Zasady rekrutacji na UŁ 2019/20

Zasady rekrutacji na UŁ 2019/20

Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiówna rok akademicki 2019/2020.

 

§ 1

 

t. j. Załącznika nr 1 do uchwały nr 246 Senatu UŁ

z dnia 14 maja 2018 r.

ze zm. z dnia 17.09.2018 r.(uchwała nr 274),

oraz z dnia 17.09.2018 r.(uchwała nr 312),

oraz z dnia 15.04.2019 r.(uchwała nr 391).

 

 

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów

na rok akademicki 2019/2020.

 

 

§ 1

Przepisy ogólne

1.         Na rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie Łódzkim przyjmowani będą kandydaci na studia stacjonarne oraz niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia wymienione w niniejszym załączniku do uchwały.

2.         Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów zaproponowana przez rady poszczególnych wydziałów UŁ określona została przez Senat UŁ w niniejszym załączniku do uchwały.

3.         Tryb rekrutacji na studia regulują przepisy Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim, stanowiącego załącznik do uchwały nr 391 Senatu UŁ z dnia 17 listopada 2014 r.

 

§ 2

1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki określone w niniejszym załączniku do uchwały oraz posiada:

a. świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

b. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

c. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

d. świadectwo lub inny dokument uznany w RP za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art.93 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

e. świadectwo lub inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

f. świadectwo lub dyplom uznany w RP za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

g. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

1a. Do odbywania studiów drugiego stopnia w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki określone w niniejszym załączniku do uchwały oraz posiada dyplom ukończenia studiów.

2. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie określonym niniejszymi zasadami uprawnieni są obywatele polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

2a. W sprawie przyjęcia na studia wyższe cudzoziemców niewymienionych w ust. 2, decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor, jeśli kandydat spełnia następujące kryteria:  

1) posiada określone w niniejszych zasadach: na studia I stopnia i jednolite magisterskie - wyniki z wymaganych dla danego kierunku przedmiotów z kategorii 1 i 2; na studia  II stopnia - określony dla danego kierunku dyplom ukończenia studiów wyższych;

2) przedłoży komplet wymaganych dokumentów, w tym dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów określonych w punkcie 1);

3) wniesie opłaty za studia w terminie i wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora UŁ lub przedłoży dokument zwalniający go z tych opłat.

3. Zasady uznawania lub nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą regulują:

a. art. 93-93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),

b. odpowiednie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

4. Zasady uznawania lub nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie regulują:

a. art. 326 i art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668

b. odpowiednie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

5. Skreślony

6. Skreślony

7. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym w czasie egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych ustalana jest z wydziałową komisją rekrutacyjną za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych po osobistym zgłoszeniu się kandydata do Pełnomocnika z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 3

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

1.      Na studia stacjonarne kandydat składa dokumenty, o których mowa w ust. 3 - 7, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia w terminie i miejscu podanym przy kierunku/specjalności. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 3-7 kandydat składa wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz  ankiety osobowej z załączonym zdjęciem kandydata spełniającym wymogi określone dla dowodów osobistych - kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu poświadczenia przez komisję danych zawartych w ankiecie.

Niezłożenie ww. dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia na ten kierunek/specjalność.

2.      Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia niestacjonarne kandydat składa oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 - 7 wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz ankiety osobowej z załączonym zdjęciem kandydata spełniającym wymogi określone dla dowodów osobistych - kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu poświadczenia przez komisję danych zawartych w ankiecie.

Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności, chyba że terminarz rekrutacji stanowi inaczej.

3. Od kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wymagana jest kopia dokumentu spośród wskazanych w § 2 ust.1 poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał dokumentu kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej;

4. Na niżej wymienione kierunki i specjalności kandydat zobowiązany jest złożyć dodatkowo zaświadczenie lekarskie:

a)      na wszystkie kierunki Wydziału Chemii i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, kierunki: Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych lub Produkcja teatralna i organizacja widowisk (wydział Filologiczny)– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy. Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunki Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do postępowania kwalifikacyjnego na te kierunki;

b)      na kierunek: turystyka i rekreacja (I stopień) - Filia Tomaszów Mazowiecki: w przypadku braku oceny z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej konieczne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływaniem. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza: „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.

5. Na studia pierwszego stopnia na kierunek turystyka i rekreacja (Filia w Tomaszowie Maz.) oraz kierunek Pedagogika sportu (Wydział Nauk o Wychowaniu) kandydat zobowiązany jest złożyć  kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej.

6. Skreślony.

7. Na studia drugiego stopnia kandydat zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 1, 2 oraz 4 lit. a kopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu poświadczone przez Uniwersytet Łódzki – oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej, oraz:

a) na kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logopedia (Wydział Filologiczny); kierunki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym: historia, filozofia, etnologia, historia sztuki, wojskoznawstwo; kierunki na Wydziale Chemii – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych;

b) na kierunki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych i ogólnym wyniku studiów na dyplomie;

c) na kierunki Wydziału Chemii – w przypadku braku suplementu do dyplomu (dla kandydatów z dyplomem sprzed 2005 r.) – wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię;

d)      na kierunek Leśnictwo (pod warunkiem utworzenia kierunku) – w przypadku braku suplementu do dyplomu – kartę przebiegu studiów poświadczoną przez macierzystą uczelnię.

8. Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.

9. Cudzoziemcy, o których mowa w § 2 ust. 2 i 2a zobowiązani są dodatkowo do złożenia dokumentu poświadczającego znajomość języka wykładowego danego kierunku studiów w stopniu umożliwiającym podjęcie i odbywanie studiów.

 

§ 4

Zasady przyjęć dla kandydatów z nową maturą (matura wydana przez okręgową komisję egzaminacyjną) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

1.      Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów legitymujących się nową maturą polega na wyliczeniu punktów na podstawie świadectwa dojrzałości z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.

2.      Do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego z egzaminu maturalnego z określonych przy poszczególnych kierunkach/specjalnościach przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca wynik na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.

3.      Kategorie przedmiotów:

·         kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik  z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości.   Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

·         kategoria "2" -  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność.   Przeliczniki podane są w pkt. 6.

·         kategoria "3" -  do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z 2 różnych przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwa wyniki (ma wyniki z tych przedmiotów na dwóch poziomach lub ma wyniki z więcej niż dwóch przedmiotów) do kwalifikacji będą uwzględniane te wyniki, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wyniki z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

4.      Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach - do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko raz - w sposób korzystniejszy dla kandydata.

5.      Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu pisemnego dwujęzycznego z języka obcego podany jest w tabeli w pkt. 6 (przelicznik dla neofilologii dotyczy tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych). Część egzaminu z  przedmiotu pisana w języku obcym liczona jest zamiennie z poziomem rozszerzonym z tego przedmiotu.

6.      Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

 

 

 

Kategoria przedmiotu

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Poziom dwujęzyczny

w przypadku języka obcego

1

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

1,5

4

5 (dla neofilologii x 7)

2

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

1

3

3,75

3

do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów

Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność

0,5

1

1,25

 

§ 5

Zasady przyjęć dla kandydatów ze starą maturą (matura wydana do 2005 r.) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

1.       Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów legitymujących się starą maturą polega na obliczeniu punktów za oceny z egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.

2.       Do kwalifikacji brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z określonych w zasadach przedmiotów ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w  kategoriach 1-3, uwzględniająca oceny z egzaminu maturalnego oraz przeliczniki za każdy przedmiot.

3.       Kategorie przedmiotów:

·         kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

·         kategoria "2" -  do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność.    Przeliczniki podane są w pkt. 7.

·         kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwie oceny z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwie oceny (ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będą uwzględniane te oceny, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Jeżeli z danego przedmiotu kandydat posiada oceny z egzaminu ustnego i pisemnego do przeliczenia mogą zostać wzięte pod uwagę obie oceny.  Posiadanie ocen z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

4.       Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach,  do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko w jednej kategorii z pierwszeństwem dla kategorii wymaganych (1 i 2), w sposób korzystniejszy dla kandydata. Przedmiot uwzględniony  do przeliczenia w kategorii 1 albo 2 nie może być ponownie uwzględniony w kategorii 3.  

5.       Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego dwujęzycznego podany jest w tabeli w pkt. 8 i 9.

6.       W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu maturalnego na podstawie posiadanego certyfikatu językowego lub tytułu laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego – otrzymuje maksymalną liczbę punktów z tej części egzaminu, której zwolnienie dotyczy.

7.       Przeliczniki dla ocen z przedmiotów maturalnych:

 

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

400

 

Bardzo dobra

400

 

Bardzo dobra

312

 

Dobra

223

 

Dobra

223

 

Dostateczna

45

 

Dostateczna

134

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

45

 

 

 

 

 

 

Przedmiot kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

300

 

Bardzo dobra

300

 

Bardzo dobra

233

 

Dobra

165

 

Dobra

165

 

Dostateczna

30

 

Dostateczna

98

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

30

 

 

 

 

 

 

Przedmiot kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

100

 

Bardzo dobra

100

 

Bardzo dobra

79

 

Dobra

58

 

Dobra

58

 

Dostateczna

15

 

Dostateczna

37

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

15

 

 

 

 

 

 

8.      Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej na wszystkich kierunkach/specjalnościach z wyjątkiem określonym w punkcie 9.

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

500

 

Bardzo dobra

500

 

Bardzo dobra

413

 

Dobra

325

 

Dobra

325

 

Dostateczna

150

 

Dostateczna

238

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

150

 

 

 

 

 

 

Przedmiot kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

375

 

Bardzo dobra

375

 

Bardzo dobra

310

 

Dobra

244

 

Dobra

244

 

Dostateczna

113

 

Dostateczna

179

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

113

 

 

 

 

 

 

Przedmiot kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

125

 

Bardzo dobra

125

 

Bardzo dobra

107

 

Dobra

89

 

Dobra

89

 

Dostateczna

53

 

Dostateczna

71

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

53

 

 

 

 

 

 

9.       Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej wymienionego w kategorii 1 na kierunkach/specjalnościach neofilologicznych - przeliczniki dotyczą tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych:

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

700

 

Bardzo dobra

700

 

Bardzo dobra

578

 

Dobra

455

 

Dobra

455

 

Dostateczna

210

 

Dostateczna

333

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

210

 

 

 

 

 

 

§ 6

Zasady przyjęć dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

 1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
 2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
 3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
 4. Jeśli na danym kierunku /specjalności stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy poziomu egzaminu, mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki nowej matury dla odpowiedniego poziomu.
 5. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

 

Matura Międzynarodowa IB

Nowa matura

 

Matura Międzynarodowa IB

Nowa matura

SL

PP

 

HL

PR

7

100%

 

7

100%

6

86%

 

6

85%

5

72%

 

5

70%

4

58%

 

4

55%

3

44%

 

3

40%

2

30%

 

2

25%

1

0%

 

1

10%

 

§ 7

Zasady przyjęć dla kandydatów z maturą zagraniczną i maturą europejską (EB)

1.       W czasie trwania elektronicznej rejestracji kandydaci składają lub przesyłają elektronicznie kopie dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz ich tłumaczenie na język polski w celu wskazania przedmiotów i określenia ocen ze świadectwa maturalnego, które będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na wskazany przez kandydata kierunek. Decyzję o wskazaniu przedmiotów i przypisaniu im ocen podejmuje Dziekan lub Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

2.       Osoby, które nie posiadają na świadectwie dojrzałości wyników z egzaminów równorzędnych z egzaminami polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą być kwalifikowane na podstawie innych wyników dokumentujących na świadectwie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek. Decyzję o uznaniu przedmiotów oraz przypisaniu im ocen podejmuje Dziekan lub Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

3.       W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2, stosuje się skale ocen określone w § 5 ust. 7; wynik po przeliczeniu ocen zgodnie z zasadami starej matury, wpisywany jest do systemu rekrutacyjnego przez pracowników COSiD-RiTS .

4.      Dokumenty, o których mowa w ust.1 składane są przez obywateli polskich – w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i Tok Studiów, a przez cudzoziemców – w Biurze Współpracy z Zagranicą. Jednostki te, po zakwalifikowaniu przez komisje rekrutacyjne kandydatów do przyjęcia na wybrany kierunek, przekazują kopie dokumentów z decyzją Dziekana lub Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej sekretarzowi właściwej komisji.

5.      Zasady postępowania określone w ust. 1-4 obowiązują również w przypadku dyplomów zagranicznych w zakresie ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.

 

 

§ 8

Egzamin wstępny na studia/ rozmowa kwalifikacyjna

 1. Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej w uczelni.
 2. Egzamin pisemny jest anonimowy.
 3. Kandydat, który w czasie składania egzaminu korzysta z niedozwolonych pomocy lub zachowuje się nieodpowiednio, zostaje wydalony z sali i nie jest dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, a fakt ten zostaje odnotowany w dokumentach kandydata.
 4. Każda praca pisemna sprawdzana jest przez dwóch egzaminatorów, specjalistów z danego przedmiotu, a umotywowana opinia wyrażona jest liczbą punktów. Błędy i ich rodzaje zaznacza się na marginesie pracy.
 5. Oddzielnie może być oceniana każda z części pisemnej pracy egzaminacyjnej.
 6. Kandydat ma prawo do wglądu do własnych prac egzaminu wstępnego w obecności przewodniczącego lub członka wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
 7. Na kierunkach, na których przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne, przebieg i wynik każdej rozmowy winien być potwierdzony osobnym protokołem opatrzonym datą, godziną oraz podpisem osoby przeprowadzającej tę rozmowę i członków komisji.
 8. Egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w obecności członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Liczbę punktów z egzaminu ustala egzaminator, a zatwierdza komisja. Uchwały komisji zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 9. Kandydat, który nie uzyskał minimum punktów z egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej, nie może zostać przyjęty na studia, ponieważ wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej jest w tej sytuacji negatywny.

 

§ 9

 Odstąpienie od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub powołana przez niego komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej (w stosunku do wszystkich kandydatów na dany kierunek/specjalność studiów, których egzamin obowiązuje) najpóźniej w dniu egzaminu wstępnego na studia/rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 10

Przepisy końcowe

 

Niniejsze zasady podaje się do wiadomości publicznej do 31 maja 2018 r.

 

 

STUDIA STACJONARNE

 

 

PIERWSZEGO STOPNIA

I

 JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

BIOLOGIA

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

W ramach kierunku BIOLOGIA przewidywane jest uruchomienie specjalności nauczycielskiej, o ile zgłosi się na nią co najmniej 20 osób. Szczegółowy program studiów w ramach specjalności zostanie podany w programie studiów dla kierunku BIOLOGIA na rok akademicki 2019/2020.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolny przedmiot maturalny

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 80 osób.

Szczegółowy program studiów dla kierunku Biologia kryminalistyczna zostanie podany po jego utworzeniu - przewidywany termin - I kwartał 2019 r.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolny przedmiot maturalny

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolny przedmiot maturalny

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

BIOTECHNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolny przedmiot maturalny

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

EKOMIASTO

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, WOS, biologia, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolny przedmiot zdawany na maturze

 

 

MIKROBIOLOGIA

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolny przedmiot maturalny

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolny przedmiot maturalny

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym i co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

 

WYDZIAŁ CHEMII

 

 

CHEMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy  zgłosi się co najmniej 20 osób.

Specjalności: Chemia w nauce i gospodarce, Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów, Chemia kosmetyczna.

Specjalność będzie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

ANALITYKA CHEMICZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU

Studia pierwszego stopnia (licencjackie, 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 45

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie, 7-semestralne) -  stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 45

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

 

EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język angielski, geografia, informatyka

 

 

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne,

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia, WOS

 

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 240

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

 

EKONOMIA, studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

Kandydaci na kierunek ekonomia, studia w języku angielskim winni znać język angielski w stopniu zaawansowanym.

 

FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, informatyka

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

INFORMATYKA EKONOMICZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, informatyka

 

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

 

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, WOS, historia

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, WOS, historia

 

SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, WOS, historia

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, WOS, historia

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 

FILOLOGIA POLSKA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna,  filozofia, matematyka

 

 

INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, informatyka, geografia, matematyka

 

 

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Orientacyjny limit miejsc: 65

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy , WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język obcy , WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

 

 

 

DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40 - 2 grupy językowe

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

     maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)

2

maksymalnie jeden(wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

,maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, filozofia, geografia, matematyka

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów.

 

KULTUROZNAWSTWO

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 25

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

`

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

 

 

FILMOZNAWSTWO  I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki,  filozofia

 

NOWE MEDIA  I KULTURA CYFROWA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Rekrutacja na kierunek składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowi egzamin wstępny, podczas którego ocenie są poddawane predyspozycje kandydata w zakresie sprawności fizycznej, niezbędne do wykonywania zawodu logopedy. Sprawność fizyczna sprawdzana w toku egzaminu wstępnego obejmuje: motorykę narządów artykulacyjnych, precyzję ruchów artykulacyjnych, wydolność głosową, tempo i płynność mówienia, słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny. Do oceny motoryki narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), słuchu fizycznego i fonematycznego służą próby wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej, ocena swobodnej wypowiedzi kandydata, a także przeczytanie fragmentu tekstu. Negatywny wynik egzaminu wstępnego uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego.  W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego wg tabeli:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, fizyka, matematyka

 

 

 

FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 25

Kierunek  zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się min. 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 

 (nauka języka hiszpańskiego od początku, język angielski zaawansowany; przyjmowane są także osoby z zaawansowaną znajomością języka hiszpańskiego)*

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 55

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się min. 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski lub język hiszpański

2

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy lub język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

* wstępna deklaracja poziomu języka w momencie składania dokumentów.

Od kandydata wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego i polskiego.

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA

 (język francuski od podstaw lub zaawansowany, drugi język obcy od podstaw lub zaawansowany)*

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60 – 5 grup językowych

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

Maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

2

Maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

Maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

 

*wstępna deklaracja wyboru drugiego języka i poziomu języka w momencie składania dokumentów

 

FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

 

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym albo innego języka obcego, znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

   

Kategoria przedmiotu

 

 

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

 

 język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

 

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna,  geografia, filozofia, drugi język obcy

 

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób

 

Kategoria przedmiotu

 

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

 

historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, WOS, drugi język obcy, filozofia

 

FILOLOGIA WŁOSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) -  stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek  zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Nauka języka włoskiego od podstaw w grupie początkującej lub średniozaawansowanej.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej. Nie jest wymagana znajomość języka włoskiego.

 

Kategoria przedmiotu

 

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

 

drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) -  stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

 

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język angielski

(albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

(albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

 

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

 

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

 

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język niemiecki (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

 

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów.

 

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc:  90 osób – 4 grupy językowe*

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 35 kandydatów.

Kategoria przedmiotu:

Przedmioty:

 

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

 

 

2

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

 

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

*Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów.

 

 

NIEMCOZNAWSTWO

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość historii powszechnej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, znajomość WOS na poziomie szkoły średniej, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

 

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, WOS, drugi język obcy, geografia

 

 

STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE (prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Ratyzbonie)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 20, w tym 10 – rekrutacja w Uniwersytecie Łódzkim, 10 – rekrutacja w Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Z uwagi na łączenie zajęć na innych kierunkach studiów brak jest progowej liczby osób niezbędnej do uruchomienia kierunku.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 dla studentów rekrutowanych w UŁ, znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1 dla studentów rekrutowanych w UŁ i na poziomie min. C1 dla studentów rekrutowanych w UR.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

 

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język niemiecki (albo język polski lub inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)

 

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język niemiecki w przypadku matury obcojęzycznej)

UWAGA: wymagana znajomość języka polskiego

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna,

filozofia, drugi język obcy, geografia

 III rok studiów studenci studiują w Uniwersytecie w Ratyzbonie w ramach programu ERASMUS plus, stypendia przyznawane są na co najmniej 1 semestr.

 

PRODUKCJA TEATRALNA  I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil praktyczny - studia dualne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

 

 

TWÓRCZE PISANIE

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

`

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

 

 

 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

 

ARCHEOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letni) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski lub inny przedmiot zdawany przez kandydata

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy lub dowolny przedmiot zdawany przez kandydata

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

FILOZOFIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, jeżeli na studia zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata (np. filozofia)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze w tym obowiązkowo język polski jeśli nie został wybrany  w 1 kategorii

 

 

OKCYDENTALISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, inny dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

 dowolne przedmioty zdawane na maturze w tym obowiązkowo język polski jeśli nie został wybrany  w 1 kategorii

 

 

HISTORIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc łącznie: 80

Kierunek zostanie uruchomiony gdy zgłosi się minimum 25 osób.

Specjalności: nauczycielska, ogólnohistoryczna. Każda ze specjalności zostanie uruchomiona, jeżeli zgłosi się na nią co najmniej 20 osób. Wyboru specjalności kandydat dokonuje podczas immatrykulacji wypełniając stosowną deklarację.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka

 

 

WOJSKOZNAWSTWO

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony gdy zgłosi się minimum 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, język polski, historia sztuki, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, filozofia, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

drugi język obcy nowożytny, historia,  WOS, język polski, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, historia sztuki, informatyka

 

 

HISTORIA  SZTUKI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy lub dowolny przedmiot zdawany na maturze

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

FIZYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki i praktyczny

Orientacyjny limit miejsc:  40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

 

POPULARYZACJA I NAUCZANIE FIZYKI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc:  40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

 

NANOTECHNOLOGY

Studia w języku angielskim prowadzone we współpracy z Wydziałem Chemii UŁ.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc:  30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

 

 

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia inżynierskie (7-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc:  250

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

MATEMATYKA

Specjalności: Nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki, Matematyka finansowa i aktuarialna,  Matematyka ogólna, Matematyka teoretyczna, Financial Mathematics (Matematyka finansowa) – studia w języku angielskim.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek  zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Wyboru specjalności Financial Mathematics (Matematyka finansowa) kandydaci dokonują podczas rekrutacji. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagany)

informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia,

 

 

INFORMATYKA

Specjalności: Sieci komputerowe i przetwarzanie danych, Grafika komputerowa i projektowanie gier, Informatyka ogólna, Computer Science (Informatyka ogólna) – studia w języku angielskim.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 50 osób.

Wyboru specjalności Computer Science (Informatyka ogólna)  kandydaci dokonują podczas rekrutacji. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

 

 

ANALIZA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 7-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

GEOGRAFIA

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

 

 

Przedmioty

 

 

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

 język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

GEOMONITORING

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne,

profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

 

 

Przedmioty

 

 

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

TURYSTYKA I REKREACJA

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

 

 

Przedmioty

 

 

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

UWAGA: Kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną.

 

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

 

PSYCHOLOGIA

Studia jednolite magisterskie (10-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 130

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, biologia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (nowożytny)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia

Studia od III roku będą realizowane w ramach specjalizacji, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.

 

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (nowożytny)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia

Studia od IV semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.

Uniwersytet Łódzki umożliwia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich kontynuację na studiach drugiego stopnia.

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia jednolite magisterskie (licencjackie 10-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (nowożytny)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia

 

PEDAGOGIKA SPORTU

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (nowożytny)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia

 

Do e-rekrutacji na kierunek pedagogika sportu mogą przystąpić kandydaci, którzy mają na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocenę z wychowania fizycznego; osoby z przyczyn zdrowotnych zwolnione z wychowania fizycznego nie będą kwalifikowane. Kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną.

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 

PRAWO

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 250

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 80 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, WOS, geografia, historia

*dla obywateli polskich lub osób posiadających kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym

 

 

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 80 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka, WOS

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia

*dla obywateli polskich lub osób posiadających kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym

 

POLITYKA SPOŁECZNA

(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek  zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka, WOS

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia

*dla obywateli polskich lub osób posiadających kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym

 

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

 

POLITOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, język polski, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

 

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, filozofia, historia, WOS, geografia, historia sztuki

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia muzyki

 

STUDIA AZJATYCKIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, język polski, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 

 

INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES – studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), WOS, historia, geografia, język polski, matematyka, historia sztuki

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka

 

 

INTERNATIONAL MARKETING - studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

ANALITYKA BIZNESU

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) -  stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka, fizyka

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

FINANSE I INWESTYCJE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

MARKETING

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

 

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

 

ZARZĄDZANIE MIASTEM

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

 

BUSINESS MANAGEMENT (studia w języku angielskim)*

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek  zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, fizyka, historia, matematyka

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

 

MANAGEMENT AND FINANCE (studia w języku angielskim)*

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek  zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

I WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

GEOINFORMACJA

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne,  

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

 

 

Przedmioty

 

 

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, informatyka, fizyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia,  historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie lub inżynierskie 3,5-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

 

 

Przedmioty

 

 

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, język obcy,  historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

1

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 

PIERWSZEGO STOPNIA

I

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

BIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

W ramach kierunku BIOLOGIA przewidywane jest uruchomienie specjalności nauczycielskiej. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób. Szczegółowy program studiów w ramach specjalności zostanie podany w programie studiów niestacjonarnych dla kierunku BIOLOGIA na rok akademicki 2019/2020.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku biologia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska.

 

 

WYDZIAŁ CHEMII

CHEMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Specjalności: chemia w nauce i gospodarce, Chemia kosmetyczna.

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie jak na studia stacjonarne na kierunku „chemia”.

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

 

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku ekonomia.

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość.

 

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku logistyka.

 

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku praca socjalna.

 

SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku socjologia.

 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 65

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

`

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

 

 

 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

E-HISTORIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) -  niestacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Przyjęcie na podstawie złożonych dokumentów.

 

 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 7-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej  20 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożonych dokumentów, a w przypadku większej liczby kandydatów –  zasady takie same jak na studia stacjonarne.

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

MATEMATYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne),

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagany)

informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia,

 

 

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek  zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

 

ANALIZA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 7-semestralne) – niestacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

GEOGRAFIA

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak dla studiów stacjonarnych.

 

TURYSTYKA I REKREACJA

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak dla studiów stacjonarnych.

UWAGA: Kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną.

 

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

 

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc:  50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zasady przyjęć takie, jak na studia stacjonarne.

Studia od IV semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.

Uniwersytet Łódzki umożliwia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich kontynuację na studiach drugiego stopnia.

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia jednolite magisterskie (licencjackie 10-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc:  50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zasady przyjęć takie, jak na studia stacjonarne.

 

 

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 

PRAWO

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) - niestacjonarne (wieczorowe)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40  osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same jak na studia stacjonarne - kierunek prawo.

 

PRAWO

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same jak na studia stacjonarne - kierunek prawo.

 

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc:  200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same jak na studia stacjonarne - kierunek administracja.

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 140

Grupa kierunków Zarządzanie uruchomiona zostanie, gdy zgłosi się co najmniej 70 osób.

Kierunki:

Analityka biznesu,

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie,

Marketing,

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami,

Zarządzanie,

Zarządzanie miastem,

Zarzadzanie zasobami ludzkimi.

Wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów.

Zasady przyjęć na grupę kierunków Zarządzanie:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

 

LOGISTYKA

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

 

.

 

GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Grupa kierunków Finanse i rachunkowość uruchomiona zostanie, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Kierunki:

Finanse i inwestycje,

Rachunkowość.

Wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów.

Zasady przyjęć na grupę kierunków Finanse i rachunkowość:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

                                      3

 

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie lub inżynierskie 3,5-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak dla studiów stacjonarnych.

 

1

STUDIA STACJONARNE

 

 

DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

BIOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności, których wykaz będzie podany w ofercie Wydziału na rok akademicki 2019/2020 wraz z limitami przyjęć na każdą z nich. Kandydat, w chwili składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, zostanie poproszony o złożenie deklaracji wyboru specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy deklaracje złoży na nią co najmniej 15 osób.

 

BIOTECHNOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki i ochrony środowiska, nauk rolniczych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności, których wykaz będzie podany w ofercie Wydziału na rok akademicki 2019/2020 wraz z limitami przyjęć na każdą z nich. Kandydat, w chwili składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, zostanie poproszony o złożenie deklaracji wyboru specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy deklaracje złoży na nią co najmniej 15 osób.

 

GENETYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki,  nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

 

MIKROBIOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna.

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku mikrobiologia oraz studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, biochemii, biofizyki i nauk medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie kierunku ukończenia studiów (kierunek mikrobiologia – 4 pkt,  pozostałe  kierunki – 1 pkt), średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności, których wykaz  będzie podany w ofercie Wydziału na rok akademicki 2019/2020 wraz z limitami przyjęć na każdą z nich. Kandydat, w chwili składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, zostanie poproszony o złożenie deklaracji wyboru specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy deklaracje złoży na nią co najmniej 15 osób.

.

 

 

WYDZIAŁ CHEMII

 

CHEMIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Specjalności: Chemia w nauce i gospodarce, Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów, Chemia kosmetyczna.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunku Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów  wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów kształcenia stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku „Chemia” (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów Komisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

 

ANALITYKA CHEMICZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Analityka chemiczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku analityka chemiczna, chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów  wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów kształcenia stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku „Analityka chemiczna” (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów Komisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

 

NAUCZANIE CHEMII

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 20

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków: Chemia kosmetyczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków Chemia kosmetyczna i Chemia, a także kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów chemicznych pierwszego lub drugiego stopnia albo absolwenci studiów I lub II stopnia kierunków pokrewnych (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów Komisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

 

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

 

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE  

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów, przy czym ustala się następujące mnożniki  ocen z dyplomu:

- dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku: Bankowość i finanse cyfrowe: mnożnik 3,

- dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich na kierunkach ekonomicznych i/lub informatycznych: mnożnik 2

- dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich na kierunkach z obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych: mnożnik 1.

 

EKONOMIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

EKONOMIA - studia w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Kandydaci na kierunek Ekonomia - studia w języku angielskim winni znać język angielski w stopniu zaawansowanym.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

LOGISTYKA W GOSPODARCE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

PRACA SOCJALNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

REWITALIZACJA  MIAST  (rekrutacja od semestru zimowego i od semestru letniego)

Rekrutacja prowadzona przez Politechnikę Łódzką:  http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/lista-kierunkow                 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 5-semestralne) – stacjonarne profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Rewitalizacja miast musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego.

Podstawą przyjęcia będzie ocena z całości studiów potwierdzona wpisem na dyplomie.

 

RYNEK FINANSOWY - DORADZTWO INWESTYCYJNE                             

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

1.       Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) lub magisterskich (lub równorzędnych) z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinach : ekonomia, finanse oraz nauki o zarzadzaniu i dziedziny nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka na specjalnościach matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa (lub podobne). W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w stosunku do przyjętego limitu kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Rynek finansowy, prowadzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

2.       W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów wskazanych w punkcie 1, przyjmowani są absolwenci studiów licencjackich (lub równorzędnych) lub magisterskich (lub równorzędnych) z pozostałych dziedzin nauki, na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia dotyczące rynków finansowych oraz metod analizy tych rynków. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy przejdą rozmowę kwalifikacyjną z wynikiem pozytywny, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

3.       W postepowaniu rekrutacyjnym od wszystkich osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia kierunek Rynek finansowy wymagane są kompetencje absolwentów studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość lub Rynek finansowy, prowadzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Jeśli kandydat nie posiada ww.  kompetencji lub nie uzyskał  ich w wyniku procesu formalnego kształcenia, może podjąć studia pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć  nieobjętych planem studiów.

 

SOCJOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 

FILOLOGIA POLSKA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich wszystkich kierunków.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów.

 

 

INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

KULTUROZNAWSTWO

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki  

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów. Podanie informacji o preferowanym wyborze specjalności.

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów z taką samą oceną z rozmowy kwalifikacyjnej decydować będzie średnia ocen ze studiów.

 

LOGOPEDIA 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

1)      z uwagi na specyfikę kierunku oferta skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich kierunków: logopedia, logopedia ogólna, logopedia ogólna i kliniczna, logopedia z audiologią.

2)       Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie:

- konkursu dyplomów – 50%

- średniej ocen ze studiów, wyliczonej przez macierzysty dziekanat (tej samej, która była uwzględniona przy wyliczeniu oceny na dyplomie) – 50% .

