Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała Nr 36 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie art. 28. ust. 1 pkt. 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 28 ust. 2 pkt. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Senat AWFiS w dniu 17.12.2014 r., 24.02.2016 r., 27.09.2017 r. oraz 20.12.2018 r.) stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Nr 36 z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów  dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie (wynik głosowania: na 34 osoby uprawnione do głosowania, 27 osób uprawnionych obecnych, 27 osób „za”).

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36 Senatu AWFiS z dnia 19.06.2019 r.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021, zwane dalej jako „Warunki”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz na studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzona jest przez Dział Kształcenia.

 

§ 2

Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych Warunków.

 

II.Odpłatność za studia

 

§ 3

 1. Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są odpłatne.

 2. Kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim jest odpłatne.

 3. Opłat nie pobiera się od cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z  dnia    20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) zwanej dalej Ustawą.

 4. Zwolnienie z opłat dla cudzoziemca, o których mowa w ust. 2, może nastąpić również na podstawie:

  1. decyzji administracyjnej rektora,

  2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 

 

III.Limity przyjęć

 

§ 4

 1. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2020/2021 określa uchwała senatu na wniosek dziekana do dnia 31 maja 2020 r.

 2. Rektor na wniosek dziekana może w uzasadnionych przypadkach zwiększyć limit przyjęć na dany kierunek studiów.

 3. W przypadku niewypełnienia określonego uchwałą senatu limitu przyjęć, Rektor ma prawo do obniżenia progu punktowego kwalifikującego do przyjęcia na studia.

 

IV.Terminy rekrutacji

 

§ 5

 1. Terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków.

 2. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 trwa na studiach:

  1. stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do dnia 7 lipca 2020 r.

  2. stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia – do dnia 15 września 2020 r.

 3. W przypadku niewypełnienia przyjętych limitów dopuszcza się dodatkowy nabór, który dla wszystkich kierunków i stopni odbędzie się w terminie 16-23 września 2020 r.

 4. Rekrutacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużona decyzją Rektora.

 5. Terminy rejestracji, egzaminów  wstępnych  i  składania  dokumentów  podane  zostaną w  informatorze  dla  kandydatów  na  studia  na  rok  akademicki  2020/2021  do  dnia  31 stycznia 2020 r.

 

V.Dodatkowe uprawnienia

 

§ 6

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w latach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa załącznik nr 3 do niniejszych Warunków.

 2. Kandydaci na kierunek Wychowanie Fizyczne i Sport I stopnia, posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub krajową oraz pierwszą w dyscyplinach olimpijskich (Rio de Janeiro, Pjongczang) są zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zwolnienie kandydata z egzaminu ze sprawności fizycznej będzie równoznaczne z przyznaniem najwyższej wartości punktowej.

 3. W zespołowych grach sportowych zamiast dotychczasowych klas sportowych przyjmuje się następujące kryteria kwalifikacyjne:

  1. aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej,

  2. aktualny udział w rozrywkach ekstraligi/superligi,

  3. medaliści młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior/ młodzieżowiec.

 1. Osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 2 i 3, muszą być potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy i podpisane przez prezesa, dyrektora sportowego związku sportowego lub inną uprawnioną przez zarząd związku sportowego osobę.

 

VI.Postępowanie kwalifikacyjne

 

§ 7

 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a wyniki są jawne na poszczególnych jego etapach.

 2. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia      i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego. Szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne kierunki określa załącznik nr 4 do niniejszych Warunków.

 3. Przyjęcie na studia może nastąpić również poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, uzyskane w procesie uczenia się poza system studiów, co określa odrębna uchwała Senatu.

 

§ 8

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł  lub 100 zł w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego.

 2. Brak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 9

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej IRK.

 2. Wszystkich kandydatów obowiązuje rejestracja w IRK.

 3. Kandydaci dokonują rejestracji w IRK samodzielnie i osobiście, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej AWFiS.

 4. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji określa załącznik nr 5 do niniejszych Warunków.

 5. W celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu według skali punktowej obowiązującej w AWFiS przed wpisaniem punktów do systemu IRK i nie później niż 3 dni robocze przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów należy skontaktować się z Działem Kształcenia. Pracownicy Działu Kształcenia dokonują przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu zagranicznego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie (wraz ze skanami/kserokopiami właściwych dokumentów).

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane są w skali punktowej.

 2. Odstąpienie od któregokolwiek egzaminu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.

 3. Ocena niedostateczna z egzaminu sprawności fizycznej nie eliminuje kandydata  z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 

VII.Komisje rekrutacyjne i egzaminacyjne

 

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna właściwa dla danego wydziału.

 2. Komisje rekrutacyjne, w tym komisje egzaminacyjne powołuje rektor.

 3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji.  Skład  komisji  rekrutacyjnej  obejmuje:  przewodniczącego,  sekretarza     i członków.

 4. Szczegółowy zakres prac i obowiązków komisji rekrutacyjnych, w tym komisji egzaminacyjnych określa załącznik nr 6 do niniejszych Warunków.

 

VIII.Odwołanie

 

§ 11

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnych przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego wydziału.

 3. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

KIERUNKI STUDIÓW, NA KTÓRE ODBYWA SIĘ REKRUTACJA W AWFiS W GDAŃSKU W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

 1. Kierunek Wychowanie Fizyczne

  • studia I i II stopnia – tryb stacjonarny

  • studia II stopnia – tryb niestacjonarny

II.Kierunek Sport

 • studia I i II stopnia – tryb stacjonarny

III.Kierunek Fizjoterapia

 • studia II stopnia – tryb stacjonarny i niestacjonarny

 • jednolite studia magisterskie – tryb stacjonarny

IV.Kierunek Terapia zajęciowa

 • studia I stopnia – tryb stacjonarny

V.Kierunek Turystyka i Rekreacja

 • studia I i II stopnia – tryb stacjonarny

 • studia II stopnia – tryb niestacjonarny.

 

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI – REJESTRACJA INTERNETOWA OD 1 CZERWCA 2020 r.

 

 1. Kierunek Wychowanie Fizyczne

 • studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2020 r.

 • studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2020 r.

 • studia stacjonarne I i II stopnia w języku angielskim do 15.09.2020 r.

 • studia niestacjonarne II stopnia do 15.09.2020 r.

II.Kierunek Sport

 • studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2020 r.

 • studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2020 r.

 • studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim do 15.09.2020 r.

III.Kierunek Turystyka i rekreacja

 • studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2020 r.

 • studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2020 r.

 • studia stacjonarne I i II stopnia w języku angielskim do 15.09.2020 r.

 • studia niestacjonarne II stopnia do 15.09.2020 r.

IV.Kierunek Fizjoterapia

 • stacjonarne jednolite studia magisterskie do 07.07.2020 r.

 • studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2020 r.

 • studia niestacjonarne II stopnia do 15.09.2020 r.

 • studia stacjonarne jednolite studia magisterskie i II stopnia w języku angielskim do 15.09.2020 r.

V.Kierunek Terapia Zajęciowa

 • studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2020 r.

 • studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim do 15.09.2020 r.

W przypadku niewypełnienia przyjętych limitów dopuszcza się dodatkowy nabór, który dla wszystkich kierunków i stopni odbędzie się w terminie 16-23 września 2020 r.

 

 

Zasady przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024

 

 1. Kandydaci będący laureatami oraz finalistami olimpiad stopnia centralnego:

  1. na kierunek wychowanie fizyczne, sport oraz turystyka i rekreacja uzyskują maksymalną ocenę z danego przedmiotu. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację;

  2. na kierunek fizjoterapia i terapia zajęciowa z przedmiotów biologia, fizyka, chemia uzyskają maksymalną ilość punktów za świadectwo dojrzałości. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.

 2. Podstawą uzyskania wymienionych w pkt. 1 uprawnień jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych.

 3. Z określonych uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiad.

 4. Kandydatów na studia w AWFiS w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK).

 5. Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego na studia jest:

  1. prawidłowo dokonana rejestracja;

  2. ocena stanu zdrowia potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS na wybranym kierunku, wystawionym przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1144 ze zm.) lub innym równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporządzenia;

 6. wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości określonej w §  38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia  27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861);

 7. złożenie  kompletu  dokumentów,  określonych  w   obowiązującej   dla   danego   roku akademickiego  uchwale  Senatu  w  sprawie   warunków   i   trybu   rekrutacji  na poszczególne kierunki.

 

ZASADY REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

I.Kierunek: Wychowanie Fizyczne Studia stacjonarne I stopnia

 1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

  1. konkurs świadectw dojrzałości,

  2. egzamin sprawności fizycznej,

  3. ocenę stanu zdrowia.

 2. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 • język polski,

 • język obcy,

 • przedmiot wybrany przez kandydata1.

 1. Egzamin sprawności fizycznej obejmuje sprawdziany z pływania i dwóch dyscyplin do wyboru spośród:

 • gimnastyki,

 • lekkiej atletyki,

 • gier wybranych spośród czterech zespołowych gier sportowych, tj. piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej.

 1. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

 2. Ustala się maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania z poszczególnych elementów w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości,

 • 45 pkt. za sprawność fizyczną.

 1. Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub krajową oraz pierwszą  w  dyscyplinach  olimpijskich  (Rio  de  Janeiro,  Pjongczang)  są  zwolnieni     z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zwolnienie kandydata z egzaminu ze sprawności fizycznej będzie równoznaczne z przyznaniem najwyższej wartości punktowej.

 2. W zespołowych grach sportowych zamiast dotychczasowych klas sportowych przyjmuje się następujące kryteria kwalifikacyjne:

 

1 Jeśli kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

 

 1. aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej,

 2. aktualny udział w rozrywkach ekstraligi/superligi,

 3. medaliści młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior/ młodzieżowiec.

 1. Powyższe osiągnięcia sportowe będą musiały być potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy i podpisane przez prezesa lub dyrektora sportowego związku.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

dla absolwentów 3-letnich studiów I stopnia w zakresie wychowania fizycznego

 1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

  1. konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów licencjackich,

  2. ocenę stanu zdrowia.

 2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt. za konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia.

 3. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

 

II.Kierunek:    Sport Studia stacjonarne I stopnia

 1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

  1. konkurs świadectw dojrzałości,

  2. egzamin sprawności fizycznej,

  3. ocenę stanu zdrowia.

 2. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 • język polski,

 • język obcy,

 • przedmiot wybrany przez kandydata2.

 1. Ustala się maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania z poszczególnych elementów w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości,

 • 45 pkt. za sprawność fizyczną.

 

2 Jeśli kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

 

 1. Egzamin sprawności fizycznej obejmuje sprawdzian umiejętności pływania oraz test sprawności fizycznej. Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub krajową oraz pierwszą w dyscyplinach olimpijskich prowadzonych przez uczelnię (Rio de Janeiro, Pjongczang) są zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zwolnienie kandydata z egzaminu ze sprawności fizycznej będzie równoznaczne z przyznaniem najwyższej wartości punktowej.

 2. W zespołowych grach sportowych zamiast dotychczasowych klas sportowych przyjmuje się następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze  olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej,

 2. aktualny udział w rozrywkach ekstraligi/superligi,

 3. medaliści młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior/ młodzieżowiec.

 1. Powyższe osiągnięcia sportowe będą musiały być potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy i podpisane przez prezesa lub dyrektora sportowego związku.

 2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

 

Studia stacjonarne II stopnia

 1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

  1. konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów licencjackich,

  2. ocenę stanu zdrowia.

 2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt. za konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia.

 3. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

 

III.kierunek: Fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie – studia stacjonarne

 1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

  1. konkurs świadectw dojrzałości,

  2. egzamin sprawności fizycznej,

  3. ocena stanu zdrowia.

 

 1. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 • język polski,

 • język obcy,

 • przedmiot wybrany przez kandydata3.

  1. Egzamin sprawności fizycznej polegać będzie na sprawdzeniu umiejętności pływania.

  2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

  3. Ustala się maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania z poszczególnych elementów w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości,

 • 5 pkt. za sprawność fizyczną.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

dla absolwentów 3-letnich studiów I stopnia w zakresie fizjoterapii

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

  1. ocenę stanu zdrowia,

  2. egzamin wiedzy z zakresu studiów I stopnia w postaci testu jednokrotnego wyboru, z którego kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 45 punktów.

 2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

 3. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 45 pkt.

 

IV.Kierunek: Terapia zajęciowa Studia stacjonarne I stopnia

 1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

  1. konkurs świadectw dojrzałości,

  2. ocenę stanu zdrowia.

 2. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

3 Wymagany jest jeden przedmiot spośród: biologii, chemii lub fizyki. Jeżeli kandydat nie zdawał ww. przedmiotów na egzaminie maturalnym, to uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

 

 • język polski,

 • język obcy,

 • przedmiot wybrany przez kandydata4.

 1. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

 2. Ustala się maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania z poszczególnych elementów w postępowaniu rekrutacyjnym:

- 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości.

 

V.Kierunek: Turystyka i rekreacja Studia stacjonarne I stopnia

 1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

  1. konkurs świadectw dojrzałości,

  2. punkty za język obcy,

  3. ocenę stanu zdrowia.

 2. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 • język polski,

 • język obcy,

 • przedmiot wybrany przez kandydata5.

 1. Za język obcy kandydaci mogą uzyskać dodatkowych 10 pkt. według punktacji przedstawionej poniżej:

 

Nowa matura

 

Ocena

Poziom

podstawowy

Poziom

rozszerzony

punkty

celujący

-

95 - 100 %

10

bardzo dobry

-

79 – 94 %

8

dobry

79 -100 %

61 – 78 %

6

dostateczny

57 – 78 %

41 – 60 %

4

dopuszczający

30 – 56 %

30 – 40 %

2

 

4 Wymagany jest jeden przedmiot spośród: biologii, chemii lub fizyki. Jeżeli kandydat nie zdawał ww. przedmiotów na egzaminie maturalnym, to uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

5 Jeśli kandydat na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

 

Stara matura

Ocena

punkty

celujący

10

bardzo dobry

8

dobry

6

dostateczny

4

dopuszczający/mierny

2

 

 1. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

 2. Ustala się maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania z poszczególnych elementów w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości,

 • 10 pkt. za język obcy.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

  1. konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów licencjackich,

  2. ocenę stanu zdrowia.

 2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt. za konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia.

 3. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

 

I.Wykaz  dokumentów  dla  kandydatów  ubiegających  się  o  przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

 1. podanie na formularzu ustalonym przez uczelnię;

 2. -  kserokopia  świadectwa  dojrzałości  albo   świadectwa  dojrzałości   i   zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa  w przepisach o systemie oświaty (wraz z oryginałem do wglądu);

  • kserokopia świadectwa dojrzałości i kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty (wraz z oryginałem do wglądu);

  • kserokopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie  nauczanym   na  poziomie  technika,  o  których  mowa  w  przepisach    o systemie oświaty (wraz z oryginałem do wglądu);

  • kserokopia świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz.1457        i 1560);

  • kserokopia świadectwa i kserokopia innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4 (wraz z oryginałem do wglądu);

  • kserokopia świadectwa lub kserokopia dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie      z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (wraz z oryginałem do wglądu);

  • kserokopia świadectwa lub kserokopia innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. (wraz z oryginałem do wglądu);

