Zasady rekrutacji na UM w Łodzi 2019/20

Zasady rekrutacji na UM w Łodzi 2019/20

Uniwersytet Medyczny rekrutacja 2019

Uchwała nr 240/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie dostosowania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych na rok akademicki 2019/2020, do wymagań określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Na podstawie art.  69, art. 70 ust. 2-5 i  art. 72  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje:

 

I.PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1. Uchwała dostosowuje warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  oraz sposób jej przeprowadzenia na poszczególne kierunki i formy studiów oraz poziomy kształcenia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określone na rok  akademicki  2019/2020, do wymagań określonych  w  ustawie z dnia  20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów oraz poziomy kształcenia określają załączniki nr 1-15 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

4. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  w  ramach  limitu  miejsc   Ministra   Obrony   Narodowej   dla   kandydatów  na żołnierzy zawodowych określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego   w Łodzi.

5. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych  przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

6. Warunki i tryb przyjęcia na studia przez potwierdzanie efektów uczenia się określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

7. Warunki i tryb przyjęcia na studia przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

§ 2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 • Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

 • Senat – Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

 • kandydat – osobę ubiegającą się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Medycznym  w  Łodzi,  legitymującą  się  jednym   z   dokumentów,  o   których  mowa w § 4 ust. 3;

 • limit przyjęć – liczbę osób, jaka może zostać przyjęta na pierwszy rok studiów prowadzonych na danym kierunku i formie studiów oraz poziomie kształcenia, określoną odpowiednio przez Ministra Zdrowia lub Rektora;

 • ustawa  – ustawę z  dnia 20 lipca 2018  r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  i  nauce  (Dz. U. poz. 1668).

 

Limity przyjęć

 

§ 3

1. Limity przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny określa, w drodze rozporządzenia, Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Limit przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych  określa,  w  drodze  rozporządzenia,  Minister  Zdrowia   w  porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

3. Limity przyjęć na pozostałe kierunki studiów określa Rektor w drodze zarządzenia.

4. Limity przyjęć na  poszczególne  kierunki  studiów  dla  cudzoziemców  określa  Rektor w drodze zarządzenia.

5. Dopuszcza się określenie odrębnych limitów przyjęć dla określonych grup kandydatów dla danego kierunku studiów, mając na uwadze zapewnienie jakości kształcenia oraz potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

II.WYMAGANIA FORMALNE

 

§ 4

1. Podstawą przyjęcia  na  studia  pierwszego  stopnia  lub  jednolite  studia  magisterskie  są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych dokumentem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2-5.

3. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może ubiegać się kandydat, który posiada:

 • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu   maturalnego   z   poszczególnych    przedmiotów,    o    których    mowa w przepisach o systemie oświaty;

 • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy    z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.);

 • świadectwo i inny dokument lub  dyplom, o których mowa w art. 93 ust.  1 ustawy,  o której mowa w pkt 2;

 • świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z  umową bilateralną     o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 • Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów.

 • Student Uniwersytetu nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje, chyba że jest to związane ze zmianą formy studiów.

 • Student Uniwersytetu może studiować na innym kierunku studiów w Uniwersytecie, jeżeli zostanie przyjęty na ten kierunek w trybie postępowania rekrutacyjnego.

 

III.POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Harmonogram rekrutacji

 

§ 5

1. Ustala się następujące terminy dla postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2019/2020:

 • rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego – 26 kwietnia 2019 r.;

 • zakończenie postępowania rekrutacyjnego – 31 października 2019 r.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie harmonogramu ustalonego przez Rektora w zarządzeniu.

 

Zasady ogólne

 

§ 6

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne.

2. Tryb powoływania oraz regulamin pracy komisji rekrutacyjnych określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu.

3. W uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub o przeprowadzeniu dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.

4. W przypadku wszczęcia przez komisję rekrutacyjną dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie rekrutacji elektronicznej w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym na ten kierunek, biorą udział w dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym bez konieczności ponownej rejestracji i ponownego  wniesienia  opłaty  za  postępowanie  związane  z  przyjęciem  na studia. przeprowadzenie rekrutacji.

5. Uniwersytet uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

6. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na studia prowadzone na danym kierunku Uniwersytet zastrzega sobie możliwość odstąpienia od uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów.

7. W przypadku odstąpienia przez Uniwersytet od uruchomienia kształcenia na danym kierunku studiów  wniesiona  przez  kandydata  opłata  za  przeprowadzenie  rekrutacji  na studia prowadzone na tym kierunku podlega zwrotowi.

