matura 2021

Matura 2021 - Jak będzie wyglądać

Egzamin maturalny ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego) na poziomie podstawowym.

Egzamin maturalny w 2021 r. uznawany jest za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 30% z możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej.

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy dla absolwentów szkół średnich jednak ważną rolą jaką odgrywa jest fakt, że zastępuje on egzaminy wstępne na wyższe uczelnie, które w procesie rekrutacji wykorzystują wyniki z poszczególnych przedmiotów maturalnych, zdawanych zazwyczaj na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w terminie próbnym (3-16 marca 2021 r.), głównym (4-20 maja 2021 r.), dodatkowym (1-16 czerwca 2021 r.) oraz poprawkowym (24 sierpnia 2021 r.). Z kolei wyniki zostaną opublikowane 5 lipca, a dla osób poprawiających – 10 września 2021 r.

W 2021r. Egzamin maturalny zostanie przeprowadzony wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób dla których wyniki z części ustnej są niezbędne.


 

Co znajdziesz w artykule

 

przedmioty obowiązkowe

przedmioty dodatkowe

jakie przedmioty zdawać na studia

warunki zdania matury

terminy matury

wyniki matury

deklaracje maturalne

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura

matura poprawkowa

wyniki matury poprawkowej

zmiany na maturze

matura próbna 2021

matura próbna z języka polskiego 2021

matura próbna z matematyki 2021

co będzie na maturze 2021

zmiany na maturze 2023

 

Zmiany na maturze 2021

Ogólnoświatowa sytuacja związana z koronawirusem znacząco zmieniła życie wielu osób. Nie inaczej jest z tegorocznymi maturzystami, którzy znaczną część roku szkolnego 2020/2021 spędzili na nauce w formie online. Kolejne zmiany, które ich czekają dotyczą egzaminów maturalnych, oto najważniejsze z nich:

 

Zmiany na maturach pisemnych

Maturzyści przystępujący do egzamiu w 2021 r. zostali zwolnieni z obowiązkowego zdawania jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Aby egzamin został uznany za zdany wystarczy uzyskać co najmniej 30% z możliwych punktów na egzaminie z trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej.

W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym: zmniejszenie o 5 punktów liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym.

 

Zmiany na maturach ustnych

W 2021 r. egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w części pismnej z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

 

Zmiany na maturach w terminie poprawkowym

Do egzaminu w terminie poprawkowym mogą przystąpić osoby, które nie zdały wyłącznie jednego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej. Matury ustne w terminie poprawkowym nie będą przeprowadzane.

 

dowiedz się więcej zmiany na maturze 2021

 

 

Matura 2021 - terminy

W przypadku egzaminów maturalnych, najczęstszą zbitką wypowiadanych pytań jest: Co? Jak? Gdzie? Kiedy? Swoistą tradycją jest, że matury rozpoczynają się egzaminem z języka polskiego, a w 2021 roku dniem języka ojczystego będzie 4 maja.

Powinna być to dobra wiadomość dla wszystkich, gdyż każdy podejdzie do przedstawionych zagadnień wypoczęty, ponieważ czwarty dzień maja to wtorek.

 • matura w terminie próbnym część pisemna: 3-16 marca 2021 r.
 • matura w terminie głównym część pisemna: 4-20 maja 2021 r.
 • matura w terminie głównym część ustna: 19-21 maja 2021 r.
 • matura w terminie dodatkowym część pisemna: 1-16 czerwca 2021 r.
 • matura w terminie dodatkowym część pisemna: 7-8 czerwca 2021 r.
 • matura w terminie poprawkowym: 24 sierpnia 2021 r.
 • wyniki matury: 5 lipca 2021 r.
 • wyniki matury poprawkowej: 10 września 2021 r.

 

Sprawdź harmonogram egzaminów maturalnych na 2021 rok

 

 

Które egzaminy maturalne są obowiązkowe?

Rzeczywistość pandemiczna, a więc sytuacja dotycząca nas wszystkich wymaga wprowadzania zmian i pewnych reorganizacji. W przeszłości miewaliśmy przykłady na to, że matura nie jest materią stałą, a zatem możną ją zaadaptować również do obecnie panujących warunków. Od zeszłego roku grono ekspertów pracuje nad tym, aby egzaminy zostały przeprowadzone nie tylko sprawnie, ale również bezpiecznie, z zachowaniem określonych zasad.

