Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ×

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

+(48) 12 663 26 60, 12 663 26 62

Zespół Welcome Centre

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro

30-060 Kraków

rekrutacja@uj.edu.pl

http://www.uj.edu.pl/

 

Kierunki studiów - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma takiego ograniczenia. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Kandydat otrzymuje za pośrednictwem konta w systemie rekrutacyjnym ERK informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia oraz o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dostarczyć dokumenty (dokonać tzw. wpisu na listę studentów), którymi są w szczególności:
- ankieta osobowa (podanie ERK – generowane w systemie rekrutacyjnym ERK);
- kserokopia świadectwa maturalnego;
- fotografia (zgodna z wymogami określonymi dla wydania dowodu osobistego);
Dodatkowo od wybranych kandydatów mogą być wymagane również:
- kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w olimpiadach, jeżeli było brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;
- dokumenty specyficzne dla danego kierunku studiów (informacja na temat znajduje się w systemie rekrutacyjnym ERK www.erk.uj.edu.pl).
Podczas wpisu na studia kandydat winien również okazać:
- oryginały do składanych kserokopii dokumentów;
- dokument tożsamości potwierdzający dane podane w ankiecie osobowej (podaniu ERK).

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Kiedy zostaniesz przyjęty, pozostaje już tylko ostatnia formalność: dostarczenie dokumentów (czyli tzw. wpis na studia). W tym celu uzupełnij w koncie systemu rekrutacyjnego ERK formularz „dane do wpisu”, wydrukuj podanie ERK z zakładki „wymagane dokumenty” i udaj się ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w części „dokumenty wymagane przy wpisie" do sekretariatu wskazanego na podaniu. Jeśli nie możesz tego zrobić osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika. Pamiętaj: brak wpisu w wyznaczonym terminie sprawi, że nie zostaniesz przyjęty na studia.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/dokumenty. Nie ma możliwości przesyłania dokumentów pocztą, kurierem - tak wysłane dokumenty nie zostaną przez Uczelnię przyjęte.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Standardowe dokumenty składane przez kandydata w procesie rekrutacji nie wymagają poświadczenia notarialnego.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dostarczenie dokumentów (tzw. wpisu) można dokonać przez pełnomocnika, upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/dokumenty

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie. Dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Do systemu rekrutacyjnego ERK kandydat wprowadza wszystkie posiadane wyniki z części pisemnej (prezentowane na świadectwie w procentach), a system sam wybierze z nich te, które są dla niego najkorzystniejsze.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie. W rekrutacji uwzględniane są wyłącznie wyniki z pisemnej części egzaminów, prezentowane na świadectwie w skali procentowej.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

W rekrutacji na studia brane pod uwagę jest posiadanie tytułu finalisty lub laureata stopnia centralnego olimpiady ogólnopolskiej oraz finalisty lub medalisty olimpiady międzynarodowej. Laureaci otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji – pierwsze miejsce na liście rankingowej (pod warunkiem, że spełnili kryteria formalne). Finaliści otrzymują 100% punktów z przedmiotu przypisanego do „ich" olimpiady oraz ze wszystkich przedmiotów, które są w tej samej grupie. Szczegółowe informacje oraz przykłady można znaleźć na stronie: https://rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/olimpiady-i-konkursy/olimpiady 

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Rektor ustala minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia kandydata na studia najpóźniej w dniu publikacji pierwszej listy rankingowej dla danych studiów, z tym że może go ustalić odmiennie dla obywateli polskich i dla cudzoziemców. Raz ustalony minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia kandydata na studia obowiązuje we wszystkich naborach prowadzonych na te studia. W odniesieniu do wszystkich kandydatów, których wynik jest niższy, rektor wydaje decyzję o odmowie przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Kandydat otrzymuje za pośrednictwem konta w systemie rekrutacyjnym ERK informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia oraz o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dokonać wpisu na listę studentów (zwanego dalej wpisem). Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na dany kierunek są ustalane w oparciu o algorytm uwzględniający: wyniki kwalifikacji oraz ustalony limit przyjęć.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Kandydat otrzymuje, za pośrednictwem swojego indywidualnego konta w systemie rekrutacyjnym ERK, informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia oraz o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dokonać wpisu na listę studentów (złożyć wymagane dokumenty). Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy deklarują posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyższych na odpowiednim poziomie oraz dopełnili wymaganych czynności w sposób zgodny z określonymi procedurami, w szczególności w wyznaczonym terminie dokonali rejestracji na wybrane studia w systemie rekrutacyjnym ERK oraz wnieśli wymaganą opłatę rekrutacyjną.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na osobny dla każdej rejestracji numer rachunku bankowego, który zostanie udostępniony w koncie systemu rekrutacyjnego ERK po dokonaniu rejestracji na wybrany kierunek studiów w karcie rejestracji w zakładce „opłata rekrutacyjna".

