Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UTP 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

Uchwala nr 2/402 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie: art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 2016.1842. j. t. ze zmianami), 34 ust. 2 pkt. 3) oraz 81 ust. I Statutu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego,  uchwał Rad Wydziałów,  pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich z dnia 1 5 maja 2017 r. Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego uchwala, co następuje:

 

1. KIERUNKI I FORMY STUDIÓW

 1. W roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Sniadeckich prowadzi rekrutację kandydatów na następujące kierunki studiów

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

analityka chemiczna i spożywcza  architektura krajobrazu  architektura  architektura wnętrz  biotechnologia  budownictwo  elektronika i telekomunikacja  elektrotechnika  energetyka  finanse i rachunkowość  informatyka stosowana  inspekcja weterynaryjna  inżynieria biomedyczna  inżynieria materiałowa  inżynieria odnawialnych źródeł energii  inżynieria środowiska inżynieria w biologii stosowanej  mechanika i budowa maszyn  nanobioinžynieria  ogody zoologiczne i zwierzęta amatorskie  przetwórstwo tworzyw sztucznych  rolnictwo  technologia chemiczna  technologia żywności i żywienie człowieka  teleinformatyka  transport  wzornictwo  zarządzanie  zarządzanie i inżynieria produkcji  zielarstwo i fitoterapia  zoofizjoterapia  zootechnika

 

studia stacjonarne drugiego stopnia:

 architektura  architektura wnętrz  biotechnologia (w języku polskim i w języku angielskim)  budownictw Computer Aided Engineering (w języku angielskim)  elektronika i telekomunikacja  elektrotechnika  informatyka stosowana (w języku polskim i w języku angielskim)  inżynieria biomedyczna  inżynieria środowiska  mechanika i budowa maszyn  ochrona środowiska  rolnictwo (w języku polskim i w języku angielskim)  technologia chemiczna  technologia żywności i żywienie człowieka  transport  zarządzanie  zarządzanie i inżynieria produkcji  zootechnika (w języku polskim i w języku angielskim)

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia:  

analityka chemiczna i spożywcza  biotechnologia  budownictwo  elektronika i telekomunikacja elektrotechnika  finanse i rachunkowość  informatyka stosowana  inżynieria środowiska  mechanika i budowa maszyn  rolnictwo  technologia chemiczna  teleinformatyka  transport  zarządzanie  zarządzanie i inżynieria produkcji  zoofizjoterapia  zootechnika

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia:

budownictwo  elektronika i telekomunikacja  elektrotechnika  informatyka stosowana (w języku polskim i w języku angielskim)  inżynieria środowiska  mechanika i budowa maszyn  ochrona środowiska  rolnictwo technologia chemiczna  transport  zarządzanie  zarządzanie i inżynieria produkcji  zootechnika

 1. Poszerzenie oferty kształcenia o nowe kierunki studiów jest możliwe przy zachowaniu zasad i trybu art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

II. ZASADY POSTĘPOWANIA KLASYFIKACYJNEGO

1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - stacjonarne i niestacjonarne

l) Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów wyższych na kierunki i formy studiów prowadzonych w UTP jest posiadanie świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku studiów.

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje w ramach limitów przyjęć wnioskowanych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez Senat UTP w trybie odrębnej uchwały.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na lata 2018-2020.
 3. Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie ze szczegółowymi zasadami uchwalonymi przez Senatu UTP.
 4. Przyjmowanie kandydatów na studia, których nie dotyczy pkt. 3 i 4 odbywa się na podstawie wyników postępowania klasyfikacyjnego w ramach ustalonego na kierunek studiów limitu miejsc i ma charakter rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym.
 5. Sumę punktów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym oblicza się dodając wynik procentowy każdego z nich przy zastosowaniu różnych wag. Szczegółowe zasady klasyfikacji na poszczególne kierunki studiów przedstawiono w rozdziale VIII.
 6. Na kierunkach architektura; architektura wnętrz; wzornictwo obowiązuje egzamin praktyczny, którego zasady zostały określone w rozdziale VIII.
 7. W przypadku kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności istnieje możliwość dostosowania egzaminu do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W tym celu, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych przed wyznaczoną datą egzaminu praktycznego, należy zgłosić pisemnie do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich/Punktu Rekrutacyjnego swoje potrzeby i ubiegać się o inną organizację procesu rekrutacyjnego.
 8. W przypadku jednakowej sumy punktów obliczonej w ramach postępowania klasyfikacyjnego na dany kierunek studiów, o kolejności na liście rankingowej decyduje łączna suma punktów uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym.
 9. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej ("International Baccalaureate 't) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na podstawie liczby punktów z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym, przeliczonych ze skali ocen matury międzynarodowej (poziom SL 2-7, poziom FIL 0-7) na skalę ocen nowej matury (poziom podstawowy 30-100, poziom rozszerzony 0-100) wg poniższej tabeli:

 

MATURA IB

NOWA MATURA

Granica zdawalności

 

Poziom SL lub HL

Poziom podstawowy dla poziomu SL

Poziom rozszerzony dla poziomu HL

7

100%

100%

6

 

 

5

 

 

4

 

60%

 

450/0

 

2

 

 

 

Jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie HL — wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 2,5 a następnie przez mnożnik przedmiotu, natomiast jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie SL — wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5, a następnie przez mnożnik przedmiotu.

I l) Dla kandydatów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w klasyfikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

 1. Dla kandydatów z maturą uzyskaną za granicą w skali 1-6 oceny z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe zgodnie z zasadą podaną w tabeli poniżej i oblicza ich sumę według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym uzyskanym w innym kraju

Liczba punktów (0/0)

E — Mediocre (2 dopuszczający/mierny)

20

D — Satisfactory (3 — dostateczny)

40

C — Good (4 dobry)

60

B — Very good (5 — bardzo dobry)

80

A — Excellent (6 — celujący)

100

Przy innej skali ocen z matury uzyskanej za granicą, wyniki będą przeliczane indywidualnie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną przy zastosowaniu postanowień zawartych w Uchwale Senatu.

W celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego należy skontaktować się z Działem Kształcenia i Spraw Studenckich UTP. W przypadku niezdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego za język równoważny uznaje się język ojczysty kraju. w którym zdawany był egzamin. W każdym przypadku pod uwagę bierze się wyniki otrzymane z egzaminu maturalnego: z części pisemnej za poziom podstawowy albo ustnej za poziom rozszerzony tj. jak w zasadach dla starej matury.

 1. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury podstawą umieszczenia na liście rankingowej jest suma punktów uzyskana z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i przedmiotu do wyboru. Pod uwagę bierze się »wniki otrzymane:

 z ocen z części pisemnej (poziom podstawowy) albo ustnej (poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości, lub  z oceny z części pisemnej (poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości w przypadku niezdawania egzaminu ustnego, lub z oceny z części ustnej (poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości w przypadku niezdawania egzaminu pisemnego, lub  z oceny końcowej (poziom podstawowy) ze świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku niezdawania pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości; gdy na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej będą występowały oceny końcowe z dwóch lub więcej przedmiotów z grupy przedmiotów do vwboru należy uwzględnić przedmiot dający najwyższą liczbę punktów procentowych.

Nie uwzględnia się ocen z fakultetów z języka obcego i przedmiotu do wyboru. Oceny z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe zgodnie z zasadą podaną w tabeli poniżej i oblicza ich sumę według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

 

Ocena

 

Liczba punktów (0/0)

celujący

 

5,50

 

bardzo dobry

 

 

90

dobry plus

 

 

80

dobry

 

 

70

dostateczny plus

 

 

60

dostateczny

 

3.00-3,49

50

mierny plus

 

 

40

mierny

 

2,00

30

 1. Przy klasyfikacji osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury uwzględnia się dwie skale ocen tzw. "starą” i "dotychczasową" w zależności od roku ukończenia przez daną osobę szkoły średniej. Przy obliczaniu średniej ocen obowiązuje zasada, że w przypadku "dotychczasowej” skali ocen 1-6 w obliczeniach uwzględnia się bezpośrednio uzyskane oceny, natomiast w przypadku "starej" skali ocen 2-5, należy, przed przystąpieniem do obliczenia sumy punktów. przyjmować wskaźniki równoważące uzyskane oceny w stosunku do skali 1-6 wg poniższej tabeli:

Skala ocen 1-6

 

Skala ocen 2-5

Ocena

Wskaźnik

Ocena

 

Wskaźnik

6

6

 

 

 

5

5

5

 

6

4

4

4

 

4,5

3

-3

3

 

3

2

2

 

 

 

 1. Przyjęte w pkt. 14 wskaźniki równoważące w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe przy klasyfikacji na wszystkie kierunki i formy studiów objęte rekrutacją w UTP.
 2. Osobom posiadającym świadectwo dojrzałości i aneks (nowa matura) uznawane są punkty procentowe z obu dokumentów.
 3. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się. Ranking sporządza się na podstawie protokołów komisji weryfikujących.
 4. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Senat UTP odrębną uchwałą. Wykaz kierunków objętych procedurą efektów uczenia się ogłasza Rektor.

 

2. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - STACJONARNE I NIESTACJONARNE

l) Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł: magistra inżyniera, magistra lub równorzędny) obieranego kierunku lub innego wymienionego w szczegółowych zasadach podanych w rozdziale VIII oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale VIII.

 1. Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli dyplom ten został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego system szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, może być uznany na podstawie art. 191 a ust. 3 i 4 ustawy — Prawo o szkolnictwie  Do zagranicznego dyplomu kandydat załącza kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).
 2. Rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów-absolwentów kierunków studiów I stopnia innych niż kierunek obieralny illub wymieniony w szczegółowych zasadach rekrutacji (rozdział VIII) przeprowadza komisja złożona z nie mniej niż 3 członków rady programowej danego kierunku studiów powołana przez dziekana.
 3. Komisja, o której mowa w pkt. 3 wskazuje przedmioty z zakresu I stopnia do uzupełnienia efektów kształcenia zgodnie ze szczegółowymi zasadami podanymi w rozdziale VIII.
 4. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów lub ocena z rozmowy kwafifikacyjnej w ramach określonego limitu.
 5. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
 6. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
 7. Szczegółowe zasady postępowania klasyfikacyjnego przedstawiono w rozdziale VIII.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY ICH SKŁADANIA, OGŁASZANIE WYNIKÓW

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów zawierający:

 1. na studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 podanie na ustalonym formularzu U TP (ankieta) — rejestracja internetowa,  kserokopię świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,  kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,  2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,  zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB; zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie wgrać do IRK,  dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,  dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale — dotyczy laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,  dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu w oryginale,  dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego dla kierunków prowadzonych w języku angielskim,

 

 1. na studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta) - rejestracja internetowa,  kserokopię świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,  kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,  2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,  zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB; zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie wgrać do IRK,  dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,  dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale — dotyczy laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,

 

 1. na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia:

 podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta) rejestracja internetowa,  kserokopię dyplomu ukończenia studiów (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku braku dyplomu,  kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,  2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,  zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB; zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie wgrać do IRK,  dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na rok studiów w UTP,  dokument zawierający ocenę na dyplomie i egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen z toku studiów,  dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego — dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

 1. kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 2. kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości dwustronicowe uzyskane w systemie starej matury składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 3. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
 4. obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą składają:  zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty stwierdzające, że świadectwo dojrzałości jest równorzędne ze świadectwem uzyskanym w polskiej szkole średniej,  tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 5. wszyscy kandydaci/absolwenci podejmujący studia w języku angielskim są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na ocenę co najmniej 4,0.
 6. kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej ("International Baccalaureate 'l ) IB składają jego oryginał i tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kandydat, który w roku 2018 zdaje/zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej. Kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie, nie później niż do I października 2018 r.