Przede wszystkim należy uspokoić tych najbardziej zainteresowanych, czyli maturzystów. Modyfikacje w przestrzeni maturalnej mają na celu wprowadzenie porządku, aby pytań i wątpliwości było jak najmniej. To udogodnienia, które musiały zostać zainicjowane chociażby z tego względu, że nauczanie przyjęło formę nauki zdalnej.

Pytanie o to, które egzaminy maturalne są obowiązkowe jest jak najbardziej zasadne. Jeśli w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z lekkim zagubieniem wśród zdających, tak w tym roku wszystkie reguły podane są do wiadomości na długo przed rozpoczęciem maturalnej batalii.

Obowiązkowe przedmioty maturalne to: język polski, język obcy nowożytny, matematyka. Egzaminy z tych przedmiotów przeprowadzane są wyłącznie w formie pisemnej. Ale uwaga – do części ustnej może przystąpić osoba, która w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię musi przedstawić wynik z egzaminu ustnego lub wynik ten jest niezbędny do realizacji umów międzynarodowych. Pamiętajmy o tym, że od wielu reguł istnieją wyjątki. Wyjątki dostosowane do procesów kwalifikacyjnych na studia.

 

 

OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY MATURALNE 2021:

Na maturze 2021 r. obowiązkowo musimy przystąpić do egzaminu z trzech przedmiotów maturalnych w części pisemnej.

 

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE NA EGZAMINIE MATURALNYM W CZĘŚCI PISEMNEJ:

 

 • język polski (na poziomie podstawowym),

 • matematyka (na poziomie podstawowym),

 • język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym).

 • język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym) - dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej.

 

EGZAMINY USTNE*:

*w 2021 r, część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym wynik z części ustnej jest niezbędny (wymogi rekrutacyjne na zagraniczne uczelnie lub realizacja umów międzynarodowych)

 

 

 

Przedmioty obowiązkowe wybierane na maturze w 2020 r.

Do egzamiów z przedmiotów obowiązkowych w 2020 r. przystąpiło 259 272 maturzystów w tym 160 954 to absolwenci liceów ogólnokształcących, a 98 318 techników.

Najczęściej wybieranym językiem obcym nowżytnym był język angielskiWybało go 94% zdających, z kolei język niemiecki to 4%, a język rosyjski 1,5%, pozstałe języki  to tylko 0,5%.

Z obowiązkowych egzaminów pisemnych zdawanych na poziomie podstawowym zdający uzyskali wyniki w granicach 52%–84% możliwej do zdobycia liczby punktów.

 

 

Dowiedz się więcej

matura z języka polskiego 2021

matura z matematyki 2021

matura z języka obcego nowożytnego 2021


 

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny w 2021 roku i otrzymać świadectwo?

„Co zrobić, żeby zdać maturę?” – to pytanie, na które każdy zna odpowiedź, a i tak zadawane jest każdego roku. Nie będziemy zagłębiać się w banalne tłumaczenia typu: „trzeba się uczyć”, zwłaszcza, że w tym roku odpowiedź na to pytanie jest jeszcze bardziej klarowna i dokładna. O co chodzi?

 

Egzaminy maturalne przeprowadzane są na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. W tym roku będzie jednak inaczej. Wyjątkowa formuła tegorocznych egzaminów zakłada przeprowadzenie ich na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Wymagania egzaminacyjne są to wytyczne, dzięki którym wiadomo jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na egzaminach oraz jaki materiał z lat wcześniejszych należy powtórzyć.

 

Czy można zajrzeć do tych wymagań? Oczywiście, że tak. Opublikowany jest ponad dwustustronicowy załącznik, specyfikujący każdy przedmiot; od języka polskiego po wiedzę o społeczeństwie.

 

Na koniec trochę matematyki, która w tym przypadku interesuje nawet tych, którzy za nią nie przepadają. Tak jak w latach ubiegłych, aby zaliczyć egzamin maturalny należy uzyskać co najmniej 30 % punktów możliwych do zdobycia.


 

Aby zdać egzamin dojrzałości i otrzymać świadectwo w 2021 r., należy:

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej,

 

Proste? Proste!


 

Ile przedmiotów dodatkowych można zdawać na maturze?

W roku 2021 r. absolwenci mogą podejść do egzaminu z sześciu przedmiotów dodatkowych, który jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem języków nowożytnych, które mogą być zdawane na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym).


 

PRZEDMIOTY DODATKOWE NA EGZAMINIE MATURALNYM 2021

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia 
 • historia muzyki 
 • historia sztuki
 • informatyka 
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski) 
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) 
 • język polski 
 • język regionalny (język kaszubski) 
 • matematyka 
 • wiedza o społeczeństwie

 

Na muturze 2020r. do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 58 095 osób. Z kolei matematykę na poziomie rozszerzonym wybrało 71 929 maturzystów.

A jak wyglądały wybory pozostałych najpopularnieszych przedmiotów: geografiia (68 697 osób), biologia (44 924 osoby), chemia (25 012 osoby) oraz fizyka (21 079 osób).

 

Liczba wybranych przedmiotów dodatkowych przez maturzystów w 2020 r.

 • 38,6% - 1 przedmiot
 • 31,9% - 2 przedmioty
 • 24,1% - 3 przedmioty
 • 5,3% - 4 przedmioty i więcej

 

 

Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe zdawane na maturze w 2020 r.

 

Absolwenci LICEUM Absolwenci TECHNIKUM
język angielski 66% język angielski 53%
język polski 29% geografia 29%
matematyka 28% matematyka 27%
geografia 24% język polski 12%
biologia 23% biologia 8%
chemia 14% fizyka 7%
biologia 10% informatyka 5%
fizyka 9% WOS 4%

 

 

 

Jakie przedmioty dodatkowe zdawać na maturze?

Zacznijmy od tego, że tegoroczni maturzyści mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród przedmiotów, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Który przedmiot z tak długiej listy wybrać? To zależy od co najmniej dwóch czynników. Po pierwsze, istotne jest to, który najbardziej nas interesuje i który sprawia nam największą łatwość? To proste. Jeśli interesuje nas historia, nauka sprawia nam przyjemność i uzyskujemy dobre oceny, to warto wybrać właśnie historię.

 

Drugim czynnikiem jest pomysł na studia. Należy sprawdzić wymagania rekrutacyjne obowiązujące na wybranym przez nas kierunku.

 

Co zdawać na maturze: wymagania rekrutacyjne na studia 2021

 

 

 

Kiedy matura poprawkowa w 2021 roku

Co zrozumiałe, myślenie o egzaminach poprawkowych jeszcze przed przystąpieniem do tych pierwszych może wydawać się znaczną przesadą, ale w każdej sytuacji warto mieć jakiś plan B. Tym planem B jest matura poprawkowa.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia bieżącego roku (część ustna nie będzie przeprowadzana).

 

Aby rozwiać wątpliwości, a także uprzedzić ewentualne pytania warto podkreślić – termin poprawkowy nie jest terminem dodatkowym! Termin dodatkowy dotyczy pierwszych egzaminów i obejmuje maturzystów, którzy znaleźli się w szczególnych sytuacjach losowych, bądź zdrowotnych.

 

Co ważne, do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

 

pod warunkiem że:

przystąpiła do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

 

Aby wszystko poszło po naszej myśli i poprawkowa matura mogła się odbyć, musimy w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (do 12 lipca 2021 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z ostateczną deklaracją.

dowiedz się więcej matura poprawkowa 2021

 

 

Niezdana matura co dalej

Czasami każdemu może powinąć się noga, nie inaczej jest w przypadku matury. Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać. 

Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Do matury poprawkowej już w sierpniu 2021 r. można przystąpić, jeśli nie zdało się jednego egzaminu pisemnego.

Jeśli nie powiodło się wam na dwóch lub więcej egzaminach obowiązkowych to kolejną szansą na poprawę będzie maj 2022 r.

Możecie także poprawić wynik z matury, jeśli jest dla was niezadowalający, a zdobyliście trzydzieści procent, które teoretycznie maturę zalicza. Jednak w tym przypadku będziecie mogli to zrobić także najwcześniej w maju 2022 r.

