Ogólne zasady rekrutacji na rok 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok 2019/2020

Akademia Pomorska w Słupsku rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Pomorskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA NR R.000.68.18 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020.

Na podstawie art. 69-72 Ustawyz dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  z 2018 r. poz. 1668) uchwala się, co następuje:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. W roku akademickim 2019/2020 Akademia Pomorska w Słupsku (zwana dalej AP) będzie prowadzić rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne.

2. Przewiduje się następujące poziomy studiów:

 • studia pierwszego stopnia( licencjackie — 3 letnie),
 • studia pierwszego stopnia (inżynierskie — 3,5 letnie),
 • studia drugiego stopnia ( magisterskie — 2 letnie),
 • jednolite studia magisterskie (magisterskie — 5 letnie).

 

§ 2

1. Przyjęcia na studia następują przez:

 • rekrutację,
 • potwierdzenie efektów uczelnia się.
 • Przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
 • Warunki przyjęć na studia poprzez rekrutację określa niniejsza uchwała.
 • Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyjęć na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się określone są w odrębnych przepisach.
 • Warunki przyjęć na studia poprzez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej określa Regulamin studiów AP.
 • Rekrutacja na studia odbywa się w następujących etapach:
  1. Elektroniczna rejestracja na studia, podczas której kandydat uzupełnia:
   1. dane osobowe i kontaktowe,
   2. dane o ukończonej szkole lub uczelni,
   3. wyniki z egzaminu maturalnego/dojrzałości  lub wyniki ukończenia studiów,
   4. załącza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej, o wymiarach 236x295 pikseli (niezbędne do wydania legitymacji studenckiej).
  2. Ocena kwalifikacji kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej UKR,
  3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego AP oraz dokonanie wpisu na studia przez zakwalifikowanych kandydatów,
  4. Wydanie decyzji administracyjnej w przypadku decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 

TERMINY REKRUTACJI

 

§ 3

Rozpoczęcie rekrutacji na studia na roku akademickim 2019/2020  ustala  się na  dzień: 17 czerwca 2019 r.

Zakończenie  rekrutacji  na studia na roku akademickim 2019/2020 ustala się na dzień: 30 września 2019r.

Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji w ramach terminów określonych w ust. 1 i 2 określa Rektor AP w postaci zarządzenia, nie później niż do końca kwietnia 2019.

Harmonogram obejmuje wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, tj. czas elektronicznej rejestracji, terminy sprawdzianów i egzaminów wstępnych, terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjmowania dokumentów i wpisów na studia przez kandydatów.

 

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej UKR) oraz zespoły oceniające przeprowadzające sprawdziany lub egzaminy.

Skład UKR oraz zespołów oceniających powołuje Rektor. Do zadań zespołów oceniających należy:

1. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów,

2. sporządzenie i przekazanie do UKR protokołu zawierającego wyniki postępowania. Do zadań UKR należy:

 1. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na studia i ogłoszenie jego wyników,
 2. sporządzenie  protokołu  z przebiegu   postepowania   kwalifikacyjnego   wraz  z listami rankingowymi,
 3. sporządzanie list przyjętych na studia,
 4. wydanie decyzji administracyjnych o nieprzyjęciach na studia.

Od decyzji UKR służy odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków lub trybu rekrutacji na studia określonych niniejszą uchwałą.

Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Punkt rekrutacyjny AP.

 

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 

Rozdział 1. Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 5

1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 • Zarejestrowała się na studia w systemie e-rekrutacyjnym i wyprowadziła wszystkie niezbędne dane, o których mowa w par. 2 ust. 5 pkt. 1 niniejszej uchwały;
 • Posiada dokument uprawniający do podjęcia studiów, o którym mowaw par.6;
 • Wniosła opłatę rekrutacyjną.

Do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia ijednolite studia magisterskie może być dopuszczona osoba, która zdała na egzaminie maturalnym wszystkie przedmioty obowiązkowe.

