniami jego pogranicza (prawo gospodarcze, administracyjne i finansowe a prawo karne gospodarcze).

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO KARNE SKARBOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa karnego skarbowego, postępowania w sprawach karnych skarbowych, organizacji i kompetencji finansowych i niefinansowych organów  tego postępowania, prawa karnego wykonawczego oraz prawa finansowego. Ma ono służyć przede wszystkim uzupełnieniu i pogłębieniu wiedzy oraz podniesieniu kwalifikacji praktyków zajmujących się zawodowo prawem karnym skarbowym. Ponadto celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu wyspecjalizowanej dziedziny prawa karnego, jaką jest prawo karne skarbowe, praktykom wymiaru sprawiedliwości i organów pomocy prawnej. Z wiedzy zdobytej na tych studiach mogą skorzystać także osoby zajmujące się dziedzinami prawa z pogranicza prawa karnego skarbowego, takimi jak: prawo finansowe, prawo gospodarcze, prawo administracyjne.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO KARNE WYKONAWCZE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia zostały wpisane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej na listę kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego z zakresu zarządzania jest jednak uzyskanie formalnego skierowania (akceptacji) na kurs z Centralnego Zarządu Służby Więziennej bądź Okręgowych Inspektoratów SW do dnia 26 września 2014 roku. Zadaniem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności sędziów zajmujących się orzekaniem i wykonywaniem kar, kuratorów sądowych, pracowników Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej i prokuratorów uczestniczących w szeroko rozumianym postępowaniu wykonawczym. Studia sprzyjać będą pogłębieniu i uzupełnieniu wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych aspektów prowadzenia działalności penitencjarnej wśród osób karnie izolowanych oraz pracy ze skazanymi w środowisku wolnościowym.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO KONKURENCJI I OCHRONY KONSUMENTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie kompleksowej wiedzy w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów w prawie krajowym oraz europejskim, a także zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem istniejących rozwiązań prawnych. Studia są przeznaczone dla wszystkich osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami konkurencji i ochrony konsumentów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Szczególnie przydatne jest dla ekonomistów, prawników, sędziów, arbitrów, doradców, rzeczników patentowych, rzeczników konsumenckich, pracowników Państwowej Inspekcji Handlowej, pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pracowników Urzędu Zamówień Publicznych, pracowników urzędów regulacyjnych, pracowników przedsiębiorstw użyteczności publicznej, przedsiębiorców i jego służb projektujących i wdrażających produkty rynkowe, pracowników Punktów Obsługi Klienta oraz Infolinii, a także dla menedżerów. Studia mogą być również atrakcyjne dla podejmujących studia wyłącznie dla własnej konsumenckiej korzyści.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO MEDYCZNE I BIOETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności medycznej w szerokim rozumieniu. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami prawa medycznego, etyki medycznej i bioetyki. W szczególności program zajęć przewiduje analizę praw i obowiązków pacjenta oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych z jednej strony i praw i obowiązków pacjenta, z drugiej strony. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej, administracyjnej), zawodowej, pracowniczej oraz zasadami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Program studiów zakłada ponadto prezentację i analizę problemów prawno-etycznych współczesnej medycyny, takich jak: transplantologia, badania kliniczne, prokreacja wspomagana oraz inżynieria genetyczna, eutanazja i stany terminalne. W związku z wysokim stopniem sformalizowania wymogów prowadzenia dokumentacji medycznej, słuchacze zostaną zaznajomieni z zasadami prowadzenia tego rodzaju dokumentacji oraz ochrony danych medycznych i sposobów prawidłowego administrowania danymi.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym zadaniem studiów z zakresu prawa ochrony środowiska jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony środowiska. Słuchacze zostaną zapoznani z rozwojem myśli, prawa, instytucji i pojęć w ochronie środowiska, współczesnymi przesłankami ochrony środowiska, podstawami prawnymi ochrony środowiska, ochroną środowiska w unormowaniach konstytucji, wstępem do prawa ochrony powietrza, ochroną powietrza, ochroną środowiska w Unii Europejskiej, organizacją ochrony środowiska, ochroną przyrody, interesem jednostki w ochronie środowiska, ekonomicznymi instrumentami ochrony środowiska, procedurami w ochronie środowiska. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką zintegrowanego pozwolenia ekologicznego, ochrony wód, prawno-międzynarodowych aspektów w ochronie środowiska (ONZ, Rada Europy , OECD i inne), ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed odpadami, stanów fizycznych sztucznie wytworzonych przez człowieka (hałas, promieniowanie i odór), odpowiedzialności za szkody w ochronie środowiska, w tym publicznoprawnej odpowiedzialności w ochronie środowiska oraz cywilnoprawnej odpowiedzialność za szkody w ochronie środowiska, zagospodarowania przestrzennego w ochronie środowiska, europeizacji prawa ochrony środowiska, instytucji finansowania ochrony środowiska w wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy), współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i politycznych w ochronie środowiska, policji ochrony środowiska i podstawowych decyzji, zagadnień bioetycznych i finansowania ochrony środowiska we Włoszech i w Unii Europejskiej oraz systemem finansowania ochrony środowiska w Polsce.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PRACY I PRAWO SOCJALNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego, nabycie, względnie pogłębienie umiejętności jego stosowania. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami wykładni i stosowania prawa pracy i prawa socjalnego, uwzględniającej szczególny charakter norm prawnych tych gałęzi prawa, podstawowymi zagadnieniami i instytucjami prawa pracy w nowych warunkach gospodarczych i społecznych, nowymi formami zatrudnienia, które są wyrazem zmian zachodzących na rynku pracy i modyfikacji „typowego” zatrudnienia pracowniczego, ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego menadżerów w przedsiębiorstwach państwowych, spółkach kapitałowych oraz innych firmach. Program studiów zakłada ponadto analizę statusu prawnego pracowników administracji państwowej i pracowników samorządowych. Słuchaczom przedstawione zostaną również zagadnienia z zakresu prawa socjalnego, w szczególności dotyczące ubezpieczeń społecznych – ich organizacji, finansowania, obowiązków pracodawców, jako płatników składek i płatników zasiłków, świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. W zakresie prawa socjalnego słuchacze zostaną zapoznani również ze świadczeniami na wypadek bezrobocia, świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, świadczeniami z pomocy społecznej (warunkami nabycia prawa od tych świadczeń oraz ich charakterem prawnym); systemem opieki zdrowotnej, podstawowymi zagadnieniami prawa medycznego oraz regulacją prawną ochrony praw dziecka i rodziny.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Istotą studiów jest problematyka zasad i trybów udzielania zamówień publicznych, ale w szerokim kontekście prawnym, w tym swobody działalności gospodarczej, etyki, czytelności dokumentów występujących w procedurze zamówień w szerokim kontekście prawnym, ekonomicznym a także socjologicznym. Dokonywana w ramach studiów egzegeza przepisów ustawy poparta jest poparta praktyką przedstawioną przez pracowników podmiotów uczestniczących i kontrolujących prawidłowość procedur zamówień publicznych, czyli praktyków pracujących w podmiotach zamawiających i wykonujących zamówienia publiczne oraz sędziów sądów cywilnych i administracyjnych.

