Historia

Historia

Historia

26.01.2022

Historia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia starożytna
 • język łaciński i kultura świata antycznego
 • mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
 • zdobycze cywilizacyjne starożytności
 • antropologia przestrzeni
 • historia nowożytna Polski
 • historia Krakowa

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oferuje kandydatom niemal pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jakie są to kierunki? Na przykład Historia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wszechstronnej wiedzy historycznej, zarówno Polski jak i historii świata wszystkich epok. Studenci nabywają umiejętności poszukiwania i krytycznego odczytywania źródeł historycznych, interpretowania i wyjaśniania procesów historycznych, badania ich przyczyn, analizowania skutków. Historia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także przygotowanie do prowadzenia pod kierunkiem, indywidualnie i zespołowo, prac i rozwiązywania problemów w zakresie nauk historycznych, z zachowaniem zasad szacunku i tolerancji wobec odmiennych poglądów i kultur.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: historia starożytna, język łaciński i kultura świata antycznego, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, zdobycze cywilizacyjne starożytności, antropologia przestrzeni, historia nowożytna Polski, historia Krakowa, historia wojskowości nowożytnej, dzieje kultury polskiej, historia nowożytna powszechna, historia doktryn politycznych, dydaktyka wiedzy o społeczeństwie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Historii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w muzeach historycznych, centrach kultury, organizacjach samorządowych i społecznych, wydawnictwach, redakcjach czasopism.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Krzysiek, student Historii mówi:

„W studiach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie najbardziej podoba mi się to, że są one związane z Krakowem. Dzięki nim możemy dowiedzieć się znacznie więcej o mieście, w którym studiujemy i który daje nam tak wiele możliwości.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

HISTORIA - ważne informacje

Historia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tłumaczenia i rozumienia tekstów źródłowych,
 • rozpoznawania przemian w zakresie przedmiotu badań historycznych,
 • analizy przemian gospodarczo- społecznych, ustrojowych i kulturowych w Polsce,
 • interpretacji roli Europy w dziejach świata w następstwie odkryć geograficznych,
 • analizy procesu odbudowy państwowości polskiej i walk o niepodległość,
 • opisu i analizy informacji źródłowych,
 • analizy dawnych i współczesnych teorii historiozoficznych,
 • analizy procesu dziejowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach historycznych,
 • centrach kultury,
 • organizacjach samorządowych i społecznych,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)