Niezależnie od powodu, dla którego chcecie zdawać maturę raz jeszcze, potrzebujecie odpowiedzi na te same pytania: Co, gdzie, kiedy i jak?

Tutaj je znajdziecie: niezdana matura co mam zrobić

 

Zdawalność egzaminów w 2020 r.

 • liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych: 259 272 (100%)
 • osoby, które zdały egzamin: 191 734 (74,0%)
 • osoby, które miały prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.: 44 638  (17,2%)
 • osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu: 22 900 (8,8%)

 

 

Odwołanie, czyli jeśli uznamy, że zostaliśmy ocenieni niewłaściwie

Warto znać swoje prawa, a takie przysługują nam także, gdy zdajemy maturę. Po pierwsze, mamy prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminów.

Co jeśli nie zgadzamy się z naszymi wynikami? Należy zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy zebranych punktów. Taki wniosek, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania opisanego wyżej wglądu.

Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Weryfikacja naszych obiekcji i zażaleń dokonywana jest w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Odpowiedź otrzymujemy w formie pisemnej. Powinna przyjść do nas w terminie czternastu dni.

 

 

matura 2021

 

 

Egzamin maturalny 2021. Jak to wygląda?

Matura 2021 będzie maturą wyjątkową, ponieważ dostosowaną do niecodziennej sytuacji. Oznacza to, że pewne opowieści, historie, anegdoty, a przede wszystkim zasady znane z lat ubiegłych nie będą miały prawie żadnego przełożenia na czas teraźniejszy.

 

Należy oddzielić grubą kreską zagadnienia związane z maturami z lat ubiegłych, a sporą część potraktować chwilowo nawet jako prehistorię. Dlaczego? Ponieważ formuła tegorocznej matury zostanie zrealizowana tylko jednorazowo.

 

Matura 2021 to matura co najmniej kilku istotnych zmian. O jednej, czyli określeniu wymagań egzaminacyjnych już opowiedzieliśmy. Ale na tym nie koniec. Zmiany pojawią się także w arkuszach egzaminacyjnych, czyli dokumentach, które otrzymamy po zajęciu miejsca w ławce.

 

Pomimo tego, że zmiany w tegorocznych egzaminach są często podkreślane, to w nas samych nie powinno rodzić to żadnego niepokoju. Do nas należy tylko punktualne stawienie się na egzaminie i udzielenie jak największej ilości prawidłowych odpowiedzi.

 

Poza tym, z racji tego, że proces naszej nauki wygląda zgoła inaczej, to wprowadzono zmiany, które mają być dla nas udogodnieniem. Jednym z nich jest brak egzaminów ustnych, które stresowały znaczną ilość zdających.

 


 

Maturalne deklaracje. Do kiedy trzeba je złożyć?

Słowo „deklaracja” brzmi bardzo poważnie, ale nie trzeba się go bać. Chodzi o to, aby w oficjalnej formie przedstawić chęć zdawania matury. Każda osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów musi złożyć pisemną deklarację przystąpienia do tych egzaminów. Taki dokument składa się dyrektorowi szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Warto zaznaczyć, że maturalna deklaracja może być „wstępna” i „ostateczna”. Oznacza to, że możemy zmienić zdanie. Deklarację wstępną należało złożyć do 30 września ubiegłego roku. Deklarację ostateczną należy złożyć do 8 lutego roku bieżącego.

 

Uwaga: absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole musieli złożyć deklarację do 15 stycznia 2020 roku.

 

 

matura 2021

 

 

Laureaci i finaliści olimipad czyli jak możesz zostać zwolniony z pisania egzaminu maturalnego?

Zasady, na fundamencie których można zostać zwolnionym z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są jasno określone. Zasady te dotyczą nie tylko samych olimpiad jako wydarzeń, ale również lat, w których zostały przeprowadzone, a także organizatorów, odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.

 

Mówiąc konkretniej, tylko laureaci i finaliści wskazanych przez ministerstwo olimpiad mogą skorzystać z ulg. Wykaz tych olimpiad dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Czy po maturze warto iść na studia?

Jedni ubiegają się o przyjęcie na studia od razu po zdanych maturach, aby nie wypaść z rytmu. Nie chcą przerywać pewnego procesu, hamować rozpędu bojąc się, że po przerwie stracą motywację i energię do dalszej nauki.

Drudzy chcą odpocząć od siedzenia nad książkami. Planują zwyczajne lenistwo, bądź znalezienie pracy, aby mocniej odczuć wejście w dorosłe życie. I każdy pomysł może być dobry.

 

sprawdź czy warto iść na studia
 

 

O czym nie można zapomnieć?

Matura jest stresogenna nawet wtedy, kiedy wierzymy w swoje przygotowanie. Kiedy pojawiają się nerwy, łatwo o drobne potknięcie, które zaburzy spokój naszej sytuacji. Dlatego niektóre rzeczy warto przygotować sobie wcześniej, aby nie szukać ich na pięć minut przed wyjściem z domu. O jakie rzeczy chodzi?

 

Po pierwsze: dowód osobisty. Pomimo tego, że każdy nauczyciel nas zna i na pewno wie jak się nazywamy, to i tak musimy mieć przy sobie dowód osobisty. Dlaczego? Otóż, matura nie jest egzaminem wewnątrzszkolnym, tylko państwowym. Poza tym, na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego należy wpisać swój numer PESEL. Jeśli nie znamy go na pamięć, to odnajdziemy go właśnie na dowodzie osobistym.

 

Po drugie: długopis lub pióro z czarnych tuszem, bądź atramentem. Tylko takim kolorem wypełnia się egzaminacyjne zadania.

 

Rzeczywistość wyrobiła w nas pewne nawyki i mówienie o niektórych sprawach wydaje się czymś niepotrzebnym, zbędnym, doprowadzającym do znudzenia. O czym mowa? Naturalnie o bezpieczeństwie i higienie. Nie zapominajmy o tym, na jakiej podstawie sformułowano egzaminy, do których przystępujemy.

 

 

 

matura 2021 

 

 

Czego nie można zabrać na egzamin maturalny w 2021 roku

Przeglądając archiwalne zdjęcia łatwo dostrzec, że niemal każdy maturzysta miał przy sobie coś na szczęście. Zazwyczaj były to kolorowe pluszaki, zajmujące istotne miejsce na ławce osoby zdającej.

 

Od pewnego czasu jest to zabronione. Ale nie tylko pluszowych towarzyszy nie wolno zabierać ze sobą na egzamin. Co zrozumiałe, nie wolno mieć przy sobie telefonów, tabletów, odtwarzaczy mp3, smartwatchów, ale także podręczników, czy zeszytów do pisania „na brudno” - wszelakie zapiski nie wykorzystywane w oficjalnych odpowiedziach, bądź jakieś próbne obliczenia wykonuje się na arkuszu egzaminacyjnym.

 

Nie możemy mieć przy sobie jedzenia i napojów. Wyjątkiem jest mała butelka wody, usytuowana przy ławce. Wiadomo, że w każdych zapisach znajdzie się jakaś luka. Nie oznacza to jednak, aby takowe wykorzystywać. Pomimo tego, iż żaden maturalny regulamin o tym nie mówi, nie powinniśmy przynosić na egzamin przedmiotów z nim niezwiązanych. Zatem, przedmioty takie jak: piłka do siatkówki, namiot, czy rakieta do tenisa powinny pozostać w domu.

 

 

Jakie są dozwolone przybory na maturze?

Przede wszystkim dozwolone są te przybory, które pomogą nam prawidłowo rozwiązywać zadania. Na przykład? Linijka. Naturalnie, zestaw zatwierdzonych przedmiotów jest większy, ponieważ każdy z nich dostosowany jest do konkretnego przedmiotu.

 

Na egzaminach możemy używać takich przyborów jak: kalkulator prosty, cyrkiel, linijka, lupa. Ponadto, do naszej dyspozycji są: wybrane wzory i stałe fizykochemiczne, odtwarzacz płyt CD z kompletem słuchawek, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik językowy, atlas historyczny.

 

Lista dozwolonych przyborów na egzaminie maturalnym:

 

matura z biologii: linijka, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

matura z chemii: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

matura z fizyki: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

matura z geografii: linijka, kalkulator prosty, lupa,

matura z historii: lupa,

matura z historii sztuki: lupa,

matura z historii muzyki: odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami, lupa,

matura z informatyki: kalkulator prosty,

matura z języka polskiego: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

matura z matematyki: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne

matura z wosu: kalkulator prosty.

