Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Krakowskie Przedmieście 3,

00-047 Warszawa

Tel: 22 55 20 218; 22 826 57 91; 22 828 94 99

Faks: 22 826 57 91

E-mail: wnpism(at)uw.edu.pl

http://wnpism.uw.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 3,

00-047 Warszawa

Tel: 22 55 20 218; 22 826 57 91; 22 828 94 99

Faks: 22 826 57 91

E-mail: wnpism(at)uw.edu.pl

http://wnpism.uw.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. 
  WNPiSM UW posiada wykształconą i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami (między innymi Akademią Obrony Narodowej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie) oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).
  Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie funkcjonariuszy, urzędników i doradców w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego. Praktyczny profil kształcenia stanowi między innymi odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).
  Od V semestru studiów I stopnia studenci dokonują wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalizacji: Administracja porządku publicznego, Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, Zarządzanie kryzysowe. Z kolei Studia II stopnia realizowane w ramach dwóch specjalności: Bezpieczeństwo energetyczne, Zarządzanie kryzysowe będące rozszerzeniem wiedzy nabytej na studiach I stopnia.
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, dzięki którym ma umiejętność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna pozycję ustrojową, zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent posiada wiedzę z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa państwa (np. bezpieczeństwa społecznego, ustrojowo-politycznego, ekologicznego, kulturowego) oraz umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, jest samodzielny i odpowiedzialny w działaniach oraz ma umiejętność pracy zespołowej. Ma kompetencje niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz umiejętność zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru (historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, informatyka)

   


  Studia II stopnia


  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne odbywa się na podstawie wyników egzaminu pisemnego.

 • EUROPEISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Europeistyka

  Europeistyka to nowoczesny kierunek studiów z zakresu nauk społecznych pozwalający zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne, szczególnie o charakterze integracyjnym, zachodzące w skali globalnej, regionalnej i państwowej. Interdyscyplinarna wiedza i praktyczny profil studiów kształtują umiejętność analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej. 
  Studia na kierunku europeistyka nie tylko rozwijają intelektualnie, ale dają kompetencje adekwatne do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Naszych absolwentów można spotkać w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, organach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, mediach oraz w szkolnictwie.
  Studia na kierunku europeistyka to unikalne połączenie wiedzy akademickiej i praktycznej. Program studiów obejmuje zarówno korzenie integracji europejskiej, podstawy instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej, tradycję i kultury państw europejskich, ale także wiedzę o małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących na wspólnym rynku, systemie ochrony konsumenta, programach oraz funduszach unijnych i ich pozyskiwaniu. 
  Studia I stopnia realizowane są w ramach profilu ogólnoakademickiego oraz praktycznego. Decydując się na profil praktyczny należy wybrać jedną spośród dwóch specjalności:
  • Praca w instytucjach UE,
  • Fundusze UE i przedsiębiorczość.
  Absolwent kierunku europeistyka ma wiedzę o państwie, jego ewolucji i strukturze oraz roli we współczesnych procesach integracji i globalizacji, formach i płaszczyznach obecności Unii Europejskiej w międzynarodowych stosunkach politycznych i gospodarczych, strukturze administracyjnej UE i państw europejskich oraz o kompetencjach organów UE, administracji rządowej i samorządowej państw członkowskich i relacjach miedzy nimi. Absolwent posiada wiedzę o uwarunkowaniach prowadzenia polityk szczegółowych przez państwa europejskie i Unię Europejską, rynku europejskim i obecności na nim państw i gospodarek państw członkowskich UE, ochronie własności intelektualnej, normach prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie. Absolwent specjalności Praca w instytucjach UE posiada dodatkowo wiedzę o administrowaniu sprawami unijnymi w UE oraz w krajach członkowskich oraz  elementarną wiedzę o urzędniku i pracowniku administracyjnym w UE i państwach członkowskich. Absolwent specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość posiada dodatkowo wiedzę o administrowaniu funduszami unijnymi i realizacji celów społeczno-ekonomicznych w UE i państwach członkowskich oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w realizacji celów społeczno-ekonomicznych.
  Studia II stopnia są  realizowane w ramach trzech specjalności: Fundusze Unii Europejskiej, Dyplomacja Unii Europejskiej, Marketing Europejski. Specjalność Fundusze Unii Europejskiej przygotowuje do podjęcia pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych. Dyplomacja Unii Europejskiej to specjalność, która pozwala nabyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w strukturach dyplomatycznych Unii Europejskiej i wykonywania zadań związanych z unijną polityką zagraniczną. Specjalność Marketing Europejski jest przeznaczona dla osób, które chcą realizować się zawodowo w instytucjach marketingowych na szczeblu krajowym i europejskim, w obsłudze działalności gospodarczej, społecznej czy informacyjno-promocyjnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

  Jeden przedmiot do wyboru: historia, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, informatyka, fizyka / fizyka i astronomia, chemia, biologia, matematyka, język obcy nowożytny


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Europeistyka odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średniej ocen z toku tych studiów.

 • ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Organizowanie rynku pracy

  Organizowanie rynku pracy to nowoczesne studia o profilu praktycznym, utworzone pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej i skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy.
  Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż do skutecznego zarządzania rynkiem pracy konieczne jest uwzględnienie wielu elementów i perspektyw. Studia obejmują przedmioty ekonomiczne socjologiczne i prawne. Studenci poznają m.in. lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe czynniki kształtujące rynek pracy, zagadnienia współpracy międzysektorowej oraz zasady działania Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczą się diagnozy i monitoringu rynku pracy, a także metod prowadzenia badań społecznych. Poznają kluczowe zagadnienia z obszaru doradztwa zawodowego i planowania kariery oraz programy work-life balance. 
  Program studiów I stopnia obejmuje dwa komplementarne bloki treści kształcenia:
  • odnoszące się do wiedzy i umiejętności analitycznych z zakresu funkcjonowania rynku pracy,
  • odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z bezpośrednią pracą z ludźmi w obszarze organizowania i zarządzania rynkiem pracy.
  W zakresie pierwszego bloku student uzyskuje wiedzę i nabywa umiejętności z obszaru ekonomii (w tym ekonomii rynku pracy), prawa pracy, administracji publicznej, społecznych aspektów pracy, organizowania i funkcjonowania rynku pracy, a także metodologii badań prowadzonych w obszarze rynku pracy (w ujęciu statycznym i dynamicznym, także w odniesieniu do badań ewaluacyjnych). W bloku treści kształcenia odnoszących się do bezpośredniej pracy z ludźmi nacisk kładziony jest na nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu diagnozy kompetencji zawodowych, doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej, pośrednictwa pracy w ujęciu krajowym i międzynarodowym, planowania usług rynku pracy i projektowania programów integracji i reintegracji zawodowej z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów i uwzględnieniem sytuacji i potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy, budowania zespołu zadaniowego w miejscu pracy i zarządzania nim oraz współpracy międzyorganizacyjnej.
  Przygotowanie studenta do podejmowania aktywności zawodowej opiera się nie tylko na wiedzy przekazanej w trakcie zajęć uniwersyteckich, ale również na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zdobytych w trakcie zajęć warsztatowych oraz praktyk. Konstrukcja programu studiów pozwala bowiem na nieustanne konfrontowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych z wiedzą i doświadczeniami zdobywanymi na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych. Na trzecim roku studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 360 godzin (w uzasadnionych przypadkach praktyki mogą być realizowane wcześniej lub w trakcie przerw międzysemestralnych) 
  Absolwent studiów posiada wiedzę na temat funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy oraz kształtujących je mechanizmów. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną i socjologiczną. Zna instrumenty prawne i finansowe polityki rynku pracy oraz  zasady działania kluczowych instytucji rynku pracy. Absolwent posiada wiedzę na temat wyzwań, jakie stawia rynek pracy przed pojedynczymi ludźmi: konieczności uzyskiwania nowych kompetencji, wyboru ścieżki kariery zawodowej i jej zmiany/korekty, rozwoju umiejętności pracy w grupie, czy też organizowania pracy zespołu. Absolwent posiada umiejętności  w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pośrednictwa pracy oraz współpracy z europejskimi strukturami wspierającymi realizację zadań z zakresu rynku pracy. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Organizowanie rynku pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

   

  Jeden przedmiot do wyboru:

  j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Politologia

  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych to najstarszy, największy i najlepszy ośrodek politologiczny w Polsce. Najwyższe standardy potwierdzają Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia. Dominującą pozycję weryfikują także coroczne rankingi przygotowywane przez opiniotwórcze pisma społeczno-polityczne. Politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest nieprzerwanie numerem 1 w Polsce!
  Kierunek realizowany na naszym Wydziale to najnowocześniejsza i najbardziej atrakcyjna oferta studiów politologicznych w Polsce, ponieważ studenci samodzielnie kształtują program swoich studiów wybierając trzy spośród sześciu specjalnych modułów, czyli grup przedmiotów związanych z jedną z subdyscyplin politologii. Każdy student wpływa na charakter studiów wybierając te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami.
  Aktualnie oferujemy następujące moduły:
  • Państwo i polityka,
  • Komunikacja i polityka,
  • Polityka i administracja,
  • Idee i polityka,
  • Historia i polityka,
  • Socjologia i polityka.
  Po pierwszym roku studiów studenci dokonują także wyboru jednej z kilku atrakcyjnych specjalizacji: Marketing polityczny, Animacja życia publicznego, Administracja europejska, Administracja samorządowa, Ustrojowa, Polityka sportowa, Technologie informacyjno – komunikacyjne w sferze publicznej, Polityka innowacyjności.
  Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Studia II stopnia są realizowane w ramach czterech specjalności: Administracja publiczna, Marketing polityczny, Analiza i doradztwo polityczne, Infobrokering polityczny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

  Jeden przedmiot do wyboru:
  j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Politologia odbywa się na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Polityka społeczna

  Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi. Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność. 
  Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.
  Studia obejmują m.in. przedmioty socjologiczne, ekonomiczne, politologiczne i prawne. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wielostronne spojrzenie na procesy społeczne ułatwia zrozumienie i zmienianie rzeczywistości, a także radzenie sobie w życiu zawodowym.  Studenci poznają więc genezę i rozwój instytucji sfery społecznej w Polsce i Europie, sektory i dziedziny polityki społecznej oraz ich wzajemne powiązania, lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe i ponadnarodowe wymiary polityki społecznej, jak też główne źródła informacji o sferze społecznej. Uczą się także rozumienia kluczowych pojęć i teorii polityki społecznej oraz innych podstawowych nauk społecznych, powiązań między wartościami i zasadami polityki społecznej a interesami ekonomicznymi i politycznymi, diagnozowania problemów i kwestii społecznych oraz projektowania rozwiązań problemów społecznych.
  Student kierunku polityka społeczna nabywa umiejętności niezbędne do pracy w:
  • instytucjach centralnych i lokalnych (ministerstwa i urzędy centralne, instytucje szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego),
  • firmach ubezpieczeniowych, działach personalnych przedsiębiorstw, agencjach doradztwa personalnego,
  • instytucjach ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS),
  • instytucjach i firmach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego,
  • organizacjach pozarządowych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pracodawców i związki zawodowe),
  • organizacjach międzynarodowych,
  • jednostkach badawczo-rozwojowych,
  • firmach badawczych,
  • instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot zdawany na maturze do wyboru z wyjątkiem j. polskiego 

   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Polityka społeczna odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średniej ocen z toku tych studiów.

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Stosunki międzynarodowe

  Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany przez nas z powodzeniem od czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.
  Nawiązaliśmy współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu i Stanów Zjednoczonych.
  Programy studiów obejmują zarówno historię stosunków międzynarodowych, geografię polityczną i ekonomiczną, prawo międzynarodowe, jak i negocjacje międzynarodowe, czy międzynarodową współpracę morską, lotniczą i kosmiczną. Na atrakcyjność programów wpływa również możliwość uczęszczania na przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym specjalistyczne, które zaspokoją wszystkie zainteresowania. 
  Na studiach II stopnia realizowane są następujące specjalności:
  • Bezpieczeństwo i studia strategiczne,
  • Biznes i polityka Indii (dla tej specjalności prowadzona jest oddzielna rejestracja na studia),
  • Dyplomacja współczesna,
  • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej,
  • Międzynarodowa polityka handlowa,
  • Studia azjatyckie,
  • Studia pozaeuropejskie w specjalizacjach Studia amerykanistyczne i Studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem

  W przypadku wyboru specjalności studia pozaeuropejskie kandydat wybiera jedną z dwóch poniższych specjalizacji:

  • studia amerykanistyczne,
  • studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem.
  Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia (stacjonarne)

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru (biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia / fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny inny niż wskazany powyżej, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, wiedza o społeczeństwie, język grecki i kultura antyczna)

   


  Studia I stopnia (niestacjonarne)

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego. Kwalifikacja na zaoczne studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe odbywa się na podstawie oceny na dyplomie oraz średniej ocen. 

   

 • STUDIA EUROAZJATYCKIE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Studia euroazjatyckie

  Studia euroazjatyckie są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji (poradzieckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz państw Bliskiego Wschodu). Państwa te niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu będą zainteresowane integracją z UE, będą z tą organizacją współpracować. Z różnym natężeniem i w różnym zakresie będą wdrażać reformy, zmierzające do zwiększenia ich pozycji politycznej i konkurencyjności ekonomicznej w świecie. Dlatego też obie części naszego kontynentu eurazjatyckiego są zdane nie tyle na współistnienie, co na współpracę.
  Olbrzymią rolę w tej współpracy mogą spełnić absolwenci studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, specjaliści wykształceni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w ramach Instytutu Nauk Politycznych, Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi oraz Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem.
  Program studiów obejmuje zarówno historię wybranych państw, ich konfliktów zbrojnych, elementy ich polityki zagranicznej, transformację systemów politycznych jak i przedmioty odnoszące się do etnopolityki, kultury w ujęciu socjologicznym i politycznym, czy kształtowania elit politycznych i przywództwa politycznego. Na atrakcyjność programu wpływa również możliwość doboru przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami studenta i pogłębienie studiów w zakresie wybranego obszaru Rosji i Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu lub Bliskiego Wschodu.
  Absolwent posiada wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania władzy politycznej, ruchów politycznych i grup nacisku, współczesnych wyzwań wybranych państw w perspektywie krajowej i międzynarodowej oraz ma umiejętność identyfikowania realnych i potencjalnych zagrożeń występujących w sferze politycznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach analiz politologicznych,  wykonywania funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia politycznego, szczególnie w odniesieniu do wybranych państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu i Bliskiego Wschodu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Studia euroazjatyckie odbywa się na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.

   

Opinie (1)

naders Ocena

najlepszy wydział świata