Próbna matura z geografii 2022/2023. Wymagania egzaminacyjne i typy zadań

Próbna matura z geografii 2022/2023. Wymagania egzaminacyjne i typy zadań

Próbna matura z geografii 2022/2023. Wymagania egzaminacyjne i typy zadań

14.05.2023

Matura próbna z geografii 2022/2023. Wymagania egzaminacyjne i typy zadań

Miłośnicy geografii decydują się na zdawanie tego właśnie przedmiotu na egzaminie maturalnym, a także maturze próbnej. Geografia jest jednym z najchętniej wybieranych egzaminów na maturze.

Jednak, aby dobrze na nim wypaść, należy odpowiednio przygotować się do tego egzaminu. Żeby to jednak zrobić, ważne jest, by wiedzieć, jakie ma się braki i co jeszcze należy dokładnie przestudiować. Przydatna w tej sytuacji może być matura próbna z geografii, która odbędzie się już niebawem, bo w grudniu 2022 roku.

Tłumaczymy, jakie są wymagania na maturę próbną z geografii 2022/2023, jak będzie wyglądał arkusz, kiedy dokładnie się odbędzie, a także ile czasu będzie trwał taki test diagnostyczny.

Matura próbna z geografii - wymagania

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała ogólne wymagania na egzamin maturalny z geografii. Takie same wymagania obowiązują podczas matury próbnej z tego przedmiotu w 2022/2023 roku.


 

Ogólne wymagania egzaminacyjne:

I. Wiedza geograficzna

 1. Rozumienie specjalistycznych pojęć i posługiwanie się terminami geograficznymi.
 2. Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.
 3. Identyfikowanie sieci powiązań przyrodniczych, społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych w przestrzeni geograficznej.
 4. Zaznajomienie z geoinformacyjnymi narzędziami analizy danych geograficznych.
 5. Rozumienie możliwości wykorzystania technologii geoinformacyjnych w poznawaniu świata i identyfikowaniu złożonych problemów środowiska geograficznego.
 6. Integrowanie wiedzy przyrodniczej, społecznej, ekonomicznej i humanistycznej.

 

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce

 1. Znajomość metod prowadzenia obserwacji i pomiarów w terenie, opracowanie i prezentacja wyników, analizowanie pozyskanych danych oraz formułowanie wniosków na ich podstawie.
 2. Analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów geograficznych oraz zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego świata.
 3. Analizowanie, interpretacja i przetwarzanie informacji przedstawionych na mapach wykonanych z wykorzystaniem narzędzi GIS.
 4. Formułowanie twierdzeń o prawidłowościach dotyczących funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz wzajemnych zależności w systemie przyroda – człowiek – gospodarka.
 5. Stawianie pytań, formułowanie i weryfikacja hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących środowiska geograficznego.
 6. Kształtowanie umiejętności wieloaspektowego postrzegania przestrzeni i wyobraźni przestrzennej.
 7. Waloryzowanie zjawisk i procesów przyrodniczych oraz wartościowanie zachowań i działalności człowieka w środowisku geograficznym.
 8. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w analizie i ocenie przemian przestrzeni geograficznej.
 9. Prognozowanie przemian zachodzących w środowisku przyrodniczym i społecznogospodarczym.
 10. Znajomość zastosowania narzędzi GIS w analizie i prezentacji danych przestrzennych.
 11. Analizowanie zjawisk i współzależności zachodzących w środowisku geograficznym z wykorzystaniem różnych map ogólnogeograficznych i tematycznych.

 

Poza wymaganiami ogólnymi zostały także opublikowane wymagania szczegółowe na egzamin maturalny z geografii. Również z nimi warto się zapoznać. Dotyczą one następujących zagadnień:

 • Metody badań geograficznych i technologie geoinformacyjne: analiza źródeł kartograficznych, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i geoinformacyjnych do pozyskania, tworzenia zbiorów, analizy i prezentacji danych przestrzennych.