 

 1. TERMINY REJESTRACJI SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rekrutacja odbywać się będzie w następujących terminach:

 1. od 4 czerwca 2018 r. do 28 września 2018 r. — na studia stacjonarne i niestacjoname pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego;
 2. od 4 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia — rozpoczynające się od semestru letniego.
 3. Szczegółowe terminy rejestracji i składania dokumentów na poszczególne formy i kierunki studiów przedstawione zostaną w terminie późniejszym. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może przedłużyć termin rejestracji/składania dokumentów na poszczególne kierunki studiów, jednak nie dłużej niż do dnia poprzedzającego terminy klasyfikacji.
 4. Proces rekrutacyjny powinien trwać nie dłużej niż do 28 września 2018 r. (nabór na semestr zimowy) i do 22 marca 2019 r. (nabór na semestr letni).

 

 1. PRZEBIEG PROCESU REKRUTACYJNEGO

 1. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - REKRUTACJA PODSTAWOWA 1) Kandydat na studia rejestruje się internetowo — IRK
  1. formularz rejestracyjny (ankieta) wymaga utworzenia konta kandydata i wprowadzenia:  danych osobowych, wyników matury (punkty/ oceny),  kierunku studiów,
 2. rejestrację internetową kończy możliwość wydruku ankiety kandydata oraz polecenia przelewu opłaty wymaganej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
 3. pełną odpowiedzialność za dane przekazane przy rejestracji internetowej ponosi kandydat,
 4. rejestracja internetowa jest uznana za ważną po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych i zatwierdzeniu podania oraz po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne w UTP; w przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
 5. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym i uzyskał status zakwalifikowany na I rok studiów jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów w podanym terminie (decyduje data wpływu dokumentów do UTP).
 6. Miejsca limitowe na danym kierunku studiów będą wypełnione osobami, które przystąpiły do postępowania klasyfikacyjnego, zostały zakwalifikowane do przyjęcia i złożyły wymagany komplet dokumentów. O kolejności przyjęć decyduje liczba zdobytych punktów w czasie postępowania rekrutacyjnego.
 7. Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów. Rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków, a tym samym zarówno rejestracja jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
 8. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

 

 1. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA, STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO 1 DRUGIEGO STOPNIA

1) Kandydat na studia rejestruje się internetowo — IRK

 1. formularz rejestracyjny (ankieta) wymaga utworzenia konta kandydata i wprowadzenia:  danych osobowych,  wyników matury (punkty/oceny),  kierunku studiów,
 2. rejestrację internetową kończy możliwość wydruku ankiety kandydata oraz polecenia przelewu opłaty wymaganej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
 3. pełną odpowiedzialność za dane przekazane przy rejestracji internetowej ponosi kandydat,
 4. rejestracja internetowa jest uznana za ważną po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych i zatwierdzeniu podania oraz po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne w UTP; w przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
 5. Wszystkich kandydatów obok rejestracji internetowej obowiązuje złożenie kompletu dokumentów przed klasyfikacją, w podanym terminie (decyduje data wpływu dokumentów do UTP). Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.
 6. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

 

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

l) Wyniki postępowania klasyfikacyjnego dotyczące danego kandydata są ogłaszane przez wywieszenie imiennych list na tablicy ogłoszeń właściwego Wydziału i na indywidualnym koncie kandydata w IRK oraz kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

2) Uniwersytet nie wysyła kandydatom zawiadomień o zakwalifikowaniu do przyjęcia, a jedynie ogłasza przez wywieszenie imiennych list na tablicy ogłoszeń właściwego Wydziału i na indywidualnym koncie kandydata w IRK. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym oraz za jego błędnie wprowadzone dane do systemu rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 

IV. KOMISJE REKRUTACYJNE

l) Rekrutację na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR), powoływane przez Dziekana Wydziału, we współpracy z Działem Informatyki. Nadzór nad przebiegiem postępowania klasyfikacyjnego sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez Rektora.

 1. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy:

 organizacja i zabezpieczenie właściwego przebiegu klasyfikacji na Wydziale, zarówno pod względem merytorycznym jak i porządkowym,  sprawdzenie dokumentów kandydatów, ich kompletowanie i przygotowanie danych do sporządzenia list osób objętych postępowaniem klasyfikacyjnym,  dopuszczenie lub niedopuszczenie kandydatów do postępowania klasyfikacyjnego,  ustalanie listy osób przyjętych bez postępowania klasyfikacyjnego,  przeprowadzenie postępowania klasyfikacyjnego na wszystkich kierunkach studiów, przeprowadzanie egzaminu praktycznego (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo),  ogłaszanie wyników postępowania klasyfikacyjnego na tablicy ogłoszeń i na koncie indywidualnym kandydata w IRK,  sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego dla danego kierunku studiów,  sporządzanie zestawienia rankingowego na podstawie uzyskanej sumy punktów,  sporządzanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów,  dokonywanie przyjęć w ramach ustalonego limitu miejsc na dany kierunek oraz sporządzenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów,  przygotowanie kandydatom decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia,  kadrowanie, akceptowanie zdjęć elektronicznych w systemie IRK do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,  złożenie do UKR sprawozdania z przebiegu postępowania klasyfikacyjnego,  przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb UKR.

 

 1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 koordynowanie i nadzór nad pracą WKR,  nadzór nad przebiegiem egzaminu praktycznego (architektura , architektura wnętrz, wzornictwo),  rozpatrywanie wszelkich kwestii spornych i odwołań od decyzji WKR oraz skarg dotyczących pracy tych Komisji,  przygotowanie informacji i sprawozdań dla potrzeb rektora i MNiSW,  koordynowanie i nadzór internetowej rejestracji kandydatów na studia oraz całego procesu rekrutacyjnego.

 

V. TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

l) Od decyzji WKR kandydatom, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego i nie zostali przyjęci na studia w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo złożenia odwołania do UKR. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w uchwale Senatu UTP.

2) UKR po zasięgnięciu opinii WKR rozpatruje jedynie odwołania wynikające z nieprawidłowego przebiegu postępowania klasyfikacyjnego i podejmuje decyzje w trybie odwoławczym.

 

VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

l) Na kierunkach, na których limit miejsc nie został vwpełniony może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, którą ogłasza UKR w porozumieniu z WKR.

 1. Terminy rejestracji internetowej, przyjmowania dokumentów oraz terminy postępowania klasyfikacyjnego określa UKR w uzgodnieniu z WKR.
 2. Rekrutacja uzupełniająca jest jednoetapowa i przebiega tak, jak dla studiów niestacjonarnych i drugiego stopnia.
 3. Skład komisji rekrutacyjnej oraz zasady klasyfikacji kandydatów są analogiczne jak dla rekrutacji podstawowej.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

l) Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się w UTP o przyjęcie na I rok studiów wyższych pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości jest równoważne ze świadectwem polskiej szkoły średniej. Zaświadczenie o równoważności świadectwa wydaje, właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata, Kuratorium Oświaty zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z dnia 13.04.2006 r., nr 63, poz. 443).

Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe dokumenty:

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku studiów,  kserokopia paszportu,  ważna wiza/karta pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce,  polisa ubezpieczeniowa lub potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej,  potwierdzenie znajomości języka polskiego.

 1. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 2016.1842 j.t. ze zmianami) mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się „starą maturą”.
 2. Przyjęcie na studia cudzoziemców niewymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym regulują odrębne przepisy.
 3. Kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak wszyscy inni kandydaci.

Kandydatom niepełnosprawnym zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. po wcześniejszym zgłoszeniu się w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich/ Punkcie Rekrutacyjnym.

 1. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są odpłatne. Wysokość opłat określa rektor w terminie późniejszym, odrębnym zarządzeniem.
 2. Wysokość opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów w UTP określa rektor na podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
 3. Uruchomienie danego kierunku studiów, niezależnie od formy i poziomu kształcenia, uzależnione jest od liczby kandydatów.
 4. Nauczyciele akademiccy zaangażowani w kursy przygotowawcze lub korepetycje dla kandydatów nie mogą uczestniczyć w pracach komisji rekrutacyjnej.
 5. Uchwała niniejsza nie dotyczy rekrutacji na studia doktoranckie.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)