Uniwersytet przyrodniczy Bydgoszcz

Uniwersytet przyrodniczy Bydgoszcz

Uniwersytet Przyrodniczy BYDGOSZCZ UTP

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bydgoszcz jest miastem na terenie którego kandydaci na studia wyższe odnajdą sześć uczelni publicznych, kształcących specjalistów niemal w każdej dziedzinie. Nauki przyrodnicze mają mocnego przedstawiciela w akademickim świcie w postaci Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Przyrodnicza uczelnia publiczna składa się z siedmiu wydziałów na których realizowane są programy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych. Co roku starania o wykształcenie wyższe podejmuje w murach uczelni około 9 tysięcy studentów. Wszystkie wydziały UTP mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a 3 spośród nich także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora (Rolniczy, Mechaniczny, Hodowli i Biologii Zwierząt).

Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych, poszukiwanych w regionie i kraju kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształcenia. Studenci rozwijają swoją wiedzę oraz umiejętności poprzez uczestnictwo w programach MostAR i MOSTECH umożliwiających studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych.

Uczelnia współpracuje z miejscowymi przedsiębiorstwami oraz jest udziałowcem Bydgoskiego Parku Przemysłowego. Każdego roku jest organizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych. Bazą naukową Uniwersytetu jest również Regionalne Centrum Innowacyjności– kompleks jednostek informacyjnych i szkoleniowych, pełniących funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami. Działania Centrum ukierunkowana są na współpracę naukowców z przemysłem i przedsiębiorstwami z regionu kujawsko-pomorskiego, w celu praktycznego zastosowania rozwiązań proinnowacyjnych w działalności gospodarczej.

Jednak nie samą nauką żyje student. Wiedzą o tym doskonale Władze poszczególnych Wydziałów na których działają liczne koła naukowe. Bycie członkiem koła naukowego daje studentom możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach, szkoleniach, wyjazdach i innych imprezach, mających na celu rozwój umiejętności profesjonalnych. Uniwersytet jest również partonem oraz organizatorem inicjatyw ukierunkowanych na lokalną społeczność. W ramach współpracy organizowany jest Bydgoski Festiwal Nauki. Inicjatywą Uniwersytetu Techniczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy jest również Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dziecięcy czy Pracownia Profesora Ciekawskiego. Bydgoska uczelnia przyrodnicza obejmuje patronatem również sportowe wydarzenia, takie jak Bieg Mostami Bydgoszczy.

 

Rekrutacja na Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy

Rekrutacja na Uniwersytet Techniczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy rozpoczyna się wraz z ostatnimi egzaminami maturalnymi. Trwa ona do połowy lipca, a wyróżnić możemy jej trzy etapy.

Pierwszy z nich etap Rejestracji Kandydata, polega na założeniu w Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym wirtualnego konta za pomocą którego kandydat zapisze się na studia wyższe. Konto to wymaga uzupełnienia podstawowych informacji takich jak: imiona i nazwisko, adres zamieszkania oraz pełną nazwę ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej. Wygenerowanie konta, jest pierwszym okazem chęć podjęcia nauki na uczelni wyższej.

Krok drugi to uiszczenie opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni. Każdy z kandydatów którzy założyli konto w Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym otrzymuje indywidualny numer konta na który należy wpłacić opłatę rekrutacyjną. Opłata ta jest ustalana przez Władze Wydziału i może ona różnić się na poszczególnych kierunkach.

Etap trzeci to pierwszy osobisty kontakt z osobami zajmującymi się rekrutacją. Po wstępnej rekrutacji internetowej pojawia się lista osób zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji. Aby status zmienił się z Kandydat na Student, należy w terminie wyznaczonym przez Władze Wydziału, zgłosić się do Komisji Rekrutacyjnej z kompletem dokumentów. Kompletna teczka kandydata powinna zawierać: kopię świadectwa dojrzałości, zdjęcia formatu dowodowego, kopie dowodu osobistego oraz podanie wydrukowane z Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego.

Rekrutacja na Uniwersytet Techniczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy opiera się na wynikach maturalnych z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru chemii, biologii, geografii, fizyki, a także informatyki. Każdy z tych przedmiotów przyporządkowany jest do jednej z grup. Pierwsza z nich to tak zwane przedmioty podstawowe, czyli takie które są niezbędne w procesie rekrutacji. Przedmioty te zdawane na poziomie rozszerzonym, zazwyczaj mają wyższą przelicznik rekrutacyjny, np. wyniki z matematyki rozszerzonej będzie mnożony przez 3, a otrzymany wynik będzie właściwą ilością punktów rekrutacyjnych. Drugą grupą są przedmioty dodatkowe, czyli takie bez których możemy się ubiegać o status studenta. Zdawanie ich na egzaminie maturalnym nie jest koniecznością, ale dzięki nim kandydat zdobędzie kilka dodatkowych punktów.

 

Praca po studiach na Uniwersytecie Technicznologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy

Pozytywnie przeszedłeś cały etap rekrutacji na studia. Zdobyłeś wymarzony dyplom. W międzyczasie udało Ci się odbyć kilka interesujących praktyk oraz staży, dzięki czemu nie tylko posiadasz wiedzę, ale i umiejętności praktyczne. Co teraz? Co możesz robić jako absolwent kierunków przyrodniczych? Gdzie szukać zatrudnienia na terenie miasta?

Po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą jakości, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka na stanowisku: technologa, inżyniera d/s oceny jakościowej, normalizatora itp. np. w Zakładach Jutrzenka Holding S.A. w Bydgoszczy, Zakładach Tłuszczowych Kruszwica S.A., Rieber Foods Polska S.A. we Włocławku, Zakładach Produkcji Mleczarskiej Osowa w Bydgoszczy, Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Gniewkowie lub Sadkach, cukrowniach i in. Bydgoszcz i jego okolice to miejsce pracy w podmiotach gospodarczych świadczących usługi firmom prowadzącym prace poszukiwawcze i wydobywcze gazu łupkowego oraz w urzędach w sektorze gospodarki komunalnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą. Jako absolwent budownictwa możesz pracować w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, w przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Możesz też założyć własną firmę. Po ukończeniu studiów na kierunku ochrona środowiska będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji etc. np. w Inspektoratach Ochrony Środowiska, wydziałach ochrony środowiska w urzędach wojewódzkich, miejskich, gminnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w charakterze technologów w oczyszczalniach ścieków, specjalistów ds. utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, rolniczych i komunalnych.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)