 3. zaświadczenie  lekarskie  stwierdzające  brak   przeciwwskazań   do   podjęcia   studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1144 ze zm.) lub innym równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporządzenia;

 4. ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka (Rozporządzenie MNiSW z dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów);

 5. jedna fotografia, zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych (zdjęcie biometryczne); dodatkowo obowiązkowo należy dołączyć prawidłowe zdjęcie podczas rejestracji internetowej;

 6. dowód wpłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym;

 1. oryginał zaświadczenia stwierdzającego posiadanie klasy mistrzowskiej lub pierwszej, wydany na oryginalnym druku, podpisany przez prezesa lub dyrektora sportowego związku; opatrzony pieczęcią (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji – dotyczy kierunków: wychowanie fizyczne oraz sport, studia stacjonarne).

W zespołowych grach sportowych zamiast dotychczasowych klas sportowych przyjmuje się następujące kryteria klasyfikacyjne:

 • aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej,

 • aktualny udział w rozrywkach ekstraligi/superligi,

 • medaliści młodzieżowych rozgrywek o Mistrzowski Polski w kategorii junior/ młodzieżowiec.

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

II.Wykaz  dokumentów  dla  kandydatów  ubiegających  się  o  przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia:

 

 1. podanie na formularzu ustalonym przez uczelnię;

 2. poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu;

 3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość średniej ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia (wymagany podpis dziekana lub osoby upoważnionej)1;

 4. zaświadczenie  lekarskie  stwierdzające  brak   przeciwwskazań   do   podjęcia   studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1144 ze zm.) lub innym równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporządzenia;

 5. jedna fotografia, zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych (zdjęcie biometryczne); dodatkowo obowiązkowo należy dołączyć prawidłowe zdjęcie podczas rejestracji internetowej;

 6. ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka (Rozporządzenie MNiSW z dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów);

 7. dowód wpłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym;

 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

1 Nie dotyczy kierunku fizjoterapia drugiego stopnia, na który obowiązuje egzamin.

 

III.Postępowanie kwalifikacyjne na poszczególne kierunki oraz formy studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

 1. ocenę stanu zdrowia;

 2. konkurs świadectw dojrzałości;

 3. egzamin wiedzy z zakresu studiów I stopnia w postaci testu jednokrotnego wyboru2;

 4. egzamin sprawności fizycznej3.

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych  z  przedmiotów  maturalnych  zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 • język polski,

 • język obcy,

 • przedmiot wybrany przez kandydata4.

Jeśli kandydat na studia, na kierunek inny niż fizjoterapia, na egzaminie maturalnym nie wybrał  dodatkowego  przedmiotu,  pod  uwagę  brany  będzie  egzamin  obowiązkowy     z matematyki.

Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.

 

„Międzynarodowa matura” (IB)

– kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” przyjmowani będą na zasadach określonych dla kandydatów z „nową maturą”. Punkty uzyskane      z wymaganych przedmiotów na dyplomie „matury międzynarodowej” przeliczone zostaną na skalę ocen wg następujących zasad:

 

ocena

Poziom SL

Poziom HL

celujący

7

7-6

bardzo dobry

6-5

5-4

dobry

4-3

3-2

dostateczny

2

-

 

i przeliczone na punkty według tabeli nr 4.

 

2 Dot. studiów drugiego stopnia kierunek fizjoterapia.

3 Dot. studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, sport oraz jednolitych studiów magisterskich kierunku fizjoterapia.

4 Dla kierunku fizjoterapia oraz terapia zajęciowa jako przedmiot dodatkowy wymagany jest jeden przedmiot spośród: biologii, chemii lub fizyki. Jeżeli kandydat nie zdawał ww. przedmiotów na egzaminie maturalnym,  to uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

 

 • Kandydaci na kierunek: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz sport, będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, uzyskają maksymalną ocenę z danego przedmiotu. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.

 • Kandydaci na kierunek fizjoterapia i terapia zajęciowa będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z przedmiotów biologia, fizyka, chemia uzyskają maksymalną ilość punktów za świadectwo dojrzałości. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.

