Zasady rekrutacji na UM w Łodzi 2020/21

Zasady rekrutacji na UM w Łodzi 2020/21

Uniwersytet Medyczny rekrutacja 2020

 

Uchwała nr 290/2019 z dnia 28 maja 2019 r.Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69, art. 70 ust. 2-5, art. 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje:

 

I.PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 1. Uchwała określa  warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji oraz  sposób  jej przeprowadzenia na poszczególne kierunki i formy studiów oraz poziomy kształcenia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określone na rok akademicki 2020/2021.

 2. Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów oraz poziomy kształcenia określają załączniki nr 1-14 do niniejszej uchwały.

 3. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 4. Szczegółowe warunki i tryb  rekrutacji  na studia  stacjonarne prowadzone  w  języku  polskim  w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 5. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 6. Warunki i tryb przyjęcia na studia przez potwierdzanie efektów uczenia się określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 7. Warunki i tryb przyjęcia na studia przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 8. Warunki i tryb dostosowania rekrutacji do potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

§ 2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 1. Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

 2. Senat – Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

 3. kandydat – osobę ubiegającą się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, legitymującą się jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3;

 1. limit przyjęć – liczbę osób, jaka może zostać przyjęta na pierwszy rok studiów prowadzonych  na danym kierunku i formie studiów oraz poziomie kształcenia, określoną odpowiednio przez Ministra Zdrowia lub Rektora;

 2. ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.).

 

Limity przyjęć

 

§ 3

 1. Limity przyjęć dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na podstawie decyzji ministra na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny określa, w drodze rozporządzenia, Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Limit przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określa, w drodze rozporządzenia, Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

 3. Limity przyjęć na pozostałe kierunki studiów określa Rektor.

 4. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów dla cudzoziemców innych niż wskazani w ust. 1 określa Rektor.

 5. Dopuszcza się określenie odrębnych limitów przyjęć dla określonych grup kandydatów dla danego kierunku studiów, mając na uwadze zapewnienie jakości kształcenia oraz potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

II.WYMAGANIA FORMALNE

 

§ 4

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości.

 2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych dokumentem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2-5.

 3. O przyjęcie na studia  pierwszego  stopnia  lub  jednolite  studia  magisterskie  może  ubiegać  się kandydat, który posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.);

  3. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2;

  4. świadectwo lub dyplom uznany  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  za  dokument  uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu  świadectwu  dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 4. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów.

 5. Student Uniwersytetu nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje, chyba że jest to związane ze zmianą formy studiów.

 6. Student Uniwersytetu może studiować na innym kierunku studiów w Uniwersytecie, jeżeli zostanie przyjęty na ten kierunek w trybie postępowania rekrutacyjnego.

 

III.POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Harmonogram rekrutacji

 

§ 5

 1. Ustala się następujące terminy dla postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2020/2021:

  1. rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego – 24 kwietnia 2020 r.;

  2. zakończenie postępowania rekrutacyjnego – 31 października 2020 r.

 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie harmonogramu ustalonego przez Rektora.

 

Zasady ogólne

 

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne:

  1. wydziałowe komisje rekrutacyjne;

  2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 2. Tryb powoływania oraz regulamin pracy komisji rekrutacyjnych określa Rektor.

 3. W  uzasadnionych  przypadkach  komisja  rekrutacyjna  może  podjąć  decyzję  o  odstąpieniu  od przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub o przeprowadzeniu dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.

 4. W przypadku wszczęcia przez komisję rekrutacyjną dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów, kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie rekrutacji elektronicznej  w  pierwszym   postępowaniu  rekrutacyjnym   na  ten  kierunek,  biorą  udział   w dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym bez konieczności ponownej rejestracji i ponownego wniesienia opłaty za postępowanie związane z przeprowadzeniem rekrutacji.

 5. Uniwersytet uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, którzy ubiegali  się o przyjęcie na studia pierwszego  stopnia lub  jednolite studia magisterskie  na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 6. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na studia prowadzone na danym kierunku Uniwersytet zastrzega sobie możliwość odstąpienia od uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów.

 7. W przypadku odstąpienia przez Uniwersytet od uruchomienia kształcenia na danym kierunku studiów wniesiona przez kandydata opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone na tym kierunku podlega zwrotowi.

 

§ 7

Postępowanie rekrutacyjne składa się z:

 1. rejestracji on-line kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu;

 2. wniesienia przez kandydata opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, o której mowa w § 9;

 3. postępowania kwalifikacyjnego;

 4. wydania przez wydziałową komisję rekrutacyjną zaświadczenia o  wpisie na listę studentów    lub decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia.

 

Rejestracja on-line

 

§ 8

 1. Przez rejestrację, o której mowa w § 7 pkt 1, należy rozumieć utworzenie indywidualnego konta kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu.

 2. Po utworzeniu indywidualnego konta kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu, kandydat zobowiązany jest do dodania kierunku lub kierunków studiów, na które będzie aplikować w ramach postępowania rekrutacyjnego, oraz wprowadzenia wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

 3. W związku z utworzeniem indywidualnego konta w systemie rekrutacji elektronicznej kandydat zobowiązany jest do:

  1. niezwłocznego poinformowania Działu Rekrutacji i Kształcenia o ewentualnych błędach występujących na jego indywidualnym koncie;

  2. bieżącego odczytywania informacji zamieszczanych na jego indywidualnym koncie.

 4. Konsekwencje wynikające z  niedopełnienia  obowiązków,  o  których  mowa  w  ust.  2  i  3,  lub błędnego wypełnienia pól formularza rejestracyjnego w systemie rekrutacji elektronicznej, ich niewypełnienia,   usunięcia   lub   podania   nieprawdziwych   informacji   oraz   rezygnacji   z aplikowania na dany kierunek studiów ponosi kandydat.

 

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji

 

§ 9

Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości określonej przez Rektora.

 

Postępowanie kwalifikacyjne – listy rankingowe, próg punktowy

 

§ 10

 1. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w drodze konkursu, na podstawie list rankingowych.

 2. O kolejności umieszczania nazwisk kandydatów na listach rankingowych decyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych, o których mowa § 12 ust. 1.

 3. Punkty rekrutacyjne przeliczane są na podstawie osobistego wpisania wyników matur przez kandydata na jego indywidualnym koncie, z wyjątkiem wpisania wyników matur przez pracownika Działu Rekrutacji i Kształcenia w przypadku:

  1. zmiany wyniku z egzaminu maturalnego przez Okręgową Komisje Rekrutacyjną lub

  2. legitymowania się dokumentem o którym mowa § 12 ust. 5.

 4. Nazwiska kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów rekrutacyjnych, umieszczane są na liście rankingowej w kolejności alfabetycznej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1-3.

 5. Na podstawie listy rankingowej oraz limitu przyjęć określonego dla danego kierunku studiów, komisja rekrutacyjna określa próg punktowy pozwalający ustalić liczbę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 6. Zasady  ustalania  progu  punktowego  oraz  jego  zatwierdzenia  określa  zarządzenie  Rektora  w sprawie regulaminu pracy komisji rekrutacyjnych.

 7. Informację o progu punktowym, określonym przez komisję rekrutacyjną i statusie kandydata umieszcza się na indywidualnym koncie kandydata.

 8. Jeżeli przy ustalonym progu punktowym  nie  zostanie  wypełniony  limit  przyjęć  określony  dla danego kierunku studiów, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o obniżeniu progu punktowego lub o przeprowadzeniu dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 11

 1. W przypadku, gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki lekarski, lekarsko- dentystyczny,  farmację   oraz   analitykę   medyczną   uzyskają   jednakową   liczbę   punktów,  o kolejności, w jakiej zostaną umieszczeni na liście rankingowej w ramach jednakowego progu punktowego, decyduje wynik uzyskany przez nich na egzaminie maturalnym z przedmiotu  ̶  język polski (poziom podstawowy).

