Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

09.06.2022

Ochrona środowiska – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku ochrona środowiska w WSEIZ WARSZAWA
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: 8520 zł

studia niestacjonarne: 7680 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Ochrona środowiska nastawiony jest głównie na pozyskanie wiedzy praktycznej, bowiem znaczna część zajęć realizowana jest w laboratoriach, między innymi: biologicznym, botanicznym, mikrobiologicznym, chemicznym, czy biochemicznym. Realizowany plan zakłada pozyskanie kompetencji w zakresie utylizacji, unieszkodliwiania przyrodniczego i technicznego użytkowania odpadów, gospodarki wodno- ściekowej oraz oddziaływania obiektów gospodarki odpadowej i wodnej na środowisko. Studenci zaznajamiają się między innymi z geologią i geomorfologią, prawem ochrony środowiska, zasadami monitoringu środowiska, meteorologią i klimatologią, czy też oddziaływaniem energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko.

Absolwenci studiów na kierunku Ochrona środowiska wyróżniają się wieloma umiejętnościami, w tym umiejętnościami w zakresie opracowywania, wdrażania i oceny programów zrównoważonego rozwoju, a także prognozowania, identyfikacji, oceny i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia powodowanych przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 • ekotoksykologia
 • planowanie przestrzenne
 • techniki odnowy środowiska
 • emisje atmosferyczne i hałas
 • zdrowie środowiskowe
 • marketing ekologiczny przedsiębiorstw
 • polityka ochrony środowiska

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie kształci studentów od ponad dwudziestu lat. W szerokiej gamie oferowanych kierunków, kandydaci odnajdą Ochronę środowiska, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem nauki jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie, oraz wpływ człowieka na środowisko. Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania łączy wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi typowymi dla nauk technicznych i rolniczych, umiejętnościami z zakresu zarządzania i ekonomii.

 

Sprawdź

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie kierunki studiów

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami, ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, techniki odnowy środowiska, emisje atmosferyczne i hałas, zdrowie środowiskowe, marketing ekologiczny przedsiębiorstw, polityka ochrony środowiska, działalność gospodarcza na obszarach chronionych, bezpieczeństwo energetyczne, magazynowanie energii, energetyka konwencjonalna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ochrony środowiska w WSEiZ będą mogli wykorzystać w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych, laboratoriach badań środowiska, biurach planowania przestrzennego, społecznych organizacjach ekologicznych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie opinie? Magda, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Ochrona środowiska to coraz ważniejsza dziedzina, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. W każdym zawodzie liczą się wysokie kompetencje, wiedza i praktyczne umiejętności. Dlatego, trzeba uczyć się od najlepszych. Czyli w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona środowiska studia Warszawa

Ochrona środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
 • posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych,
 • zarządzania środowiskiem,
 • systemów ochrony zasobów wodnych i atmosfery,
 • posługiwania się technikami pomiarowymi,
 • projektowania i wdrażania działań zapobiegania szkodliwemu działaniu czynników środowiskowych,
 • opracowywania programów zrównoważonego rozwoju,
 • pozyskiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska,
 • służbach ochrony środowiska,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • urzędach konserwatorskich,
 • laboratoriach badań środowiska,
 • zakładowych służbach ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • społecznych organizacjach ekologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Komentarze (0)