42-200 Częstochowa

Al. Armii Krajowej 13/15

tel. 34 361-21-79

e-mail: wmp@ajd.czest.pl

Strona: www.wmp.ajd.czest.pl

 

42-200 Częstochowa

Al. Armii Krajowej 13/15

tel. 34 361-21-79

e-mail: wmp@ajd.czest.pl

Strona: www.wmp.ajd.czest.pl

 

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Biotechnologia
  Absolwent studiów licencjackich kierunku Biotechnologia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk biologiczno-chemicznych, leżących u podstaw biotechnologii. Nabywa umiejętności wykonywania podstawowych analiz laboratoryjnych i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, co umożliwi mu podjęcie pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, zarówno w przemyśle biotechnologicznym, jak i w przemysłach pokrewnych. Zdobyte interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, a także przygotowuje do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Studia I stopnia przygotowują absolwentów do samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia,geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Chemia
  Studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym to specjalności dostosowane do wymogów rynku pracy:
  - specjalność analityka środowiska i żywności – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: ochrona atmosfery, chemia środowiska, podstawy bromatologii, podstawy technologii żywności, metody jonowymienne w chemii separacji, antyoksydanty, chemizacja środowiska, toksykologia żywności, chemiczna analiza gleb, chemia i analiza żywności;
  - specjalność chemia biopolimerów i biomateriałów – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: wybrane zagadnienia z biologii komórki, mikrobiologia, analiza chemiczna próbek biologicznych, podstawy farmakologii i chemii leków, podstawy anatomii i fizjologii, polimery naturalne i biopolimery, podstawy przetwórstwa polimerów, elementy biotechnologii – bioprodukty, chemia i technologia polimerów dla nowoczesnych zastosowań, inżynieria biomateriałów;
  - specjalność chemia kosmetyków - program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: podstawy wiedzy o kosmetykach, receptury wyrobów kosmetycznych a także podstaw immunologii i mikrobiologii skóry;
  - specjalność chemia leków – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: elementy anatomii i fizjologii człowieka, histologia, farmakologia, farmakognozja, metody spektroskopowe w analizie leków, zaawansowana synteza organiczna w chemii leków, metody chromatograficzne w analizie leków, laboratorium syntezy i analizy leków, chemia biomedyczna, strukturalne aspekty w projektowaniu leków, patentowanie leków, inżynieria biomateriałów;
  - specjalność chemia podstawowa – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty poszerzające wiedzę chemiczną;
  - specjalność ziołowe produkty naturalne – NOWOŚĆ- program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe  umożliwiające zdobycie wiedzy z   zakresu podstawowych  klas  naturalnych i  syntetycznych  związków  biologicznie  czynnych,  metod  ich  syntezy,  podstawowych zasad fizykochemicznego rozdzielania substancji organicznych i nieorganicznych w produktach roślinnych, działania  leków  pochodzenia roślinnego,  receptur  zielarskich,  obrotu  produktami  zielarskimi z aspektami  prawnymi  oraz  budowy  i  mechanizmów prawidłowego  funkcjonowania  narządów i układów  organizmu  człowieka.  Ponadto przedmioty umożliwią zdobędzie umiejętności  w  zakresie  separacji  substancji czynnych  z  produktów  naturalnych,  ich  jakościowego  i  ilościowego  oznaczania oraz  optymalizacji metod  chromatograficznych,  przygotowania  próbek  do  analizy  substancji  zielarskich,  podstawowej analizy retrosyntetycznej  związków  bioorganicznych, komputerowego projektowania  leków oraz   zbierania  i  zabezpieczania materiałów roślinny,  rozpoznawania  roślin  i  surowców  stosowanych w  ziołolecznictwie  i  suplementowaniu  diety, sporządzaniu mieszanek ziołowych  na  najczęstsze  choroby oraz sporządzaniu prostych ziołowych preparatów kosmetycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia,geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Dietetyka
  Studia na kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną poznać zasady prawidłowego żywienia, nabyć profesjonalną umiejętność oceny stanu odżywienia oraz zaplanować prawidłową dietę. Dietetyka to studia przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z ludźmi, są otwarci na ich potrzeby i wykazują pasję studiowania nowości i uzupełniania wiedzy. Kierunek Dietetyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym to:
  • Program studiów łączący wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych (nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, biologii, chemii) z praktyczną wiedzą dotyczącą oceny jakości produktów żywnościowych, oceny stanu odżywienia i planowania racjonalnego żywienia człowieka
  • Praktyczny charakter zajęć w tym liczne (ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, warsztaty i praktyki) przygotowujące praktycznie do wykonywania zawodu;
  • Miła i życzliwa atmosfera sprzyjająca studiowaniu oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą;
  • Specjalność Poradnictwo żywieniowe umożliwi zdobycie dodatkowej  wiedzy i umiejętności z nastawieniem na świadczenie usług konsultacyjnych związanych z prawidłowym żywieniem;