 2. Komisja rekrutacyjna, w celu wypełnienia limitu przyjęć, może wskazać do zakwalifikowania  do przyjęcia na studia mniejszą liczbę kandydatów, o których mowa w ust. 1 – na podstawie wyniku uzyskanego przez tych kandydatów na egzaminie maturalnym z przedmiotu  ̶  język polski (poziom podstawowy).

 3. Zasada, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne w  ramach limitu miejsc  Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów      na żołnierzy zawodowych.

 4. Kandydatom nieposiadającym oceny z przedmiotu język polski przyznaje się 0 pkt (zero punktów) z tego przedmiotu.

 

Postępowanie kwalifikacyjne – punkty rekrutacyjne

 

§ 12

 1. W  przypadku kandydata  legitymującego się  dokumentem, o którym  mowa w  § 4 ust. 3  pkt  1, punkty  rekrutacyjne,  będące   podstawą   umieszczenia   na   liście   rankingowej,   oblicza się na podstawie  ocen  uzyskanych  z  części  pisemnej  egzaminu  maturalnego,  wyrażonych   w procentach, według następującej zasady:

  1. poziom podstawowy: 1% = 1 pkt;

  2. poziom rozszerzony: 1% = 2 pkt.

 2. W przypadku kandydata legitymującego się tzw. „maturą dwujęzyczną”, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wyniki, które kandydat uzyskał z części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego w języku polskim.

 3. Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych określonej  w ust.  1 nie stosuje się do kandydatów  na studia pierwszego stopnia, prowadzone na kierunkach biotechnologia i elektroradiologia.

 4. W przypadku kandydatów legitymujących się dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2-5, ocenom z przedmiotów wymienionych w szczegółowych warunkach rekrutacji, określonych    dla danego kierunku studiów w odpowiednim  załączniku  do  niniejszej  uchwały,  przypisuje się liczbę punktów rekrutacyjnych ustaloną zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

 5. W przypadku, gdy kandydat legitymuje się świadectwem dojrzałości lub świadectwem maturalnym innym niż wymienione w załączniku nr 15, ocenom z przedmiotów, o których mowa w ust. 4, przypisuje się odpowiednie punkty rekrutacyjne, określone w tym załączniku dla skali ocen zbliżonej do skali wskazanej na świadectwie kandydata.

 6. Brak oceny z przedmiotu wskazanego w  szczegółowych  warunkach  rekrutacji,  określonych dla danego kierunku studiów w odpowiednim załączniku do niniejszej uchwały, nie wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego, lecz jest równoznaczny z przyznaniem kandydatowi  0 pkt (zero punktów) z tego przedmiotu.

 7. W przypadku wystąpienia na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów wyższych oceny obejmującej więcej niż jeden przedmiot (moduł przedmiotów) wydziałowa komisja rekrutacyjna rozpatruje sprawę indywidualnie, rozstrzygając o liczbie uznanych i przeliczonych punktów      w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 8. W przypadku, gdy na dokumencie nie wskazano poziomu, w ramach którego kandydat uzyskał świadectwo maturalne, wydziałowa komisja rekrutacyjna może zdecydować o zastosowaniu przelicznika wskazanego w załączniku nr 15, biorąc pod uwagę liczbę godzin zrealizowaną przez kandydata w ramach danego przedmiotu.

 9. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia,, zasady punktacji dotyczące poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna.

 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia równej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są na te studia kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów w Uniwersytecie.

 

Postępowanie kwalifikacyjne – egzamin wstępny

 

§ 13

W Uniwersytecie przeprowadza się dodatkowo egzamin wstępny, sprawdzający zdolności manualne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone na kierunku techniki dentystyczne. Egzamin przeprowadza, w formie egzaminu praktycznego, właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna lub wyznaczeni przez nią egzaminatorzy.

 

IV.WPIS NA LISTĘ STUDENTÓW ORAZ DECYZJA O ODMOWIE PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

Złożenie dokumentów

 

§ 14

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje uchwałę, w której wskazuje kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz kandydatów nieprzyjętych na studia. Uchwałę podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w głosowaniu.

 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia:

  1. oryginału jednego  z  dokumentów, o którym  mowa w § 4 ust. 3 – w przypadku ubiegania  się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

  2. oryginału dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 4 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

  3. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej;

  4. formularza zawierającego dane osobowe kandydata, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej;

  5. dwóch aktualnych fotografii w formacie przewidzianym dla dowodu osobistego i paszportu.

 3. Kandydat legitymujący się dokumentem wydanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest złożyć:

  1. zaświadczenie o nostryfikacji lub uwierzytelnienie dokumentu,

  2. apostille, tj. potwierdzenie wykonane przez ambasadę danego kraju, że dany dokument uprawnia do podjęcia studiów wyższych na terenie tego kraju

– o ile są wymagane.

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3,w terminie określonym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

 2. W uzasadnionych przypadkach oryginał dokumentu uzyskanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być dostarczony przez osobę wpisaną na listę studentów w terminie późniejszym, niż wskazany w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później niż do dnia podpisania ślubowania.

 3. Podczas składania dokumentów, o których mowa w ust. 2, kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

 4. Niezłożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje usunięciem jego nazwiska z listy rankingowej.

 

Wpis na listę studentów

 

§ 15

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 2. Wydanie zaświadczenia o wpisie na listę studentów następuje po łącznym spełnieniu przez kandydata następujących warunków:

  1. spełnieniu wymagań, o których mowa w § 4, § 8 ust. 1, 2 i § 9;

  2. uzyskaniu  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym   liczby  punktów   wymaganej  do  przyjęcia na studia;

  3. złożeniu do Działu Rekrutacji i Kształcenia, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na pierwszy rok studiów, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2.

 3. Zaświadczenia o wpisie na listę studentów wydaje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

 4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, podpisuje przewodniczący komisji lub inny pracownik Uniwersytetu działający na podstawie upoważnienia.

 5. Osoba nowo przyjęta na studia rozpoczyna studia oraz nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut.

 6. W przypadku rezygnacji ze studiów przed złożeniem ślubowania, wpis na listę studentów na dany kierunek studiów uznaje się za nieważny.

 7. Niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie na listę studentów osoba nowo przyjęta zobowiązana jest dostarczyć do Działu Rekrutacji i Kształcenia:

  1. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 16 – niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych;

  2. inne wymagane dokumenty, uwzględnione w wykazie umieszczonym na stronie internetowej Uniwersytetu, niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Badania lekarskie

 

§ 16

 1. Kandydat zobowiązany  jest  złożyć  zaświadczenie  lekarskie  o  zdolności  do  uczestniczenia  w zajęciach dydaktycznych, podczas których jest lub może być narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wydane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2019 r. poz. 141).

 2. Skierowania na badania lekarskie dla kandydatów wystawia Dział Rekrutacji i Kształcenia.

 

Decyzja o odmowie przyjęcia na studia

 

§ 17

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna  odmawia  przyjęcia  na  studia  w  przypadku  wystąpienia  co najmniej jednej z następujących przesłanek:

  1. kandydat nie spełnił wymagań formalnych postępowania rekrutacyjnego, określonych w § 4, § 8 ust. 1, 2 i § 9;

 2. kandydat  nie  uzyskał  w   postępowaniu   kwalifikacyjnym   liczby   punktów   wymaganej do przyjęcia na studia;

 3. pomimo zakwalifikowania do przyjęcia na studia, kandydat nie złożył dokumentów wymienionych w § 14 ust. 2, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

 4. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia wydaje się kandydatowi, który złożył podanie o przyjęcie na studia w Dziale Rekrutacji i Kształcenia.

 1. Złożenie podania o przyjęcie na studia jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego.

 2. Od decyzji wydziałowej  komisji  rekrutacyjnej,  o  której  mowa  w  ust.  2,  służy  odwołanie  do Rektora.  Odwołanie  wnosi  się  za   pośrednictwem   wydziałowej   komisji   rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 3. Podstawą odwołania może być  jedynie  wskazanie  naruszenia  warunków  i  trybu  rekrutacji  na studia określonych w niniejszej uchwale.

