Odwołanie od matury 2024: na czym polega, co należy zrobić i w jakim terminie?

Odwołanie od matury 2024: na czym polega, co należy zrobić i w jakim terminie?

Odwołanie od matury 2024: na czym polega, co należy zrobić i w jakim terminie?

06.07.2024

Odwołanie od matury 2024: na czym polega, co należy zrobić i w jakim terminie?

Odwołanie od wyników matury wnosi się za pośrednictwem dyrektora OKE w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania informacji o wyniku matury. Absolwent ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej, aby to zrobić należy złożyć wniosek do dyrektora OKE, który w ciągu 5 dniu wyznacza dzień, godzinę oraz miejsce wglądu.

Jeżeli podczas wglądu absolwent zgłasza zastrzeżenia, w tym do liczby przyznanych punktów może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Sprawdź, co zrobić, żeby odwołać się od wyników matury.

Matura jest bez wątpienia jednym z najważniejszych egzaminów w życiu. To nie tylko symboliczne zakończenie etapu edukacji średniej, ale także ogromne wyzwanie, które ma wielkie znaczenie dla naszej przyszłości. Ogólnie rzecz biorąc, matura 2024 jest jednym z najważniejszych "życiowych testów", ponieważ ma wpływ na naszą dalszą edukację i karierę.

Oprócz sprawdzenia naszej wiedzy, umiejętności i zdolności, jest to również test naszej determinacji, samodyscypliny i odporności psychicznej. Przejście przez ten egzamin z powodzeniem może otworzyć przed nami wiele drzwi i dać nam pewność, że mamy solidne fundamenty do dalszego rozwoju w życiu. Przede wszystkim jednak pozwala kontynuowac naukę na uczelni wyższej. Sprawdź terminy rekrutacji na studia oraz przeliczniki punktów kalkulator maturalny.

Co jednak w sytuacji, gdy wyniki tego jednego z najważniejszych egzaminów są zupełnie inne, niż się tego spodziewaliśmy? W takiej sytuacji uczeń może się odwołać. Tłumaczy, co dokładnie należy zrobić.

Jak odwołać się od wyniku matury?

Centralna Komisja Egzaminacyjna po każdym egzaminie maturalnym publikuje arkusze egzaminacyjne. Jeśli uczeń zapamiętał mniej więcej, jakich odpowiedzi udzielił – może próbować określić, na jakim poziomie będzie jego wynik maturalny.

Co jednak, gdy te wyniki już przyjdą i okazują się one zupełnie inne od tego, czego spodziewał się uczeń? Gdy czuje się on skrzywdzony oceną swojej pracy – może się odwołać. Najpierw powinien zgłosić chęć obejrzenia swojej pracy – dobrze zrobić to jak najszybciej od momentu otrzymania wyniku maturalnego, ponieważ ze względu na kolejkę chętnych – czas ten może się wydłużać.

Wynika to z faktu, że o tym jak szybko dany uczeń będzie mógł obejrzeć swoją pracę – decyduje kolejność zgłoszeń. Przed złożeniem odwołania uczeń musi najpierw sprawdzić, czy rzeczywiście ma ku temu przesłanki. Jak to zrobić? Właśnie poprzez obejrzenie swojej pracy. Mamy na to sześć miesięcy od momentu ogłoszenia wyników.

W przypadku składania odwołania od wyników matury ważne jest przestrzeganie wytycznych CKE oraz składanie solidnych argumentów i dowodów na poparcie swojego wniosku. Zaleca się również skonsultowanie się z nauczycielem, starszymi absolwentami, którzy mogą udzielić dodatkowych informacji i porad.

Etapy - odwołanie od wyników matury

Etap pierwszy – złożenie wniosku o wgląd

Przez sześć miesięcy od daty ogłoszenia wyników uczeń może złożyć wniosek o wgląd do pracy maturalnej Załącznik 25a. Taki wniosek uczeń może złożyć osobiście w siedzibie właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ale także mailowo, listownie czy przez aplikację.