 

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, każdy maturzysta może mieć przy sobie butelkę wody – lecz nie może ona stać na ławce, gdyż grozi to ryzykiem zalania arkusza egzaminacyjnego. Woda, tak jak niektóre z powyższych przyborów, może być – chociaż nie musi – zapewniona przez szkołę.

  

Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole?

Każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. Pula pozostałych przedmiotów zawiera także te, w zakresie których kształcenie nie jest prowadzone, bądź prowadzone jest tylko fragmentarycznie.

 

Za przykład mogą posłużyć Filozofia albo Historia muzyki. Jeśli interesujemy się dziedziną, której nie zgłębiamy na lekcjach mamy prawo zdawać ją na maturze.

 

 

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

Chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego zgłaszamy przy pomocy pisemnej deklaracji, którą składamy dyrektorowi naszej szkoły, bądź dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Każdy zdający otrzymuje warunki do tego, aby jak najlepiej przejść przez zadania egzaminacyjne. Stworzenie tych warunków polega między innymi na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności maturzysty, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

 

Arkusze w dostosowanej formie przygotowywane są dla zdających: z autyzmem, zespołem Aspergera, słabosłyszących, niesłyszących, słabowidzących, niewidomych, niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów polega między innymi na: zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystywaniu odpowiednich środków dydaktycznych, odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu, czy zapewnieniu obecności i pomocy specjalisty.

 

Dokładny wykaz ulg

 

 

Udogodnienia dla osób chorych

Osobom przewlekle chorym, jak również osobom chorym lub niesprawnym czasowo, posiadającym zaświadczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza przysługuje dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby. Mogą one korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu chorobę, jak również dostosowanego miejsca pracy.

 

Ponadto, przysługuje im przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego nie więcej niż o trzydzieści minut, a ten dodatkowy czas może być przeznaczony na wykonanie zadań lub przerwy, w zależności od potrzeb. Jeśli podchodzą do egzaminu ustnego, to również przysługuje im przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o piętnaście minut i przeznaczenie go na przygotowanie wypowiedzi oraz / lub egzamin.

 

Posiadają także prawo do korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie lub czytanie, albo zarówno pisanie, jak i czytanie.

 

Dokładny wykaz ulg

 

Udogodnienia dla cudzoziemców

Cudzoziemcom przysługuje prawo do przedłużenia czasu pisemnej matury nie więcej niż o trzydzieści minut w przypadku arkusza egzaminacyjnego z wszystkich przedmiotów za wyjątkiem tych dotyczących języków obcych nowożytnych, języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

 

Poza tym, mogą przystąpić do egzaminu w oddzielnej sali, jak również korzystać ze słowników dwujęzycznych w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

Dokładny wykaz ulg

 

Komentarze (7)

maturzsysta odpowiedz

szukam tematów dzisiejsze matury i nie wiedzę..Czy nikt nie wpadł nataki pomysł pomysł.

Gość odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Moim zdaniem w tym roku nie powinno być określonych 30% , aby zdać maturę. Powinien ją zdać każdy maturzysta , który przystępuje w tym roku do matury,a to uczelnie w tym roku powinny decydować o progu, aby się dostać na wybrany kierunek. Ponieważ jest bardzo dużo mądrych ludzi, którzy przez to, że nie mieli bezpośredniej styczności z nauczycielem i poprostu ten egzamin obleje. Wielu też marzy o studiach, które teraz przecież są takie ważne. Pomóżmy naszym tegorocznym maturzystom. Dajmy im szansę dalszego rozwoju.

aaaannnn W odpowiedzi do: Gość odpowiedz

chyba cie wali

Damian odpowiedz

Kiedy odbędzie się próbny egzamin maturalny w województwie kujawsko-pomorskim i gdzie

Kinga odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Czy jak nie podchodzi się do matury czy obowiązki są żeby podchodzić do probnej

Wiolka W odpowiedzi do: Kinga odpowiedz

Matura jest nieobowiązkowa, ale jeśli chodzi o próbną to każdy musi pisać inaczej nie uznają rezygnacji z głównego egzaminu.

JA W odpowiedzi do: Kinga odpowiedz

nie ma takiego obowiązku