 

 

TABELE PRZELICZENIOWE WYNIKÓW EGZAMINACYJNYCH NA PUNKTY KWALIFIKACYJNE

 

 1. Dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 

Nowa matura

 

Przeliczanie wyniku egzaminu maturalnego z poziomu podstawowego

Punkty matury w procentach

Przyznane punkty

100 – 96

18

95 – 91

16

90 – 86

14

85 – 81

12

80 – 76

11

75 – 71

10

70 – 66

9

65 – 61

8

60 – 56

7

55 – 51

6

50 – 46

5

45 – 41

4

40 – 36

3

35 – 31

2

30

1

 

Przeliczanie wyniku egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego

Punkty matury w procentach

Przyznane punkty

100 – 96

24

95 – 91

22

90 – 86

20

85 – 81

18

80 – 76

16

75 – 71

15

70 – 66

14

65 – 61

13

60 – 56

12

55 – 51

11

50 – 46

10

45 – 41

9

40 – 36

8

35 – 31

7

30

6

 

– wynik maturalny wyrażony procentową liczbą punktów z każdego przedmiotu Tabela nr 1 Tabela nr 2

 

Stara matura

 • egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 technikach.

          

Tabela nr 5

Punkty za średnią ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia

Średnia ocen

Liczba punktów

4,8 i więcej

20

4,6 – 4,7

17

4,4 – 4,5

14

4,2 – 4,3

11

4,0 – 4,1

9

3,8 – 3,9

7

3,6 – 3,7

5

3,4 – 3,5

3

3,2 – 3,3

2

3,0 – 3,1

1

Poniżej 3,0

0

 

ZAKRES PRAC I OBOWIĄZKÓW KOMISJI REKRUTACYJNYCH, W TYM KOMISJI EGZAMINACYJNYCH NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

§ 1

Do zakresu obowiązków komisji rekrutacyjnych należy:

 1. Dokładne zaznajomienie się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi rekrutacji na studia zawartymi w informatorze dla kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021.

 2. Dokonanie podziału kandydatów zdających egzamin ze sprawności fizycznej na grupy egzaminacyjne  (ok.  120  osób  dziennie)  według  wybranych  dyscyplin  sportowych       i przygotowanie protokołów egzaminacyjnych według harmonogramów przygotowanych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

 3. Przygotowanie list kandydatów zwolnionych z egzaminu ze sprawności fizycznej na podstawie złożonego zaświadczenia potwierdzającego posiadanie klasy sportowej.

 4. Zawiadomienie kandydatów o terminie egzaminu ze sprawności fizycznej poprzez: e-mail, ogłoszenie ww. informacji na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicy informacyjnej komisji rekrutacyjnych.

 5. Przed rozpoczęciem egzaminu sprawności fizycznej odznaczenie w dokumentacji faktu dostarczenia przez kandydata zaświadczenia lekarskiego, dowodu uiszczenia opłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym, zaświadczenia o ubezpieczeniu od NNW na czas egzaminu oraz zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy sportowej, jak również uaktualnienie protokołów egzaminacyjnych poprzez wykreślenie kandydatów, którzy nie zarejestrowali się w komisji rekrutacyjnej.

 6. Ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni oraz tablicy informacyjnej komisji rekrutacyjnych listy kandydatów wstępnie i ostatecznie zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek studiów:

  1. alfabetycznej,

  2. rankingowej.

Listy podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej oraz wszyscy członkowie. Listy do publicznej wiadomości należy wydrukować bez ujawniania numeru PESEL.

Wzory obowiązujące druków, tj.: list protokołów i zawiadomień oraz materiały biurowe, dostarczone będą przez Dział Kształcenia.

