• DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego. Ich celem jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent dziennikarstwa Akademii Ignatianum będzie przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza.

  dowiedz się więcej>

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Dzięki studiom filozoficznym na Akademii Ignatianum w Krakowie, student potrafi identyfikować podstawowe rodzaje stosowanych metod i argumentacji oraz przeprowadzać ich wewnętrzną i zewnętrzną krytykę. Studia kształcą umiejętność racjonalnego i krytyczno-analitycznego myślenia. Pozwalają zrozumieć działanie różnych sektorów życia społecznego. Uczą precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie, oraz prowadzenia konstruktywnej dyskusji.

  Absolwent filozofii może podejmować pracę w redakcjach i wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, administracyjnych oraz edukacyjnych. W trakcie studiów nabywa szereg bardzo cenionych przez pracodawców tzw. kompetencji miękkich, jak np. praca w zespole, zdolności perswazyjne, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie do pracy. Dzięki temu odnajdzie się w przedsiębiorstwach i biznesie, w działach HR i zarządzaniu.

  Specjalność „Etyka i coaching” przygotowuje do pracy w sferze publicznej, na styku polityki, gospodarki, mediów i kultury, szczególnie w zawodzie doradcy etycznego, trenera personalnego i szkoleniowca tzw. umiejętności miękkich.

  Edukacja etyczna to specjalność pedagogiczna, przygotowująca do nauczania etyki oraz podejmowania działań edukacyjnych z zakresu edukacji filozoficznej, programów wychowawczych i kół zainteresowań w szkołach podstawowych.

  Specjalizacja „Filozofia klasyczna i współczesna” nakierowana jest na zdolność krytycznego myślenia i analizowania tekstów filozoficznych. Dzięki dostrzeżeniu niedomagań współczesnej humanistyki, absolwent tej specjalizacji potrafi lepiej dostosować się do wymogów rynku pracy, dzięki świadomej trosce o własny, integralny rozwój osobisty. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Kulturoznawstwo wydaje się być kierunkiem prowadzącym na bezrobocie. Obecny trend wskazuje raczej na studia ścisłe, techniczne - im bliżej branży IT, tym lepiej. Chociaż dyplom z kulturoznawstwa cieszy się złą sławą, analiza rynku pracy pokazuje, że nie brak ciekawych ścieżek kariery dla absolwentów kulturoznawstwa.

  Studia z zakresu kulturoznawstwa nie dają konkretnego zawodu, ale oferują o wiele więcej. Student zdobywa dzięki nim przede wszystkim umiejętność ciągłego uczenia się oraz rozumienia otaczającej rzeczywistości. Dzięki temu jest w stanie dynamicznie reagować na zmiany w kulturze, społeczeństwie czy na rynku pracy. Studiując medycynę czy bankowość nie trzeba być szczególnie przebojowym i pomysłowym, żeby znaleźć pracę. Już na starcie wiadomo, gdzie po studiach złożyć CV.

  W przypadku kulturoznawstwa trzeba włożyć trochę więcej wysiłku w znalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Uczelnia tworzy ścieżki rozwoju, z których student musi wybrać najbardziej interesująca i przyszłościowe dla niego. Dziedzina ta wymaga od przyszłych pracowników szerokiej wiedzy nie tylko z zakresu kultury, lecz także historii, filozofii czy komunikacji medialnej.

  Z powodu dużej różnorodności kulturoznawstwa, dużą rolę dogrywa wybór konkretnego wydziału i specjalizacji. Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje pięć specjalności:

  Cyberkultura i media nastawiona jest na pracę w sektorze medialnym. Absolwent zdobywa umiejętność selekcji i analizy przekazów medialnych, biorąc pod uwagę specyfikę Internetu

  Na edukacji artystycznej nauczysz się organizowania życia kulturalnego dzieciom i młodzieży, aby rozwijać w podopiecznych pasje artystyczne i zainteresowanie kulturą.

  Po turystyce kulturowej będziesz w profesjonalny sposób badać, analizować, oceniać i proponować sposoby rozwoju, poziom i kierunki rozwoju turystyki w oparciu o atrakcyjność kulturową regionu. W efekcie będziesz mógł pracować jako twórca ofert turystycznych, strategii rozwoju turystyki w regionie, będziesz miał podstawy do rozwijania działalności jako przewodnik turystyczny czy rezydent biur podróży.