 4. Decyzje o odmowie przyjęcia na studia, wydawane przez wydziałową komisję rekrutacyjną, podpisuje jej przewodniczący.

 

§ 18

 1. Zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz decyzja o odmowie przyjęcia na studia mogą być wydawane w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).

 2. Elektroniczny obieg dokumentacji wydawanej przez Uniwersytet w toku postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z zasadami opublikowanymi na stronie internetowej.

 

V.PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 19

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, a ich publikacja następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Uniwersytecie.

 

§ 20

 1. Studia stacjonarne są wolne od opłat w zakresie przewidzianym w ustawie.

 2. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

 3. Uniwersytet pobiera opłaty zgodnie z przepisami ustawy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 4. Wysokość opłat za studia i usługi edukacyjne określa Rektor.

 5. Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie  na  listę  studentów  pierwszego  roku,  osoba  przyjęta na studia zobowiązana jest do niezwłocznego podpisania z Uniwersytetem umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.

 

§ 21

Dokumenty związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego, w szczególności wnioski oraz odwołania od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych, kandydaci składają w Dziale Rekrutacji i Kształcenia.

 

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

KIERUNEK: ANALITYKA MEDYCZNA

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek analityka medyczna, stacjonarne jednolite studia magisterskie, zobowiązany jest:

  1. posiadać wynik z przedmiotu: biologia na poziomie rozszerzonym, z jednego przedmiotu       z trzech do wyboru na poziomie rozszerzonym: chemii, fizyki  lub matematyki  – na jednym  z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. posiadać wynik z przedmiotu: język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek biotechnologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia, specjalność biotechnologia medyczna, klasyfikowany jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, na podstawie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały, obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w tabeli:

 

 

 

 

Przedmiot

Wynik egzaminu maturalnego – liczba punktów przyznawanych za ocenę wyrażoną w procentach

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

brak oceny lub poniżej 30%

od 30% do 100%

brak oceny lub poniżej 30%

od 30% do

100%

Matematyka

0

1

0

3

Biologia, chemia, fizyka (co najmniej jeden przedmiot)

0

2

0

4

Inne przedmioty

0

1

0

1

 

 1. W przypadku, gdy na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały, wskazane są dwie oceny z tego samego przedmiotu: na poziomie podstawowym i rozszerzonym, obliczając sumę punktów, bierze się pod uwagę ocenę gwarantującą większą liczbę punktów.

 2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest znajomość języka angielskiego, potwierdzona pozytywną oceną uzyskaną na egzaminie maturalnym, na poziomie co najmniej podstawowym, lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na poziomie co najmniej B1. Znajomość języka angielskiego nie podlega punktacji.

 3. W przypadku niskiej punktacji uzyskanej przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

 

KIERUNEK: DIETETYKA

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek dietetyka:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z następujących przedmiotów na poziomie co najmniej podstawowym: matematyka, język polski i język obcy, oraz z jednego z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologia lub chemia, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

   1. posiadać  dyplom  ukończenia  studiów   pierwszego   stopnia   na   kierunku   dietetyka lub biotechnologia lub dyplom ukończenia studiów magisterskich z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,

   2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA

 1. Kierunek elektroradiologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia:

  1. kandydat klasyfikowany jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z przedmiotów zdawanych  na  egzaminie  maturalnym  na  poziomie  podstawowym   lub  rozszerzonym,   na podstawie jednego z dokumentów, o których mowa § 4 ust. 3 uchwały, obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w tabeli:

 

 

 

 

Przedmiot

Wynik egzaminu maturalnego – liczba punktów przyznawanych za ocenę wyrażoną w procentach

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

brak oceny lub poniżej 30%

od 30%

do 100%

brak oceny lub poniżej 30%

od 30% do 100%

Matematyka

0

1

0

3

Biologia, chemia, fizyka (co najmniej jeden przedmiot)

0

2

0

4

Inne przedmioty

0

1

0

1

 1. suma  punktów  liczona  jest   ze   wszystkich   przedmiotów   zdawanych   na   maturze;  w przypadku, gdy na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały, wskazane  są  dwie  oceny  z  tego  samego  przedmiotu:  na  poziomie  podstawowym       i rozszerzonym, obliczając sumę punktów, bierze się pod uwagę ocenę gwarantującą większą liczbę punktów;

 2. warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest znajomość języka angielskiego, potwierdzona  pozytywną  oceną  uzyskaną  na   egzaminie   maturalnym   na   poziomie co najmniej   podstawowym   lub   certyfikatem   potwierdzającym   znajomość   języka   na poziomie co najmniej B1; znajomość języka angielskiego nie podlega punktacji;

 3. w przypadku  niskiej  punktacji  uzyskanej  przez  kandydatów  na  studia  limit  przyjęć  na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 1. Kierunek elektroradiologia, studia stacjonarne drugiego stopnia:

  1. kandydat zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia,

   2. przystąpić  do  rozmowy  kwalifikacyjnej  dotyczącej  motywacji  podjęcia  studiów oraz pozwalającej ocenić orientację kandydata w zawodzie elektroradiologa,

   3. posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikację,

   4. przedstawić zaświadczenie o posiadanym stażu pracy zawodowej, jeżeli kandydat takowe posiada;

  2. postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

   1. rozmowy kwalifikacyjnej,

   2. konkursu średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia;

 

 1. średnia ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych podczas studiów ze wszystkich egzaminów i zaliczeń;      w przypadku osób, które uzyskały oceny w skali od 2 do 5, średnia ocen jest normalizowana do skali sześciostopniowej według wzoru: (średnia ocen/5,0) x 6,0;

 2. punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, według następującej zasady:

  1. 45% – rozmowa kwalifikacyjna (skala ocen od 2 do 5; ocena z rozmowy kwalifikacyjnej jest średnią ocen wystawionych przez poszczególnych członków komisji rekrutacyjnej),

  2. w przypadku osób, które przedstawią zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym, dolicza się dodatkowo 10% do oceny z rozmowy kwalifikacyjnej,

  3. 45% – średnia ocen z ukończonych studiów wyższych;

 3. w przypadku  uzyskania  niskiej  punktacji  przez  kandydatów  na  studia  limit  przyjęć  na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

KIERUNEK: FARMACJA

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek farmacja:

  1. stacjonarne jednolite studia magisterskie – zobowiązany jest:

   1. posiadać wynik z przedmiotu: chemia na poziomie rozszerzonym oraz z jednego przedmiotu z dwóch do  wyboru  na  poziomie  rozszerzonym:  biologii  lub  matematyki,  na  jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej;

  2. niestacjonarne jednolite studia magisterskie – zobowiązany jest:

   1. posiadać wynik z przedmiotu chemia na poziomie rozszerzonym oraz z jednego przedmiotu z dwóch na poziomie rozszerzonym: biologii lub matematyki na jednym  z dokumentów,   o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

 1. Kierunek fizjoterapia:

  1. stacjonarne jednolite studia magisterskie:

   1. kandydat zobowiązany jest posiadać wynik z przedmiotu: biologia na poziomie co najmniej podstawowym oraz z jednego z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: fizyki lub matematyki, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. wymagania dodatkowe  ̶  umiejętność pływania;

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek kosmetologia:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z przedmiotu: matematyka na poziomie co najmniej podstawowym oraz z jednego przedmiotu z dwóch     do wyboru  na  poziomie  co   najmniej   podstawowym:   biologii   lub   chemii,   na  jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia; na podstawie dyplomów złożonych przez kandydatów przeprowadzany jest konkurs średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, wyliczonej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, ze wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem (bez oceny z egzaminu dyplomowego);

  3. studia   niestacjonarne   pierwszego   stopnia   (realizowane   w   trybie   zajęć wieczorowych)

   • zobowiązany jest posiadać wynik z przedmiotu matematyka na poziomie co najmniej podstawowym oraz z jednego przedmiotu z dwóch do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii lub chemii, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust.      3 uchwały;

  4. studia niestacjonarne pierwszego stopnia (realizowane w trybie zajęć zaocznych)

   • zobowiązany jest:

 1. posiadać dokument, o którym mowa § 4 ust. 3 – na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów przeprowadzany jest konkurs ocen z przedmiotów: matematyka na poziomie co najmniej podstawowym oraz biologia lub chemia na poziomie co najmniej podstawowym,

 2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej;

  1. studia niestacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia; na podstawie dyplomów złożonych przez kandydatów przeprowadzany jest konkurs średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego  stopnia,  wyliczonej  z   dokładnością   do   drugiego   miejsca   po   przecinku,  ze wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem (bez oceny z egzaminu dyplomowego).

 1. Absolwenci studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na kierunku kosmetologia, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy z egzaminu dyplomowego uzyskali co najmniej ocenę dobrą, uzyskują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

KIERUNEK: LEKARSKI

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski:

  1. stacjonarne jednolite studia magisterskie – zobowiązany jest:

   1. posiadać wynik z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, matematyki lub  fizyki,  na  jednym  z  dokumentów,  o  których  mowa  w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej;

  2. niestacjonarne jednolite studia magisterskie – zobowiązany jest:

   1. posiadać wynik z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, matematyki lub  fizyki,  na  jednym  z  dokumentów,  o  których  mowa  w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

KIERUNEK: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarsko-dentystyczny:

  1. stacjonarne jednolite studia magisterskie – zobowiązany jest:

   1. posiadać wynik z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, matematyki lub  fizyki,  na  jednym  z  dokumentów,  o  których  mowa  w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej;

  2. niestacjonarne jednolite studia magisterskie (realizowane w formie zajęć wieczorowych)

– zobowiązany jest:

 1. posiadać wynik z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, matematyki lub  fizyki,  na  jednym  z  dokumentów,  o  których  mowa  w § 4 ust. 3 uchwały,

 2. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

 1. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z jednego przedmiotu z trzech do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii, chemii lub fizyki, oraz  z języka  polskiego  na  poziomie  co  najmniej  podstawowym,  na jednym  z  dokumentów,  o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne pierwszego stopnia, tzw. „studia pomostowe” – zobowiązany jest:

   1. legitymować się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem pielęgniarki,

   2. przystąpić do egzaminu ustnego z pielęgniarstwa klinicznego;

  3. studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

   1. przystąpić do egzaminu testowego z pielęgniarstwa klinicznego,

   2. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;

  4. studia niestacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

   1. przystąpić do egzaminu testowego z pielęgniarstwa klinicznego,

   2. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek położnictwo:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z jednego przedmiotu z trzech do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii, chemii lub fizyki, oraz  z języka polskiego  na  poziomie  co  najmniej  podstawowym,  na  jednym  z  dokumentów,  o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne drugiego stopnia:

   1. przystąpić do egzaminu testowego z położnictwa klinicznego,

   2. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek ratownictwo medyczne, studia stacjonarne pierwszego  stopnia,  zobowiązany  jest  posiadać   wynik   z   przedmiotów   obowiązkowych  na poziomie co najmniej  podstawowym:  matematyki,  języka polskiego,  języka obcego,  oraz  z jednego z czterech przedmiotów do wyboru: biologii, fizyki, chemii lub informatyki na poziomie co najmniej podstawowym, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

KIERUNEK: TECHNIKI DENTYSTYCZNE

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek techniki dentystyczne:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest:

   1. posiadać wynik z jednego z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii lub chemii, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. przystąpić do sprawdzianu zdolności manualnych;

  2. wspólne studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

   1. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej,

   2. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek zdrowie publiczne:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z następujących przedmiotów na poziomie co najmniej podstawowym: matematyki, języka polskiego i języka obcego, oraz z jednego dowolnego dodatkowego przedmiotu na poziomie co najmniej podstawowym, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalność: organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego – zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim albo dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia,

   2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, obejmującej zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego;