  Dowiedz się więcej

 • UBEZPIECZENIE GOSPODARCZE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Unikalny w skali kraju program studiów przygotowany został w ścisłej współpracy z TU Europa S.A., dzięki czemu obejmuje zagadnienia, które znajdują praktyczne zastosowanie na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami prawa ubezpieczeniowego, ekonomiczno-organizacyjnymi aspektami funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych, relacjami z prawem Unii Europejskiej, a także krótkim przeglądem ewolucji prawa i rynków ubezpieczeniowych w Polsce i na świecie. Słuchacze zapoznają się również z problematyką prawno-karną, kryminologiczną i kryminalistyczną związaną z funkcjonowaniem ubezpieczeń. Duży nacisk położony jest na przedstawienie i ocenę prawa konsumenckiego i wynikających stąd uprawnień różnych kategorii podmiotów ubezpieczających i ubezpieczonych w trakcie realizacji zasad umowy ubezpieczenia i w ramach stosunku ubezpieczenia.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim) chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe  zdobywając specjalistyczną wiedzę w zakresie  problematyki zarządzania bezpieczeństwem zarówno w instytucjach publicznych tj.: instytucje rządowe, samorządowe, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, wojskowych i innych; jak i w firmach prywatnych tj.: wywiadownie gospodarcze, prywatne firmy ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne i inne lub chcących podjąć zatrudnienie w ww. instytucjach na stanowiskach związanych z koordynacją działań związanych z bezpieczeństwem.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studiów Podyplomowych  jest:

