Pedagogika studia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku – rekrutacja 2022/2023

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

04.03.2022

Pedagogika studia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku  – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika to kierunek, który umożliwia pozyskanie wszechstronnej wiedzy, którą można wykorzystać na wielu różnorodnych płaszczyznach zawodowych. To studia przygotowujące do pracy między innymi w roli pedagoga, wychowawcy, czy opiekuna.

Studia na kierunku pedagogika w ATENEUM GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Pedagogika jest podstawowym i jednym z najczęściej wybieranych kierunków reprezentujących studia pedagogiczne. Istotą jest pozyskanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej oraz psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. W toku kształcenia studenci poznają pojęcia i systemy pedagogiczne, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, procesy zachodzące w otoczeniu i środowisku człowieka, jak również relacje istniejące między społeczeństwem a oświatą.

W programie studiów na kierunku Pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak:

 • podstawy socjoterapii,
 • diagnostyka psychopedagogiczna,
 • diagnoza zagrożeń społecznych,
 • podstawy psychoterapii,
 • współpraca ze środowiskiem,
 • podstawy pedagogiki społecznej

 

Sprawdź także:

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku kierunki studiów

Trójmiasto kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Terapia pedagogiczna – specjalność, w ramach której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych z elementami socjoterapii, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.

Pedagogika resocjalizacyjna – specjalność, w ramach której studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi współczesnych systemów resocjalizacji, interwencji kryzysowej, patologii społecznych i przestępczości, czy profilaktyki problemów społecznych. Kształcenie stanowi przygotowanie do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z nowoczesnymi technologiami w edukacji – specjalność, w ramach której studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi nowoczesnych technologii komunikacyjno- informatycznych w edukacji, problemów patologii społecznych, profilaktyki i diagnozy w pracy pedagoga szkolnego.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika posiadają obszerną i złożoną wiedzę oraz przede wszystkim wiele umiejętności praktycznych. Przygotowani są do pracy opiekuńczo- wychowawczej, socjalno- wychowawczej i terapeutycznej, prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, czy też grupowej i indywidualnej terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się.

Absolwenci Pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • placówki oświatowe,
 • świetlice środowiskowe,
 • pogotowania opiekuńcze,
 • placówki diagnostyczno- konsultacyjne,
 • placówki terapii uzależnień,
 • poradnie psychologiczno- pedagogiczne

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Pedagogika w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku stanowią egzaminy maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku

Którą uczelnię wybrać planując pedagogiczne studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie)? Warto przyjrzeć się bliżej Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych, jak również realizuje liczne kursy językowe, skierowane zarówno do dorosłych, jak i do dzieci.

Komentarze (0)