Studia połudiowosłowiańskie

Studia połudiowosłowiańskie

Dodaj do ulubionych

Studia połudiowosłowiańskie studia - kierunki studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Czy zawsze chciałeś, aby wykształceniu językowemu towarzyszy wszechstronna wiedza z zakresu literatury, dziejów i kultury, w tym przypadku Słowian Południowych? Znakomicie – na oferowanym kierunku zdobywane są również wiadomości dotyczące szerszego kulturowego kontekstu bałkańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Bułgarii, Serbii i Słowenii i ich roli w regionie Półwyspu Bałkańskiego, traktowanym nie jako enklawa, ale jako integralna część wspólnej Europy.  Studia na kierunku studia południowosłowiańskie to dziś teoretyczne i praktyczne przygotowanie do dynamicznej pracy w zawodzie, który chciałbyś wykonywać. Umożliwiają nabycie znakomitej znajomości języka niemieckiego, połączonej z bardzo wysokimi kompetencjami w posługiwaniu się polszczyzną, włącznie ze specjalistyczną wiedzą z zakresu gramatyki opisowej, gramatyki kontrastywnej i historii języka
umożliwiają dogłębne poznanie literatury południowosłowiańskiej, wraz z całym zapleczem skomplikowanych procesów historycznych, kulturowych i społecznych, które po dziś dzień mają wpływ na życie obu narodów. To rozległa dziedzina, która porusza m.in. takie zagadnienia jak: fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,  wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, a także wykorzystuje posiadaną wiedzę, aby formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.
Jeśli chciałbyś poznać różne kanały i techniki komunikacyjne w języku rodzimym i obcym, interesuje Cię historia krajów bałkańskich i Polski, Twoją pasją jest literatura i sztuka i marzysz o tym, aby stać się skutecznym specjalistą w zakresie języków południowosłowiańskich, studia na kierunku studia południowosłowiańskie  mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Studia południowosłowiańskie mają charakter jednoobszarowy. Mieszczą się w obszarze nauk humanistycznych ze względu na dziedzinę naukową, metodologię oraz rolę, jaką odgrywają w sferze działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i/lub translatoryki. Dominantą kierunku są połączone dyscypliny polonistyka (literaturoznawstwo i językoznawstwo) i obszar południowosłowiański  (z naciskiem na znajomość języka, literatury i kultury obszaru niemieckojęzycznego). Ogólnoakademicki profil studiów przejawia się w uwzględnieniu w programie kształcenia zagadnień z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kultury w ścisłym związku z najnowszym stanem badań w tych dziedzinach. Dwa podstawowe moduły kształcenia, stanowiące dominantę studiów, tj. polonistyczny i germanistyczny, w ramach których są realizowane te zagadnienia, wraz z modułem przedmiotów przygotowujących do zdobycia kwalifikacji nauczycielskich lub translatorskich, tworzą harmonijną całość programową. Absolwent kierunku studia południowosłowiańskie posiada wiedzę interdyscyplinarną, nabył on równocześnie wiele umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, szczególnie w zakresie działania w kontekście międzynarodowym oraz bikulturowym i multikulturowym, które niezbędne są dla podjęcia pracy na różnorodnych, interesujących stanowiskach pracy oraz otwierają drogę do kariery zawodowej. Studenci kierunku studia południowosłowiańskie  posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na rozumienie zjawisk i procesów historycznych w zakresie historii politycznej, społecznej, kultury i gospodarczej zachodzących w krajach bałkańskich. Są zdolni do rozumienia międzynarodowych relacji tych krajów, w tym szczególnie ich stosunków z Polską. Wiedza o krajach, kulturze i historii społeczeństw południowosłowiańskiego obszaru językowego jest dla absolwentów studiów południowosłowiańskich punktem wyjścia dla trafnych analiz i interpretacji problemów tej części Europy oraz do planowania i realizacji działań w tym zakresie nawiązywania jak też podtrzymywania kontaktów bilateralnych i multilateralnych, obejmującym – co bardzo ważne - szeroko pojmowane stosunki polsko-bałkańskie. Absolwent, który otrzymał możliwość intensywnego doskonalenia języka południowosłowiańskiego i odbycia części zajęć w tym języku, porozumiewa się w nim swobodnie. Zna ponadto i efektywnie stosuje zasady nowoczesnej komunikacji międzykulturowej, toteż w relacjach z Bałkanami i przedstawicielami innych narodów tego obszaru językowego potrafi kompetentnie przekazywać komunikaty kierowane do i od swych zleceniodawców. 

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku studia południowosłowiańskie? Celem studiów południowosłowiańskich jest wykształcenie absolwenta, który posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, sprawiające, że może z powodzeniem pełnić wiele ról społecznych i politycznych oraz podejmować pracę o charakterze urzędniczym, menadżerskim, która wiąże się z kontaktami polsko-bałkańskimi. Z tematyką tą związanych jest bardzo wiele miejsc pracy, a liczba ich wciąż wzrasta. Jest tak, ponieważ stale zwiększa się rola Bałkanów w Unii Europejskiej i świecie, a wraz z nią zainteresowanie tym krajem i zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę o nim (praca dla dziennikarzy, analityków, dyplomatów); liczba niemieckich partnerstw, jakie mają polskie województwa, miasta, gminy i powiaty znacznie przekroczyła tysiąc, rozrasta się także współpraca transgraniczna i przygraniczna (praca w urzędach wszystkich szczebli); Bałkany są dużym partnerem handlowym Polski, a na terenie Polski zainwestowało bardzo wiele niemieckich przedsiębiorstw (praca dla firm i korporacji); pula potencjalnych stanowisk pracy dla absolwenta studiów relatywnie zwiększa szansę na współpracę z krajami południowosłowiańskimi. Dodatkowo, wiedza i umiejętności, nabyte podczas studiów, czynią absolwenta studiów południowosłowiańskich  na  jeszcze bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.  Absolwenci studiów południowosłowiańskich, których wiedza, umiejętności i kompetencje dostosowane są do tego rodzaju potrzeb, będą posiadali kompetencje umożliwiające staranie się o pracę i podejmowanie pracy jako analitycy, dziennikarze, urzędnicy wydziałów współpracy z zagranicą w administracji terytorialnej i samorządowej, specjaliści w korporacjach i firmach oraz rządowych i pozarządowych organizacjach, współpracujących z krajami południowosłowiańskiego obszaru językowego.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA POŁUDIOWOSŁOWIAŃSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia połudiowosłowiańskie

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Historyczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując studia południowosłowiańskie?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • miejsca i znaczenia nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
   • rozpoznawania, interpretacji i oceny procesów i zjawisk językowych, literackich i kulturowych na podstawie uzyskanej wiedzy i z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi
   • metodologii i terminologii z zakresu historii politycznej, społecznej i kulturowej Południowych Słowian
   • umiejętności badawczych i praktycznych (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi – także narzędzi cyfrowych, opracowanie, prezentacja i wdrożenie wyników) pozwalających na realizowanie typowych projektów
   • instytucji związanych z różnorodnymi programami współpracy między Polską a krajami południowosłowiańskimi. Posiada wiedzę niezbędną do organizacji programów współpracy bilateralnej i multilateralnej. Zna zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej, zarządzania zasobami własności intelektualnej i indywidualnej przedsiębiorczości
   • kluczowych zjawisk z zakresu historii politycznej, gospodarczej i kulturowej Bałkanów oraz głównych tradycji i problemów polityki pamięci w Polsce i na Bałkanach
   • językoznawstwa, literaturoznawstwa lub/i kultury języków południowosłowiańskich, o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji
   • kultury sztuki i literatury bałkańskiej ze szczególnym uwzględnieniem dorobku XIX – XXI w.
   • historii polityki zagranicznej krajów bałkańskich i związanych z tym aspektów polityki innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
   • obserwacji, klasyfikacji i interpretacji zjawisk międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów, w ich historycznych, społecznych, politycznych, kulturowych i ekonomicznych kontekstach. Formułuje związane z nimi problemy badawcze
   • komunikacji po niemiecku w życiu codziennym i w kontekstach profesjonalnych, umie występować publicznie używając języka południowosłowiańskiego. Prowadzi korespondencję urzędową w języku bałkańskim prezentując biegłość językową na poziomie co najmniej B2+
   • nowoczesnej komunikacji międzykulturowej w kontekście polsko-bałkańskim
   • rozróżniania, analizy i klasyfikacji południowosłowiańskich tekstów źródłowych, naukowych i literackich pod względem ich przynależności do poszczególnych epok szkół naukowych i prądów literackich oraz interpretuje je
   • bilateralnych i multilateralnych programów edukacyjnych i młodzieżowych. Organizuje pracę w zespole międzynarodowym przyjmując różne role
   • technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu oraz doskonali umiejętności z tego zakresu
   • rozpoznawania i analizy elementów dziedzictwa kulturowego i narodowego krajów południowosłowiańskich w Polsce oraz polskiego dziedzictwa w krajach południowosłowiańskich. Działa czynnie w zakresie transferu kulturowego pomiędzy Polską a Bałkanami
   • poszanowania odmiennej tożsamości kulturowej i narodowej swych zagranicznych partnerów oraz swej własną tożsamości i jej obrony w sytuacjach dyskursywnych
   • aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz społecznego zaangażowania na rzecz aktywnej ochrony dziedzictwa kultury ze szczególnym uwzględnieniem krajów południowosłowiańskich
   • działania koncyliacyjnego i negocjacyjnego podchodzenia do sporów i konfliktów w ramach działalności w kontekście wielonarodowym i wielokulturowym zgodnie z etyką ogólną i zawodową
   • krytycznej oceny odbieranych treści czerpanych z różnorodnych źródeł, dążenia do ich obiektywnego oszacowania przy respektowaniu znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