  • przekazanie Uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu teorii i narzędzi zarządzania finansami i odpowiedzialności  finansowej.  W  szczególności  dotyczy  to wiadomości  niezbędnych  w  procesie podejmowania  racjonalnych  decyzji  finansowych,  warunkujących  osiąganie  rentowności zainwestowanych kapitałów, terminowego realizowania zobowiązań, tworzenia bazy finansowej na kolejne lata;
  • rozszerzenie  i  uaktualnienie  wiedzy  oraz  podniesienie  kwalifikacji praktyków  zajmujących  się zarządzaniem finansami na co dzień;
  • rozwijanie umiejętności logiczno - analitycznego myślenia przy wykorzystaniu różnych narzędzi ilościowych w procesie zarządzania finansami;
  • w skazanie rozwiązań prawnych wykorzystywanych  w zarządzaniu finansami.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I RYZYKIEM W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podstawowym celem studiów jest doskonalenie kompetencji osób zarządzających podmiotami leczniczymi oraz kadry medycznej, przedstawicieli sektora prawniczego i finansowego. Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę dotyczącą prawnych, ekonomicznych i medycznych warunków działalności podmiotów leczniczych z elementami jakości i ryzyka. W toku studiów zaprezentowana zostanie również kwestia przekształceń organizacyjno własnościowych podmiotów leczniczych. Do tematyki zajęć należy zaliczyć m.in. zagadnienia praw pacjenta, działalności Rzecznika Praw Pacjenta, składowych umów zawieranych z personelem medycznym, nadzoru nad podmiotami leczniczymi, odpowiedzialności karnej i cywilnej w systemie opieki zdrowotnej, roli audytów w systemach zarządzania jakością, znaczenia ergonomii dla doskonalenia systemu opieki zdrowotnej, metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu jakością oraz marketingu relacyjnego w kształtowaniu jakości usług medycznych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe realizowane są wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Skierowane są głównie do nauczycieli szkół publicznych. Absolwent otrzymuje kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  8 listopada 2011 roku (Dz.U. 2011, nr 254, poz.1526). Studia kierowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową, pracowników oświaty, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest:

  • przekazanie Uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu teorii i narzędzi zarządzania projektami. W szczególności dotyczy to metodyk wykorzystywanych w procesie  podejmowania racjonalnych decyzji, warunkujących osiąganie rentowności zainwestowanych kapitałów, terminowego realizowania zobowiązań, tworzenia bazy finansowej na kolejna lata,
  • rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji praktyków zajmujących się zarządzaniem projektami na co dzień,
  • rozwijanie umiejętności logiczno-analitycznego myślenia przy wykorzystaniu różnych uniwersalnych metodyk w procesie zarządzania projektami,
  • przygotowanie do egzaminu Prince2 Fundation.

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

julian Ocena

Prawo to zdecydowanie jeden z najcięższych kierunków studiów. Ale musi taki być, skoro stanowi podstawę przyszłego ładu, porządku, szacunku dla prawa. Staram się wykorzystać czas studiów jak najlepiej, aby zapewnić sobie jak najlepszą przyszłość.

ewelina Ocena

Nie da się studiować Ekonomii bez wysiłku i spędzania czasu nad książkami. Ale dzięki temu przynajmniej wiem, że studiuję, czuję, że zdobywam wiedzę, którą będę starała się wykorzystać w życiu zawodowym. Uniwersytet Wrocławski daje świetne warunki do nauki i jeśli miałabym ponownie wybierać uczelnię, to znowu postawiłabym na wrocławski uniwerek.

maciek Ocena

Studiuję specjalność ?Bezpieczeństwo wewnętrzne? nie tylko dlatego, że interesuje mnie ta dziedzina, ale także dlatego, że rynek pracy nie zdążył jeszcze nasycić się absolwentami tej specjalności. Największe zalety tego kierunku? Ciekawe przedmioty prowadzone w interesujący sposób. No i Wrocław, zawsze chciałem tu studiować.

bon Ocena

Lokalizacja Wydziału na plus, wykładowcy bardzo kompetentni i pomocni, gorzej z pracą po studiach. Mimo wszystko polecam!