Studia Katowice i woj. śląskie - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

14.09.2022

Nowości w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wchodzi w nowy rok akademicki z wieloma nowościami. W ofercie dydaktycznej pojawią się nowe kierunki, specjalności i przedmioty.

Śląski Uniwersytet Medyczny kształci studentów na kierunkach realizowanych przez pięć wydziałów. Dwa z nich: Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu uruchamiają nowe propozycje kształcenia w ofercie studiów pierwszego stopnia i studiów podyplomowych, jak również rozszerzają istniejące programy nauczania o nowe specjalności i przedmioty.

 

Koordynator medyczny

Koordynator medyczny to nowa propozycja Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. Kierunek, realizowany w ramach studiów pierwszego stopnia, oferuje pozyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących organizowania świadczeń medycznych i zarządzania podmiotem leczniczym, jak również umożliwia poznanie terminologii i procedur wykorzystywanych w medycynie, z nastawieniem na specjalizacje kliniczne.

Program nauczania został opracowany w oparciu o międzynarodowe standardy, obowiązujące między innymi w Stanach Zjednoczonych, jednak dostosowany do realiów i wymagań polskiego systemu ochrony zdrowia. W toku kształcenia studenci uczestniczyć będą w zajęciach poświęconych między innymi: anatomii, fizjologii, psychopatologii, diagnostyce medycznej, czy epidemiologii. Ponadto, będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania oraz kodowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy to propozycja Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, stanowiąca odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów w tej dziedzinie. Studia posiadają charakter interdyscyplinarny, bowiem oferują pozyskanie wiedzy złożonej z wielu zagadnień, dotyczących między innymi: medycyny, prawa, czy psychologii, jak również nabycie umiejętności sprawnego podejmowania działań poprawiających warunki pracy osób zatrudnionych.

Co znajduje się w programie nauczania? Oprócz podstawowego modułu kształcenia, nastawionego na pozyskanie wiedzy z zakresu zagrożeń środowiska pracy, prawa pracy i medycyny pracy, studenci uczestniczyć będą w zajęciach poświęconych między innymi: fizjologii wysiłku fizycznego, ergonomii, promocji zdrowia w miejscu pracy. Ponadto, dzięki współpracy wydziału z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach możliwe jest odbycie stażu w placówce.

O czym jeszcze warto wspomnieć mówiąc o Bezpieczeństwie i higienie pracy? Studenci tego kierunku otrzymają możliwość ukończenia atrakcyjnych kursów: kwalifikowanej pierwszej pomocy, podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz kursu zakończonego uzyskaniem certyfikatu specjalisty ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Koder medyczny

Koder medyczny to nowy kierunek w ofercie studiów podyplomowych. Jego założeniem jest wykształcenie specjalistów, których zadaniem będzie gromadzenie informacji medycznej umożliwiającej zgodne z obowiązującymi przepisami uzyskiwanie płatności za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. Studia, uruchomione dzięki porozumieniu z Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych, nastawione są na pozyskanie wiedzy z zakresu stosowania procedur medycznych, prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, kodowania przyczyn świadczeń, chorób i procedur medycznych, tworzenia sprawozdań z leczenia za pomocą kodów, nadzorowania właściwego wykonywania umów z NFZ, organizacji pracy działów rozliczeń, analizy i controllingu.

 

Organizacja pomocy humanitarnej

Organizacja pomocy humanitarnej to, uruchomiona we współpracy z Polską Akcją Humanitarną, specjalność na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, realizowanym w ramach studiów pierwszego stopnia. Specjalność, utworzona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na właściwie przygotowaną kadrę, umożliwia pozyskanie wiedzy na temat pomocy przedmedycznej, zapewnienia dostępu do żywności, czystej i bezpiecznej wody, czy środków higienicznych, jak również umożliwia zaznajomienie się z problematyką skutków zdrowotnych kryzysów humanitarnych oraz sposobami minimalizacji ryzyka zdrowotnego.

 

Ratownictwo medyczne w środowisku pola walki

Ratownictwo medyczne w środowisku pola walki to przedmiot wzbogacający program nauczania na kierunku Ratownictwo medyczne. Obejmuje on 72 godziny wykładów, seminariów oraz co najistotniejsze- 52 godziny ćwiczeń praktycznych. Podczas zajęć studenci uczyć się będą między innymi: zasad ewakuacji, udzielania pomocy w przypadku najczęściej występujących w walkach obrażeń, czy też zasad zapewnienia bezpieczeństwa sobie, aby móc nieść pomoc innym.

Komentarze (0)