Ogólne zasady rekrutacji na UP we Wrocławiu 2015/2016

up wrocław rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na UP we Wrocławiu 2015/16

Uchwała nr 48/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 7 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz na wniosek rad wydziałów uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwała dotyczy warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria oraz na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na pozostałe kierunki, prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 

1) Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

2) kierunkowej komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez radę wydziału, która samodzielnie prowadzi lub organizuje rekrutację na studia na danym kierunku;

3) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunek weterynaria;

4) limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności w ramach określonej formy kształcenia oraz formy studiów;

5) egzaminie maturalnym (tzw. nowej maturze) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w rozdziale 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.);

6) egzaminie dojrzałości (tzw. starej maturze) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 153 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r., o którym mowa w poprzednim punkcie; 2

7) studiach stacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, które są prowadzone nieodpłatnie, z wyjątkiem studiów w językach obcych, które mogą być płatne;

8) studiach niestacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, które są płatne;

9) Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej „IRK”) – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;

10) maturze dwujęzycznej – należy przez to rozumieć maturę zdawaną z języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym oraz dodatkowo z języka obcego na poziomie dwujęzycznym oraz dwóch wybranych przedmiotów zdawanych w języku obcym;

11) apostille – należy rozumieć legalizację dokumentu urzędowego przeznaczonego do obrotu prawnego w państwach, które są stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938).

 

DZIAŁ II

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

§ 1

1. Kandydaci na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przyjmowani będą na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć uchwalonych na wniosek rad wydziałów przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

2. Na wniosek rady wydziału senat może w ramach ustalonych limitów ograniczyć liczbę miejsc dla kandydatów rekrutujących się spośród studentów lub absolwentów innego kierunku.

§ 2

1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria (stacjonarnych i niestacjonarnych) następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się tylko wyniki matur (nie uwzględnia się certyfikatów językowych, z wyjątkiem kierunku weterynaria prowadzonym w języku angielskim oraz kierunku podstawy dla rolnictwa tropikalnego prowadzonego w języku angielskim – załącznik 1a).

3. Zapis „zwolniony” na świadectwie dojrzałości, w części pisemnej egzaminu, jest równoznaczny z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.

4. Uczestnicy olimpiad przedmiotowych mogą być przyjęci poza postępowaniem konkursowym. Uprawnienia uczestników olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów w latach 2015-2017, określa załącznik nr 1b. 3

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Brak punktacji, z któregoś z wymienionych przedmiotów kwalifikacyjnych nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego, ale skutkuje przyznaniem zera punktów za ten przedmiot (nie dotyczy to kierunku weterynaria). O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów.

6. Zasady kwalifikacji na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 określa załącznik nr 2.

§ 3

1. Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dyplom lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej (wydane przez Biuro International Baccalaureate w Genewie – IB) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie IB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

Matura IB  Odpowiednik nowej matury
Poziom:  SL  lub  HL  poziom podstawowy  poziom rozszerzony
(standard level)  (high level)  
7 7 100 100
6 6 90 90
5 5 75 75
4 4 60 60
3 3 45 45
2 2 30 30

 

2. Absolwentom klas dwujęzycznych z maturą dwujęzyczną wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego przelicza się według następującej zasady:

poziom podstawowy – 100 % punktów,

poziom rozszerzony – 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości (jednak nie więcej niż 100%, 

– wynik należy zaokrąglić do całkowitych %).

W przypadku pozostałych przedmiotów wynik egzaminu maturalnego jest sumą punktów poziomu podstawowego i/lub poziomu rozszerzonego oraz części zdawanej w języku polskim.

3. Warunki przyjęć na studia osób niebędących obywatelami polskimi określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. nr 190, poz. 1406 ze zm.).

4. Postępowanie kwalifikacyjne na studia kandydatów z krajów Unii Europejskiej odbywa się zgodnie z zasadami i trybem przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

5. Kandydaci niebędący obywatelami polskimi zobowiązani są złożyć (oprócz podstawowychdokumentów): 4

1) świadectwo ukończenia szkoły uprawniającej do podjęcia studiów wyższych wraz z apostille i z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego;

2) zaświadczenie o możliwości podjęcia na podstawie tego świadectwa studiów w kraju, w którym zostało wydane (z placówki dyplomatycznej lub miejscowego kuratorium); w przypadku uzyskania świadectwa w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia wymagane jest dodatkowo zaświadczenie z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu o równoważności świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości;

3) świadectwo ukończenia kursu języka polskiego wydane przez studium języka polskiego dla cudzoziemców, działające przy wyższej uczelni, którego ukończenie uprawnia do podjęcia studiów w języku polskim lub certyfikat wydany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na poziomie średnim ogólnym (nie dotyczy osób posiadających Kartę Polaka).

6. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania świadectwa dojrzałości zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania. W przypadku braku klauzuli, do świadectwa należy dołączyć zaświadczenie odpowiednich władz kraju jego wydania, tj. krajowych lub lokalnych władz oświatowych albo polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, które stwierdza prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania.

7. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w innym kraju niż Polska i na świadectwie maturalnym nie mają oceny z języka polskiego, przewodniczący kierunkowej komisji rekrutacyjnej podejmuje decyzję o uwzględnieniu, jako przedmiotu rekrutacyjnego – w miejsce języka polskiego – języka, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny.

§ 4

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w IRK poprzez stronę www.rekrutacja.up.wroc.pl. Dotyczy to również kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji jest dokonanie rejestracji w IRK oraz uiszczenie opłaty administracyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

3. Kandydaci, którzy w wyniku procedury rekrutacyjnej zakwalifikują się do przyjęcia na I rok studiów, składają w uczelni w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

1) kwestionariusz na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji internetowej);

2) dowód wniesienia opłaty administracyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) potwierdzoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną kserokopię dowodu osobistego lub jego kopię potwierdzoną przez notariusza, a w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 5

4) świadectwo dojrzałości lub jego kopię poświadczoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną lub jego kopię potwierdzoną przez notariusza (do świadectwa uzyskanego za granicą należy dołączyć tłumaczenie na język polski i jeżeli ze świadectwa nie wynika, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych, odpowiednie zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub ambasadę polską w kraju uzyskania matury);

5) oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o których mowa w art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (dotyczy studiów stacjonarnych);

6) fotografię kandydata, zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz wersję elektroniczną zdjęcia (niezbędnego do wydania elektronicznej legitymacji studenckiej), które należy przesłać przez system IRK;

7) dodatkowo, osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe otrzymują od kierunkowych komisji rekrutacyjnych skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Dotyczy to kierunków: biotechnologia, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, medycyna roślin, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka.

§ 5

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (z wyjątkiem kierunku weterynaria) mogą uzyskać z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym punkty, których suma jest podstawą do utworzenia listy rankingowej.

Liczba punktów (LP) przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = 0,2 x Jo + 0,2 x Jp + Pw – dla wszystkich kierunków (z wyjątkiem kierunku weterynaria),

LP = 0,2 x Jo + 0,2 x Jp + Pw + Rys – tylko dla kierunku architektura krajobrazu,

gdzie dla kandydatów z nową maturą:

Jo – oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka obcego liczoną według zasady: 0,4 x P albo 1,0 x R,

P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,

R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

Jp– oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka polskiego liczoną według zasady: 0,4 x P albo 1,0 x R,

P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,

R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

Pw – oznacza większą liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego według zasady: 6

0,4 x P albo 1,0 x R,

P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,

R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

 Rys – liczba punktów uzyskana z egzaminu z rysunku liczona wg zasad określonych w § 6 (dotyczy tylko kandydatów na architekturę krajobrazu);

gdzie dla kandydatów ze starą maturą:

Jo – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego przeliczoną według zasad określonych w § 6,

Jp – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego przeliczoną według zasad określonych w § 6,

Pw – liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego przeliczoną według zasad określonych w § 6,

Rys – liczba punktów uzyskana z egzaminu z rysunku liczona wg zasad określonych w § 6 (dotyczy

tylko kandydatów na architekturę krajobrazu).

§ 6

1. Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu przed dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin z rysunku odręcznego na ocenę co najmniej 2.0. Podczas egzaminów wstępnych z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu stosuje się następującą skalę ocen: 6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,0; 1,0. Oceny uzyskane na egzaminiez rysunku odręcznego przelicza się wg skali ocen 1–6.

Ocena Liczba punktów procentowych
1,0 0
2,0 12
3,0 34
3,5 45
4,0 56
4,5 67
5,0 78
6,0 90

 

2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów kwalifikacyjnych podanych w załączniku 1.

2.1 Wyjątek stanowi kierunek architektura krajobrazu – przed dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci muszą zdać egzamin z rysunku odręcznego na ocenę co najmniej 2,0. 7

2.2. Spośród kilku ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (bądź ukończenia szkołyponadgimnazjalnej) z jednego przedmiotu uwzględnia się w konkursie świadectw ocenę najwyższą (dotyczy to także oceny z fakultetu).

2.3. Oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej (stara matura) z przedmiotów branych do kwalifikacji, przelicza się według następujących zasad:

Skala ocen 1 – 6  Skala ocen 2 – 5
Ocena Liczba punktów procentowych Ocena  Liczba punktów procentowych
1,0 0 2,0 0
2,0 12 3,0 30
3,0 34 4,0 65
4,0 56 5,0 90
5,0 78    
6,0 90    

 

3. Do egzaminowania kandydatów na I rok studiów na kierunek architektura krajobrazu są uprawnieni nauczyciele akademiccy.

4. Egzamin prowadzony jest z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają kierunkowe komisje rekrutacyjne powołane przez rady wydziałów.

§ 7

1. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych, z wyjątkiem kierunku weterynaria, może zostać przyjęty kandydat, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał co najmniej 20 punktów. Dla kierunku architektura krajobrazu wymagany limit wynosi 32 punkty.

2. W przypadku małej liczby kandydatów dziekan danego Wydziału może podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania konkursowego i przeprowadzić rekrutację na podstawie zapisów.

3. W przypadku zgodności przedmiotów rekrutacyjnych dziekan danego Wydziału, na wniosek kandydata może przyjąć go na inny niż zadeklarowany kierunek studiów na danym Wydziale, na którym nie został wyczerpany limit przyjęć.

§ 8

1. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów rekrutacyjnych podanych w załączniku 1 według zasad ustalonych w § 6.

2. Kandydaci na kierunek weterynaria ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie zewnętrznego pisemnego egzaminu maturalnego (nowa matura) z biologii i chemii mogą zostać wpisani na listę rankingową, jeżeli uzyskają z egzaminu zewnętrznego maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów i z chemii na poziomie rozszerzonym również, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów. 8

3. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym zewnętrznym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia i chemia), nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.

4. Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów na kierunek weterynaria zostanie sporządzona na podstawie sumy uzyskanych punktów procentowych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub ze świadectwa dojrzałości.

5. W przypadku niewypełnienia w pierwszym terminie, przyznanego limitu miejsc na studia stacjonarne, kandydaci którzy złożyli dokumenty na studia niestacjonarne, a spełnią wymogi punktowe studiów stacjonarnych zostaną, za ich zgodą przeniesieni na studia stacjonarne.

6. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy spełniają wymagania zawarte w ust. 2 i 3, lecz nie otrzymają wystarczającej liczby punktów procentowych, kwalifikującej do przyjęcia na studia stacjonarne, będą mogli ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych w ramach przyznanego limitu miejsc.

7. Rekrutacja na kierunek weterynaria na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się jednocześnie.

§ 9

1. Kierunkowa komisja rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów wraz z podaniem punktacji progowej kwalifikującej do przyjęcia na I rok studiów. Łączna liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę do uzyskania lokaty na liście rankingowej.

2. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

3. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu kwalifikującym do przyjęcia na I rok studiów znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani.

§ 10

1. Do zadań kierunkowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) kompletowanie dokumentów kandydatów;

2) zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych;

3) przeprowadzanie egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych;

4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia;

5) ogłoszenie wstępnej listy wyników postępowania kwalifikacyjnego;

6) przekazywanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej listy osób przyjętych na studia (do wyczerpania limitu miejsc) oraz rankingowej listy kandydatów w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora;

7) przekazanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;

8) przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej; 9

9) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. O decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na I rok studiów kandydata zawiadamia się pisemnie przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

2. Od decyzji kierunkowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

2.1. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale. Odwołania nie mogą mieć charakteru prośby o przyjęcie na studia w przypadku uzyskania przez kandydata mniejszej od wymaganej do przyjęcia liczby punktów.

2.2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

3. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał senatu i zarządzeń rektora dotyczących procesu rekrutacji;

2) sprawowanie ogólnego nadzoru nad przebiegiem rekrutacji;

3) koordynacja i nadzór nad pracą kierunkowych komisji rekrutacyjnych;

4) rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań kandydatów od decyzji kierunkowych komisji rekrutacyjnych;

5) akceptowanie wyników postępowania kwalifikacyjnego przygotowanych przez kierunkowe komisje rekrutacyjne.

§ 11

1. Kandydaci z kierunków, na których wyczerpano limit miejsc, mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów na tym samym wydziale, pod warunkiem, że są na nim jeszcze wolne miejsca i że spełnione zostały kryteria rekrutacji.

2. Na wniosek kandydata dziekan może przesunąć go na inny kierunek studiów na tym samym wydziale bez wnoszenia dodatkowej opłaty.

3. Na kierunkach, na których nie wyczerpano limitu przyjęć w pierwszym terminie, dziekan za zgodą Rektora może ogłosić drugi nabór, zgodnie z zasadami obowiązującymi w pierwszym terminie.

§ 12

1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji. Wszelkie istotne skreślenia i zmiany dokonywane na protokole powinny posiadać pisemne uzasadnienie potwierdzone podpisem przewodniczącego.

2. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów według liczby uzyskanych punktów i podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na I rok studiów.

3. Protokół z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz listę osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów, kierunkowe komisje rekrutacyjne przedkładają do akceptacji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 10

4. Imienna lista osób zakwalifikowanych na studia będzie publikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

5. Kandydat, który wstępnie został zakwalifikowany na I rok studiów zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 w terminie ustalonym w zarządzeniu Rektora. 

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie będzie oznaczało rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

§ 13

Zasady IRK i terminy rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria oraz terminy składania dokumentów w roku akademickim 2015/2016 ustalane są zarządzeniem Rektora.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)