Co wpisać w tytule przelewu?+

Indywidualny sześciocyfrowy numer danej rejestracji. System rekrutacyjny ERK umożliwia wykonanie tzw. szybkiej płatności, gdzie dane do przelewu uzupełniane są automatycznie.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych" zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru na dane studia. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Warunkiem udziału w rekrutacji jest potwierdzenie rejestracji poprzez wpłatę opłaty rekrutacyjnej nie później niż ostatniego dnia rejestracji w wybranej walucie na numer konta podany w karcie rejestracji. Brak wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie oznacza brak udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może być wykonany z dowolnego rachunku bankowego – nie musi to być konto kandydata.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

To zależy od kierunku studiów. Szczegółowe informacje na temat przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji na dany kierunek można znaleźć w katalogu studiów w systemie rekrutacyjnym ERK na stronie www.erk.uj.edu.pl. Zasady i przykłady obliczania wyników rekrutacyjnych na podstawie posiadanej matury można znaleźć na stronie: https://rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/obliczanie-wyniku

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

W większości przypadków odpowiedź brzmi „nie”. Ogólna zasada jest taka: jeśli brakuje ci wyniku z danego przedmiotu, będziesz mieć za ten przedmiot 0 punktów i będzie ci dużo trudniej uzyskać odpowiednio wysoki do przyjęcia na studia wynik na liście rankingowej, ale możesz brać udział w rekrutacji o ile na wybrane studia jest brane pod uwagę więcej niż jeden przedmiot i posiadasz z niego (nich) wynik(i). Wyjątkiem są studia, gdzie posiadanie wyniku z danego przedmiotu jest specjalnie wymagane na poziomie kryterium formalnego (np. medycyna), w takiej sytuacji brak wymaganego przedmiotu lub wyniku na określonym poziomie jest dyskwalifikujący.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę kierunków, na które można dokonać rejestracji. Za każdym razem należy wnieść opłatę rekrutacyjną, na inny numer rachunku bankowego

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Za zgodą Dziekana, przeniesienie na inny kierunek studiów, możliwe jest po zaliczeniu pierwszego roku studiów oraz pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przez Regulamin studiów i Radę Wydziału.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie dostarczane jest w oryginale na etapie składania dokumentów (podczas wpisu na studia)

Wasze pytania:

Witam.Jestem zainteresowana rozpoczęciem studiów niestacjonarnych FIZJOTERAPIA na UJ na rok 2021/2022.Chciałabym sie dowiedzieć czy taka rekrutacja bedzie prowadzona oraz jak wygląda dla obywateli Polski uczacych sie za granicą.Obecnie mieszkam za granicą i tutaj kończę szkołę średnią.+
Pytanie od: Karolina Kręcisz

Szanowna Pani, 

lista kierunków niestacjonarnych, na które będzie prowadzona rejestracja na rok akademicki 2020/2021, znajduje się tutaj: https://rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/studia-niestacjonarne. Generalnie w Pani przypadku prosimy o kontakt bezpośrednio bądź z jednostką prowadzącą ten kierunek studiów (Instytut Fizjoterapii, tel.: 12 634 33 97 w. 24, mail: infizjot@cm-uj.krakow.pl) lub z Działem Rekrutacji na Studia: telefony: +(48) 12 663 26 60, -26 61, -26 62, -26 63; mail: rekrutacja@uj.edu.pl. 