  3. studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalności: promocja zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna, ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne, prawo medyczne w ochronie zdrowia – zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,

   2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej;

  4. studia niestacjonarne drugiego stopnia, specjalność: organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego – zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim albo dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia,

   2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, obejmującej zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego;

  5. studia  niestacjonarne   drugiego   stopnia,   specjalności:   promocja   zdrowia,   organizacja   i zarządzanie w ochronie zdrowia, epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna, ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne, prawo medyczne w ochronie zdrowia – zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,

   2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Tabela 1 Dyplom IB

 

Ocena na dyplomie

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

7

100

200

6

90

190

5

80

180

4

70

160

3

60

140

2

50

120

1

0

0

 

Tabela 2 Dyplom EB

 

Ocena na dyplomie

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

9,51-10,00

100

200

9,01-9,50

90

190

8,51-9,00

85

180

8,01-8,50

80

170

7,51-8,00

75

160

7,01-7,50

70

150

6,51-7,00

65

140

6,00-6,50

60

130

 

 Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Kazachstanie, Szwecji, Rosji

 

Ocena

na świadectwie

 

Skala literowa

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

5

MVG = pass with special distinction

 

100

 

200

4

G= Pass

65

130

 

3

VG = Pass with distriction

 

30

 

60

2

IG

0

0

 

Tabela 4

 Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w USA

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

A, A+, A*

100

200

A-

94

188

B+

87

174

B

80

160

B-

75

150

C+

67

134

C

60

120

C-

54

108

D+

46

92

D

40

80

D-

33

66

E

25

50

*ocena z High School Diploma

**ocena z egzaminu SAT/ACT/AP

 

 Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane na Litwie

 

Ocena na świadectwie

 

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

10

100

200

9

90

180

8

80

160

7

70

140

6

60

120

5

50

100

4

40

80

*ocena ze świadectwa ukończenia szkoły

**ocena z Brandos Atestatas

 

Tabela 6

 Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Wielkiej Brytanii

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

A, A+, A*

100

200

A-

94

188

B+

87

174

B

80

160

B-

75

150

C+

67

134

C

60

120

C-

54

108

D+

46

92

D

40

80

D-

33

66

E

25

50

*ocena z AS-Levels

**ocena z A-Levels

 

 Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Irlandii przed 2017 r.

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

A1

100

200

A2

94

188

B1

88

176

B2

82

164

B3

76

152

C1

70

140

C2

64

128

C3

58

116

D1

52

104

D2

46

92

D3

40

80

 

Tabela 8

 Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Irlandii po 2017 r.

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

1

100

200

2

90

180

3

80

160

4

70

140

5

60

120

6

50

100

7

40

80

8

0

0

 

 Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

1

100

200

2

80

160

3

55

110

4

30

60

5-6

0

0

 

Tabela 10

 Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane na Ukrainie

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

12

100

200

11

90

180

10

82

164

9

75

150

8

67

134

7

58

116

6

50

100

5

40

80

4

30

60

3

0

0

2

0

0

1

0

0

*ocena z atestatu

**ocena z ZNO

 

 Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane na Białorusi

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

10

100

200

9

90

180

8

80

160

7

70

140

6

60

120

5

50

100

4

40

80

3

30

60

*ocena z atestatu

**ocena z CT

 

Tabela 12

 Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane we Francji

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony*

20

100

200

19

94

188

18

87

174

17

80

160

16

74

148

15

67

134

14

60

120

13

54

108

12

46

92

11

40

80

10

33

66

*ocena z Baccaulaureat

 

 Świadectwo dojrzałości „stara matura” po 1991 r. – sześciostopniowa skala ocen

Ocena na świadectwie dojrzałości wydanym przed 2005 r.

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

6

100

200

5

85

170

4

75

150

3

50

100

2

30

60

1

0

0

 

Tabela 14

Świadectwo dojrzałości „stara matura” do 1991 r. – czterostopniowa skala ocen

Ocena na świadectwie dojrzałości wydanym przed 2005 r.

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

5

100

200

4

80

160

3

50

100

2

0

0

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komentarze (0)