Ogólne zasady rekrutacji na rok 2018/19

Artykuł archiwalny

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na AWF w Warszawie 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 53/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 roku

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019   I.  WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW

 

Wydział Wychowania Fizycznego  Kierunek wychowanie fizyczne  1. Studia I stopnia stacjonarne. 

 1. Studia I stopnia niestacjonarne. 
 2. Studia II stopnia stacjonarne.
 3. Studia II stopnia niestacjonarne. Kierunek sport
 1. Studia I stopnia stacjonarne. 
 2. Studia II stopnia stacjonarne. 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji

Kierunek turystyka i rekreacja 

 1. Studia I stopnia stacjonarne.  
 2. Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim (płatne).
 3. Studia II stopnia stacjonarne. 
 4. Studia II stopnia niestacjonarne. 

 

Wydział Rehabilitacji  Kierunek fizjoterapia 

 1. Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne.
 2. Studia II stopnia stacjonarne.   

Kierunek pielęgniarstwo   

 1. Studia I stopnia stacjonarne. 
 2. Studia I stopnia niestacjonarne.
 3. Studia II stopnia stacjonarne*. 

(*Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ich prowadzenie) Kierunek terapia zajęciowa Studia I stopnia stacjonarne. 

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej  Kierunek wychowanie fizyczne  1. Studia I stopnia stacjonarne.  

 1. Studia II stopnia stacjonarne. 
 2. Studia II stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim. 

  

Kierunek sport  

Studia I stopnia stacjonarne.  Kierunek trener personalny Studia I stopnia stacjonarne. 

 

Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek turystyka i rekreacja 1. Studia I stopnia stacjonarne. 

2. Studia II stopnia stacjonarne. 

 

Kierunek fizjoterapia 

 1. Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne.
 2. Studia II stopnia stacjonarne.

 

Kierunek kosmetologia 

 1. Studia I stopnia stacjonarne.
 2. Studia I stopnia niestacjonarne.

 

Rektor w porozumieniu z dziekanem danego wydziału może podjąć decyzję o nieuruchamianiu rekrutacji na dany kierunek, stopień i formę studiów spośród wyżej wskazanych. Decyzja, o której mowa w zdaniu pierwszym, może być uwarunkowana w szczególności zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. wprowadzenie obligatoryjnych jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku), jak i ważnym interesem uczelni (np. utrzymanie założonego wskaźnika dostępności kadry) czy też niskim zainteresowaniem danym kierunkiem, formą lub stopniem studiów wśród potencjalnych kandydatów na te studia.

 

II. ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA  

 

 1. Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.
 2. Kandydaci na studia są zobowiązani przystąpić do każdego etapu postepowania kwalifikacyjnego, zgodnie z obowiązującym w AWF Warszawa Regulaminem Rekrutacji, według obowiązującego harmonogramu.
 3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów jest terminowe zarejestrowanie się w systemie elektronicznej rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranych kierunkach studiów. 
 4. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i na kierunek sport, którzy przedłożą dokument wystawiony przez krajowy związek sportowy lub właściwy komitet olimpijski potwierdzający osiągnięcia sportowe zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów.
 5. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i kierunek sport, posiadający predyspozycje do osiągania wysokich wyników sportowych w przyszłości, wskazani przez władze klubu AZSAWF w Warszawie, klubu AZS-AWF w Białej Podlaskiej oraz polskie związki sportowe, PKOl. i inne organizacje sportowe  nie więcej niż 30 kandydatów w Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie i 15 kandydatów w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej  są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów egzaminacyjnych. Listę tych kandydatów zatwierdzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, na wniosek Senackiej Komisji ds. Sportu. Wzór podania zawiera załącznik nr 11. 
 6. Kandydaci na studia będący laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin na studia lub wylicza się punktację na podstawie egzaminu maturalnego podczas rekrutacji na studia uzyskują maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia z tego egzaminu lub przedmiotu. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może również, na wniosek jej przewodniczącego lub kandydata na studia, podjąć decyzję, iż kandydat na studia będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego uzyska maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia z całego świadectwa dojrzałości/części teoretycznej egzaminów na studia lub dokumentu traktowanego jako równoważny ze świadectwem dojrzałości na podstawie przepisów odrębnych.
 7. Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową uwzględnione zostaną najlepsze wyniki z trzech przedmiotów z poziomu niższego lub wyższego (załącznik nr 5 i nr 6). 
 8. Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, wyniki egzaminu maturalnego zostaną przeliczone na punkty przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
 9. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej po ogłoszeniu wyników egzaminu.  
 10. Kandydaci, którzy złożyli podanie o przyjęcie jednocześnie na kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz sport, do wybranego egzaminu ze sprawności fizycznej przystępują tylko raz. W takim przypadku właściwa komisja egzaminacyjna przekazuje komisjom wydziałowym dwa protokoły egzaminacyjne z wynikami egzaminu i punktacją według obowiązujących zasad dla danego kierunku studiów. Zasada ta nie dotyczy egzaminu z pływania.
 11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na Wydziały w Filii w Białej Podlaskie w trakcie naboru uzupełniającego mogą mieć zaliczone wyniki egzaminów wstępnych z naboru przeprowadzonego w pierwszym terminie. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
 12. W przypadku rejestracji mniejszej liczby kandydatów niż ustalony limit miejsc, upoważnia się wydziałowe komisje rekrutacyjne do przyjmowania kandydatów na studia na podstawie złożonych dokumentów oraz dokonania dodatkowego naboru w późniejszym terminie. 
 13. Uczelnia zastrzega sobie prawo niepodjęcia kształcenia w roku akademickim 2018/2019 na I roku studiów na tych kierunkach, trybie i poziomie studiów, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów:
  1. kierunek pielęgniarstwo studia I stopnia niestacjonarne – nie mniej niż 60 osób,
  2. pozostałe rodzaje studiów – nie mniej niż 40 osób. 
 14. Studia II stopnia na  kierunku fizjoterapia oraz kierunku pielęgniarstwo mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia odpowiednio na kierunku fizjoterapia oraz kierunku pielęgniarstwo z zastrzeżeniem zapisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się.
 15. Studia II stopnia na  kierunku wychowanie fizyczne mogą podjąć tylko ci kandydaci, którzy na studiach I stopnia zrealizowali nie mniej niż 60% treści dla kierunku wychowanie fizyczne zgodnych z obszarem kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej i uzyskali nie mniej niż 60% punktów ECTS z zakresu treści dla kierunku wychowanie fizyczne z obszaru kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz na studiach I stopnia uzyskali efekty kształcenia, o których mowa  rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z zastrzeżeniem zapisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się.
 16. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi.

Uczelniana komisja rekrutacyjna rozpatruje tylko te odwołania kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych, które wskazują na naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.

 1. Kandydat jest odpowiedzialny za dane wprowadzone na indywidualne konto kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji. W przypadku wprowadzenia błędnych lub niekompletnych danych, rejestracja kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji może być anulowana.
 2. Uzupełnienie danych, wprowadzenie zmian w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji kandydatów. Konkretne terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji kandydatów ogłoszone zostaną zarządzeniem Rektora AWF Warszawa. Zarządzenie Rektora, o którym wyżej mowa, może ustalić wcześniejszy termin rozpoczęcia rekrutacji niż określony w uchwale przyjmującej niniejszy załącznik.
 3. Przyjmowanie kandydatów na studia w AWF Warszawa przechodzących procedurę walidacji (potwierdzania) efektów uczenia się następuje na podstawie wybranych i wskazanych przez właściwą komisję weryfikujących efekty uczenia się zapisów niniejszego załącznika do uchwały i na podstawie zasad odrębnie określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz w stosownej uchwale Senatu Uczelni podjętej na podstawie art. 170f ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 4. Niniejsze warunki rekrutacji uwzględniają możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy będą się ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2018/2019 oraz których wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów, które przeliczane są na punkty rekrutacyjne, został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział wyłącznie ci kandydaci, którzy nie zostali przyjęci w pierwszym terminie rekrutacji. Na wniosek kandydata, o którym mowa w zdaniu pierwszym, decyzję w sprawie przyjęcia na studia w AWF Warszawa w trybie rekrutacji uzupełniającej podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Uczelniana Komisja

Rekrutacyjna może, w związku z prowadzoną rekrutacją uzupełniającą, wnioskować do Senatu AWF Warszawa o zwiększenie limitu przyjęć na dany stopień, formę lub kierunek studiów w stosunku do przyjętego wcześniej w uchwale, o której mowa w art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

 

III.   ZAKRES EGZAMINÓW WSTEPNYCH NA STUDIA    WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 Kierunek wychowanie fizyczne

Studia I stopnia stacjonarne 

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 3. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:  
 1. pływanie (0-24 punktów) (załącznik nr 13), 
 2. dwie dyscypliny sportowe do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe – jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-24 punktów za każdy egzamin sprawnościowy) (załącznik nr 12).  

4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie dojrzałości.  

Studia I stopnia niestacjonarne 

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).  Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).   
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie dojrzałości.   Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne   
 1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego kierunku wychowanie fizyczne studiów I stopnia (0-30 punktów).  
 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen ze studiów

I stopnia. 

Kierunek sport

Studia I stopnia stacjonarne  

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 3. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:  1) pływanie (0-24) - przepłynięcie dystansu 50 metrów, wybranym przez kandydata stylem na czas (załącznik 13). Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby. 

2) jedną dyscyplinę sportową do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-24 punktów pomnożona razy 2) (załącznik nr 12). 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie dojrzałości.  Studia II stopnia stacjonarne  

Studia realizowane będą w 2 specjalnościach: trenerskiej i menadżerskiej:

 1. Specjalność trenerska – dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: sport lub wychowanie fizyczne. Lista rangowa zostanie utworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia.  
 2. Specjalność menadżerska – lista rangowa zostanie utworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia.  

 

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI  

Kierunek turystyka i rekreacja

 Studia I stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 3. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-24 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie – przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem wybranym przez kandydata. Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby (załącznik nr 16). 
 4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na studia I stopnia jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie dodatkowe kryterium: ocena ze świadectwa dojrzałości z najwyżej zdanego, w formie pisemnej egzaminu z języka obcego.

 

Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim – płatne  

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 3. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-24 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie – przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem wybranym przez kandydata. Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby (załącznik nr 16). 
 4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na studia I stopnia jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie dodatkowe kryterium: ocena ze świadectwa dojrzałości z najwyżej zdanego, w formie pisemnej egzaminu z języka obcego.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku turystyka i rekreacja (0-30 punktów). 
 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia. 

  

WYDZIAŁ REHABILITACJI  

Kierunek fizjoterapia

Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 3. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-20 punktów za każdą próbę sprawności, łącznie 0-40 punktów). Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje dwie próby sprawności fizycznej, które kandydat musi ukończyć:

1) przepłynięcie dystansu 50 metrów, stylem wybranym przez kandydata. Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego, 2) bieg na dystansie: kobiety – 800 metrów, mężczyźni – 1000 metrów.

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie. Studia II stopnia stacjonarne
 1. Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (60 pytań; 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów).
 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.
 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Kierunek pielęgniarstwo

Studia I stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 3. Kandydat wypełnia ankietę predyspozycji osobowościowych.  Studia I stopnia niestacjonarne
 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i 4) oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej (załącznik nr 9).
 2. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” kwalifikowani są w oparciu o najwyżej ocenione trzy przedmioty, zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i nr 8) oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej (załącznik nr 9).
 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie dojrzałości.
 4. O przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo w systemie studiów I stopnia niestacjonarnych (pomostowych) mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci szkół medycznych, pielęgniarskich, posiadający świadectwo dojrzałości, aktualnie zatrudnieni.

Studia II stopnia stacjonarne 

(Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku)

 1. Kandydat musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwa.
 2. Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo (60 pytań; 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów).
 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.

Kierunek terapia zajęciowa

Studia I stopnia stacjonarne

1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4). 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 Kierunek wychowanie fizyczne 

Studia I stopnia stacjonarne  

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 3. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (łącznie 0-72 punktów: 0-24 punktów pomnożone przez 3). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje jedną dyscyplinę sportową do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (załącznik nr 12 i 13).

Studia II stopnia stacjonarne

Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).

Studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim   

Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).   Kierunek sport  

Studia I stopnia stacjonarne 

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 3. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (łącznie 0-72 punktów: 0-24 punktów pomnożone przez 3). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje jedną dyscyplinę sportową do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (załącznik nr 12 i 13). 

Kierunek trener personalny

Studia I stopnia stacjonarne 

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 3. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (łącznie 0-72 punktów: 0-24 punktów pomnożone przez 3). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje jedną dyscyplinę sportową do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (załącznik nr 12 i 13). 

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 Kierunek turystyka i rekreacja 

Studia I stopnia stacjonarne 

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i 4). 
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.

Studia II stopnia stacjonarne

Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2). 

Kierunek kosmetologia

Studia I stopnia stacjonarne  Studia I stopnia niestacjonarne  

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4). 
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.

Kierunek fizjoterapia

Studia 5-letnie magisterskie stacjonarne 

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 2. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.

Studia II stopnia stacjonarne

Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2). 

 

IV. PROCEDURA EGZAMINACYJNA 

 

Kandydatów na studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie obowiązuje procedura egzaminacyjna określona w Regulaminie Rekrutacji AWF w Warszawie. 

  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

 1. Dla sprawnego zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów wstępnych na studia: 
  1. rektor powoła uczelnianą komisję rekrutacyjną,
  2. dziekani poszczególnych wydziałów powołają wydziałowe komisje d/s rekrutacji oraz wydziałowe komisje egzaminacyjne.  
 2. Składy komisji oraz zakres ich obowiązków i uprawnień ogłoszone zostaną w zarządzeniach i pismach okólnych.  

Niniejsze warunki i tryb przyjmowania na studia obowiązuje kandydatów ubiegających się na studia od roku akademickiego 2018/2019.  

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Komentarze (0)