Pedagogika studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku – rekrutacja 2022/2023

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

01.03.2022

Pedagogika studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku  – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika jest kierunkiem, który przede wszystkim nastawiony jest na pozyskanie praktycznych umiejętności. Jego program zgodny jest ze standardami kształcenia nauczycieli oraz aktualnymi zapisami w ustawie o kształceniu pedagogicznym.

Studia na kierunku pedagogika w WSB GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Pedagogika jest podstawowym i jednym z najczęściej wybieranych kierunków reprezentujących studia pedagogiczne. Istotą jest pozyskanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej oraz psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. W toku kształcenia studenci poznają pojęcia i systemy pedagogiczne, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, procesy zachodzące w otoczeniu i środowisku człowieka, jak również relacje istniejące między społeczeństwem a oświatą.

W programie studiów na kierunku Pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • tworzenie projektów i programów profilaktycznych,
 • psychopatologia rozwojowa,
 • teoretyczne podstawy integracji sensorycznej,
 • działania profilaktyczne w terapii pedagogicznej

 

Studenci Pedagogiki uczą się jak wykorzystywać w praktyce tradycyjne i nowoczesne metody pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych, przeprowadzać diagnozy, konstruować programy profilaktyczno- edukacyjne oraz dokonywać ewaluacji działań podejmowanych na rzecz osób w różnym wieku.

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku kierunki studiów

Trójmiasto kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią uzależnień – specjalność, w ramach której studenci poznają psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy w placówkach szkolnych i w różnych instytucjach opiekuńczo- wychowawczych. Zaznajamiają się z formami i metodami pracy z podopiecznymi z różnych środowisk oraz zasadami diagnozowania problemów i zagrożeń, zasadami podejmowania działań o charakterze opiekuńczo- wychowawczym, diagnostycznym, terapeutycznym i profilaktycznym wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, niedostosowaniem społecznym czy przejawiających trudności wychowawcze.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – specjalność, w ramach której studenci poznają zasady projektowania działań profilaktycznych oraz przyczyny i skutki niedostosowania społecznego. Uczą się jak przeprowadzać badania zaburzeń środowiska społecznego oraz konstruować programy terapeutyczne, socjoterapeutyczne oraz resocjalizacyjne.

Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii – specjalność, w ramach której studenci poznają metody pracy korekcyjno- kompensacyjnej, a także zasady diagnozowania, konstruowania programów profilaktyczno- terapeutycznych dla osób z trudnościami w uczeniu się. Uczą się jak planować, projektować i realizować działania specjalistyczne oraz prowadzić indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika posiadają obszerną i złożoną wiedzę oraz przede wszystkim wiele umiejętności praktycznych. Ponadto, posiadają cenną umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Absolwenci Pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • ogniska wychowawcze,
 • świetlice środowiskowe,
 • placówki opiekuńczo- wychowawcze,
 • urzędy pracy,
 • organizacje pozarządowe,
 • centra kształcenia ustawicznego,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku stanowią egzaminy maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Którą uczelnię wybrać planując pedagogiczne studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie)? Warto przyjrzeć się bliżej Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, która kierunek Pedagogika realizuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do grupy największych niepublicznych uczelni. Wyróżnia się praktycznym podejściem do procesu kształcenia oraz ścisłą współpracą z biznesem, dzięki czemu oferuje nowoczesne programy nauczania, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku.

Komentarze (0)