Należy złożyć zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów.

 

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 20

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się min. 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i studiów magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków/specjalności niż filologia hiszpańska wymagany certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci nieposiadający certyfikatu muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich kompetencje językowe. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów, pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli absolwenci filologii hiszpańskiej.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2; zaawansowana znajomość języka angielskiego i polskiego; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej), podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Uruchomienie poszczególnych specjalizacji uzależnione będzie od liczby chętnych.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia romańska (francuska),  wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub suplementem dyplomu albo  w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2.

Konkurs dyplomów.

 

FILOLOGIA WŁOSKA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii włoskiej, jak również dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków i specjalności. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim.

 

FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 20

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Kryteria przyjęcia kandydata będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

- kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich).

Kryteria przyjęcia kandydata nie będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

- kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnego kierunku.

 

FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia rosyjska,  wymagane jest udokumentowanie znajomości języka rosyjskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu dyplomów.

 

FILOLOGIA  ANGIELSKA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Rekrutacja na podstawie:

1a. Dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej

lub

1b. Dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w innym zakresie oraz znajomości języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzonej certyfikatem

oraz

2. Rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskana w konkursie dyplomów (50%) i rozmowie kwalifikacyjnej (50%)*. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i dotyczy jednej z poniższych dziedzin, do wyboru przez kandydata:

- metodyka nauczania języków obcych,

- językoznawstwo,

- język angielski – zastosowania,

- literatura krajów angielskiego obszaru językowego,

- kultura krajów angielskiego obszaru językowego,

- teoria i praktyka przekładu.

W czasie rozmowy oceniana będzie znajomość wybranej problematyki oraz kompetencja językowa.

* W zależności od ilości kandydatów Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

 

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 20

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich. Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich na poziomie co najmniej B2. O kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Kandydaci powinni posiadać następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej,  podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie min.B2/C1; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii germańskiej), podstawowa orientacja w niemieckim życiu kulturalnym, podstawowa wiedza o strukturze języka niemieckiego.

 Dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na filologię germańską z drugim językiem obcym, poświadczona znajomość tego języka na poziomie min. B1, w przypadku j. angielskiego min. B2+.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż filologia germańska wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

 

 

LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ

Studia drugiego stopnia (4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 25

Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu minimum 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) kierunków: lingwistyka dla biznesu, lingwistyka stosowana, inne kierunki filologiczne z poświadczoną w suplemencie do dyplomu znajomością języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie min. B2. W przypadku braku poświadczonej znajomości obu lub jednego z języków w suplemencie do dyplomu wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego oraz/lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

 

 

ARCHEOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich  wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku absolwentów studiów magisterskich).

 

 

FILOZOFIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, jeżeli na studia zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do studiowania na studiach drugiego stopnia (dyplom ukończenia dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich), w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie brany ranking sporządzony według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych pięcioletnich  studiów magisterskich.

 

 

HISTORIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Specjalności: nauczycielska i ogólnohistoryczna. Każda ze specjalności zostanie uruchomiona, jeżeli zgłosi się na nią co najmniej 20 osób. Wyboru specjalności kandydat dokonuje podczas immatrykulacji wypełniając stosowana deklarację.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków. Kierunek historia specjalność nauczycielska dla absolwentów, którzy ukończyli studia ze specjalnością nauczycielską.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

 

WOJSKOZNAWSTWO

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Przyjęcie na studia II stopnia przewidziano dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszelkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

 

HISTORIA SZTUKI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Specjalizacje: Krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki, Ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/magisterskich) kierunku historia sztuki lub studiów I stopnia lub magisterskich innego kierunku: obszaru nauk humanistycznych, obszaru sztuki, obszaru nauk technicznych (architektura i urbanistyka).

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i rankingu sporządzonego według średniej ze studiów I stopnia lub studiów magisterskich.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na studia będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki, w ramach ustalonego limitu miejsc.

 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

FIZYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki i praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

 

 INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

MATEMATYKA

Specjalności: Teoretyczna, Nauczycielska w zakresie matematyki*, Matematyka finansowa i aktuarialna, Matematyka ogólna.

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się podczas rekrutacji co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

Osoby, które nie posiadają przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej będą musiały uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki.

 

INFORMATYKA

Specjalności: Systemy informatyczne, Interaktywne media, Informatyka ogólna, Computer Science (Informatyka ogólna) – studia w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

Wyboru specjalności Computer Science (Informatyka ogólna) kandydaci dokonują podczas rekrutacji .Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

GEOGRAFIA

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

TURYSTYKA I REKREACJA

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Egzamin wstępny z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa (p)*. Uzyskanie 50% + 1 pkt maksymalnej liczby punktów oznacza pozytywny wynik egzaminu.

* w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż przewidziany limit komisja może odstąpić od egzaminu.

 

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI

Studia drugiego stopnia (4-semestralne dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich; 3-semestralne dla absolwentów studiów inżynierskich) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc – 80

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

O przyjęcie na studia 4-semestralne mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania i urbanistyki, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem, rewitalizacji, zarządzania publicznego oraz innych kierunków społeczno-ekonomicznych o pokrewnych programach.

O przyjęcie na studia 3-semestralne mogą ubiegać się tylko absolwenci studiów inżynierskich w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania i urbanistyki, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem, rewitalizacji, zarządzania publicznego oraz innych kierunków społeczno-ekonomicznych o pokrewnych programach.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI - studia rozpoczynające się od semestru letniego

Studia drugiego stopnia (3-semestralne dla absolwentów studiów inżynierskich) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc – 40

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

O przyjęcie na studia 3-semestralne mogą ubiegać się tylko absolwenci studiów inżynierskich w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania i urbanistyki, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem, rewitalizacji, zarządzania publicznego oraz innych kierunków społeczno-ekonomicznych o pokrewnych programach.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

GEOGRAFIA - STUDIA NUCZYCIELSKIE

Studia drugiego stopnia (2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 20

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 10 osób.

Zasady przyjęć:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające:

·         kwalifikacje szóstego poziomu według europejskich i polskich ram kwalifikacji, wyrażone dyplomem licencjata lub inżyniera lub

·         kwalifikacje siódmego poziomu według europejskich i polskich ram kwalifikacji, wyrażone dyplomem magistra.

W postępowaniu kwalifikacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek Geografia – studia nauczycielskie wymagane są szczegółowe efekty uczenia się obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dla I stopnia kierunku Geografia. Jeśli kandydat nie uzyskał ww. kompetencji w wyniku formalnego kształcenia, może podjąć studia, pod warunkiem zdania egzaminu testowego obejmującego zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych przedstawionych w efektach uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku Geografia.

 

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

 

PEDAGOGIKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc łącznie  160

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: humanistycznych, społecznych, edukacja techniczno-informatyczna, edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne oraz dla absolwentów studiów magisterskich drugiego stopnia i jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach  humanistycznych i społecznych.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

Studia od II semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości..

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 

ADMINISTRACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

 

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

I POLITOLOGICZNYCH

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne,

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

POLITOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne,

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne,

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

INTERNATIOLNAL AND POLITICAL STUDIES – studia w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne,

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 110

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna, kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

 

LOGISTYKA W BIZNESIE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu, logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu, logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

 

ZARZĄDZANIE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 145

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

 

ZARZĄDZANIE BIZNESEM - studia dla nieekonomistów

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

 

BUSINESS MANAGEMENT (studia w języku angielskim)

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zasady przyjęć:

Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów, przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Studia drugiego stopnia (2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych)

posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych

oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie

studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk

ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Konkurs dyplomów. Dziekan może

odstąpić od konkursu dyplomów.

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

I WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

GEOINFORMACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

 

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

1

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 

DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

BIOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności, których wykaz będzie podany w ofercie Wydziału na rok akademicki 2019/2020 wraz z limitami przyjęć na każdą z nich. Kandydat, w chwili składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, zostanie poproszony o złożenie deklaracji wyboru specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy deklaracje złoży na nią co najmniej 15 osób.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności, których wykaz będzie podany w ofercie Wydziału na rok akademicki 2019/2020 wraz z limitami przyjęć na każdą z nich. Kandydat, w chwili składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, zostanie poproszony o złożenie deklaracji wyboru specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy deklaracje złoży na nią co najmniej 15 osób.

 

 

WYDZIAŁ CHEMII

 

CHEMIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) -  niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Specjalności: Chemia w nauce i gospodarce, Chemia kosmetyczna.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunku Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie jak na studia stacjonarne na kierunku „Chemia”.

 

NAUCZANIE CHEMII

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 20

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku „Nauczanie chemii”.

 

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

 

EKONOMIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

LOGISTYKA W GOSPODARCE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

PRACA SOCJALNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

SOCJOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2 –letnie ) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów kierunków innych niż filologia angielska wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu ustnego z języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

 

 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne)- niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 30

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

MATEMATYKA

Specjalności: Matematyka ogólna i finansowa, Nauczycielska w zakresie matematyki*

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia. Osoby, które nie posiadają przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej będą musiały uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki.

 

 

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

GEOGRAFIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

 

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

 

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

 

PEDAGOGIKA

Studia drugiego stopnia  (magisterskie 4-semestralne) -  niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc łącznie:  60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: humanistycznych, społecznych, edukacja techniczno-informatyczna, edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne oraz dla absolwentów studiów magisterskich drugiego stopnia i jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach humanistycznych i społecznych.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

Studia od II semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 

ADMINISTRACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

 

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ

 

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Zarządzania UŁ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

 

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc:  150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

PRAWO OCHRONY ZDROWIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc:  80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Studia drugiego stopnia (2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu decyduje kolejność złożonych dokumentów.

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Studia drugiego stopnia (2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

LOGISTYKA W BIZNESIE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

 

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu, logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu, logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

ZARZĄDZANIE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 85

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

ZARZĄDZANIE BIZNESEM  - studia dla nieekonomistów

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

 

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Studia drugiego stopnia (2-letnie) – niestacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych)

posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

FILIA

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

W

 TOMASZOWIE MAZOWIECKIM


INSTYTUT TURYSTYKI

I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Wybór specjalności nastąpi w toku studiów. Uruchomienie danej specjalności nastąpi przy co najmniej 30 chętnych.

Wszyscy kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną. Wymagana jest ocena z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby bez oceny z wychowania fizycznego muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy posiadające adnotację „zdolny/a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się minimum 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

ADMINISTRACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się minimum 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

INSTYTUT NAUK LEŚNYCH

 

LEŚNICTWO

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 3,5-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 96

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi co najmniej 30 osób

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, matematyka, geografia

 

 

LEŚNICTWO

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 4-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 96

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku leśnictwo w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

 

 

 

Komentarze (1)

student odpowiedz

przyszły student