 • Obserwacje astronomiczne i współczesne badania Wszechświata: wysokość górowania Słońca, wyznaczanie współrzędnych geograficznych, fazy Księżyca, zaćmienia Słońca i Księżyca, osiągnięcia badawcze w eksploracji Wszechświata.

 • Dynamika procesów atmosferycznych: pionowa budowa atmosfery, zjawiska i procesy w atmosferze, przestrzenne zróżnicowanie elementów klimatu, strefy klimatyczne i typy klimatów.

 • Dynamika procesów hydrologicznych: wody podziemne, ustroje rzeczne, typy jezior

 • Dynamika procesów geologicznych i geomorfologicznych: najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi, geneza i wykorzystanie skał, procesy rzeźbotwórcze i ich efekty (wietrzenie, erozja, transport, akumulacja, ruchy masowe), odkrywka geologiczna.

 • Gleby: profil glebowy, przydatność rolnicza.

 • Współpraca i konflikty: sieć powiązań postkolonialnych, organizacje współpracy politycznej, społecznej i gospodarczej, przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych.

 • Zróżnicowanie struktur społecznych i procesów urbanizacyjnych: struktura wykształcenia, zwartość socjoetniczna, fazy urbanizacji, procesy metropolizacji, typy fizjonomiczne i funkcje miast, formy zespołów miejskich.

 • Struktura gospodarki i tendencje rozwoju gospodarczego: klasyfikacja gospodarki, związki usług i działalności przemysłowej, zmiany w strukturze i sektorach gospodarki.

 • Zróżnicowanie gospodarki rolnej: typy rolnictwa i główne regiony rolnicze na świecie, rolnictwo uprzemysłowione a rolnictwo ekologiczne.

 • Przemiany sektora przemysłowego i budownictwa: czynniki lokalizacji przemysłu tradycyjnego i zaawansowanych technologii, obszary koncentracji przemysłu, rozwój i rola budownictwa w gospodarce

 • Rola tradycyjnych i nowoczesnych usług w rozwoju społeczno-gospodarczym: transport, łączność, usługi edukacyjne, badawczo-rozwojowe, finansowe i turystyczne.

 • Związki między elementami środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach Polski: gór, wyżyn, nizin, pojezierzy i pobrzeży.

 • . Zróżnicowanie krajobrazowe Polski: krajobraz wód powierzchniowych, bagienno-łąkowy, leśny, górski ponad granicą lasu, rolniczy – wiejski, podmiejski i rezydencjalny, małomiasteczkowy, wielkich miast, przemysłowy, górniczy, komunikacyjny.

 • Zróżnicowanie społeczno-kulturowe Polski: poziom życia, zachowania prokreacyjne Polaków, zalety i wady życia na wsi i w mieście, cechy miast, ubóstwo, wykluczenie i solidarność społeczna.

 • Elementy przestrzeni geograficznej i relacje między nimi – analiza wybranych przykładów w skali regionalnej i lokalnej na podstawie materiałów źródłowych.

 • Strefowość środowiska przyrodniczego na Ziemi: strefowość zjawisk przyrodniczych, specyfika środowiska przyrodniczego w strefach równikowej, zwrotnikowych, podzwrotnikowych, umiarkowanych i polarnych, współzależność elementów środowiska przyrodniczego, astrefowe czynniki przyrodnicze modyfikujące zjawiska strefowe.

 • Problemy środowiskowe współczesnego świata: tropikalne cyklony, trąby powietrzne, sztormy, powodzie, tsunami, erozja gleb, wulkanizm, wstrząsy sejsmiczne, powstawanie lejów krasowych, zmiany klimatu, pustynnienie, zmiany zasięgu lodowców, ograniczone zasoby wody na Ziemi, zagrożenia georóżnorodności i bioróżnorodności.