  • Specjalność Dietetyka w gastronomii umożliwi zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, które są przydatne do prowadzenia własnej firmy w zakresie usług gastronomicznych i cateringowych oraz do pracy w tych firmach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, informatyka, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Fizyka
  Specjalność Akustyka i realizacja dźwięku. Celem tworzonej specjalności jest wykształcenie młodych ludzi w dziedzinie fizyki posiadających profesjonalną wiedzę z zakresu powstawania i propagacji fal oraz akustyki, nowoczesnych materiałów elektronicznych stanowiących podstawy budowy przetworników elektroakustycznych. Gruntowne przygotowanie techniczne będzie uzupełnione wykształceniem muzycznym w zakresie kształcenia słuchu i fonograficznej analizy partytury oraz wiadomościami z historii muzyki i literatury muzycznej.
  Nanotechnologia na kierunku Fizyka jest propozycją nowej specjalności wychodzącej naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi chcących zdobyć atrakcyjny zawód na rynku europejskim. Celem tworzonej specjalności jest wykształcenie młodych ludzi w dziedzinie fizyki posiadających profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego, nowoczesnych materiałów w skali nanometrycznej posiadających zastosowania przemysłowe oraz ich własności strukturalnych, elektronicznych, optycznych i magnetycznych.
  Specjalność Fizyka medyczna. Rozwój medycyny implikuje konstruowanie i stosowanie coraz bardziej skomplikowanej aparatury diagnostycznej oraz terapeutycznej. Na rynku pracy jest zapotrzebowanie na wiedzę fizyków połączoną z wiedzą medyczną, dlatego też proponujemy specjalność Fizyka medyczna. Studia na tej specjalności gwarantują absolwentowi zdobycie gruntownej, specjalistycznej wiedzy teoretycznej połączonej z umiejętnościami praktycznymi z zakresu nauk medycznych, fizycznych i chemicznych. Nabyte umiejętności i wiedza umożliwiają absolwentowi Fizyki medycznej prowadzanie badań laboratoryjnych oraz interpretowanie uzyskanych wyników, przygotowują do partnerskiej współpracy zawodowej z lekarzami, farmaceutami oraz innymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, posiada również wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu, w toku dalszego kształcenia, na uzyskanie uprawnień do nauczania i zarządzania w obszarze diagnostyki laboratoryjnej.
  Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna na kierunku Fizyka jest propozycją nowej specjalności wychodzącej naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi chcących zdobyć atrakcyjny zawód. Rozwój fizyki atomowej i technik jądrowych spowodował konieczność utrzymywania stałej kontroli nad bezpieczeństwem jądrowym. Z tego powodu w Polsce, Europie i na całym świecie obowiązują zasady pozwalające zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa dla ludzi 
  i otaczającego ich środowiska. Celem tworzonej specjalności jest wykształcenie pracowników w dziedzinie fizyki jądrowej i atomistyki, posiadających profesjonalną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia,geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Informatyka
  Dlaczego warto studiować Informatykę na AJD:
  • Studia, które gwarantują pracę w wyuczonym zawodzie.
  • Specjalność jest wybierana już po pierwszym semestrze.
  • Zajęcia na specjalnościach odbywają się w specjalistycznych laboratoriach.
  • Zajęcia laboratoryjne odbywają się w małych grupach (10 -12 osobowych).
  • Wykłady prowadzone równolegle metodą tradycyjną oraz e-learningowo.
  • Student ma możliwość zakwaterowania w domu studenckim.
  • Uczelnia oferuje stypendia naukowe i socjalne.
  • Oferujemy naszym studentom darmowe oprogramowanie w ramach MSDN (m.in. systemy operacyjne z rodziny Microsoft Windows, Visual Studio, .NET, Microsoft Access, Microsoft SQL Server).
  • Zajęcia laboratoryjne odbywają się na profesjonalnym oprogramowaniu, m.in., Adobe, Corel, Matlab, 3D Studio Max, Maya.
  • Absolwenci naszego kierunku uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie umożliwiające stosowanie najnowszych technik informatycznych (m.in. umiejętność programowania w nowoczesnych językach, takich jak: C, C++, Python oraz Java, projektowanie serwisów webowych, baz danych oraz grafiki komputerowej).
  • Posiadamy wysoko wykwalifikowaną i przyjazną kadrę dydaktyczną.
  • Uczelnia oferuje wyjazdy na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+.
  • Posiadamy akredytację wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
  • Na uczelni istnieje system punktów ECTS umożliwiający studentom informatyki poszerzenie wiedzy poprzez studia na innych wydziałach oraz na innych uczelniach krajowych i europejskich.
  • Do dyspozycji studentów są zbiory biblioteki głównej i specjalizowane zbiory biblioteki wydziałowej, pracownie komputerowe oraz szerokopasmowy dostęp do internetu (również bezprzewodowego).
  • Studenci naszego kierunku mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych.
  • Dobry dojazd do Częstochowy i gmachu uczelni.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia,geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
  Studia trwają siedem semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Przeznaczone są dla osób zainteresowanych innowacyjnymi technologiami i materiałami oraz postępem technicznym, jak również osób pragnących zrozumieć działanie nowoczesnych urządzeń i systemów, a w przyszłości przyczynić się do ich rozwoju.
  Program studiów łączy wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych (m.in. matematyki, fizyki i chemii), kształcenia inżynierskiego (m.in. grafiki inżynierskiej, mechatroniki, podstaw konstrukcji maszyn) z praktyczną wiedzą dotyczącą nowoczesnych materiałów i innowacyjnych technologii (m. in. nanomateriały, materiały hybrydowe, biomateriały, technologie polimerów, biotechnologie, technologie wytwarzania, technologie bioenergetyczne, technologie odnawialnych źródeł energii). Absolwent kierunku potrafi przeprowadzać podstawowe badania i analizy przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi badawczych, posiada umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego niezbędnego do rozwiazywania standardowych problemów zawodowych, umie przetwarzać informacje i pracować w zespole. Potrafi również krytycznie analizować i dokonać oceny rozwiązania technicznego związanego z innowacyjnymi technologiami i nowoczesnymi materiałami. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia,geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Absolwent specjalności Bezpieczeństwo pracy i środowiska będzie posiadał wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa zawodowego i środowiskowego, w szczególności będzie przygotowany do diagnozowania zagrożeń oraz ryzyka środowiskowego i zawodowego, organizowania i koordynacji działań podczas awarii, katastrof, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nadzwyczajnych, likwidacji skutków, zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym i komunikowania się w sytuacjach kryzysowych także z zakresu bezpieczeństwa informacji i systemów komputerowych. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w systemach bezpieczeństwa środowiskowego, systemach ratownictwa technicznego, ośrodkach zarządzania kryzysowego.
  Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy będzie posiadał wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania środowiskiem pracy i systemami bezpieczeństwa, analizy i oceny stanu środowiska pracy, poziomu bezpieczeństwa i stosowanych technologii, bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych, organizacji pracy służb BHP, jak również stosowania technik informatycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (Komputerowy System STER Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy) oraz wdrażania norm w BHP. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodkach szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka oraz różnych szczebli zarządzania i kontroli związanej z BHP. Ukończenie studiów uprawnia absolwenta do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP i pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach).
  Absolwent specjalności Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne będzie posiadał wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, analizy i oceny bezpieczeństwa produktów żywnościowych w tym wody, analizy wpływu szkodliwości czynników środowiskowych oraz umiejętności w zakresie oceny zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych. Możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, komórkach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w urzędach administracji samorządowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia,geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Matematyka
  Dlaczego warto studiować Matematykę na AJD:
  • Posiadamy akredytację wydana przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
  • Wiedza u nas zdobyta pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich).
  • Wysoko kwalifikowana kadra dydaktyczna.
  • Możliwość odbywania studiów równolegle na dwóch kierunkach lub dwóch specjalnościach.
  • Możliwość odbywania części studiów (np. jednego semestru) w uczelniach zagranicznych w ramach Programu "Sokrates/Erasmus".
  • Dobra baza dydaktyczna.
  • Dobrze wyposażona biblioteka.
  • Dobry dojazd do Częstochowy.
  • Możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim.
  • Możliwość uzyskania stypendiów.
  • Możliwość rozwijania własnych zainteresowań.
  • Zarówno na zajęciach, jak i podczas konsultacji, kadra jest zawsze przyjazna naszemu studentowi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Ochrona środowiska
  Ochrona środowiska jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, korzystającą z dorobku wielu nauk podstawowych zwłaszcza przyrodniczych, jak: biologia, chemia, geografia. Obejmuje ona także liczne zagadnienia i problemy z dorobku nauk humanistycznych i technicznych. Nowoczesne koncepcje ochrony środowiska bazujące na najnowszych osiągnięciach nauk o środowisku, w tym biologii środowiskowej, toksykologii i chemii środowiska wyznaczają nowe kierunki zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego w XXI wieku. To nauka przyszłości, której wybór już dziś może dostarczyć wielu satysfakcji poznawczych, zapewnić obszerną, interdyscyplinarną wiedzę i dobrze służyć w pracy nad zabezpieczeniem dla przyszłości najcenniejszych walorów przyrodniczych naszego środowiska.
  Studia na kierunku Ochrona Środowiska prowadzone na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym to:
  • Wiele przedmiotów z interesujących dziedzin m.in. biologii, mikrobiologii, chemii i geografii;
  • Duże zróżnicowanie przedmiotów kierunkowych wszechstronnie przygotowujących przyszłego specjalistę ochrony środowiska;
  • Ciekawe specjalności dostosowane do wymogów rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia,geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)