  Sztuki wizualne i teatr pozwolą ci poznać kulisy teatru w teorii i w praktyce: metody przygotowania spektaklu, tajniki pracy aktora i metody przygotowywania roli, techniki teatralnych adaptacji dzieł literackich oraz właściwości pracy członków ekipy teatralnej. W dużej mierze opartą na bezpośrednim kontakcie ze sztuką podczas zajęć plenerowych i warsztatowych.

  Zarządzanie instytucjami kultury już dawno przestało być domeną państwa. Dziś to głównie podmioty prywatne i pozarządowe. Aby przetrwać w warunkach gospodarki rynkowej, potrzebują pracowników znających procesy ekonomiczne oraz organizacyjne, a jednocześnie rozumiejących uwarunkowania sfery kultury. Do tego przygotowuje specjalność „zarządzanie instytucjami kultury”.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Psychologia jako nauka stara się poznać i zrozumieć ludzkie motywacje, uczucia oraz emocje. Analizując zachowanie człowieka w różnych sytuacjach, stara się wykryć normy postępowania, wspólne dla wszystkich ludzi. Jest „nauką wielu paradygmatów”, czyli zbiorów pojęć i teorii podstawowych dla danej dyscypliny. Oznacza to tyle, że nie istnieje w psychologii ustalony wzorzec postępowania z pacjentem, a w podejściu do tego samego przypadku można dojść do zupełnie różnych wniosków – zależnie od wybranego modelu teoretycznego. Od wielu lat jest jednym z chętniej wybieranych kierunków w Polsce. Jej popularność wynika nie tylko z tego, że jest ciekawa – to w końcu nauka o nas samych – lecz także z możliwości, jakie później stwarza rynek pracy.

  Psychologia to dziedzina interdyscyplinarna. Korzysta z badań socjologów, antropologów, fizjologów czy biologów. Pięcioletnie, jednolite studia psychologiczne rozpoczynają się od modułu podstawowego, w ramach którego studenci poznają metodologię badań, diagnozę psychologiczną oraz psychometrię. Następnie program studiów skupia się na określonych specjalizacjach. Ze względu na różnorodność psychologii jako dziedziny wiedzy, perspektywy pracy po studiach zależą w dużym stopniu od wyboru konkretnej specjalizacji.

  Akademia Ignatianum w Krakowie w ramach studiów psychologicznych proponuje trzy specjalności:

  Wspomaganie rozwoju mieści się w nurcie stosowanej psychologii rozwojowej. Specjalność ta pogłębia znajomość procesu rozwoju człowieka oraz uczy wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej.

  Psychokryminologia skupia się na zastosowaniu wiedzy psychologicznej w sądownictwie, organach ścigania i zakładach karnych. Przygotowuje do pracy psychologicznej z ofiarami przestępstw (w tym przestępstw na tle seksualnym), prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych, a także do wsparcia psychologicznego pracowników służb mundurowych.

  Psychologia kliniczna stanowi przygotowanie do zawodu terapeuty. Omawia problemy i nieprawidłowości w funkcjonowaniu psychospołecznym człowieka. Przedstawia metody diagnozy, formy psychoterapii oraz zagadnienia związane z psychoprofilaktyką.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Turystyka i rekreacja w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane społecznie, humanistycznie i przyrodniczo (geograficznie), w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu pracy w różnorodnych firmach i instytucjach rynku usług turystycznych i rekreacyjnych. Ich celem jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent turystyki i rekreacji Akademii Ignatianum będzie przygotowany do wykonywania zawodów w zakresie objętym ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz zawodów związanych z procesami rekreacji (z wyłączeniem wymagających wykształcenia medycznego lub pokrewnego).

  dowiedz się więcej>

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Wojtek Ocena

Kończę dziennikarstwo (licencjat). Nie wiem, czy zostanę dłużej, uczelnia miała kilka braków, ale porównując z UJ (gdzie studiowałem wcześniej) jestem całkiem zadowolony. Wszystko wszystkim, studiując na Ignatianum już w trakcie studiów dostałem pracę w zawodzie! A dużym plusem jest to, że w takiej sytuacji prowadzący nie mają problemu z takimi sytuacjami, byleby egzaminy i prace zaliczeniowe mieć na przyzwoitym poziomie. Mimo pewnych niedociągnięć uczelnia bardzo perspektywiczna.