Kandydat ponosi konsekwencje wprowadzenia niewłaściwych lub nieprawdziwych danych podczas e-rekrutacji.

 

§ 6

Do odbywania studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w AP może być dopuszczona osoba, która posiada:

 

1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

3. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowaw pkt 2;

4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

Do odbywania studiów drugiego w AP może być dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 

§ 7

Opłata rekrutacyjna na studia wysokości:

1. 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na studia pierwszego stopnia;

2. 85zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1 należy wpłacać na indywidualne konto bankowe kandydata, którego numer zostanie wygenerowany podczas elektronicznej rejestracji na studia, w terminie nie później niż w dniu zakończenia rekrutacji (według harmonogramu o którym mowa w par. 3 ust. 3 niniejszej uchwały).

4. Po wpływie opłaty na konto bankowe AP, na osobistym koncie kandydata w e-rekrutacji pojawia się potwierdzenie zaksięgowania.

5. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (liczy się data zaksięgowania na koncie osobistym kandydata).

6. Kandydaci, wnoszący opłatę rekrutacyjną poza granicami Polski, mogą dokonać wpłaty na główny rachunek bankowy AP.

7. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, kandydat wnosi opłaty na każdy z kierunków.

8. Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby posiadające ważną „Kartę Dużej Rodziny”, którą należy okazać w Punkcie Rekrutacyjnym.

9. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w następujących przypadkach:

 • nieuruchomienia  kierunku,
 • wniesienia opłaty w kwocie przekraczającej    należność wynikającą z liczby dokonanych rejestracji; wówczas zwrotowi podlega kwota nadpłaty,
 • rezygnacji z dalszej rekrutacji, tj. nie złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
 • złożenia pisemnej rezygnacji z rekrutacji przed terminem kwalifikacji , tj. przed posiedzeniem Komisji Rekrutacyjnej,
 • uzasadnionej nieobecności na egzaminie wstępnym.

10. W pozostałych przypadkach opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

11. Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata, złożony do Rektora, za pośrednictwem Punktu Rekrutacyjnego, w terminie nie później niż do końca semestru zimowego (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 niniejszej uchwały).

12. Do własnoręcznie podpisanego wniosku, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wpłaty, o ile nie złożył już wcześniej takiego potwierdzenia wraz z dokumentami w Punkcie Rekrutacyjnym.

 

Rozdział 2. Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 8

1. Jeżeli kandydat na studia zdał egzamin dojrzałości (starą maturę), to oceny z egzaminu pisemnego zostaną przeliczone na procenty. W przypadku braku oceny z egzaminu pisemnego brany jest pod uwagę egzamin ustny. Liczba przeliczonych procentów jest równa wynikom procentowym „nowej matury” na poziomie rozszerzonym.

2. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowią wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, to zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne w formie rankingu.

3. Ranking, o którym mowa w ust. 2, tworzy się na podstawie wyników procentowych uzyskanych z egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu przeliczonych w następujący sposób:

 • 1% pkt na poziomie podstawowym = 1 pkt
 • 1% pkt na poziomie rozszerzonym = 2 pkt.

4. W przypadku większej liczby kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie niż planowana liczba miejsc na kierunki, na który wstęp na studia jest wolny, zostanie przeprowadzone dodatkowo postępowanie kwalifikacyjne analogicznie do postępowania, o którym mowa w ust. 2 i 3. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę przy tworzeniu rankingu na dany kierunek stanowi Załącznik nr 2.

5. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stanowią dodatkowo wyniki egzaminu wstępnego obejmującego: sprawdzian predyspozycji słuchowych, zaśpiewanie pieśni oraz wykonanie utworu na wybranym instrumencie muzycznym.

6. Na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie będą przyjmowani w pierwszej kolejności (w ramach planowanej liczby miejsc) kandydaci, którzy posiadają dyplom IB lub dyplom EB.

7. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na studia w pierwszej kolejności (w ramach planowanej liczby miejsc) na zasadach określonych odrębną Uchwałą nr R.000.28.18 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

8. Jeżeli podstawę przyjęcia na studia drugiego stopnia stanowi wynik ukończenia studiów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne w formie rankingu ocen ukończenia studiów.

9. W przypadku większej liczby kandydatów na studia drugiego stopnia niż planowana liczba miejsc na kierunki, na który wstęp na studia jest wolny, zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne, jak w ust. 8.

10. Z wynikiem postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia zapoznaje się po zalogowaniu na swoje wirtualne konto rekrutacyjne.

11. Przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dany kierunek studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej, o której mowa powyżej, kandydat składa wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj: poprawione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenieo wynikach egzaminu maturalnego. Wnioski te rozpatrywane są na bieżąco i uaktualniane nalistach rankingowych przy kolejnych kwalifikacjach na studia. Rekrutacja uzupełniająca zakończy się nie później niż w terminie do 28 września 2018 r.

 

§ 9

Szczegółowe kryteria przyjęć na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

§ 10

1. Przyjęć na studia dokonuje się na kierunek.

2. W przypadku studiów drugiego stopnia, których program studiów przewiduje przedmioty specjalnościowe od pierwszego semestru, kandydaci zobowiązani są do wskazania specjalności, którą są zainteresowani, podczas elektronicznej rejestracji na studia.

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych. Minimalną liczbę osób chętnych do uruchomienia specjalności określa par. 14 niniejszej uchwały.

 

§ 11

1. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie zobowiązani są do dostarczenia w terminie, o którym mowaw par. 3 ust. 3 niniejszej uchwały, następujących dokumentów:

 • Podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na studia (ankietę osobową) oraz akt ślubowania studenta wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia,
 • Świadectwo dojrzałości lub dokument równorzędny, w celu sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez pracownika AP,
 • Aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata — do wglądu,
 • Upoważnienie do złożenia dokumentów — w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
 • W przypadku gdy kandydat na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie zdawał Maturę Międzynarodową (International Baccalaureat) lub Maturę Europejską (European Baccalaureate) lub inny egzamin zagraniczny, o którym mowa w par. 12, podczas trwania procesu rekrutacji nie otrzymał jeszcze dyplomu potwierdzającego zdanie matury/egzaminu, może przedłożyć zaświadczenie wydane przez szkołę lub inny organ za to odpowiedzialny,
 • W przypadku laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule,
 • Inne dokumenty wymagane na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami naboru na dany kierunek - według Załącznika nr1.
 • Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do dostarczenia w terminie, o którym mowa w par. 3 ust. 3 niniejszej uchwały, następujących dokumentów:
 1. Podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na studia (ankietę osobową) oraz akt ślubowania studenta wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia.
 2. Dyplom ukończenia studiów w celu sporządzenia kopiii poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez pracownika AP,
 3. Aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata — do wglądu,
 5. Upoważnienie do złożenia dokumentów — w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
 6. W przypadku gdy kandydat podczas trwania procesu rekrutacji nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów, może przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu tychże studiów wydane przez właściwą jednostkę. Zaświadczenie ważne jest prze okres 30 dni,
 7. Inne dokumenty wymagane na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami naboru na dany kierunek - według Załącznika nr 1.

2. Dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę lub studia poza granicami RP, obowiązują przepisy, o których mowa w par. 12 ust. 5 pkt od 2 do 5 niniejszej uchwały.

3. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub 2, uważane będzie za rezygnację kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunek, na który się zarejestrował.

4. Na podstawie złożonych dokumentów UKR tworzy listę osób przyjętych na studia.

5. Z wynikiem przyjęcia na studia kandydat zapoznaje się po zalogowaniu na swoje wirtualne konto rekrutacyjne.

6. Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc na dany kierunek studiów, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA STUDIA KANDYDATÓW CUDZOZIEMCÓW

 

§ 12

1. Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 323 oraz 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).

2. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicami RP, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo zostało uznane za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce:

 • z mocy prawa, zgodnie z art. 93 ust. 1. ustawyz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) lub
 • na podstawie umów międzynarodowych lub
 • na podstawie decyzji administracyjnej kuratora oświaty, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457i 1560).

3. Kandydaci, którzy ukończyli studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadany przez nich dyplom:

 • uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany, pod warunkiem, że uczelnia, która go wydała, była akredytowana w dniu jego wydania oraz program realizowany podczas studiów posiadał akredytację i był zgodny z przepisami państwa, na terenie którego było prowadzone kształcenie.
 • został uznany za równorzędny z odpowiednim  polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie umowy międzynarodowej lub
 • został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych w drodze nostryfikacji przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Kandydaci — cudzoziemcy na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie będą przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, z wyjątkiem kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia pierwszego stopnia).

5. Kandydaci — cudzoziemcy na studia zobowiązani są dostarczyć dokumenty określone w par. 9 oraz dodatkowo:

 • Kopię paszportu zagranicznego;
 • Poświadczenie świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz 938 i 939));
 • Tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę ttumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), ttumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat);
 • W przypadku gdy świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych - zaświadczenie  potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce wydane przez właściwego Kuratora Oświaty ;
 • Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji;
 • Dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia opłat za studia (zgodnie z art. 324 ustawyz dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668));
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

6. Decyzje w sprawie przyjęć cudzoziemców na studia podejmuje Rektor.

7. Od decyzji Rektora nie można się odwołać, jednakże kandydat niezadowolony z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 13

W przypadku niewypełnienia planowanej liczby miejsc, UKR może podjąć decyzję o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji.

 

§ 14

1. Wymagana minimalna liczba kandydatów do utworzenia kierunku na studiach pierwszego stopnia wynosi 15 osób z wyjątkiem kierunków: bezpieczeństwo narodowe, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, fizyka techniczna, biologia, ochrona środowiska, geografia, turystyka i rekreacja, kosmetologia, informatyka — 12 osób.

2. Wymagana minimalna liczna studentów do utworzenia kierunku na studiach drugiego stopnia wynosi 10 osób. Utworzenie kolejnej grupy ćwiczeniowej na specjalności możliwe jest dopiero po uzyskaniu maksymalnej liczebności w poprzedniej grupie ćwiczeniowej - zgodnie z Zarządzeniem nr R.021.10.16 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich.

3. Rektor może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku, jeżeli liczba kandydatów/studentów będzie wynosiła +/- 20 % wymaganej liczby.

4. Kierunek uruchomiony w wyniku pierwszego naboru może zostać zamknięty decyzją Rektora, jeżeli do końca trwania rekrutacji pozostanie na danym kierunku mniejniż jedna grupa ćwiczeniowa.

5. Kandydaci, w przypadku o którym mowa w ust. 4, mogą zostać przyjęci bez dodatkowej opłaty rekrutacyjnej na inny kierunek zgodnie z zasadami przyjęć obowiązującymi na wybranym kierunku.

 

 

§ 15

W ramach kierunków prowadzonych na AP, uwzględnionych w Załączniku nr 1, mogą być realizowane studia w ramach porozumień o wzajemnym wsparciu w procesie kształcenia studentów zawartych z uczelniami zagranicznymi, na zasadach określonych w tychże porozumieniach i odrębnych przepisów.

 

§ 16

Traci moc uchwała nr R.000.30.18 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki:

Zał. nr 1— Wykaz kierunków i specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

Zał. nr 2 - Wykaz przedmiotów branych pod uwagę przy tworzeniu rankingów Zał. nr 3 — wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zał. nr 4 — wzór upoważnienia do złożenia dokumentów

Zał. nr 5 — wzór zaświadczenia rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata o wyrażenie zgody na podjęcie studiów

 

 

Komentarze (0)