 • Uwarunkowania przyrodnicze gospodarczej działalności człowieka na przykładzie wybranych obszarów: związki rolnictwa z klimatem, ukształtowaniem powierzchni, żyznością gleb i zasobami wodnymi, związek przemysłu i struktury towarowej handlu zagranicznego z zasobami surowców mineralnych, sposoby pokonywania przez człowieka przyrodniczych ograniczeń działalności gospodarczej.

 • Problemy polityczne współczesnego świata: współczesne zmiany na mapie politycznej świata, funkcjonowanie Unii Europejskiej.

 • Wybrane problemy społeczne współczesnego świata: problemy demograficzne, skutki migracji, problemy uchodźstwa, bezrobocie, nietolerancja.

 • Zróżnicowanie jakości życia człowieka w wybranych regionach i krajach świata: potrzeby żywieniowe, zagrożenie życia, rozmieszczenie chorób, poczucie bezpieczeństwa, potrzeby edukacyjne.

 • Problemy gospodarcze współczesnego świata: dysproporcje w rozwoju krajów i ich skutki, wpływ korporacji transnarodowych na społeczeństwo i gospodarkę w skali lokalnej i regionalnej, problem zadłużenia krajów świata.

Dowiedz się więcej

matura z geografii - poziom rozszerzony

Matura próbna z geografii - arkusz

Uczniowie z pewnością są ciekawi, jak wygląda arkusz maturalny z geografii (taki sam typ arkusza będzie obowiązywał podczas matury próbnej z geografii). Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja dotycząca arkusza, z którą warto się zapoznać. W arkuszu znajdzie się od 25 do 35 zadań. Wszystkie strony będą ponumerowane, a przy każdym zadaniu znajdzie się informacja, ile maksymalnie punktów można otrzymać za jego prawidłowe rozwiązanie.

Sprawdź

matura z geografii - arkusze

arkusze maturalne

Matura próbna z geografii - terminy

Matura próbna z geografii odbędzie się 19 grudnia 2022 roku o godzinie 14:00. Całość testów diagnostycznych będzie odbywać się w całej Polsce w tych samych terminach: od 12 do 21 grudnia 2022 roku. 

sprawdź 

matura próbna 2022/2023 - harmonogram

harmonogram matur 2023

Matura próbna z geografii - czas trwania

Matura próbna z geografii, podobnie jak egzamin właściwy w maju 2023 roku, będzie trwała 180 minut, czyli trzy godziny zegarowe. Dokładnie tyle czasu będą mieli uczniowie na rozwiązanie wszystkich zadań znajdujących się w arkuszu.

Warto, by uczeń skończył rozwiązywanie zadań nieco wcześniej, zostawiając sobie kilkanaście minut na dokładnie sprawdzenie wszystkich odpowiedzi.

Dowiedz się więcej

Ile trwają matury 2023

Matura próbna z gegorafii - jak się przygotować?

Przygotowując się do matury próbnej z geografii, warto systematycznie powtarzać wszystkie wiadomości. Powtórki dziel jednak na mniejsze części. Dodatkowo nie pisz SMSów kiedy się uczysz, nie oglądaj telewizji – zrób wszystko, by być jak najbardziej skupionym.

Dobrze jest również, jeśli uczeń rozwiązuje arkusze maturalne z poprzednich lat – w ten sposób może sprawdzić, jakie wiadomości powinien jeszcze powtórzyć.

Przed maturą próbną warto zadbać również o odpoczynek – w ostatniej chwili twój mózg i tak nie przyswoi już zbyt wiele informacji.

Pamiętaj również, żeby zadbać o swój organizm – nawadniaj go, w dniu egzaminu próbnego zjedz pożywne śniadanie, wyśpij się. Postaraj się również, by nie zjadł cię stres (w tym pomoże na przykład głębokie oddychanie).

czytaj dalej

jak przygotować się do matury

jak przygotować się do matury z matematyki

jak przygotować się do matury z angielskiego

co warto wiedzieć przed maturą

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie