Zasady rekrutacji na UŁ 2020/21

Zasady rekrutacji na UŁ 2020/21

Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2020

 

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2020/2021.

 

§ 1

 

Przepisy ogólne

 

 1. Na rok akademicki 2020/2021 w Uniwersytecie Łódzkim przyjmowani będą kandydaci na studia stacjonarne oraz niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia wymienione w niniejszym załączniku do uchwały.
 2. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów zaproponowana przez rady poszczególnych wydziałów UŁ określona została przez Senat UŁ w niniejszym załączniku do uchwały.
 3. Tryb rekrutacji na studia regulują przepisy Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim, stanowiącego załącznik do uchwały nr 391 Senatu UŁ z dnia 17 listopada 2014 r. ze zm.

 

§ 2

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki określone w niniejszym załączniku do uchwały oraz posiada:
  1. świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  4. świadectwo lub inny dokument uznany w RP za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art.93 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);
  5. świadectwo lub inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
  6. świadectwo lub dyplom uznany w RP za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
  7. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 

 1. Do odbywania studiów drugiego stopnia w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki określone w niniejszym załączniku do uchwały oraz posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie określonym niniejszymi zasadami uprawnieni są obywatele polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
 3. W przypadku cudzoziemców niewymienionych w ust. 3, decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor, jeśli kandydat spełnia następujące kryteria:
 1. posiada określone w niniejszych zasadach: na studia I stopnia i jednolite magisterskie - wyniki z wymaganych dla danego kierunku przedmiotów z kategorii 1 i 2; na studia II stopnia - określony dla danego kierunku dyplom ukończenia studiów wyższych;

 

 1. przedłoży komplet wymaganych dokumentów, w tym dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów określonych w punkcie 1);
 2. wniesie opłaty za studia w terminie i wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora UŁ lub przedłoży dokument zwalniający go z tych opłat.

 

 1. Zasady uznawania lub nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą regulują: art. 93-93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), odpowiednie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Zasady uznawania lub nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie regulują: art. 326 i art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, odpowiednie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 1. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym w czasie egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych ustalana jest z wydziałową komisją rekrutacyjną za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych po osobistym zgłoszeniu się kandydata do Pełnomocnika z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 3

 

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

 

 1. Na studia stacjonarne kandydat składa dokumenty, o których mowa w ust. 3 - 7, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia w terminie i miejscu podanym przy kierunku/specjalności. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 3-6 kandydat składa wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz ankiety osobowej z załączonym zdjęciem kandydata spełniającym wymogi określone dla dowodów osobistych - kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu poświadczenia przez komisję danych zawartych w ankiecie.

Niezłożenie ww. dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia na ten kierunek/specjalność.

 1. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia niestacjonarne kandydat składa oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3-6 wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz ankiety osobowej z załączonym zdjęciem kandydata spełniającym wymogi określone dla dowodów osobistych - kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu poświadczenia przez komisję danych zawartych w ankiecie.

Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności, chyba że terminarz rekrutacji stanowi inaczej.

 1. Od kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wymagana jest kopia dokumentu spośród wskazanych w § 2 ust.1 poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał dokumentu kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 2. Na niżej wymienione kierunki i specjalności kandydat zobowiązany jest złożyć dodatkowo zaświadczenie lekarskie:
 3. na wszystkie kierunki Wydziału Chemii i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, kierunki: Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych (wydział Filologiczny) – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy. Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunki Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do postępowania kwalifikacyjnego na te kierunki;
 4. na kierunek: Turystyka i rekreacja (I stopień) - Filia Tomaszów Mazowiecki: w przypadku braku oceny z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej konieczne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływaniem. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza: „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.

 

 1. Na studia pierwszego stopnia na kierunek Turystyka i rekreacja (Filia w Tomaszowie Maz.) oraz kierunek Pedagogika sportu (Wydział Nauk o Wychowaniu) kandydat zobowiązany jest złożyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej.
 2. Na studia drugiego stopnia kandydat zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 1, 2 oraz 4 lit. a kopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu poświadczone przez Uniwersytet Łódzki – oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej, oraz:
 1. na kierunki: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Logopedia (Wydział Filologiczny); kierunki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym: Historia, Filozofia, Etnologia, Historia sztuki, Wojskoznawstwo; kierunki na Wydziale Chemii – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych;
 2. na kierunki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych i ogólnym wyniku studiów na dyplomie;
 3. na kierunki Wydziału Chemii – w przypadku braku suplementu do dyplomu (dla kandydatów z dyplomem sprzed 2005 r.) – wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię;
 4. na kierunek Leśnictwo (pod warunkiem utworzenia kierunku) – w przypadku braku suplementu do dyplomu – kartę przebiegu studiów poświadczoną przez macierzystą uczelnię.
  1. Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.
  2. Cudzoziemcy, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 zobowiązani są dodatkowo do złożenia dokumentu poświadczającego znajomość języka wykładowego danego kierunku studiów w stopniu umożliwiającym podjęcie i odbywanie studiów.

 

§ 4

 

Zasady przyjęć dla kandydatów z nową maturą (matura wydana przez okręgową komisję egzaminacyjną) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów legitymujących się nową maturą polega na wyliczeniu punktów na podstawie świadectwa dojrzałości z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.
 2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego z egzaminu maturalnego z określonych przy poszczególnych kierunkach/specjalnościach przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca wynik na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.

 1. Kategorie przedmiotów:
 • kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.
 • kategoria "2" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.
 • kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z 2 różnych przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwa wyniki (ma wyniki z tych przedmiotów na dwóch poziomach lub ma wyniki z więcej niż dwóch przedmiotów) do kwalifikacji będą uwzględniane te wyniki, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wyniki z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje  dodatkowe  punkty,  ale  ich  brak nie wpływa na możliwość  ubiegania się  o  przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

 1. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach - do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko raz - w sposób korzystniejszy dla kandydata.
 2. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu pisemnego dwujęzycznego z języka obcego podany jest w tabeli w pkt. 6 (przelicznik dla neofilologii dotyczy tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych). Część egzaminu z przedmiotu pisana w języku obcym liczona jest zamiennie z poziomem rozszerzonym z tego przedmiotu.
 3. Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

 

Kategoria przedmiotu

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Poziom dwujęzyczny

w przypadku języka obcego

1

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

 

1,5

 

4

 

5 (dla neofilologii x 7)

2

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

 

1

 

3

 

3,75

3

do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów

Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie

na dany kierunek/specjalność

 

 

0,5

 

 

1

 

 

1,25

 

§ 5

 

Zasady przyjęć dla kandydatów ze starą maturą (matura wydana do 2005 r.) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów legitymujących się starą maturą polega na obliczeniu punktów za oceny z egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.
 2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z określonych w zasadach przedmiotów ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca oceny z egzaminu maturalnego oraz przeliczniki za każdy przedmiot.
 3. Kategorie przedmiotów:
 • kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.
 • kategoria "2" - do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

 • kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwie oceny z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwie oceny (ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będą uwzględniane te oceny, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Jeżeli z danego przedmiotu kandydat posiada oceny z egzaminu ustnego i pisemnego do przeliczenia mogą zostać wzięte pod uwagę obie oceny. Posiadanie ocen z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.
 1. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach, do przeliczenia punktów brany jest  pod uwagę tylko w jednej kategorii z pierwszeństwem dla kategorii wymaganych (1 i 2), w sposób korzystniejszy dla kandydata. Przedmiot uwzględniony do przeliczenia w kategorii 1 albo 2 nie może być ponownie uwzględniony w kategorii 3.
 2. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego dwujęzycznego podany jest w tabeli w pkt. 8 i 9.
 3. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu maturalnego na podstawie posiadanego certyfikatu językowego lub tytułu laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego – otrzymuje maksymalną liczbę punktów z tej części egzaminu, której zwolnienie dotyczy.

 

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

Celująca

400

Bardzo dobra

400

Bardzo dobra

312

Dobra

223

Dobra

223

Dostateczna

45

Dostateczna

134

 

 

Dopuszczająca

45

 

 

 

 

 

Przedmiot kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

Celująca

300

Bardzo dobra

300

Bardzo dobra

233

Dobra

165

Dobra

165

Dostateczna

30

Dostateczna

98

 

 

Dopuszczająca

30

 

 

 

Przedmiot kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

Celująca

100

Bardzo dobra

100

Bardzo dobra

79

Dobra

58

Dobra

58

Dostateczna

15

Dostateczna

37

 

 

 

 1. Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej na wszystkich kierunkach/specjalnościach z wyjątkiem określonym w punkcie 9.

