Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Szkole Filmowej w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

Uchwała nr 4 z dnia 10 maja 2018 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi w sprawie: warunków trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2019/2020.

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz 8 31 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi zatwierdzonego na posiedzeniu Senat w dniu 28 maja 2015 r. (tekst jednolity obejmujący zmiany wprowadzone uchwałą nr 4 Senatu PWSFTviT z dnia 25 kwietnia 2017 z mocą obowiązującą od 1 października 2017 r.), W związku z 8 84 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi postanawia ustalić następujące warunki trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2019/2020:

 

§ 1

1. Do obywania studiów w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (zwanej dalej PWSFTviT w Łodzi) może zostać dopuszczona osoba, która spełni warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnie oraz ma:

 • świadectwo dojrzałości albo Świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 • tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

2. PWSFTviT prowadzi rejestrację kandydatów na I rok studiów na wszystkie kierunki studiów, formy studiów iformy kształcenia rok akademicki 2019/2020 drogą elektroniczna za pomocą Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK). System dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.

3. Rejestracja przez system IRK odbywa się w terminach określonych niniejszą uchwałą, osobno dla każdego kierunku, specjalności.

4. Osoba zgłaszająca się na studia do PWSFTviT w Łodzi zobowiązana jest:

 • zarejestrować się w IRK,

 • postępować zgodnie z procedurą zamieszczoną w systemie,
 • dokonać opłaty rekrutacyjnej   zgodnie z Zarządzeniem  Rektora w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2019/2020  na indywidualne  konto bankowe  wygenerowane w IRK. Opłatę należy uiścić przed dniem zakończenia rejestracji,
 • złożyć we  właściwym  dziekanacie/sekretariacie teczkę własnych prac twórczych i teczkę z dokumentami rekrutacyjnymi (jeśli są wymagane).

5. Kandydat  powinien postępować  zgodnie z informacjami zamieszczonymi w IRK ina stronie internetowej oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.

6. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne określają formy pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie postepowania rekrutacyjnego po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika Sekretariatu właściwej jednostki organizacyjnej z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to winno nastąpić nie później niż w dniu zakończenia rejestracji kandydata na studia.

7. Jednostki organizacyjne  Uczelni umieszczają na stronie internetowej harmonogram egzaminów wstępnych na rok 2019/2020 najpóźniej do końca kwietnia 2019 r.

8. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w PWSFTviT w Łodzi stanowi pozytywny wynik egzaminu maturalnego oraz wynik egzaminu wstępnego przeprowadzonego w formie egzaminu konkursowego, sprawdzający uzdolnienia artystyczne oraz predyspozycje do podjęcia studiów na danym kierunku, specjalności.

9. Egzaminy wstępne na wszystkich  kierunkach  studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisie Rekrutacyjna powołane przez Rektora w drodze zarządzenia.

10. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia.

11. Limity przyjęć na każdy kierunek, specjalność określa odrębna Uchwała Senatu.

 

§ 2

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem odwołanie może dotyczyć jedynie wskazania naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niemniejszej Uchwale, zgodnie z art. 169 ust. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

 

§ 3

1. PWSFTviT w Łodzi prowadzi rekrutację w roku akademickim 2019/2020 na kierunki studiów na następujących formach studiów iformach kształcenia:

Kierunek: Reżyseria

a) Specjalność: reżyseria filrmowa i telewizyjna (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).

Termin rozpoczęcia izakończenia rekrutacji: 1 marca — 15 lipca 2019 r.

Egzamin wstępny dla kandydatów sprawdza zdolność kandydatów do zawodu reżysera filmowego i telewizyjnego w wielu aspektach twórczych i osobowościowych. Bada przede wszystkim kreatywność kandydatów, umiejętność obserwacji i interpretacji rzeczywistości, zdolności przenoszenia własnych pomysłów na zapis filmowy, fotograficzny, scenariuszowy. Sprawdza wyobraźnię, erudycję, jak również umiejętność  współpracy  z  aktorem. Jest to bardzo wszechstronny egzamin, który z bardzo wielu kandydatów wybiera najciekawszych młodych twórców rokujących nadzieje na ciekawy rozwój w Uczelni i poza nią.

Egzamin obejmuje:

Eliminację I

Preselekcja teczek kandydatów decydująca o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego egzaminu.

Eliminację II

Egzamin ustny niepunktowany — pytania dotyczące złożonej teczki prac artystycznych oraz wiedzy ogólnej kandydata (kandydatki). O zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje Komisja na podstawie pozytywnej oceny predyspozycji kandydata (kandydatki) oraz jego prac.

Eliminację III Egzamin praktyczny

scenariuszowe zadanie fabularne— egzamin pisemny;

scenariuszowe zadanie dokumentalne — egzamin pisemny;

e zadanie fabularne — inscenizacja;

« zadanie dokumentalne - rozmowa z człowiekiem

Etap trzeci jest punktowany, oddzielnie dla każdego zadania. O zakwalifikowaniu się do etapu czwartego decyduje Komisja na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata podczas wykonywania zadań z etapu trzeciego.

Eliminację IV — EGZAMIN KOŃCOWY KONKURSOWY

ocena filmu i innych prac własnych kandydata;

« ocenę projektu filmu fabularnego;

ocenę projektu filmu dokumentalnego;

rozmowa kwalifikacyjna

Etap czwarty jest punktowany, oddzielnie dla każdego zadania.

O przyjęciu na studia decyduje łączna suma punktów za trzeci  i czwarty etap uzyskanych przez kandydata (kandydatkę) oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.

 

b) Specjalność: scenariopisarstwo (studia  I stopnia, stacjonarne, 3-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca — 15 lipca 2019 r.

Egzamin wstępny dla kandydatów na studia scenariopisarskie ma na celu sprawdzenie dramaturgicznych i narracyjnych predyspozycji kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów. Kandydat powinien wykazać się minimalnym dorobkiem literackim, który zaświadczy, iż posiada on podstawowe umiejętności budowania postaci, rozwijania akcji, konstruowania opowiadania, wyczucie stylu igatunku, umiejętności wyrażania postaci poprzez dialog.

Etap pierwszy obejmuje:

RAR teczki prac własnych kandydata, która zawiera:

życiorys artystyczny  (informację o wszelkiego  rodzaju aktywności twórczej kandydata),

krótką jednostronicową deklarację intencji kandydata nt. „Dlaczego chcę być scenarzystą?”,

pomysł na film fabularny (5-cio stronicowy zapis pomysłu na film uzupełniony dwoma scenami dialogowymi z udziałem głównego bohatera), inne teksty literackie (razem nie więcej niż 10 stron).

Uwaga:

Wszystkie teksty muszą być złożone w czterech egzemplarzach oraz na płycie CD.

Etap pierwszy nie jest punktowany.

O zakwalifikowaniu do etapu drugiego decyduje Komisja na podstawie teczki prac własnych kandydata.

Drugi etap obejmuje poznanie i ocenę predyspozycji zawodowych oraz artystycznych kandydata;

TE składa się z dwóch następujących po sobie części: kilku różnych, pisemnych testów dramaturgicznych (np. pomysłu nafilm, pomysłu na postać, sceny dialogowej), —  rozmowy kwalifikacyjnej, której głównym tematem jest obrona przedstawionych pomysłów na  filmy   i przygotowanych  w    trakcie egzaminu    testów dramaturgicznych.

 

Etap drugi jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.

 

c)Specjalność: scenariopisarstwo (studia IT stopnia, stacjonarne, 2-letnie). Termin rozpoczęcia I zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia — 20 września 2018r.

Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia ma przede wszystkim określić czy prezentowany przez kandydatów dorobek scenariopisarski jest pod względem artystycznym i warsztatowym porównywalny z tym, który prezentują osoby, które ukończyły studia scenariopisarskie pierwszego stopnia.

Etap pierwszy obejmuje:

ocenę dotychczasowego dorobku;

» ocenę teczki prac własnych kandydata, która zawiera:

„CV zawodowe” — czyli szczegółowy opis wszelkich dotychczasowych dokonań idoświadczeń z obszaru scenariopisarstwa,

jedną stronę tekstu: dlaczego aplikuję na te studia, jaka jest moja motywacja, czego oczekuję i co zamierzam osiągnąć,

napisany  przez  kandydata   scenariusz   pełnometrażowego filmu fabularnego (można dołączyć treatment),

—  dwa lub trzy pomysły nafilmy fabularne, z których jeden byłby następnie rozwijany w trakcie studiów (każdy z pomysłów nie więcej niż 5 stron).

Uwaga:

Wszystkie teksty muszą być złożone w czterech egzemplarzach oraz na płycie CD.

Etap pierwszy nie jest punktowany.

O zakwalifikowaniu do etapu drugiego decyduje Komisja na podstawie teczki prac własnych kandydata.

Etap drugi obejmuje:

« rozmowę   kwalifikacyjną   z kandydatem,  której przedmiotem będą przede wszystkim prace złożone w teczce.

Etap drugi jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.

 

d) Specjalność: montaż filmowy (jednolite studia magisterskie, Stacjonarne, 5-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia — 15 lipca 2018r.

Studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w specjalności montaż filmowy mają na celu wykształcenie montażystów, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy przy postprodukcji filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, jak iwe wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej. Program studiów montażowych jest ściśle wpisany w nauczanie reżyserii i łączy w sobie wiedzę o kulturze i szeroko rozumianą wiedzę o wszelkich aspektach powstawania utworu filmowegoz praktyczną realizacją prac filmowych.

Celem egzaminu wstępnego na jednolite studia magisterskie jest poznanie i ocena predyspozycji zawodowych oraz artystycznych kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy obejmuje:

« rozmowę z kandydatem, podczas której oceniana jest teczka prac własnych zawierająca:

 • opis własnych prób artystyczno-twórczych,
 • wybrane próby własnych prac montażowych zapisane w formacie DVD o czasie łącznym do 10 min,
 • obowiązkową pracę kandydata na zadany temat (3-minutowy film w formacie DVD).

Etap pierwszy jest punktowany.

O zakwalifikowaniu do etapu drugiego decyduje Komisja na podstawie pozytywnej oceny predyspozycji kandydata oraz teczki prac własnych kandydata.

Etap drugi obejmuje:

analizę filmu przedstawionego podczas egzaminu,

zadanie fabularne - sprawdzenie predyspozycji narracyjnej kandydata,

« zadanie dokumentalne — sprawdzenie predyspozycji kandydata do analizy materiału dokumentalnego pod kątem dramaturgicznym i narracyjnym,

rozmowę na temat współczesnych zjawisk artystycznych i kulturalnych.

Etap drugi jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w pierwszym idrugim etapie oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.

 

2. Kierunek: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

a) Specjalność: sztuka operatorska (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca — 15 lipca 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów. W dniu przystąpienia do egzaminu kandydat składa w dziekanacie Wydziału teczkę twórczości własnej. Teczka ta powinna zawierać: prace fotograficzne ewentualnie prace plastyczne lub filmowe (o ile kandydat takie prace posiada).

Egzamin wstępny na Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej w specjalności sztuka operatorska składa się z trzech etapów, z których dwa pierwsze są eliminacyjne, trzeci jest egzaminem konkursowym.

Etap pierwszy obejmuje:

« wykonanie i ocenę dwóch zadań fotograficznych na zadany temat (tematy zadań zostaną przedstawione w dniu egzaminu),

ocenę zawartości teczki własnej twórczości (z udziałem kandydata),

« wstępną rozmowę z kandydatem na temat prezentowanej twórczości własnej.

Etap pierwszy nie jest punktowany.

O zakwalifikowaniu do drugiego etapu decyduje Komisja na podstawie oceny prac kandydata, oraz rozmowy.

Etap drugi obejmuje:

«  aranżację  scenki fotograficznej  (tematy scenek zostaną  przedstawione w dniu egzaminu),

« Sprawdzian wrażliwości plastycznej kandydata.

prezentację własnego dorobku artystycznego kandydata, zadań fotograficznych wykonanych w pierwszym etapie oraz rozmowę na temat wszystkich wykonanych prac.

Etap drugi jest punktowany oddzielnie dla każdego zadania.

O zakwalifikowaniu do etapu trzeciego decyduje Komisja na podstawie uzyskanych przez kandydata wyników.

Etap trzeci (egzamin konkursowy) obejmuje:

»  realizację zadania inscenizacyjnego, realizowanego przy użyciu kamery na zadany temat,

analizę operatorską filmu przedstawionego przez komisję,

« rozmowę z kandydatem na temat prac własnych, wykonanych zadań praktycznych w trakcie egzaminu oraz poglądów dotyczących sztuk.

Etap trzeci jest punktowany, oddzielnie dla każdego zadania.

O przyjęciu na studia decyduje łączna suma punktów za drugii trzeci etap uzyskanych przez kandydata na egzaminie wstępnym, oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.

 

b) Specjalność: film animowany i efekty specjalne (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).

Termin rozpoczęcia izakończenia rekrutacji: 1 marca — 15 lipca 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów. W dniu przystąpienia do egzaminu kandydat składa w dziekanacie Wydziału teczkę twórczości własnej. Teczka ta powinna zawierać: własne prace plastyczne (ewentualnie filmowe i fotograficzne).

Egzamin wstępny ma na celu sprawdzenie czy kandydat posiada wyobraźnię kreacyjno- filmową, uzdolnienia plastyczne i techniczne oraz wiedzę ogólną o zjawiskach w dziedzinie kultury.

Etap pierwszy (eliminacyjny) obejmuje:

zadania sprawdzające wyobraźnię kreacyjno-filmową,

« zadania sprawdzające wrażliwość i uzdolnienia plastyczne,

« ocenę dorobku twórczości własnej kandydata (prace plastyczne ewentualnie prace fotograficzne lub filmowe).

Etap pierwszy jest punktowany.

O zakwalifikowaniu do drugiego etapu decyduje Komisja na podstawie wyników uzyskanych z przez kandydata w pierwszym etapie.

Etap drugi (konkursowy) obejmuje:

analizę filmu krótkometrażowego przedstawionego przez Komisję,

« rozmowę z kandydatem dotyczącą jego dorobku artystycznego, prac wykonanych w trakcie egzaminu wstępnego oraz poglądów na sztukę.

Etap trzeci jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje łączna suma punktów za drugi i trzeci etap uzyskanych przez kandydata na egzaminie wstępnym, oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.

 

c) Specjalność: fotografia (jednolite studia magisterskie, stacjoname, 5-letnie). 

Termin rozpoczęcia izakończenia rekrutacji: 1 marca — 15 lipca 2019 r.

Studia na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej na specjalności Fotografia są pięcioletnimi jednolitymi studiami magisterskimi stacjonarnymi. Ich podstawowym celem jest nauka formułowania własnych wypowiedzi artystycznych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych związanych z profesjonalnym tworzeniem obrazów fotograficznych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów. W dniu przystąpienia do egzaminu kandydat składa w dziekanacie teczkę twórczości własnej (zawierającej do 10-15 prac fotograficznych w formacie wystawienniczym), oraz wykonane zadania fotograficzne. Tematy zadań fotograficznych zostaną podane na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja.

Egzamin  wstępny  na specjalności  Fotografia składa się z dwóch etapów, z których pierwszy jest etapem eliminacyjnym, natomiast drugi jest egzaminem konkursowym.

Etap pierwszy (eliminacyjny) obejmuje:

« ocenę teczki twórczości własnej kandydata z jego udziałem. Teczka powinna zawierać:

 • własne prace fotograficzne,
 • przygotowane przez kandydata zadania fotograficzne

Etap pierwszy nie jest punktowany.

O zakwalifikowaniu do drugiego etapu decyduje Komisja na podstawie oceny przedłożonych prac.

Etap drugi (konkursowy) obejmuje:

« rozmowę dotyczącą podstawowych zagadnień  z zakresu techniki i technologii fotograficznej,

« wykonanie zadań fotograficznych w atelier lub wnętrzu naturalnym na temat podany przez Komisję,

« przedstawienie recenzji wybranej przez kandydata wystawy fotograficznej,

«  analizę fotografii przedstawionej przez Komisję,

«  eksplikację i obronę prezentowanego dorobku twórczości własnej oraz zadań ustalonych przez Komisję.

Etap drugi jest punktowany, oddzielnie dla każdego zadania.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w czasie egzaminu konkursowego, oraz określonego przez Uczelnię limitu miejsc na I rok studiów.

 

d)Specjalność: fotografia studia II stopnia (niestacjonarne, 2-letnie):

Termin rozpoczęcia izakończenia rekrutacji: 1 marca —30 września 2019r.

Studia II stopnia skierowane są do osób, które posiadają dyplom studiów I stopnia izajmują się lub mają w planach zawodowych pracę w szeroko pojętych formach multimedialnych, opartych na podstawach fotografii zaawansowanej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów.

W dniu przystąpienia do egzaminu kandydat przedstawia teczkę twórczości własnej, zawierającą:

 • prace fotograficzne w formacie wystawienniczym ;
 • przygotowane zadania fotograficzne (określone corocznie przez Komisję);
 • wykaz zrealizowanych wystaw fotograficznych indywidualnych oraz dokumentujących uczestnictwo w wystawach zbiorowych, wykaz nagród i wyróżnień.

W postępowania kwalifikacyjnego kandydaci wykazują się znajomością współczesnych zjawisk artystycznych, kulturalnych i podstawowych zagadnień z zakresu techniki i technologii fotograficznej oraz dokonują omówienia iobrony prezentowanych prac.

Egzamin jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w czasie egzaminu, oraz określonego przez Uczelnię limitu miejsc na I rok studiów.

