UCZELNIE PRZYSZŁOŚCI – PROJEKTOWANE W ZGODZIE Z BIZNESEM

UCZELNIE PRZYSZŁOŚCI – PROJEKTOWANE W ZGODZIE Z BIZNESEM

UCZELNIE PRZYSZŁOŚCI – PROJEKTOWANE W ZGODZIE Z BIZNESEM

W RAMACH STRATEGII EUROPA 2020 PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ PRZEDSTAWIAJĄ PROGRAMY DZIAŁAŃ DOTYCZĄCE ROZWOJU RÓŻNYCH DZIEDZIN ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W RAMACH PROGRAMU „KAPITAŁ LUDZKI” WPROWADZA PROJEKT „UCZELNIE PRZYSZŁOŚCI”.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, którego część stanowią „Uczelnie przyszłości” to odpowiedź na wyzwania jakie stawia Strategia Europa 2020 oraz zmieniający się rynek pracy. Tylko w tym roku w ramach „Uczelni przyszłości” wystartują cztery konkursy i projekty pozakonkursowe. Uczelnie, które będą spełniać najwięcej wymagań programu otrzymają specjalny status „Uczelni przyszłości ”, dzięki temu będą miały szansę otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, tzw. dotacje projakościowe.
NOWE PROGRAMY DLA UCZELNI WYŻSZYCH TO NOWE MOŻLIWOŚCI PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI
Będzie to następca programu „kierunków zamawianych”. Na wsparcie dla najlepszych działań uczelni służących poprawieniu kształcenia kompetencji zawodowych i interpersonalnych przeznaczono łącznie ponad miliard złotych. Kształt programu powstał w oparciu o badania, w tym analizę potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, a ogłoszony obecnie konkurs został poprzedzony pilotażowym konkursem przeprowadzonym w zeszłym roku. Budżet na to działanie wyniesie 250 mln zł.
SYSTEMY ANTYPLAGIATOWE
Celem działania jest wprowadzenie do wszystkich polskich uczelni kompleksowych rozwiązań walczących ze zjawiskiem plagiatów. W ramach konkursu szkoły wyższe mogą dostać dotacje na stworzenie, modyfikację lub zakup licencji systemów antyplagiatowych. Ponadto dostaną środki na opracowanie oraz wdrożenie procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem. Budżet w pierwszym konkursie wyniesie 100 mln zł.
STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ!
W ramach programu „Studiujesz? Praktykuj!” uczelnie we współpracy z pracodawcami powinny zapewnić studentom możliwość odbycia wysokiej jakości staży związanych bezpośrednio z uzyskiwanymi przez nich efektami kształcenia na kierunkach studiów. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku i wymagania stawiane przez  pracodawców. Biznes coraz bardziej przenika się z nauką i wkracza śmiałym krokiem na uczelnie. Specjaliści zgodnie twierdzą, że połączenie biznesu i nauki poprzez system badania plus rozwój to najlepszy sposób na osiąganie nowoczesnych rozwiązań. Dlatego całkowity budżet projektu wyniesie 550 mln zł.
AKADEMICKIE BIURA KARIER
Również Akademickie Biura Karier na co dzień wspierające rozwój kariery studentów mogą ubiegać się o dotację w ramach POWER. Wsparcie przeznaczone będzie dla wyróżniających się skutecznością biur działających przy uczelniach. Całkowite wsparcie tego działania wyniesie 76 mln zł. Z kolei Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach samodzielnych działań zaplanowało cztery programy wsparcia. Dwa z nich ogłosi już w najbliższych miesiącach:
NAJLEPSI ZNAJLEPSZYCH!
Wybitni studenci będą wspierani w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Młodzi naukowcy będą mogli przeznaczyć pieniądze z projektu m.in. na pokrycie kosztów uczestnictwa, a także na zakup środków niezbędnych do przygotowania projektu, z którym rywalizują na arenie międzynarodowej. Dla młodych naukowców ministerstwo chce przeznaczyć 42 mln zł.
PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH WPAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH (PWSZ)
Proponowany przez ministerstwo program jest rozwiązaniem systemowym. Umożliwi wypracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie na stałe 6-miesięcznych obowiązkowych praktyk dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.  Działanie wypracuje ogólnopolski, jednolity system praktyk zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym w PWSZ. Jak istotne w życiu jest zdobycie doświadczenia przekonują się często boleśnie absolwenci uczelni wyższych. Studenci, którzy podczas studiów nie praktykują, mają duże problemy z wejściem na rynek pracy. Dzięki temu programowi ministerstwo chce ułatwić młodym ludziom odnalezienie się na rynku pracy. Budżet projektu opiewa na kwotę 136 mln zł. Na kolejnych 5 lat w budżecie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w perspektywie 2014-2020 przewidziano łącznie 5 mld zł. Przekazane środki finansowe pomogą wyposażyć młodych ludzi w miękkie kompetencje niezbędne do podjęcia pierwszej pracy. Działania podniosą jakość nauki i dydaktyki. Program pozwoli na zdobywanie nowych doświadczeń i studencką wymianę międzynarodową. Szczególną opieką zostaną otoczeni młodzi ludzie, którzy długo pozostają bezrobotni. Warto śledzić na bieżąco pojawiające się programy, ponieważ stwarzają młodym ludziom szansę indywidualnego rozwoju. 
 
 
 
żródło: pracujewlodzi.pl

Komentarze (0)