 1. Przyjmowanie wymaganego kompletu dokumentów od kandydata wstępnie zakwalifikowanego do przyjęcia na studia.

 2. Bezzwłoczne odnotowanie w systemie IRK faktu dostarczenia ww. kompletu dokumentów (w ustalonych terminach) oraz wnikliwa weryfikacja i potwierdzenie danych zawartych    w dokumentacji dostarczonej przez kandydata z danymi wpisanymi przez niego do systemu IRK, ewentualne uzupełnienie danych w systemie IRK, jeśli są niekompletne.

 3. Sporządzenie, zgodnie z etapami procesu kwalifikacyjnego, następujących list kandydatów (w formie papierowej):

  1. alfabetycznej listy wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, podpisanej przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i wszystkich jej członków (protokół WKR),

  2. listy rankingowej (według punktacji), podpisanej przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i wszystkich członków,

 1. alfabetycznej listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, podpisanej przez przewodniczącego i wszystkich członków komisji rekrutacyjnej.

 1. Ogłoszenie ww. podpisanych list na stronie internetowej Uczelni oraz w formie papierowej na tablicy informacyjnej komisji rekrutacyjnej.

 2. Prowadzenie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego, tj. indywidualnych protokołów dla doboru kandydatów na I rok studiów, list rankingowych wstępnie i ostatecznie zakwalifikowanych oraz statystyki według wzoru EN-1.

 3. Podejmowanie i sporządzanie decyzji w sprawie przyjęć na studia.

 4. Zebranie informacji nt. przeprowadzonej akcji promocyjnej wśród kandydatów na studia, za pomocą arkusza ankiety dostarczonej z Akademickiego Centrum Karier.

 5. Decyzję o nieprzyjęciu na studia należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty podpisania listy przyjętych (listy zakwalifikowanych), kopię decyzji oraz poświadczenie jej  doręczenia należy pozostawić w aktach kandydata. Na potwierdzeniu odbioru należy wpisać kierunek i tryb studiów.

 6. W przypadku złożenia przez kandydata odwołania od decyzji o nieprzyjęciu na studia, komisja rekrutacyjna przekazuje Rektorowi odwołanie wraz z aktami sprawy oraz przedkłada Rektorowi własną opinię dotyczącą zasadności odwołania, zawierającą uzasadnienie.   Opinię   podpisują   wszyscy   członkowie   komisji   rekrutacyjnej   wraz   z przewodniczącym. Opinia komisji rekrutacyjnej jest niewiążąca dla Rektora.

 7. Przekazanie czytelnie opisanych (imię/imiona i nazwisko kandydata pisane drukowanymi literami) teczek z kompletną dokumentacją osób przyjętych wraz z listą zakwalifikowanych na I rok studiów (w wersji papierowej oraz elektronicznej) do właściwych dziekanatów.

 8. Przekazanie do Biura Rekrutacji dokumentacji dotyczącej przebiegu rekrutacji oraz dokumentów kandydatów nieprzyjętych (tj. podanie, dowód wpłaty, protokół komisji rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na pierwszy rok studiów) oraz protokół komisji rekrutacyjnej.

 

§ 2

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej wnioskuje do Rektora o odwołanie osób, powołanych do komisji rekrutacyjnych, uchylających się od pracy. W przypadku uwzględnienia wniosku  o  odwołanie członka komisji, odwołany pracownik nie uzyskuje wynagrodzenia za udział    w pracach komisji.

 

§ 3

Do zakresu obowiązków komisji egzaminacyjnych należy:

 1. Nadzór nad przygotowaniem sal sportowych (dotyczy komisji egzaminów praktycznych).

 2. Przygotowanie harmonogramu egzaminów wstępnych.

 3. Przeprowadzenie egzaminów i nadzór nad nimi.

 4. Sporządzenie protokołów zbiorczych poszczególnych dyscyplin sportowych oraz protokołu egzaminacyjnego (dotyczy komisji egzaminów praktycznych).

 5. Sporządzenie sprawozdania z postępowania egzaminacyjnego.

 

§ 4

Za przebieg prac komisji rekrutacyjnych i egzaminacyjnych odpowiadają przewodniczący tych komisji.

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Komentarze (0)