Z wyrazami szacunku

witam, chcialabym sie dowiedziec czy Level 3 BTEC Business Qualification uprawnial bedzie do podjecia studiow na kierunkach zwiazanych z biznesem. Z gory dziekuje za odpowiedz. pozdrawiam+
Pytanie od: Ewa grzegorczyk

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Nowoczestna muzyka i technological nagrywanie itp+
Pytanie od: Wand plummet

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Jagielloński - kierunki studiów

 • Studencki niezbędnik

 • Konkurs wiedzy o UJ

 • Studia podyplomowe

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Uniwersytet Jagielloński - kierunki studiów

Grupa kierunku

Grupa kierunku - podyplomowe

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (28)

Róża Ocena odpowiedz

UJ z pewnością należy do jednych z najbardziej renomowanych uczelni wyższych w Polsce. Przeprowadziłam się z Helu, po to by móc studiować japonistykę na UJ w Krakowie. Co prawda, materiał był obszerny i zajmował sporo czasu by go opanować. Jednak dzięki wybitnym profesorom opanowanie wszystkiego było łatwe i przyjemne. Dzięki temu wszystkiemu mogę się teraz cieszyć wymarzonym zawodem, który aktualnie pełnię w Japonii jako tłumaczka przysięgła. Z czystym sumieniem mogę wszystkim polecać powyższą uczelnie. Nie tylko oferuje bogatych w wiedzy profesorów, a także przyjemną i miłą atmosferę - aż chce się iść na wszystkie wykłady :)

Aleksandra J. Ocena odpowiedz

Studiowanie Japonistyki na Uniwersytecie Jagielońskim, którego Patronką i Założycielami są Święta Jadwiga - Królowa, Król Władysław Jagieło i Król Kazimierz Wielki było dla mnie pomimo ogromnej ilości materiału do opanowania bardzo miłe i przyjemne.

Arek Ocena odpowiedz

Świetny Uniwersytet. W Polsce jest lepszy tylko elitarny UW.

Tymek Ocena odpowiedz

Studiowanie to nie prosta czynność. Nie każdy posiada predyspozycje, aby studiować, a potem pracować w zawodzie. Podczas studiów na UJ otrzymałem możliwość zdobycia wiedzy, aby stać się profesjonalistą, specjalistą w swojej dziedzinie i pracować w zawodzie. Nie było łatwo, ale było warto studiować na tej uczelni, dlatego też polecam studia na UJ.

Michał Ocena odpowiedz

Studiuję na UJ i nie wyobrażam sobie, że mógłbym studiować na innej uczelni.

Jacek Ocena odpowiedz

Uważam, że jest to najlepsza uczelnia w Polsce.

Karina Ocena odpowiedz

Studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim dobrze wiem, że zdobywam bardzo dobre wykształcenie, a moje zaangażowanie zaprocentuje w przyszłości. To świetna uczelnia, jedyna taka na świecie.

Monika Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński to zdecydowany lider polskiego kształcenia wyższego i każdy chciałby tutaj studiować. Na tej uczelni spotykają się ambitni, ciekawi młodzi ludzie oraz doświadczeni wykładowcy, służący swoją wiedzą i umiejętnościami. To wspaniałe miejsce.

Roksana Ocena odpowiedz

Nauka na Uniwersytecie Jagiellońskim to duży wysiłek, nie ma się co oszukiwać. Ale ten wysiłek wyjdzie na dobre. Po uzyskaniu dyplomu drzwi do kariery zawodowej staną się otwarte dla każdego.

Kasia Ocena odpowiedz

Studiować na UJ to prawdziwy zaszczyt, ale także spora odpowiedzialność i niemały wysiłek. Ale nawet najcięższe egzaminy można znieść, kiedy pomyśli się o tym, że pewnego dnia otrzyma się dyplom ukończenia takiej uczelni

Oliwia Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią, w której każdy zainteresowany zdobywaniem szlachetnej wiedzy znajdzie coś dla siebie. Ja także odnalazłam swoją przestrzeń i wiem, że się w niej rozwijam. UJ to miejsce dla osób ambitnych, skrupulatnych i takich, którzy wiedzą, czego oczekują od studiów.