Po złożeniu takiego wniosku przez ucznia, dyrektor danego OKE (w ciągu 5 dni) wyznacza termin wglądu, który odbywać się będzie w siedzibie OKE. O przyjmowaniu wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Etap drugi – wgląd do arkusza egzaminacyjnego

Gdy nadejdzie już moment wglądu do arkusza egzaminacyjnego – uczeń będzie miał 30 minut na obejrzenie swojej pracy. Może również robić zdjęcia swojej pracy, a także zadawać pytania pracownikowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczące swoje pracy i ewentualnych wątpliwości w jej ocenianiu. Przed wejściem uczeń będzie musiał okazać swój dowód osobisty, potwierdzający jego tożsamość.

 

Etap trzeci – złożenie wniosku o weryfikację punktów

Gdy uczeń już obejrzy swoją pracę – ma dwa dni na złożenie wniosku o weryfikację liczby punktów - Załącznik 25b. Uczeń w tym wniosku musi wskazać numery zadań, które według niego zostały ocenione w niepoprawny sposób.

 

Etap czwarty – odpowiedź okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Gdy uczeń będzie miał już za sobą ten etap, w ciągu siedmiu dni powinna nadejść odpowiedź w związku z weryfikacją punktów. OKE ma siedem dni na zweryfikowanie sumy punktów i 14 (od dnia otrzymania wniosku) na pisemne powiadomienie ucznia o wyniku weryfikacji.

W przypadku, gdy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że rzeczywiście uczeń otrzymał zbyt małą ilość punktów - procedura jest zakończona. Maturzysta w takiej sytuacji otrzyma nowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie..

 

Etap piąty – odwołanie do drugiej instancji

Jeżeli jednak Okręgowa Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że praca ucznia została oceniona poprawnie – maturzysta może odwołać się do drugiej instancji, czyli Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Taki wniosek (Załącznik 25cpowinien być zlożony przez ucznia w ciągu maksymalnie siedmiu dni.

W takim wniosku uczeń również musi określić, jakie konkretnie zadania jego zdaniem zostały źle ocenione. W przypadku drugiej instancji sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana, ponieważ można zgłaszać jedynie uwagi do zadań otwartych.

Należy także uzasadnić, dlaczego dane zadanie zostało poprawnie rozwiązane. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni od dnia jego przekazania przez dyrektora OKE do dyrektora CKE. Decyzja Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczna i uczeń nie może się już od niej odwoływać. W takiej sytuacji wynik egzaminu maturalnego jest uznany za ostateczny.

Dokładne informacje znajdziesz TUTAJ - patrz str. 34

 

odwołanie od matury 2024

 

Co powinien zawierać wniosek o wgląd do pracy?

Wniosek o możliwość wglądu do egzaminu maturalnego powinien zawierać:

  • imię i nazwisko zdającego,
  • PESEL zdającego,
  • dane teleadresowe osoby składającej wniosek (w tym adres e-mail i nr telefonu),
  • przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

Formularz wniosku o wgląd do arkusza maturalnego należy pobrać ze strony internetowej właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Pobierz

Załącznik 25a – Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Załącznik 25b – Wniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 25c – Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Co po odwołaniu się od wyników matury?

Jeśli odwołanie zostanie uwzględnione, to maturzysta otrzyma nowe świadectwo, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie. Po złożeniu odwołania, wyniki matury są ponownie sprawdzane i mogą zostać podwyższone lub pozostać bez zmian po weryfikacji.

Jest istotne, aby być świadomym ograniczeń procedury odwoławczej. Po weryfikacji wyników matury możliwe jest jedynie podniesienie oceny lub utrzymanie obecnych wyników. Warto zauważyć, że odwołanie niekoniecznie gwarantuje zmianę wyniku matury, jednak dla niektórych maturzystów może to być ważną szansą na poprawę swojego egzaminu maturalnego.

Podsumowując, złożenie odwołania od wyników matury jak najszybciej jest zalecane, ponieważ procedura może trwać długo. Jeśli odwołanie zostanie uwzględnione, maturzysta otrzyma nowe świadectwo lub aneks do świadectwa dojrzałości.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia