Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

politechnika poznańska rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Politechnikę Poznańską 2015/16

Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) uchwala  się, co następuje:

§ 1

1. Politechnika Poznańska przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach limi- tów ustalonych dla poszczególnych form i kierunków studiów.

2. Decyzję o uruchomieniu studiów na danym kierunku podejmuje dziekan.

§ 2

1. Przyjęcie kandydata na studia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2.

2. Finaliści olimpiad stopnia centralnego i laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani są na I rok studiów pierwszego stopnia według zasad ustalonych przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 173 z dnia 25 kwietnia 2012 roku. Uprawnienie do przyjęcia na kie- runek Inżynieria zarządzania przysługuje finalistom i laureatom wymienionym w ww. Uchwale tak jak dla kierunku Zarządzanie.

§ 3

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia korzysta się z listy rankingowej kandy- datów, sporządzonej na podstawie:

1) świadectw dojrzałości

2) oraz dla kierunku architektura i urbanistyka:

a) wyniku egzaminu wstępnego z rysunku w przypadku studiów stacjonarnych,

b) rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z oceną dorobku artystycznego (kandydat przed- kłada teczkę z wykonanymi przez siebie rysunkami odręcznymi w dowolnej technice i dowol- nym formacie) w przypadku studiów niestacjonarnych

3) oraz dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

a)  wyniku egzaminu wstępnego z rysunku połączonego z oceną dorobku artystycznego (kandy- dat przedkłada teczkę z zestawem swoich prac – 5 prac malarskich i 5 prac rysunkowych for- matu 100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

b) wyniku rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z oceną dorobku artystycznego (kandydat przed- kłada teczkę z zestawem swoich prac – 5 prac malarskich i 5 prac rysunkowych formatu 100x70 cm) w przypadku studiów niestacjonarnych.

Dla kandydatów z tzw. starą maturą legitymujących się dwustronicowym świadectwem dojrzałości, pod- stawą jest świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej, a w przypadku kandydatów z Maturą Międzynarodową – dyplom IB (International Baccalaureate).

2. Na studia przyjmuje się kandydatów w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu umniejszonemu o liczbę przyjętych na podstawie § 2 ust. 2, wg kolejności na liście rankingowej utworzonej z zastosowa- niem odpowiedniego dla danego kierunku studiów wzoru:

 

Architektura i urbanistyka

W = JP + JO + 1,5M + R

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

W = JP + JO + 1,5Y + T

Bioinformatyka

W = 0,5 JP + 0,5JO + 2,5M + 2X

Budownictwo Inżynieria środowiska

 

Automatyka i robotyka (Wydział Informatyki) Elektronika i telekomunikacja

Informatyka (Wydział Informatyki)

W = 0,5 JP + 0,5JO + 3,5M + X

Automatyka i robotyka (Wydział Elektryczny) Edukacja techniczno-informatyczna Elektrotechnika

Energetyka Fizyka techniczna

Informatyka (Wydział Elektryczny) Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria biomedyczna

Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynieria materiałowa

Inżynieria zarządzania Logistyka  Matematyka

Mechanika i budowa maszyn Mechatronika

Technologia chemiczna Technologie ochrony środowiska Transport

Zarządzanie i inżynieria produkcji

W = JP + JO + 2M + 2Z

gdzie:

R – liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za anonimowy, składający się z dwóch sesji rysunkowych, egzamin wstępny z rysunku, polegający na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywy wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów. Pozytywny wynik egzaminu z rysunku uzyskany w trakcie ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne może być uwzględniony przy kwalifikowaniu na studia niestacjonarne;

T – liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za anonimowy egzamin obejmujący jedną sesję rysunkową sprawdzającą umiejętność twórczego transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku oraz sprawdzenie zestawu 5 prac malar- skich i 5 prac rysunkowych formatu 100x70 cm wykonanych przez kandydata. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywy wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów. Pozytywny wynik egzaminu z rysunku uzyskany w trakcie ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne może być uwzględniony przy kwalifikowaniu na studia niestacjonarne;

a ponadto w przypadku:

  •   kandydatów zdających tzw. „nową maturę”:

JP –  liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

JO –  liczba  punktów  odpowiadająca  procentowemu  wynikowi  pisemnego  egzaminu  maturalnego  z  języka  obcego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (100 – w przypadku zdawania języka obcego w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym),

M =  MPODST + MROZ

gdzie:

MPODST – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

MROZ – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

X =  XPODST + XROZ

gdzie:

XPODST  – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki  i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

XROZ – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Y =  YPODST + YROZ

gdzie:

YPODST – liczba punktów odpowiadająca procentowemu  wynikowi  egzaminu  maturalnego  z  historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandyda- ta z uwzględnieniem, że YROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku nie- zdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

YROZ  – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z  historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandyda- ta z uwzględnieniem, że YPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku nie- zdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Z =  ZPODST + ZROZ

gdzie:

ZPODST – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu  maturalnego z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie podstawowym (wynik korzyst- niejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że ZROZ  odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

ZROZ – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie rozszerzonym (wynik korzyst- niejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że ZPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów).

Uwaga:

Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który zdawany był w części pisem- nej na poziomie rozszerzonym, ustala się następująco:

a) dla wyników w przedziale do 29%

b) dla wyników w przedziale od 30% gdzie:

PPODST = 2 PROZ PPODST = 0,5 PROZ + 50

PPODST – wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu na poziomie podstawowym,

PROZ – wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym.

Za PPODST przyjmuje się wynik korzystniejszy dla kandydata (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub wynik wyliczony na podstawie powyższych wzorów), w przypadku gdy kandydat zdawał egzamin w części pisemnej zarówno na poziomie podsta- wowym jak i rozszerzonym.

  •     kandydatów zdających tzw. „starą maturę”:

JP –  liczba punktów przeliczeniowych za najwyższą na świadectwie dojrzałości ocenę z języka polskiego,

JO – liczba punktów przeliczeniowych za najwyższą na świadectwie dojrzałości ocenę z języka obcego (w przypadku kandydatów legitymujących się dwustronicowym świadectwem dojrzałości – za najwyższą ocenę z dwóch świa- dectw: dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej); dla kandydatów zwolnionych z egzaminu dojrzałości, tzn. laureatów i finalistów olimpiad z języków obcych oraz kandydatów posiadających odpowiednie certyfikaty języko- we, a także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, JO = 100,

M – podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki (dla kandy- datów, którzy nie zdawali egzaminu pisemnego z matematyki M = 0),

X – podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z chemii, fizyki, informatyki lub (doty- czy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

Y – podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z historii, historii muzyki lub historii sztuki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzami- nu z żadnego z tych przedmiotów Y = 0,

Z – podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z biologii, chemii, fizyki, geografii lub informatyki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Z = 0.

Oceny na świadectwie transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

–  dla sześciostopniowej skali ocen:

1) stopień celujący – 100,

2) stopień bardzo dobry – 85,

3) stopień dobry – 70,

4) stopień dostateczny – 50,

5) stopień dopuszczający – 30,

– dla czterostopniowej skali ocen:

 

1) stopień bardzo dobry – 100,

2) stopień dobry – 70,

3) stopień dostateczny –  30.

 

  • kandydatów zdających Międzynarodową Maturę (z dyplomem International Baccalaureate - IB):

 

JP –  liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z języka polskiego (maksimum 100), JO = 100,

M  –  liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z matematyki,

X – liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z chemii, fizyki, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

Y – liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z historii. 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów,

Z – liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z biologii, chemii, fizyki, geografii lub infor- matyki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egza- minu z żadnego z tych przedmiotów Z = 0.

 

Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:           

 

Liczba punktów IB

Poziom

Standard level - SL (podstawowy)

Higher level - HL (rozszerzony)

7

100

200

6

85

185

5

70

170

4

55

155

3

40

140

2

30

130

 

§ 4

1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

2. Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów kształcenia po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego znajdują się w na stronie interneto- wej Politechniki Poznańskiej w zakładce Rekrutacja.

3. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów kształcenia wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

4. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest dostarczenie na rozmowę kwalifika- cyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

5. W przypadku gdy stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w języku polskim i an- gielskim, to Kandydat ubiegając się o przyjęcie deklaruje preferowany język, w jakim zamierza odbyć studia.

§ 5

1. Tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach stu- diów dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo- dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

2. Politechnika Poznańska zapewnia warunki przystąpienia do egzaminów wstępnych osobom niepełno- sprawnym.

§ 6

1. Obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią (uczelnię zagraniczną), mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego (drugiego) stopnia w Politechnice Poznańskiej pod warunkiem, że posiadane  przez  nich  świadectwo  (dyplom  ukończenia  studiów  wyższych)  jest  równorzędne (równoważne) polskiemu świadectwu dojrzałości (polskiemu dyplomowi).

2. Po przedłożeniu komisji rekrutacyjnej równorzędnego świadectwa dojrzałości, do kompetencji tejże komisji należy przeliczenie ocen ze świadectwa do skali obowiązującej w systemie polskim.

§ 7

1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich przyjmuje się cudzoziemców:

1) posiadających Kartę Polaka,

2) którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,

3) posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 1 mogą być przyjęci na podstawie decyzji rektora.

§ 8

1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą internetową w terminach określonych w harmono- gramie rekrutacji.

2. Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, wyznaczając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia.

3. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków, o której mowa w ust. 2, na podstawie listy rankingowej.

4. Kandydat zobowiązany jest wnieść na konto Politechniki Poznańskiej opłatę za postępowanie związa- ne z przyjęciem na studia. Wysokość opłaty ustala rektor. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

5. Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami rezerwowymi.

§ 9

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) wypełniony według ustalonego wzoru formularz podania,

2) w przypadku studiów:

a) pierwszego  stopnia:  poświadczona  przez  uczelnię  kopia  świadectwa  dojrzałości,  a  kandydaci z tzw. starą maturą, legitymujący się dwustronicowym świadectwem dojrzałości, składają także po- świadczoną przez uczelnię kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

b) drugiego stopnia: poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości oraz poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub zaświadczenie odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),

3) fotografia w wersji cyfrowej 236 na 295 punktów w rozdzielczości 300 punktów na cal dla wydruku o wymiarach 20 x 25 mm (format JPG lub TIF lub BMP lub PNG) oraz w formie papierowej o wymia- rach 35 x 45 mm,

4) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego kandydata,

5) ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności, odpowiadające wymogom określonym w § 5,

6) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, jeżeli ze względu na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia jest ono wymagane do studiowania na danym kierunku studiów.

§ 10

1. Harmonogram rekrutacji oraz wykaz kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy podane zosta- ną w zarządzeniu rektora wydanym w terminie nieprzekraczającym 30 kwietnia 2015 r.

2. Ustala się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia.

§ 11

Zestawienie form i kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja kandydatów, zawiera załącznik do Uchwały.

§ 12

1. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmują komisje rekrutacyjne.

2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia wa- runków i trybu rekrutacji na studia określonych w Uchwale.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Komentarze (0)