Ogólne zasady rekrutacji na UMed rok akademicki 2024/2025

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała nr 112/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Senat działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2023.742), oraz § 20 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest udostępniana w BIP na stronie podmiotowej Uczelni.

R e k t o r

prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Załącznik do Uchwały Senatu nr 112/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2022.2230);

  3. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2;

  4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 3. Na dany kierunek studiów nie może być przyjęta osoba, która już jest studentem tego samego kierunku studiów.

§ 2

 1. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczą także cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim, z tym jednak że, o ile umowa międzynarodowa nie przewiduje inaczej:

  1. kwestie odpłatności za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, z zastrzeżeniem postanowień art. 324 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, ureguluje zarządzenie Rektora;

  2. kandydaci, legitymujący się wymaganymi dokumentami wydanymi za granicą, zobowiązani są:

   1. dokonać rejestracji on-line na stronie internetowej uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną,

   2. złożyć wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line,

   3. przedstawić oryginał lub odpis świadectwa, dyplomu lub inny dokument wydany poza granicami Polski, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z transkryptem ocen i obowiązującą na nim skalą ocen z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego z wykazu Ministerstwa Sprawiedliwości lub przez Konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument. Dokument powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego z wykazu Ministerstwa Sprawiedliwości,

   4. przedstawić decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu dokumentów matury zagranicznej za potwierdzające w Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe – dotyczy świadectw uzyskanych poza granicami Polski innych niż IB, EB oraz z wyłączeniem świadectw uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz świadectw uznawanych na podstawie umów międzynarodowych,

   5. przedstawić dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wydane przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Języka Polskiego Jako Obcego lub przedstawić zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (posiadanie świadectwa polskiej matury zwalnia z tego obowiązku),

   6. przedstawić oświadczenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którym zostało wydane (jeżeli nie ma takiej adnotacji na świadectwie) – Oświadczenie powinno zawierać informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo,

   7. potwierdzić swoją tożsamość i okazać paszport lub dokument tożsamości,

   8. przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie wydawane jest przez Dział Rekrutacji UMP),

   9. złożyć jedną fotografię (zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych),

   10. złożyć dokument uprawniający do podjęcia studiów bez odpłatności.

  3. kandydatom, cudzoziemcom oraz Polakom, którzy uzyskali świadectwo wydane:

   1. w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), wyniki kwalifikacji będą ustalane na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata z egzaminów odpowiadających polskim egzaminom maturalnym w kraju ukończenia szkoły średniej zgodnie z załącznikiem nr 2,

   1. poza granicami Polski w państwach innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a którzy nie ubiegają się o przyjęcie na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny wyniki kwalifikacji będą ustalane na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata z egzaminów odpowiadających polskim egzaminom maturalnym w kraju ukończenia szkoły średniej zgodnie z załącznikiem nr 2,

   2. poza granicami Polski w państwach innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz kosmetologię studia stacjonarne I stopnia będą kwalifikowani na podstawie wyników z:

    • egzaminu maturalnego zdawanego wg zasad „nowej matury”* albo

    • egzaminu przeprowadzonego na innych uczelniach na arkuszach maturalnych CKE

* dotyczy tylko cudzoziemców posiadających Kartę Polaka oraz obywateli polskich

  1. w przypadku gdy kandydat przedstawi świadectwo ukończenia szkoły średniej z kraju, którego nie ujęto w załączniku nr 2, Komisja Rekrutacyjna ustali wyniki na podstawie analizy dostarczonych dokumentów;

  2. kandydaci zobowiązani są posiadać wyniki z przedmiotów wymaganych na odpowiedni kierunek, formę i stopień studiów zgodnie z uchwałą.

 1. Wymogi przewidziane § 2 ust. 1 pkt 2 podpunkt a, b, c, d, e, f, g, h, i obowiązują także obywateli Polskich jeżeli legitymują się świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem zagranicznym. Na wniosek kandydata Komisja rekrutacyjna może zwolnić kandydata z obowiązku przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt 2 podpunkt e, jeżeli sama stwierdzi dostateczną znajomość języka polskiego przez kandydata.

 2. Kandydaci legitymujący się wymaganymi dokumentami wydanymi za granicą zobowiązani są do składania dokumentów w Dziale Rekrutacji. Dokumenty dostarczane listownie lub elektronicznie nie będą przyjmowane.

Rozdział II Warunki i tryb

§ 3

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów na Uniwersytecie Medycznym następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, z zachowaniem limitów przyjęć ustalanych przez Senat Uczelni.

 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

 4. Uczelnia zapewnia kandydatom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne na poszczególnych kierunkach, specjalnościach studiów może obejmować następujące formy:

  1. konkurs świadectw dojrzałości;

  2. egzamin pisemny;

  3. rozmowa kwalifikacyjna;

  4. test z zakresu wiedzy zawodowej na studia drugiego stopnia;

  5. konkurs ocen na: dyplomie studiów pierwszego stopnia, studiach pierwszego stopnia;

  6. egzamin praktyczny.

 2. Postępowanie rekrutacyjne może składać się z jednej lub kilku form jednocześnie.

§ 5

 1. Ilekroć w Uchwale nie zaznaczono inaczej, wszystkie wyżej wymienione formy nazwane są egzaminem wstępnym.

 2. Egzamin testowy, test z zakresu wiedzy zawodowej na studia drugiego stopnia oraz egzamin praktyczny są kodowane (tajne).

§ 6

 1. Absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), nieposiadający, w momencie zakwalifikowania się do przyjęcia oryginału dyplomu IB, zobowiązani są przedstawić oryginalne zaświadczenie ze szkoły o wynikach z egzaminów, a niezwłocznie po otrzymaniu, dostarczyć oryginał dyplomu IB. Do momentu dostarczenia oryginału dyplomu kwalifikacja kandydatów będzie miała charakter warunkowy.

 2. Zasady rekrutacji dla laureatów i finalistów olimpiad reguluje odrębna Uchwała Senatu UMP.

§ 7

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są:

  1. Dokonać rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.

  2. Po ogłoszeniu list rankingowych* kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są złożyć w Dziale Rekrutacji:

   1. wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line,

   2. dowód osobisty do wglądu,

   3. oryginał świadectwa dojrzałości,

   4. oryginalne zaświadczenie z OKE o wyniku z egzaminu maturalnego,**

   5. oryginalne zaświadczenie ze szkoły o wynikach z egzaminów lub dyplom IB,***

   6. jedną fotografię czytelnie podpisaną,

   7. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku,

   8. dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty stopnia centralnego.****

* Uwaga! Lista rankingowa nie jest listą przyjętych. Listy rankingowe zostaną oparte, na danych podanych przez kandydata w systemie on-line i zostaną zweryfikowane przez odpowiednią Komisję Rekrutacyjną.

** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”

*** dotyczy kandydatów z maturą międzynarodową /IB/

**** dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia zobowiązani są:

  1. Dokonać rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.

  2. Złożyć w Dziale Rekrutacji:

   1. wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line,

   2. dowód osobisty do wglądu,

   3. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,

   4. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie pracy licencjackiej wraz z końcową oceną studiów I stopnia),

   5. zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia na ten kierunek lub tryb studiów, na którym nie obowiązuje egzamin wstępny,

   6. jedną fotografię czytelnie podpisaną,

   7. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

   8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 2. Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunki: elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, mogą ubiegać się o przyjęcie tylko na jedną formę studiów danego kierunku (stacjonarną lub niestacjonarną).

 3. Rekrutacja na studia w roku akademickim 2024/2025 rozpocznie się nie wcześniej niż 13 maja 2024 r. a zakończy się nie później niż 15 października 2024 r. Rekrutacja na kierunek inżynieria farmaceutyczna studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2024/2025 rozpocznie się, nie wcześniej niż 15 stycznia 2024 r. a zakończy nie później niż 15 marca 2024 r. Terminy rejestracji on-line (założenie konta, wybranie aplikacji na poszczególne kierunki studiów), zatwierdzania danych w programie rekrutacyjnym, wniesienia opłaty rekrutacyjnej, składania dokumentów określonych w ust. 1-2 oraz w § 45 ust. 1 pkt 2, terminy ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia, terminy egzaminów wstępnych zostaną ustalone przez Senat w terminie późniejszym i podane do publicznej wiadomości do dnia 30 kwietnia 2024 r.

 4. Komplet dokumentów należy złożyć w białej, wiązanej teczce, opisanej: imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym, nr telefonu, nazwą kierunku studiów.

 5. Kandydaci na wszystkie kierunki są zobowiązani do składania dokumentów w Dziale Rekrutacji. Dokumenty dostarczane listownie i elektronicznie nie będą przyjmowane.

 6. Kandydaci znajdujący się na listach rankingowych objęci limitem przyjęć zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów wymienionych w ust. 1-2 oraz w § 45 ust. 1 pkt 2 w terminie wyznaczonym przez odpowiednią Komisję Rekrutacyjną. Listy rankingowe będą uaktualniane w terminach wyznaczonych przez odpowiednią Komisję Rekrutacyjną i będą zamieszczane na stronie internetowej Uczelni. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć utworzone zostaną listy uzupełniające, które również uwzględnią podwyższone w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2022.2230), wyniki egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów pod warunkiem złożenia przez kandydatów dokumentów potwierdzających podwyższenie wyniku.

 7. Terminy ukazywania się kolejnych list uzupełniających zostaną podane w komunikatach. Warunkiem umieszczenia kandydata na liście uzupełniającej jest dostarczenie w terminie podanym w odpowiednim komunikacie kompletu dokumentów wymienionych w ust. 1-2 oraz w § 45 ust. 1 pkt 2.

 8. Komisje Rekrutacyjne mogą dopuścić możliwość wysyłania do kandydatów dodatkowo powiadomień drogą mailową, na adres podany przez kandydata w zgłoszeniu. Ta forma korespondencji nie zwalnia kandydatów ze śledzenia komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej UMP i nie posiada rangi decyzji wiążącej obie strony.

 9. Niedostarczenie kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 7 i 8 w wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia kształcenia i powoduje skreślenie kandydata z list rankingowych lub nie umieszczenie kandydata na liście uzupełniającej i wyeliminowanie kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 10. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za zaniechanie lub błędne podanie wyników egzaminu maturalnego. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy danymi przekazanymi drogą elektroniczną a stanem faktycznym oraz nie podanie wyników maturalnych w systemie on- line może skutkować skreśleniem kandydata z list rankingowych.

§ 8

 1. Egzamin pisemny, egzaminy praktyczne, test z wiedzy zawodowej oraz rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza właściwa Komisja Rekrutacyjna.

§ 9

 1. Wyniki tzw. nowej matury będą przeliczone następująco: 1% = 1 pkt

 2. Wyniki matury europejskiej /EB/ zostaną przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg wzoru: wynik x 10.

 3. Oceny matury międzynarodowej /IB/ zostaną przeliczone na punkty kwalifikacyjne, wg następującej skali:


 

Wynik egz. maturalnego

Punkty kwalifikacyjne

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

25

1

10

 

 1. W przypadku kandydatów, którzy wykażą się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, na kierunki studiów, gdzie wymagane jest zdanie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, wynik zostanie przeliczony na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

R – poziom rozszerzony P – poziom podstawowy

Postanowienie nie dotyczy kandydatów z maturą zagraniczną (odrębne zasady określono w § 2 i załączniku nr 2).

 1. Kandydaci, legitymujący się tzw. „starą maturą”, „nową maturą”, maturą zagraniczną, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/, będą przyjmowani w oparciu o jedną, wspólną listę rankingową kandydatów, odrębną dla każdego kierunku studiów.

 2. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie - takiej samej liczby punktów jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia wg listy rankingowej zgodnie z limitem, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym będzie wynik z egzaminu z biologii, zdawanego na poziomie rozszerzonym względnie przeliczony z wyniku egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym, a następnie wynik egzaminu z matematyki zdawany na poziomie podstawowym.

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają właściwe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Rektora. Liczba Komisji i ich przyporządkowanie do kierunków zostanie uregulowane odrębnym zarządzeniem Rektora.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwą Komisję Rekrutacyjną, którą podpisuje przewodniczący komisji.

 4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Rektora. Rektor może upoważnić wybraną osobę do prowadzenia postępowań odwoławczych w tym zakresie i wydawania decyzji.

 5. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

§ 11

 1. Kandydat na studia II stopnia ma prawo do wglądu w swoją kartę egzaminacyjną w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego, może tego dokonać wyłącznie osobiście w Dziale Rekrutacji w obecności Sekretarza właściwej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydat nie może w żaden sposób wykonać kopii karty. Stwierdzone nieprawidłowości rozpatruje właściwa Komisja Rekrutacyjna.

 2. Kandydat na studia na kierunek techniki dentystyczne ma prawo do wglądu w swoje prace egzaminacyjne w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego, może tego dokonać wyłącznie osobiście w Dziale Rekrutacji w obecności Sekretarza właściwej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydat nie może w żaden sposób wykonać kopii swojej pracy. Stwierdzone nieprawidłowości rozpatruje właściwa Komisja Rekrutacyjna.

§ 12

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zobowiązane są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 2. Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na numer subkonta bankowego nadany kandydatowi podczas rejestracji on-line odrębnie na każdy kierunek studiów. O dokonaniu wpłaty w wymaganym terminie decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym Uniwersytetu.

Rozdział III

Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki

§ 13

Kierunek: analityka kryminalistyczna i sądowa

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne, 2 - letnie, płatne (prowadzone pod warunkiem uruchomienia tego kierunku przez Uczelnię)

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 25 kandydatów.

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata uzyskany na kierunku analityka kryminalistyczna i sądowa lub kierunkach pokrewnych o profilu biologicznym, chemicznym lub medycznym.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 14

Kierunek: analityka medyczna

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5 - letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii względnie na poziomie rozszerzonym z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki lub z matematyki na poziomie podstawowym, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii względnie na poziomie rozszerzonym z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki lub z matematyki na poziomie podstawowym, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania matematyki na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

§ 15

Kierunek: biotechnologia medyczna

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego (w części pisemnej egzaminu maturalnego).

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 300.

 1. Kandydatom legitymującym się nową maturą, z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym, liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego przeliczana będzie zgodnie z załącznikiem 1 do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

§ 16

Kierunek: biotechnologia medyczna

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub inżyniera biotechnologii lub biologii uzyskany po ukończeniu kierunku biotechnologia lub kierunku biologia.

 2. Obowiązuje egzamin testowy z zakresu studiów I stopnia biotechnologii.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 1. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 17

Kierunek: dietetyka

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i z chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i z chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

§ 18

Kierunek: dietetyka

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub inżyniera uzyskany po ukończeniu kierunku dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka oraz żywienie człowieka i ocena żywności.

 2. Obowiązuje egzamin testowy z zakresu studiów I stopnia dietetyki.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 1. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 19

Kierunek: elektroradiologia

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z biologii lub fizyki/fizyki i astronomii.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub fizyki/fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

§ 20

Kierunek: elektroradiologia

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata kierunku lub specjalności elektroradiologia.

 2. Kandydatów obowiązuje egzamin testowy złożony ze 100 pytań z przedmiotów kierunkowych.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 4. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej o mniej niż 12% lub nie przekraczającej limitu uchwalonego przez Senat Uniwersytetu, Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od obowiązku przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2 o czym powiadomi kandydatów w komunikacie.

 5. W przypadku wymienionym w ust. 4 Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację w oparciu o zaświadczenie o średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem przyjęć uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 21

Kierunek: elektroradiologia

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 2 - letnie, płatne

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 25 kandydatów.

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata kierunku lub specjalności elektroradiologia.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 22

Kierunek: farmacja

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5 - letnie oraz praktyka zawodowa w aptece, jako integralny element programu studiów

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii względnie na poziomie rozszerzonym z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki lub z matematyki na poziomie podstawowym, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii względnie na poziomie rozszerzonym z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki lub z matematyki na poziomie podstawowym, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania matematyki na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

§ 23

Kierunek: fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie oraz praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

§ 24

Kierunek: inżynieria farmaceutyczna

Międzyuczelniane studia drugiego stopnia, stacjonarne, 1,5-roczne, realizowane z Politechniką Poznańską.

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom inżyniera kierunku inżynieria farmaceutyczna.

 1. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 2. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 25

Kierunek: kosmetologia

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 - letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii i z chemii względnie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii i z chemii względnie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

§ 26

Kierunek: kosmetologia

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 2 - letnie, płatne

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 25 kandydatów.

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata uzyskany na kierunku kosmetologia.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 27

Kierunek: lekarski

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 6 - letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

§ 28

Kierunek: lekarsko - dentystyczny

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5 - letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

§ 29

Kierunek: optometria, specjalność: optyka okularowa Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z fizyki/fizyki i astronomii lub z chemii lub z matematyki.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z fizyki/fizyki i astronomii lub chemii lub matematyki.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania przedmiotu chemia lub fizyka/fizyka i astronomia lub matematyka na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

§ 30

Kierunek: optometria

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub inżyniera z zakresu optyki okularowej.

 2. Obowiązuje kwalifikacja na podstawie testowego egzaminu wstępnego w wersji elektronicznej w systemie OLAT złożonego ze 100 pytań jednokrotnego wyboru z 4 możliwymi do wyboru odpowiedziami. Test obejmuje zagadnienia pogrupowane w 5 modułów po 20 pytań:

  • moduł 1 – anatomia, fizjologia, histologia

  • moduł 2 – optyka geometryczna, optyka fizjologiczna

  • moduł 3 – biologia układu wzrokowego

  • moduł 4 – optyka okularowa, technologia optyczna

  • moduł 5 – wstęp do optometrii, percepcja wzrokowa.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 31

Kierunek: pielęgniarstwo

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

§ 32

Kierunek: pielęgniarstwo

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata pielęgniarstwa.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 33

Kierunek: pielęgniarstwo

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 2 - letnie, płatne

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata pielęgniarstwa.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 34

Kierunek: położnictwo

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

§ 35

Kierunek: położnictwo

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata położnictwa.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 36

Kierunek: położnictwo

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 2 – letnie, płatne

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata położnictwa.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 37

Kierunek: protetyka słuchu

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów stacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 24 kandydatów.

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: z biologii, fizyki/fizyki i astronomii, matematyki, informatyki.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: z biologii, fizyki/fizyki i astronomii, matematyki, informatyki.

 1. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

§ 38

Kierunek: protetyka słuchu

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu nauk medycznych, przyrodniczych, ścisłych lub technicznych.

 2. Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień podanych na stronie internetowej Uczelni.

 3. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

§ 39

Kierunek: ratownictwo medyczne

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub fizyki/fizyki i astronomii lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

§ 40

Kierunek: techniki dentystyczne

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są:

  1. posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii;

  2. przystąpić do praktycznego egzaminu wstępnego z rysunku ołówkiem, format A4 i rzeźby w glinie. Rysunek oceniany jest w skali 1-30 pkt, rzeźba w skali 1-50 pkt *.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są:

  1. wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii;

  2. przystąpić do praktycznego egzaminu wstępnego z rysunku ołówkiem, format A4 i rzeźby w glinie. Rysunek oceniany jest w skali 1-30 pkt, rzeźba w skali 1-50 pkt *.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym oraz egzaminie praktycznym.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 180.

* Egzamin uwzględnia szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.

§ 41

Kierunek: terapia zajęciowa

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z matematyki lub z historii lub z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii lub matematyki lub historii lub z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

§ 42

Kierunek: terapia zajęciowa

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom ukończenia studiów na kierunkach: terapia zajęciowa, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, fizjoterapia, muzykoterapia, arteterapia, edukacja artystyczna, logopedia, socjologia ze specjalnością praca socjalna.

 2. Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień podanych na stronie internetowej Uczelni.

 3. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

§ 43

Kierunek: zdrowie publiczne

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

Wybór specjalności zarządzanie w opiece zdrowotnej lub monitorowanie badań klinicznych będzie miał miejsce po pierwszym roku studiów.

Wszczęcie specjalności uwarunkowane jest liczbą osób zakwalifikowanych.

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z matematyki lub z historii lub z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z matematyki lub z historii lub z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

§ 44

Kierunek: zdrowie publiczne

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub równorzędny.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

§ 45

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje ponadto, że na rok akademicki 2024/2025 zostanie przeprowadzony ograniczony nabór na studia niestacjonarne, płatne na następujących kierunkach studiów:

  1. lekarski - jednolite studia magisterskie;

  2. lekarsko dentystyczny - jednolite studia magisterskie;

Warunkiem uruchomienia kształcenia na w/w kierunkach studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie do przyjęcia co najmniej 8 kandydatów.

 1. Warunki naboru:

  1. dokonanie rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

  2. po ogłoszeniu list rankingowych* kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są złożyć w Dziale Rekrutacji:

   1. wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line;

   2. dowód osobisty do wglądu;

   3. oryginał świadectwa dojrzałości;

   4. oryginalne zaświadczenie z OKE o wyniku z egzaminu maturalnego; **

   5. oryginalne zaświadczenie ze szkoły o wynikach z egzaminów lub dyplom IB;***

   6. jedną fotografię czytelnie podpisaną;

   7. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku;

   8. dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty stopnia centralnego;****

* Uwaga! Lista rankingowa nie jest listą przyjętych. Listy rankingowe zostaną oparte, na danych podanych przez kandydata w systemie on-line i zostaną zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną.

** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”

*** dotyczy kandydatów legitymujących się maturą międzynarodową /IB/

**** dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego

 1. Kandydaci na ww. kierunki są zobowiązani do składania dokumentów w Dziale Rekrutacji. Dokumenty dostarczane listownie i elektronicznie nie będą przyjmowane.

 2. Decydującą rolę w przyjęciu na studia niestacjonarne, płatne na ww. kierunkach odgrywać będą wyniki postępowania kwalifikacyjnego według przyjętych zasad w danym roku akademickim na studia stacjonarne na dany kierunek studiów.

 3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na dany kierunek studiów niestacjonarnych, płatnych zobowiązane są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 4. Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na numer subkonta bankowego nadany kandydatowi podczas rejestracji on-line. O dokonaniu wpłaty w wymaganym terminie decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym Uniwersytetu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (0)