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

Celująca

500

Bardzo dobra

500

Bardzo dobra

413

Dobra

325

Dobra

325

Dostateczna

150

Dostateczna

238

 

 

Dopuszczająca

150

 

 

 

Przedmiot kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

Celująca

375

Bardzo dobra

375

Bardzo dobra

310

Dobra

244

Dobra

244

Dostateczna

113

Dostateczna

179

 

 

Dopuszczająca

113

 

 

 

Przedmiot kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

Celująca

125

Bardzo dobra

125

Bardzo dobra

107

Dobra

89

Dobra

89

Dostateczna

53

Dostateczna

71

 

 

Dopuszczająca

53

 

 

 

 1. Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej wymienionego w kategorii 1 na kierunkach/specjalnościach neofilologicznych - przeliczniki dotyczą tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych:

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

Celująca

700

Bardzo dobra

700

Bardzo dobra

578

Dobra

455

Dobra

455

Dostateczna

210

Dostateczna

333

 

 

Dopuszczająca

210

 

 

 

§ 6

 

Zasady przyjęć dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

 

 1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
 2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
 3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
 4. Jeśli na danym kierunku /specjalności stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy poziomu egzaminu, mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki nowej matury dla odpowiedniego poziomu.
 5. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

 

Matura Międzynarodowa IB

Nowa matura

 

Matura Międzynarodowa IB

Nowa matura

SL

PP

HL

PR

7

100%

7

100%

6

86%

6

85%

5

72%

5

70%

4

58%

4

55%

3

44%

3

40%

2

30%

2

25%

1

0%

1

10%

 

§ 7

 

Zasady przyjęć dla kandydatów z maturą zagraniczną i maturą europejską (EB)

 

 1. W czasie trwania elektronicznej rejestracji kandydaci składają lub przesyłają elektronicznie kopie dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz ich tłumaczenie na język polski w celu wskazania przedmiotów i określenia ocen ze świadectwa maturalnego, które będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na wskazany przez kandydata kierunek. Decyzję o wskazaniu przedmiotów i przypisaniu im ocen podejmuje Dziekan lub Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Osoby, które nie posiadają na świadectwie dojrzałości wyników z egzaminów równorzędnych z egzaminami polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą być kwalifikowane na podstawie innych wyników dokumentujących na świadectwie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek. Decyzję o uznaniu przedmiotów oraz przypisaniu im ocen podejmuje Dziekan lub Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2, stosuje się skale ocen określone w § 5 ust. 7; wynik po przeliczeniu ocen zgodnie z zasadami starej matury, wpisywany jest do systemu rekrutacyjnego przez pracowników COSiD-RiTS .
 4. Dokumenty, o których mowa w ust.1 składane są przez obywateli polskich – w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i Tok Studiów, a przez cudzoziemców – w Biurze Współpracy z Zagranicą. Jednostki te, po zakwalifikowaniu przez komisje rekrutacyjne kandydatów do przyjęcia na wybrany kierunek, przekazują kopie dokumentów z decyzją Dziekana lub Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej sekretarzowi właściwej komisji.
 5. Zasady postępowania określone w ust. 1-4 obowiązują również w przypadku dyplomów zagranicznych w zakresie ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.

 

§ 8

 

Egzamin wstępny na studia/ rozmowa kwalifikacyjna

 

 1. Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej w uczelni.
 2. Egzamin pisemny jest anonimowy.
 1. Kandydat, który w czasie składania egzaminu korzysta z niedozwolonych pomocy lub zachowuje się nieodpowiednio, zostaje wydalony z sali i nie jest dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, a fakt ten zostaje odnotowany w dokumentach kandydata.
 2. Każda praca pisemna sprawdzana jest przez dwóch egzaminatorów, specjalistów z danego przedmiotu, a umotywowana opinia wyrażona jest liczbą punktów. Błędy i ich rodzaje zaznacza się na marginesie pracy.
 3. Oddzielnie może być oceniana każda z części pisemnej pracy egzaminacyjnej.
 4. Kandydat ma prawo do wglądu do własnych prac egzaminu wstępnego w obecności przewodniczącego lub członka wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
 5. Na kierunkach, na których przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne, przebieg i wynik każdej rozmowy winien być potwierdzony osobnym protokołem opatrzonym datą, godziną oraz podpisem osoby przeprowadzającej tę rozmowę i członków komisji.
 6. Egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w obecności członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Liczbę punktów z egzaminu ustala egzaminator, a zatwierdza komisja. Uchwały komisji zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 7. Kandydat, który nie uzyskał minimum punktów z egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej, nie może zostać przyjęty na studia, ponieważ wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej jest w tej sytuacji negatywny.

 

§ 9

 

Odstąpienie od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Dziekan Wydziału lub powołana przez niego komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej (w stosunku do wszystkich kandydatów na dany kierunek/specjalność studiów, których egzamin obowiązuje) najpóźniej w dniu egzaminu wstępnego na studia/rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 10

Przepisy końcowe

 

Niniejsze zasady podaje się do wiadomości publicznej do 30 czerwca 2019 r.

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 452 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r.

TERMINARZ REKRUTACJI 2020/2021:

 

 

 1. STUDIA STACJONARNE

studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia: wszystkie kierunki na wszystkich wydziałach UŁ oraz w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim z wyłączeniem kierunku: Logopedia z audiologią (Wydział Filologiczny)

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 6 maja do 9 lipca 2020

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 13 lipca 2020

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

Do 16 lipca 2020

Składanie dokumentów

Od 17 lipca do 21 lipca 2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 21.07.2020)

Do 24 lipca 2020

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

Do 28 lipca 2020

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

Do 30 lipca 2020

 

 1. STUDIA STACJONARNE

studia pierwszego stopnia: Wydział Filologiczny, kierunek: Logopedia z audiologią

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 6 maja do 9 lipca 2020

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 13 lipca 2020

Egzamin

Od 14 lipca do 16 lipca 2020

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

Do 17 lipca 2020

Składanie dokumentów

Od 18 lipca do 21 lipca 2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –

21.07.2020)

Do 24 lipca 2020

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

Do 30 lipca 2020

 

 1. STUDIA STACJONARNE

studia drugiego stopnia: wszystkie kierunki wszystkich wydziałów UŁ z wyłączeniem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 6 maja

do 13 lipca 2020

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 16 lipca 2020

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć…” dla określonych kierunków

17 i 20** lipca 2020

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

Do 22 lipca 2020

Składanie dokumentów

Od 23 lipca

do 27 lipca 2020

 

 

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –27.07.2020

Do 30 lipca 2020

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

Do 3 sierpnia 2020

** Dodatkowy termin 20 lipca dotyczy kierunku Business Management

 

 1. STUDIA STACJONARNE

studia drugiego stopnia: wszystkie kierunki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 6 maja

Do 10 września 2020

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 14 września 2020

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

Do 18 września 2020

Składanie dokumentów

Od 21 września

do 22 września 2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –22.09.2020

Do 24 września 2020

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

Do 25 września 2020

 

 1. STUDIA NIESTACJONARNE

studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie: wszystkie kierunki wszystkich wydziałów UŁ oraz Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim - z wyłączeniem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania

 

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 3 sierpnia

do 15 września 2020

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 17 września 2020

Składanie dokumentów

Od 10 września

do 17 września 2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 17.09.2020)

Do 21 września 2020

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

Do 25 września 2020

 

 1. STUDIA NIESTACJONARNE

studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie: wszystkie kierunki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 1 lipca

do 15 września 2020

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 17 września 2020

 

 

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Składanie dokumentów

Od 10 września

do 17 września 2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 17.09.2020)

Do 21 września 2020

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

Do 25 września 2020

 

 1. STUDIA NIESTACJONARNE

studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie: wszystkie kierunki Wydziału Prawa i Administracji

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 27 lipca

do 28 sierpnia 2020

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 2 września 2020

Składanie dokumentów

Od 31 sierpnia

do 4 września 2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 4.09.2020)

Do 6 września 2020

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

Do 8 września 2020

 

 1. STUDIA NIESTACJONARNE

studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie: wszystkie kierunki Wydziału Zarządzania

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 3 sierpnia

do 11 września 2020

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 15 września 2020

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

Do 17 września 2020

Składanie dokumentów

Od 18 września

do 23 września 2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 23.09.2020)

Do 25 września 2020

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

Do 30 września 2020

 

* Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (1)

student odpowiedz

przyszły student