Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2023

22.11.2022

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego

Dla uczniów, którym nauka kończy się w semestrze wiosennym 2023 egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w terminie głównym zostanie przeprowadzony 25 maja 2023 r., a egzamin w terminie dodatkowym - 14 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r., a odbiór zaświadczeń będzie możliwy 6 lipca 2023 r.

Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych języków na egzaminie ósmoklasisty. Najpopularniejszym z nich jest właśnie język angielski – to on króluje w polskich szkołach, dlatego to właśnie język angielski będą zdawać uczniowie na egzaminie ósmoklasisty w większości placówek.

Co będzie na tym egzaminie, ile będzie trwał? Odpowiadamy na te pytania w poniższym artykule. Sprawdź także, ile punktów będzie można zdobyć z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023 roku.

Arkusze egzaminu ósmoklasisty i zasady oceniania zadań

Kiedy egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty kiedyś odbywał się w kwietniu, jednak od roku szkolnego 2022/2023 został na stałe przesunięty na maj. Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w terminie podstawowym odbędzie się 25 maja 2023 roku o godzinie 9:00. Termin ten dotyczy każdego języka obcego nowożytnego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła również termin dodatkowy – dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli podejść do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w terminie podstawowym.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w terminie dodatkowym odbędzie się 14 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00. Również ten termin dotyczy wszystkich egzaminów z języków obcych nowożytnych.

Sprawdź harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego

W 2023 roku egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zostanie przeprowadzony na podstawie wyodrębnionych wymagań egzaminacyjnych.

Te wymagania będą zawężone w stosunku do wymagań, które są zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W praktyce oznacza to, że arkusz egzaminacyjny będzie ułożony z pominięciem niektórych tematów z podstawy programowej.

Uczeń, by zorientować się, czego będą dotyczyły pytania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego, powinien zapoznać się z Informatorem na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wiadomo jednak, że wymagania będą tożsame z tymi, które obowiązywały na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w 2022 roku.

Dotąd wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zawierały ograniczony zakres wymagań podstawy programowej i ograniczony zakres środków gramatycznych.

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych:

 • Znajomość środków językowych
 • Rozumienie wypowiedzi
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi.

 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego będzie sprawdzał, na jakim poziomie jest wiedza i umiejętności ucznia po wszystkich latach nauki w szkole podstawowej.

 

I Ogólne wymagania egzaminacyjne:

Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

III Tworzenie wypowiedzi

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

IV Reagowanie na wypowiedzi

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

V Przetwarzanie wypowiedzi

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Dowiedz się więcej

zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

jak napisać bloga po angielsku

Ile będzie zadań z języka angielskiego

W arkuszu egzaminacyjnym z języka angielskiego będą się znajdować zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte.

Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

W arkuszu egzaminacyjnym z języka angielskiego dotąd znajdowało się od 45 do 55 zadań ujętych w 12-15 wiązek (taka informacja jest podana w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.

W aneksie jest jednak zawarta informacja o tym, że w arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Sprawdź arkusze egzamin ósmoklasisty

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego trwa 90 minut, czyli uczeń na rozwiązanie wszystkich zadań ma 1,5 godziny zegarowej. W określonych przypadkach czas ten może jednak zostać wydłużony do 135 minut. Dotyczy to uczniów, którzy posiadają na przykład:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza,
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenie Rady Pedagogicznej.

W innym wypadku podstawowy czas na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego nie może pod żadnym pozorem zostać wydłużony.

dowiedz się więcej 

czas trwania egzaminu ósmoklasisty

Ile punktów można zdobyć

Uczeń na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego za rozwiązanie wszystkich zadań może uzyskać maksymalnie 55 punktów. Za zadania otwarte przyznawane jest 21 punktów, natomiast za zadania zamknięte – 34 punkty.

Łączna liczba punktów, które ósmoklasista może uzyskać za egzamin ósmoklasisty to 100 punktów. Wyniki przedstawione w procentach mnoży się przez 0,3 w przypadku języka obcego. Po zsumowaniu otrzymanych liczb otrzymuje się liczbę punktów zdobytych na egzaminie ósmoklasisty.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Uczeń nie może nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (w przeciwieństwie na przykład do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu), ponieważ nie ma progu punktowego.

Wynik z tego egzaminu jest ważny jednak podczas rekrutacji do szkoły średniej i to właśnie między innymi punkty zdobyte na egzaminie ósmoklasisty mogą zdecydować o tym, czy uczeń dostanie się do wybranej przez siebie szkoły. Najważniejsze jest jednak to, by ósmoklasista w ogóle przystąpił do tego "najważniejszego sprawdzianu" po szkole podstawowej.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Uczeń na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego może przynieść wyłącznie przybory do pisania, czyli pióro z czarnym atramentem lub długopis z czarnym tuszem. Żadne inne przybory nie będą mu potrzebne podczas tego egzaminu, w odróżnieniu na przykład od egzaminu ósmoklasisty z matematyki, na którym uczeń musi posiadać linijkę.

Na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego uczniowie nie mogą korzystać ze słowników. Zabronione jest także korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych.

Kiedy wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniowie poznają 3 lipca 2023 roku. Termin ten będzie dotyczył wszystkich przedmiotów. To właśnie wtedy ósmoklasiści dowiedzą się, jak wypadli na tym pierwszym poważnym egzaminie w swoim życiu. Z pewnością dla większości z nich samo przystąpienie do egzaminu będzie ogromnym stresem, a czekanie na wyniki – jeszcze większym.

Wcale to nie dziwi, ponieważ właśnie między innymi od tych wyników będzie zależeć, jak wypadną podczas rekrutacji do szkoły średniej. Liczyć będą się także punkty z ocen na świadectwie, oraz punkty dodatkowe, które uczeń będzie mógł zdobyć np. za bycie w wolontariacie.

Średnie wyniki na egzaminie ósmoklasisty 2022

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka angielskiego to 67 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Dowiedz się więcej

kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Łatwy czy trudny - opinie zdających w latach ubiegłych

Uczniowie po egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w 2022 roku zgodnie twierdzili, że był on bardzo prosty. Oto niektóre z opublikowanych w mediach komentarzy: "Angielski był tak łatwy, że to żart", "Mam nadzieję, że stówka wleci", "Ale łatwe to było", "Angielski był banalny". Część uczniów tuż po egzaminie, jeszcze przed poznaniem oficjalnych wyników, szacowało, że poszło im bardzo dobrze.

Pierwsi uczniowie wychodzili z egzaminu o wiele wcześniej, niż przewidywał to przeznaczony czas i nie wynikało to z tego, że nie wiedzieli, co powinni napisać. Zaznaczali oni, że był to najłatwiejszy egzamin, jaki pisali do tej pory z tego przedmiotu. Uwaga, nie oznacza to, że egzamin z języka angielskiego w 2023 roku również będzie prosty! To, czy jest on łatwy, czy trudny zależy przede wszystkim od wiedzy ucznia, a więc jest to kwestia bardzo subiektywna.

dowiedz się więcej

co sprawia zdającym najwięcej trudności na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu