Kierunek lekarski

Kierunek lekarski

Kierunek Lekarski – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 2021

Studia na kierunku lekarskim w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to uczelnia wychodząca naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym. W poszerzanej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą Kierunek Lekarski, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w obszarze profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, które są niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Studenci uczą się porozumiewania z pacjentem i jego rodziną, przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia i udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia. Kierunek Lekarski w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach to zajęcia obejmujące grupy przedmiotów z zakresu, między innymi: nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, nauk klinicznych zabiegowych, organizacyjnych aspektów medycyny. Efektem nauki jest otrzymanie tytułu lekarza.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kierunku Lekarskiego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach będą mogli wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Pytania i wątpliwości to nieodzowna część planowania wyższej edukacji. Kandydaci na studia porównują programy nauczania, opinie, a nawet sprawdzają ile osób każdego roku opuszcza mury konkretnej uczelni. Znacznie łatwiej jest zadać pytanie: Jakie ma Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach opinie? Ewa, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach powinna być stawiana jako przykład. Tutaj każdy student otrzymuje wszystko, co potrzebne jest do efektywnej nauki. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Lekarski w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach:

Absolwent Kierunku Lekarskiego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu i interpretacji budowy człowieka,
 • budowy i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego,
 • mechanizmów regulujących cykl komórkowy,
 • biologii medycznej,
 • wykorzystywania przyrządów pomiarowych i aparatury fizycznej,
 • rozumienia zagadnień klinicznych w kontekście przemian chemicznych,
 • przemian związków chemicznych w warunkach fizjologicznych,
 • fizjologii,
 • patomorfologii,
 • zasad doboru badań immunologicznych w określaniu stanu immunologicznego pacjenta,
 • genetyki klinicznej,
 • identyfikowania źródeł błędów laboratoryjnych,
 • diagnostyki różnicowej,
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Katowicach

WST kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)