 

3. Kierunek: Aktorstwo (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 4,5- letnie).

Termin rozpoczęcia izakończenia rekrutacji: 1 marca — 10 lipca 2019 r. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość, osobowość iodporność psychiczną, prawidłową wymowę, wrażliwy słuch, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną. Ponadto kandydat powinien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki.

Do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest wybrać i przygotować następujący repertuar:

«  cztery wiersze: jeden z epoki  renesansu  polskiego  lub europejskiego,  jeden z okresu romantyzmu polskiego ewentualnie europejskiego, jeden z okresu 20-lecia międzywojennego, jeden z okresu po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 10-lecia),

« dwa monologi ze sztuk klasycznych pisane wierszem: pierwszy autorstwa jednego z dramaturgów polskich, drugi z repertuaru dramatycznej klasyki europejskiej lub Światowej,

«  cztery fragmenty prozy: dwa z utworów klasyki polskiej lub światowej, dwa z utworów współczesnej prozy polskiej lub światowej.                                                  ,

UWAGA: umownie do klasyki zalicza się utwory napisane przed II Wojną Swiatową, do współczesnych napisane od tego okresu do dzisiaj. Wymagana jest znajomość całego dziełaliterackiego, z którego dokonano wyboru monologu lub fragmentu prozy;

« dwa utwory wokalne: piosenkę ludową śpiewaną a-capella i do wyboru piosenkę kabaretową lub piosenkę musicalową.

UWAGA: dozwolony jest akompaniament własny, osoby towarzyszącej lub podkład muzyczny na płycie CD.

Etap selekcyjny) obejmuje:

ocenę warunków scenicznych, ocenę głosu i słuchu,

Ocenę wymowy,

ocenę interpretacji wiersza i prozy.

UWAGA:   teksty  przygotowane  do  prezentacjj   należy obowiązkowo wydrukować z   podaniem   tytułu  utworu,  autora  oraz  nazwiska  kandydata   i przesłać wraz z dokumentami.

Etap pierwszy nie jest punktowany.

O zakwalifikowaniu etapu drugiego decyduje Komisja na podstawie pozytywnych ocen w pierwszym etapie.

Etap drugi (egzamin konkursowy) obejmuje:

interpretację wiersza klasycznego iwspółczesnego, interpretację monologu,

interpretację prozy klasycznej iwspółczesnej, interpretację utworu wokalnego.

Etap drugi jest punktowany.

O zakwalifikowaniu etapu trzeciego decyduje Komisja na podstawie pozytywnych ocen w drugim etapie.

Etan trzeci (egzamin konkursowy) obejmuje:

elementame  zadania aktorskie — kandydat otrzymuje temat zadania (fabułę i okoliczności określa komisja), zadania aktorskie przed kamerą, rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą  problemów  życia  kulturalnego  w  Polsce i na Świecie oraz znajomość literatury w tym utworów dramatu klasycznego i współczesnego (polskich izagranicznych), ocenę sprawności fizycznej: należy przygotować krótki (maksymalnie 60 sekund), rytmiczny układ gimnastyczny z podkładem muzycznym (własny nośnik elektroniczny) zawierający następujące elementy gimnastyczne: przewrót w przód, przewrót w tył, mostek, wagę (arabeska). Oprócz układu do muzyki można zademonstrować dodatkowo inne przygotowane przez siebie ćwiczenia, sprawdzian z umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia. W tańcu należy wykazać się umiejętnością podstawowych kroków przynajmniej jednego tańca towarzyskiego (tango, walc, cha-cha, rumba itp.) oraz jednego tańca ludowego (mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).

Etap trzeci jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas trzeciego etapu oraz określonego przez Uczelnię limitu miejsc na I rok studiów.

 

4. Kierunek: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, 3-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca — 15 września 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest:

posiadanie matury — złożenie świadectwa dojrzałości,          |

esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów, który jest jednym z elementów wersji elektronicznej formularza — życiorysu kandydata

rozmowa  kwalifikacyjna — pozwalająca    poznać wiedzę i zainteresowania

kandydata, może obejmować pytania z poniższych dziedzin:

predyspozycje do zawodu,

wiedza z zakresu mediów sztuki,

wiedza z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.

 

Celem rozmowy kwalifikacyjnej  będzie  sprawdzenie  predyspozycji kandydata na studia i do zawodu z uwagi na specyfikę pracy w filmie i telewizji.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w czasie rozmowy kwalifikacyjnej oraz określonego przez Uczelnię limitu miejsc na I rok studiów.

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie).

Termin rozpoczęcia izakończenia rekrutacji: 1 marca — 15 września 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie odpisu dyplomu licencjata lub zaświadczenia z uczelni, że taki odpis zostanie dostarczony do 30 września.

Egzamin ma formę egzaminu ustnego sprawdzający wybrane efekty kształcenia z zakresu I poziomu kształcenia.

 

Wiedza:

P_W03 — posiada podstawową wiedzę z zakresu dziejów kultury i sztuki europejskiej.

P_W0Q7 — posiada ogólną znajomość zagadnień makro i mikroekonomii oraz gospodarki rynkowej isystemów gospodarczych produkcji filmowej i telewizyjnej.

P_W14 — rozpoznaje systemy telewizji publicznej ikomercyjnej.

 

Umiejętności:

P_U03 — posiada umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury.

P_U08 — posiada umiejętność rozumienia funkcjonowania rynków kultury i mediów.

P_U10 — opanował warsztat analizy ioceny dzieła filmowego oraz rozróżnia sylwetki reżyserów i producentów, analizuje krytyczne zjawiska kulturowe.

 

Kompetencje społeczne:

P_K03 — realizuje własne koncepcje i działania wykorzystując wyobraźnię, ekspresję i wiedzę.

P_K09 — w sposób świadomy definiuje własne sądy i argumentuje podejmowane decyzje oraz analizuje zjawiska kulturowe i społeczne. P_K14 — rozumie pojęcia prawne niezbędne w zarządzaniu instytucjami kultury oraz mediami.

 

Celem  egzaminu  ustnego  będzie  sprawdzenie  nabytych  efektów  kształcenia z I stopnia studiów licencjackich i predyspozycji kandydata do podjęcia nauki na magisterskich studiach II stopnia oraz do przyszłego zawodu organizatora produkcji filmowej i telewizyjnej.

 

Egzamin jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w czasie rozmowy kwalifikacyjnej oraz określonego przez Uczelnię limitu miejsc na I rok studiów.

 

5. Studia podyplomowe (niestacjonarne):

Termin rozpoczęcia izakończenia rekrutacji: 1 czerwca —30 września 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów.

Egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej filmu, telewizji, teatru, literatury, muzyki, plastyki, wydarzeń społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie. Ponadto obejmie problematykę nowych mediów, technologii cyfrowych, Internetu, a także elementy wiedzy menedżerskiej oraz zarządzania projektami.

Egzamin jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, oraz określonego przez Uczelnię limitu miejsc na I rok studiów.

 

6. Studia III stopnia na kierunkach:  Reżyseria Filmowa  i Telewizyjna, Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia, Aktorstwo

Termin rozpoczęcia izakończenia rekrutacji: 1 maja — 20 września 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów

tj.:

kwestionariusz osobowy wraz z podaniem do Rektora, trzy fotografie (jak do dowodu osobistego)

dyplom magistra sztuki lub równorzędny, lub akt nostryfikacji,

dokumentację własnej aktywności artystycznej po uzyskaniu tytułu magistra (katalogi, foldery, dyplomy, itp.),

zapisy w formie elektronicznej przykładów tej twórczości; CV,

autoreferat — własne „credo artystyczne”,

pisemną rekomendację twórcy uprawiającego analogiczną dyscyplinę artystyczną,

zgodę osoby proponowanej na opiekuna naukowego.

 

Postępowanie rekrutacyjne w trybie konkursowym obejmuje: analizę złożonych dokumentów, analizę dokumentacji własnej aktywności artystycznej po uzyskaniu tytułu magistra e rozmowę kwalifikacyjną.

Egzamin jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata za dokumentację osiągnięć artystycznych, rozmowę kwalifikacyjną, oraz określonego przez Uczelnię  limitu miejsc na I rok studiów.

 

§ 4

PWSFTViT w Łodzi prowadzi rekrutację w roku akademickim 2019/2020 na kierunki studiów na następujących formach studiów iformach kształcenia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się na wszystkich kierunkach studiów.

 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:

«  złożenie wymaganych dokumentów,

«  uzyskanie w procesie weryfikacji efektów uczenia się minimum 60 punktów BCT2.

 

O przyjęciu na studia decyduje najlepszy wynik uzyskany przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się oraz określony przez Uczelnię limitu miejsc na I rok studiów.

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: rekrutacja odbywa się w tych samych terminach, jak dla pozostałych kandydatów na danym kierunku studiów.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Komentarze (0)