Studia w formie zdalnej do 30 września 2021

Studia w formie zdalnej do 30 września 2021

18.06.2021

studia online

Studia w formie zdalnej do końca roku akademickiego

To już pewne. Obecny rok akademicki upłynie pod znakiem nauki zdalnej. Według pomysłu resortu nauki zajęcia prowadzone metodą kształcenia na odległość mają potrwać do 30 września 2021.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało rozporządzanie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Najważniejszą jego treścią jest zapis mówiący, że od 27 lutego do 30 września 2021 roku zajęcia na uczelniach będą prowadzone w formie zdalnej. Tryb online dotyczy także studiów doktoranckich, a także zebrań kolegialnych organów uczelni.

Rozporządzenie zaznacza jednak pewne wyjątki. Uczelnie realizujące studia doktoranckie mogą prowadzić zajęcia stacjonarne, czyli w swoich siedzibach wtedy kiedy nie mogą być one prowadzone w sposób zdalny. Ponadto, uczelnie mogą realizować w siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programach ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

W opublikowanym dokumencie zaznaczone jest, że decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor uczelni lub kierownik innego podmiotu realizującego kształcenie doktorantów i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury.

Ponadto, według projektu ministerstwa, do 30 września kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dalsze decyzje związane z obostrzeniami będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Oznacza to, że możliwe są pewne zmiany, jak również możliwe są modyfikacje w zależności od aktualnej sytuacji w poszczególnych województwach.

dowiedz się więcej

jak wyglądają studia online

 

 

Komentarze (0)