Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty 2023?

Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty 2023?

Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty 2023?

27.11.2022

Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty 2023?

Zdanie egzaminu ósmoklasisty z bardzo dobrym, dobrym lub zadowalającym wynikiem jest szalenie ważne, ponieważ to właśnie liczba punktów z tego egzaminu w dużej mierze decyduje o tym, czy uczeń dostanie się do wybranej przez siebie szkoły średniej. Sprawdź, jakie są wymagania na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku.

Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, a uczeń ma jedynie obowiązek przystąpienia do niego, to każdemu uczniowi zależy na tym, by napisać go jak najlepiej. Dlatego do tego najważniejszego egzaminu po szkole podstawowej warto zacząć przygotowywać się już znaczenie wcześniej.

Uczeń może rozwiązywać arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, które pozwolą mu zapoznać się z zadaniami i oswoić z samą formą egzaminu. Warto również robić powtórki materiału, ucząc się systematycznie.

No właśnie, tylko w takiej sytuacji pojawia się pytanie – co należy powtórzyć na egzamin ósmoklasisty? Poniżej opisujemy wymagania, jakie czekają na uczniów podczas egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku.

Jakie są wymagania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku?

Jeżeli uczeń zastanawia się, czy na lekcjach z języka polskiego przerabiał wszystkie wymagania, które będą na egzaminie ósmoklasisty z tego przedmiotu – nie jest to żadną tajemnicą i łatwo sprawdzić, co będzie obowiązywało. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała Informator z o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, w którym zawarte są wszystkie wymagania obowiązujące uczniów (UWAGA: Informator należy czytać razem z Aneksem 2023 i 2024).

Zobacz więcej

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne na egzaminie ośmioklasisty z języka polskiego:

l. Kształcenie literackie i kulturowe.

 1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.
 2. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.
 3. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.
 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.
 5. Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej.
 6. Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII).

 

II. Kształcenie językowe

 1. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej.
 2. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.
 3. Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 4. Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej.
 5. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

 

III. Tworzenie wypowiedzi

 1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych.
 2. Rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie intencji własnych, rozpoznawanie języka jako działania (akty mowy).
 3. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu.
 4. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz rozpoznawanie manipulacji językowej.
 5. Rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich.

 

IV. Samokształcenie

 1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
 2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.
 3. Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej.

 

Lista lektur, których znajomość treści i problematyki będzie sprawdzana w zadaniach egzaminacyjnych:

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość)
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
 • Juliusz Słowacki, Balladyna
 • wiersze wybranych poetów.

dowiedz się więcej

egzamin ósmoklasisty - język polski

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

Jakie są wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2023 z matematyki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała również wymagania egzaminacyjne z matematyki. Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie, co jeszcze trzeba przećwiczyć? Wcale nie jest to "wiedzą tajemną", a ogólnodostępnymi informacjami.

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne:

I. Sprawność rachunkowa

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystywanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.

 

II Wykorzystanie i tworzenie informacji

 1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
 3. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

 

III Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

 

IV Rozumowanie i argumentacja

 1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

dowiedz się więcej

egzamin ósmoklasisty - matematyka

Jakie są wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego?

Sytuacja wygląda tak samo również w kwestii wymagań na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. Zostały one opublikowane na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (podobnie jak z innych języków obcych nowożytnych).

 

I Ogólne wymagania egzaminacyjne:

Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

III Tworzenie wypowiedzi

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

IV Reagowanie na wypowiedzi

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

V Przetwarzanie wypowiedzi

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

dowiedz się więcej

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu