Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

politechnika śląska rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Politechnikę Śląską 2015/16

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA I I II STOPNIA  NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

§ 1

1. Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia kryteria przyjęć określone w § 3 ÷ 4.

2. Na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, tj. posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia kryteria przyjęć określone w załączonej tabeli Nr 2 - Kryteria przyjęć na studia II stopnia.

§ 2

1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć zatwierdzonych przez Senat.

§ 3

1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach.

2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

3. O przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych.

4. Rektor w drodze odrębnego zarządzenia ustala procedurę rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej.

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

6. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB, bierze się pod uwagę oceny uzyskane na tym egzaminie z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i zamienia się je na punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w § 4.

7. Kandydatom zdającym egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”) bierze się pod uwagę oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i zamienia się je na punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w § 4. Pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych za wyjątkiem ust.8.

8. Kandydatom do Kolegium Języków Obcych zdającym egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”) bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ustnego, nie są brane pod uwagę oceny końcowe z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

9. Kandydatom - absolwentom klas dwujęzycznych, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z języka obcego.

10. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w roku 2002, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.

11. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w latach: 2007, 2008 i 2009 przed- mioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, dla poziomu rozszerzonego traktuje się jak zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku wyniku egzaminu z poziomu podstawowego, uznaje się ocenę tylko z tego poziomu.

12. Kandydatom, którzy egzamin maturalny z matematyki zdawali poprzez ponowne przystąpienie do egzaminu w kolejnych sesjach na poziomie rozszerzonym traktuje się jak zdawany na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 13. Kandydatów na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej obowiązują dodatkowo odpowiednio: sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych na kierunek Architektura i urbanistyka oraz sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz na kierunek Architektura wnętrz.

14. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają odrębne przepisy.

§ 4

1. Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego, wybranego przez kandydata, zdawanego na poziomie rozszerzonym, według następującej zasady dla kandydatów – absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. „nową maturę” w roku 2015:

Załącznik 1

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (0)