Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Studia w Warszawie

pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Odkryj studia pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna to propozycja kształcenia, która została przygotowana przez warszawskie ośrodki akademickie. Stanowi ona odpowiedź na wyzwania współczesnej pedagogiki. Z jednej strony nasze warunki rozwojowe nieustannie się poprawiają, z drugiej – nie każdy potrafi sprostać wymaganiom, jakie zostają na niego nakładane. Ważne jest wdrażanie zatem takich rozwiązań profilaktycznych, które pozwolą na zbilansowany rozwój osobom, wychowującym się przykładowo w środowisku niesprzyjającym.

Studenci otrzymają przede wszystkim gruntowne wykształcenie pedagogiczne, które ukierunkowane będzie na działania związane z resocjalizacją i prowadzeniem różnorodnych działań profilaktycznych. Dodatkowo kompetencje studentów zostaną wzbogacone o kompetencje miękkie – to one stanowić będą podstawę ich zawodowego aparatu. Bez doskonałych zdolności komunikacyjnych i analitycznych nie będzie możliwe trafne stawianie diagnoz oraz dbanie o zbilansowany rozwój osób, dotkniętych problemami.

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia np. w: ośrodkach wychowawczych i resocjalizacyjnych, zakładach karnych, domach dziecka.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Na program pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej składają się przedmioty poświęcone np.: problemom społecznym, profilaktyce społecznej, pomocy, wsparciu i prewencji; podstawom prawnym w pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej; współczesnym problemom edukacyjnym, opiekuńczym i oświatowo-kulturalnym grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy zajęć poznają zasady tworzenia skutecznych programów wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Studia na tej ścieżce kształcenia umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności biezbędnych m.in. do: projektowania i prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci i młodzieży, a także działań resocjalizacyjnych wobec osób, które zagrożone są nieprzystosowaniem lub które są nieprzystosowane społecznie. Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej np. dostrzegają indywidualne problemy wychowanków i projektuje efektywne działania pomocowe skierowane do dzieci i ich rodzin.

W programie studiów na pedagogice resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pedagogika rodziny
 • Praca socjalna w resocjalizacji
 • Wiktymologia
 • Diagnoza w profilaktyce społecznej i resojalizacji
 • Kryminologia
 • Wybrane zagadnienia mediacji
 • Formy pracy resocjalizacyjnej
 • Pedagogika penitencjarna i readaptacja społeczna
 • Metodyka pracy kuratora sądowego

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zastosowania pracy socjalnej w procesie resocjalizacji; podstaw diagnozy w profilaktyce społecznej i resocjalizacji; reguł pedagogiki penitencjarnej; skutecznych rozwiązań problemów patologii społecznych.

Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza pozwala absolwentom kontynuować rozwój zawodowy np. na stanowisku pedagoga w ośrodku adopcyjnym, domu dziecka, klubie środowiskowym, świetlicy, organizacji pozarządowej i samorządowej realizującej zadania edukacyjne, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły studia na tej ścieżce kształcenia, są cenione również m.in. w: zakładach karnych, zakładach poprawczych czy w szkołach i internatach.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • zakład karny/poprawczy
 • ośrodki wychowawcze
 • instytucje oświatowe
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • ośrodki adopcyjne, domy dziecka
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Pedagogika to kierunek skierowany do tych osób, które swoją karierę zawodową chciałyby wiązać np. z prowadzeniem działań o charakterze pomocowym, edukacyjnym lub doradczym. W trakcie studiów uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy np. z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi lub osobami starszymi. Studenci tego kierunku mogą kształcić się m.in. w zakresie pedagogiki rodzin, psychopedagogiki, terapii pedagogicznej, komunikacji w środowisku wielokulturowym, resocjalizacji czy animacji społeczno-kulturowej.

Absolwenci pedagogiki przygotowani są kompleksowo do pracy m.in. w ośrodkach wychowawczych, opiekuńczych czy resocjalizacyjnych, a także w instytucjach oświatowych. Studenci tego kierunku kształcą się w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami znajdującymi się na dowolnym etapie rozwojowym, dlatego kompetencje pedagogów są cenione również np. w mediach, przedsiębiorstwach, biurach poradnictwa zawodowego, instytucjach kultury lub jednostkach odpowiedzialnych za porządek publiczny.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)