   Jak wyglądają studia na kierunku studia południowosłowiańskie?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Studia nad Indiami i Azją Południową to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Powyższy tryb kształcenia będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełną swobodę w zdobywaniu wykształcenia.

   Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk humanistycznych.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Studenci kierunku studia południowosłowiańskie będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę na temat historii, kultury, polityki oraz literatury krajów południowosłowiańskich, do których należą:

   • Macedonia
   • Chorwacja
   • Bułgaria
   • Bośnia i Hercegowina
   • Czarnogóra
   • Serbia

   Program nauczania zakłada także realizacje wielu ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów o tematyce powiązanej z powyższymi zagadnieniami. Aktualny plan zajęć znajduje się na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

    

   3. Nabywane umiejętności

   Ze względu na praktyczny wymiar studiów na kierunku studia południowosłowiańskie, studenci wykształcą szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczą się oni dwóch wybranych języków południowosłowiańskich oraz ich praktycznego zastosowania w wybranych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto, osoby które aplikują na powyższy kierunek, poznają zasady dokonywania profesjonalnych tłumaczeń ustnych i pisemnych w obrębie trzech języków. Istotnym elementem kształcenie będzie także doskonalenie kompetencji związanych z interpretacją różnorodnych zjawisk kulturowych, politycznych i społecznych.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia na kierunku studia południowosłowiańskie można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Studenci, którzy zdecydują się na tę opcję, na naukę poświęcą trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymają tytuł licencjata.

   Czas trwania studiów na kierunku studia połudiowosłowiańskie na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Gdzie będziesz pracował po kierunku studia południowosłowiańskie?

   Absolwent kierunku studia południowosłowiańskie znajdzie zatrudnienie w/jako:                  

   • środowisku akademickim
   • pracownik firm niemieckich i środkowoeuropejskich podejmujących ekspansję na nowe rynki
   • pracownik firm i przedsiębiorstw za granicą
   • konsultant kadry menedżerskiej
   • doradca kadry menedżerskiej
   • analityk
   • specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników z obszaru południowosłowiańskiego
   • specjalista do spraw rynku pracy i polityki zatrudnienia w kraju i za granicą
   • dziennikarz
   • urzędnik wydziałów współpracy z zagranicą w administracji terytorialnej i samorządowej
   • specjalista w korporacjach i firmach oraz rządowych i pozarządowych organizacjach współpracujących z krajami południowosłowiańskimi
   • własna działalność gospodarcza
   • pracownik akademicki
   • tłumacz

   W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU STUDIA POŁUDIOWOSŁOWIAŃSKIE

   Komentarze (0)