Dagmara Ocena odpowiedz

Jeśli chce się zdobyć najlepsze wykształcenie, to należy wybrać najlepszą uczelnię. Wybór jest prosty ? to Uniwersytet Jagielloński

Tomek Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to nie tylko czytanie podręczników i przeglądanie notatek. To coś znacznie więcej. To zagłębianie się w problem, oglądanie go pod różnym kątem, analizowanie, wyciąganie wniosków. Nauka tutaj to coś więcej niż po prostu studia

Weronika Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński to najbardziej prestiżowa polska uczelnia, która każdego roku wypuszcza w świat wielu ciekawych, zdolnych absolwentów. To miejsce, w którym rodzą się talenty.

Wiktor Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, w której można nauczyć się dosłownie wszystkiego. Programy studiów są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, a także, szeroko patrząc, współczesnego świata. Wiedza tutaj zdobyta, to wiedza praktyczna.

Aneta Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to najlepsze przygotowanie do zawodu, o którym się myśli i do którego się dąży. Nauka na tej uczelni to tak naprawdę pierwszy, na dodatek bardzo duży, krok do pracy zawodowej.

Weronika Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to studia praktyczne, z których wynosi się konkretne umiejętności. Jestem przekonana, że w trakcie studiów na tej uczelni zostanę najlepiej przygotowana do zawodu, o którym myślę od dawna.

Kinga Ocena odpowiedz

Nie ma lepszej uczelni od Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystarczy spojrzeć jak wybitne osobistości tutaj studiowały. Między innymi przez bogatą historię nauka tutaj to prawdziwa przyjemność i powód do dumy.

Karolina Ocena odpowiedz

Pedagogika to jeden z kierunków studiów, z którego słynie Uniwersytet Jagielloński. To także prestiż. Właśnie dlatego bardzo mocno starałam się dostać na tę uczelnię. A do Krakowa przeprowadziłam się z Warszawy

Zuza Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński to szansa na świetne wykształcenie i dobrą pozycję na wymagającym rynku pracy.

Jagoda Ocena odpowiedz

Studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim daje mocne poczucie pewności, że pozyskaną wiedzę na pewno się wykorzysta. To niezwykle napędza do nauki.

Basia Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to przyjemność. Przyjemność z obcowania ze wspaniałymi wykładowcami, a także innymi studentami, którzy są pełni zaangażowania i radości z tego, że uczą się w takim miejscu.

Bartosz Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński to świetna uczelnia, która nie zawiedzie żadnego studenta z ambicjami.

Igor Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to czas spędzony aktywnie. Tutaj się, po prostu, czuje, że się studiuje. To świetna uczelnia.

Studentka uj Ocena odpowiedz

Uczelnia bardzo pomaga studentom

Student IV roku Ocena odpowiedz

Ilość zaliczeń warunkowych już na I roku Wydziału Prawa (niestacjonarne) jest zatrważająca. Umożliwienie kontynuacji studiów takim osobom świadczy o obniżeniu poziomu i dźwiganiu budżetu uczelni w oparciu o przepychanie miernot. Są inne kierunki, które są odpowiednie dla poziomu tych osób. Może prestiż w miasteczku wymusza i przerośnięta ambicja :) Pozdrawiam

Była studentka Ocena odpowiedz

Nie polecam studiowania filologii germańskiej z j.angielskim.Ogromny nacisk na język angielski,traktowanie tego kierunku jak filologię angielską.Na sam koniec egzaminy z pnjn i pnja tak trudne ,żer odpadła połowa bardzo zdolnych osób.Na 60 parę osób na roku zostało zaledwie 30,a egzaminy końcowe z ćwiczeń z angielskiego i niemieckiego nie mają nic wspólnego z zajęciami!Każdy taki egzamin składa się z kilku części i każdą trzeba zdać na 60%,wystarczy nie zdać jednej części i egzamin już nie zdany.Poprawki wrześniowe są o wiele trudniejsze od egzaminów w czerwcu!!!Uwalają bardzo dużo inteligentnych osób i niszczą ludziom plany i na tym polega cała renoma UJ!!!Na dodatek bardzo dużo ludzi się wywyższa i wykładowcy ich faworyzują.

Radosław Ocena odpowiedz

Najlepsza uczelnia w Polsce!