 

§ 7

Postępowanie rekrutacyjne składa się z:

1. rejestracji on-line kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu;

2. wniesienia przez kandydata opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, o której mowa w § 9;

3. postępowania kwalifikacyjnego;

4. wydania przez wydziałową komisję rekrutacyjną zaświadczenia o wpisie na listę studentów lub decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia.

 

Rejestracja on-line

 

§ 8

1. Przez rejestrację, o której mowa w § 7 pkt 1, należy rozumieć utworzenie indywidualnego konta kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu.

2. Po utworzeniu indywidualnego konta kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu kandydat zobowiązany jest do dodania kierunku lub  kierunków studiów, na które będzie aplikować w ramach postępowania rekrutacyjnego, oraz wprowadzenia wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

3. W związku z utworzeniem indywidualnego konta w systemie rekrutacji elektronicznej kandydat zobowiązany jest do:

 • niezwłocznego poinformowania Działu Rekrutacji i Kształcenia o ewentualnych błędach występujących na jego indywidualnym koncie;

 • bieżącego odczytywania informacji zamieszczanych na jego indywidualnym koncie.

 • Konsekwencje wynikające z niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3, lub błędnego wypełnienia pól formularza rejestracyjnego w systemie rekrutacji elektronicznej, ich niewypełnienia, usunięcia lub podania nieprawdziwych informacji oraz rezygnacji z aplikowania na dany kierunek studiów ponosi kandydat.

 

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji

 

§ 9

Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora.

 

Postępowanie kwalifikacyjne – listy rankingowe, próg punktowy

 

§ 10

1. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w drodze konkursu, na podstawie list rankingowych.

2. O kolejności umieszczania nazwisk kandydatów na listach rankingowych decyduje  liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych, o których mowa § 12 ust. 1.

3. Nazwiska kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów rekrutacyjnych, umieszczane są na liście rankingowej w kolejności alfabetycznej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1-3.

4. Na podstawie listy rankingowej oraz limitu przyjęć określonego dla danego kierunku studiów komisja rekrutacyjna określa próg punktowy, pozwalający ustalić liczbę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

5. Zasady ustalania progu punktowego oraz  jego  zatwierdzenia  określa  uchwała  Senatu w sprawie regulaminu pracy komisji rekrutacyjnych.

6. Informację o progu punktowym, określonym przez komisję rekrutacyjną, i statusie kandydata umieszcza się na indywidualnym koncie kandydata.

7. Jeżeli przy ustalonym progu punktowym nie zostanie wypełniony limit przyjęć określony dla   danego   kierunku    studiów,    komisja    rekrutacyjna    może    podjąć    decyzję    o obniżeniu progu punktowego lub o przeprowadzeniu dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 11

1. W przypadku gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki lekarski, lekarsko--dentystyczny, farmację  oraz  analitykę medyczną uzyskają jednakową liczbę punktów,  o kolejności, w jakiej zostaną umieszczeni na liście rankingowej w ramach jednakowego progu punktowego, decyduje  wynik  uzyskany  przez  nich  na  egzaminie  maturalnym  z przedmiotu język polski (poziom podstawowy).

2. Komisja    rekrutacyjna,    w    celu    wypełnienia    limitu    przyjęć,    może    wskazać do zakwalifikowania do przyjęcia na studia mniejszą liczbę kandydatów, o których mowa w ust. 1 – na podstawie wyniku uzyskanego przez tych kandydatów na egzaminie maturalnym z przedmiotu język polski (poziom podstawowy).

3. Zasada, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

4. Kandydatom nieposiadającym oceny z przedmiotu język polski przyznaje się 0 pkt (zero punktów) z tego przedmiotu.

 

Postępowanie kwalifikacyjne – punkty rekrutacyjne

 

§ 12

 

1. W   przypadku   kandydata   legitymującego    się    dokumentem,    o    którym    mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, punkty rekrutacyjne będące podstawą umieszczenia na liście rankingowej oblicza się na podstawie ocen uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego, wyrażonych w procentach, według następującej zasady:

 • poziom podstawowy: 1% = 1 pkt;

 • poziom rozszerzony: 1% = 2 pkt.

 • W przypadku kandydata legitymującego się tzw. „maturą dwujęzyczną”, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wyniki, które kandydat uzyskał z części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego w języku polskim.

 • Zasady  obliczania  punktów  rekrutacyjnych  określonej   w   ust.   1   nie   stosuje   się do kandydatów na studia pierwszego stopnia, prowadzone na kierunkach biotechnologia  i elektroradiologia.

 • W   przypadku   kandydatów   legitymujących   się   dokumentem,   o    którym    mowa w § 4 ust. 3 pkt 2-5, ocenom z przedmiotów wymienionych w szczegółowych warunkach rekrutacji,  określonych  dla  danego  kierunku  studiów  w  odpowiednim  załączniku    do niniejszej uchwały, przypisuje się liczbę punktów rekrutacyjnych  ustaloną zgodnie    z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

 • W przypadku gdy kandydat legitymuje się świadectwem dojrzałości lub świadectwem maturalnym  innym  niż   wymienione  w  załączniku  nr  16,  ocenom  z  przedmiotów,   o których mowa w ust.  4, przypisuje się odpowiednie  punkty rekrutacyjne,  określone   w tym załączniku dla skali ocen zbliżonej do skali wskazanej na świadectwie kandydata.

 • Brak oceny z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji, określonych dla danego kierunku studiów w odpowiednim załączniku do niniejszej uchwały, nie wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego, lecz jest równoznaczny z przyznaniem kandydatowi 0 pkt (zero punktów) z tego przedmiotu.

 • W przypadku wystąpienia na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów wyższych oceny obejmującej więcej niż jeden przedmiot (moduł przedmiotów) wydziałowa komisja rekrutacyjna rozpatruje sprawę indywidualnie, rozstrzygając o  liczbie uznanych i przeliczonych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 • W przypadku gdy na dokumencie nie wskazano poziomu, w ramach którego kandydat uzyskał świadectwo maturalne,  wydziałowa  komisja  rekrutacyjna  może  zdecydować  o zastosowaniu przelicznika wskazanego w załączniku nr 16, biorąc pod uwagę liczbę godzin zrealizowaną przez kandydata w ramach danego przedmiotu.

 • W postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia zasady punktacji dotyczące poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna.

 • W przypadku uzyskania przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego  stopnia  równej  liczby   punktów,   w   pierwszej   kolejności   przyjmowani   są   na   te   studia   kandydaci   legitymujący   się   dyplomem   ukończenia   studiów     w Uniwersytecie.

 

Postępowanie kwalifikacyjne – egzamin wstępny

 

§ 13

1. W Uniwersytecie przeprowadza się dodatkowo egzamin wstępny, sprawdzający zdolności manualne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone na kierunku techniki dentystyczne; egzamin przeprowadza, w formie egzaminu praktycznego, właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna lub wyznaczeni przez nią egzaminatorzy.

2. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu wstępnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniające szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

IV.WPIS NA LISTĘ STUDENTÓW ORAZ DECYZJA O ODMOWIE PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

Złożenie dokumentów

 

§ 14

1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje uchwałę, w której wskazuje  kandydatów  zakwalifikowanych  do  przyjęcia na studia oraz kandydatów nieprzyjętych na studia. Uchwałę podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w głosowaniu.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia:

 • oryginału jednego z dokumentów, o którym mowa w § 4 ust. 3 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

 • oryginału dokumentu, o  którym mowa w §  4 ust. 4   –   w przypadku ubiegania się    o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

 • podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej;

 • formularza zawierającego dane osobowe kandydata, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej;

 • dwóch  aktualnych  fotografii  w  formacie  przewidzianym  dla  dowodu  osobistego   i paszportu.

 • Kandydat legitymujący się dokumentem wydanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest złożyć:

  1. zaświadczenie o nostryfikacji lub uwierzytelnienie dokumentu,

  2. apostille, tj. potwierdzenie wykonane przez ambasadę danego kraju, że dany  dokument uprawnia do podjęcia studiów wyższych na terenie tego kraju – o ile są wymagane.

 • Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, w terminie określonym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

 • W uzasadnionych przypadkach oryginał dokumentu uzyskanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być dostarczony przez osobę wpisaną na listę studentów w terminie późniejszym niż wskazany w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później niż do dnia podpisania ślubowania.

 • Podczas składania dokumentów, o których mowa w ust. 2, kandydat zobowiązany jest   do okazania dokumentu tożsamości.

 • Niezłożenie  wymaganych  dokumentów  jest  równoznaczne  z  rezygnacją  kandydata   z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje usunięciem jego nazwiska z listy rankingowej.

 

Wpis na listę studentów

 

§ 15

1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 • Wydanie zaświadczenia o wpisie na listę studentów następuje po łącznym spełnieniu przez kandydata następujących warunków:

  1. spełnieniu wymagań, o których mowa w § 4, § 8 ust. 1, 2 i § 9;

  2. uzyskaniu w postępowaniu kwalifikacyjnym liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia;

  3. złożeniu do  Działu  Rekrutacji  i  Kształcenia,  po  zakwalifikowaniu  do  przyjęcia  na pierwszy rok studiów, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2.

 • Zaświadczenia o wpisie na listę studentów wydaje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

 • Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może podpisywać, w imieniu wydziałowej komisji rekrutacyjnej, upoważniony przez komisję przewodniczący lub inny członek komisji obecny na posiedzeniu albo pracownik Uniwersytetu działający na podstawie upoważnienia.

 • Przyjęcie na studia w drodze wpisu na listę studentów dotyczy osób nowo przyjętych, dla których rok akademicki rozpoczyna się z dniem 1 października 2019 r.

 • Wpis na listę studentów uznaje się za skuteczny i osoba nowo przyjęta na studia rozpoczyna studia oraz nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

 • W  przypadku  rezygnacji  ze  studiów  przez  złożeniem  ślubowania  lub   w  związku    z niezłożeniem ślubowania w wyznaczonym terminie wpis na listę studentów na dany kierunek studiów uznaje się za nieważny.

 • Niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie na listę studentów osoba nowo przyjęta zobowiązana jest dostarczyć do Działu Rekrutacji i Kształcenia:

  1. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 16 – niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych;

  2. inne wymagane dokumenty, uwzględnione w wykazie umieszczonym na stronie internetowej Uniwersytetu, niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Badania lekarskie

 

§ 16

1. Kandydat zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, podczas których jest lub może być narażony na działanie czynników  szkodliwych,  uciążliwych   lub   niebezpiecznych   dla   zdrowia,   wydane  w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

2. Skierowania   na   badania   lekarskie   dla   kandydatów   wystawia   Dział   Rekrutacji    i Kształcenia.

 

Decyzja o odmowie przyjęcia na studia

 

§ 17

1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia na studia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przesłanek:

 • kandydat nie spełnił wymagań formalnych postępowania rekrutacyjnego, określonych w § 4, § 8 ust. 1, 2 i § 9;

 • kandydat nie uzyskał w postępowaniu kwalifikacyjnym liczby punktów wymaganej  do przyjęcia na studia;

 • pomimo zakwalifikowania do przyjęcia na studia, kandydat nie złożył dokumentów wymienionych w § 14 ust. 2, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

 • Decyzję o odmowie przyjęcia na studia wydaje się kandydatowi, który złożył  podanie    o przyjęcie na studia w Dziale Rekrutacji i Kształcenia.

 • Złożenie podania o przyjęcie na studia jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego.

 • Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 2, służy odwołanie do Rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 • Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale.

 • Decyzje o odmowie przyjęcia na studia wydawane przez wydziałową komisję rekrutacyjną może podpisywać, w imieniu komisji, upoważniony przez komisję przewodniczący.

 

§ 18

1. Zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz decyzja o odmowie przyjęcia na studia mogą być wydawane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

2. Elektroniczny obieg dokumentacji wydawanej przez Uniwersytet w toku postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z zasadami opublikowanymi na stronie internetowej.

 

V.PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 19

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, a ich publikacja następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Uniwersytecie.

 

§ 20

1. Studia stacjonarne są wolne od opłat w zakresie przewidzianym w ustawie.

2. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

3. Uniwersytet pobiera opłaty za studia niestacjonarne oraz za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych zgodnie z przepisami ustawy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Wysokość opłat za studia i usługi edukacyjne określa Rektor w zarządzeniu.

5. Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie na listę studentów pierwszego roku osoba przyjęta na studia  zobowiązana  jest  do  niezwłocznego  podpisania  z  Uniwersytetem  umowy  o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.

 

§ 21

Dokumenty związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego, w szczególności wnioski oraz  odwołania  od  decyzji  wydziałowych  komisji  rekrutacyjnych,  kandydaci  składają    w Dziale Rekrutacji i Kształcenia Uniwersytetu.

 

§ 22

Traci moc uchwała nr 194/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2019/2020.

 

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Komentarze (0)