Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza dodatkowe nabory

Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza dodatkowe nabory

dodatkowy nabór na studia

Wydział Nauk o Zdrowiu UMP ogłasza dodatkowe nabory na rok akademicki 2019/2020 na kierunki:

 

 1. Położnictwo studia niestacjonarne drugiego stopnia

 2. Zdrowie publiczne studia niestacjonarne drugiego stopnia

 

Warunki i tryb rekrutacji w dodatkowym naborze:

 

Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata z odpowiedniego kierunku studiów

Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są:

 1. Dokonać rejestracji on-line na stronie internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.

 2. Złożyć w Dziale Rekrutacji:

 3. wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line,

 4. dowód osobisty (do wglądu) lub kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie jeśli dokumenty dostarcza pełnomocnik,

 5. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,

 6. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie pracy licencjackiej wraz z końcową oceną studiów I stopnia),

 7. zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 8. jedną fotografię czytelnie podpisaną,

 9. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

 10. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć do Działu Rekrutacji przy ul. Bukowskiej 70 (pokój E-114) w terminie do 4 października  2019 r. do godz. 15.00.

 

Termin rejestracji i dostarczenia dokumentów - od 25 września do 4 października 2019 r. do godz. 15.00 

dowiedz się więcej

 

 

Komentarze (0)