Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.
 

 

Załącznik do Uchwały Nr 7/2018 Senatu PWSZ w Koszalinie z dnia 28 maja 2018 r. Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2019/2020

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020 dla kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obejmuje wszystkie kierunki*.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie mogą wziąć udział kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości tzw. „nowej matury”, „starej matury”, „matury dwujęzycznej” oraz świadectwa maturalne uzyskane za granicą (wymienione w § 2 ust. 6).

3. O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo** mogą ubiegać się osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo albo inny dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający   do   podjęcia   takich   studiów   w   kraju,   w   którym   został wydany z tłumaczeniem na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.

4. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.

5. Rejestracja  kandydatów   na   studia   w   Państwowej   Wyższej   Szkole   Zawodowej   w Koszalinie realizowana jest elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej www.pwsz-koszalin.pl

6. Osoby niebędące obywatelami  polskimi  będą  przyjmowane  na  zasadach  określonych w art. 43 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

 

§ 2

 

Postępowanie kwalifikacyjne

 

1. Przyjęcie na pierwszy rok studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych kwalifikacją na dany kierunek studiów, a na studia II stopnia – kierunek pielęgniarstwo, na postawie średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w toku studiów I stopnia –  kierunek pielęgniarstwo.

* kandydaci na studia w PWSZ w Koszalinie przyjmowani są na wybrany przez siebie kierunek studiów w ramach limitu miejsc. Uruchomienie danego kierunku (specjalności od III semestru) uwarunkowane jest odpowiednią ilością chętnych.

** po uzyskaniu zgody MNISW

 

2. Tworzenie list rankingowych opiera się na zasadzie uwzględniającej wszystkie kryteria kwalifikacyjne na dany kierunek studiów.

3. Jeżeli przedmiot stanowiący kryterium kwalifikacyjne był zdawany w systemie „nowej matury” na poziomie podstawowym – liczba punktów rankingowych równa się liczbie punktów procentowych, natomiast przy poziomie rozszerzonym stosuje się wskaźnik 2,0. Dla „matury dwujęzycznej” obowiązuje wskaźnik 3,0.

4. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości w systemie „starej matury” otrzymują liczbę punktów odpowiednio:

 

Ocena

Skala 5-stopniowa, liczba punktów

Skala 3-stopniowa, liczba punktów

6,0

100

---

5,0

80

100

4,0

60

80

3,0

40

60

2,0

20

---

 

5. Kandydaci posiadający „maturę międzynarodową” (International Baccalaureate) otrzymują odpowiednio:

 

excellent

100 pkt.

very good

85 pkt.

good

70 pkt.

satisfactory

50 pkt.

medicore

30 pkt.

 

6. Świadectwa maturalne uzyskane zagranicą są dla potrzeb rekrutacji uznawane z mocy prawa w następujących przypadkach (art. 93, ust. 1  -2 ustawy z dn. 7 września 1991 r.     o systemie oświaty z późn. zm. (Dz. U. z dn. 16 marca 2015 r., poz. 575):

 • Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub   w   którego   systemie   edukacji    szkoła    lub    instytucja    ta    działa.   Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach:  Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 • Dyplomy EB (European  Baccalaureate) wydane  przez  Szkoły Europejskie, zgodnie  z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 • Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi

 

7. W przypadku pozostałych świadectw maturalnych uzyskanych zagranicą dla potrzeb rekrutacji niezbędne jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego  przez kuratora oświaty, który może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem umożliwiającym kontynuację kształcenia na studiach pierwszego stopnia. (art. 93 ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. (Dz. U. z dn. 16 marca 2015 r., poz. 575)). Postępowanie administracyjne prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (art. 93b ust.1 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm. (Dz. U. z dn. 16 marca 2015 r., poz. 575)).

8. Szczegółowe zasady uznawalności świadectw maturalnych uzyskanych za granicą reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z dnia 27 marca 2015 r., poz. 447).

9. Kandydaci  –  laureaci  i   finaliści   olimpiad   przedmiotowych   szczebla   centralnego  są przyjmowani na dany kierunek studiów z pominięciem procedur rekrutacyjnych, pod warunkiem przedłożenia odpowiedniego dokumentu w oryginale, który jest ważny przez okres trzech lat od  daty  jego  wydania  lub  potwierdzonego  notarialnie  odpisu,  wraz  ze złożeniem kompletu wymaganych dokumentów.

10. Kandydaci na studia II stopnia – kierunek pielęgniarstwo, otrzymują bezpośrednio:

 

średnia ocen

przydzielona punktacja

3,00 – 3,49

40 pkt

3,50– 3,99

60 pkt

4,00 – 4,49

80 pkt

4,50 – 4,99

90 pkt

5,00 – 6,00

100 pkt

 

11. W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyskało taką samą średnią ocen z toku studiów I stopnia, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje dodatkowe kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

§ 3

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

1. Do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020 są dopuszczeni kandydaci, którzy do 3 lipca 2019 r. zarejestrują się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów (SERK).

2. W razie konieczności, Uczelnia umożliwi dostęp do komputerów, z których kandydaci będą mogli dokonać rejestracji na studia w SERK. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie do dnia 3 lipca 2019 r. opłaty rekrutacyjnej na konto  Uczelni (numer konta dostępny na stronie  internetowej PWSZ w Koszalinie), w kwocie ustalonej Zarządzeniem Rektora.

3. Opłata nie podlega zwrotowi.

4. Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

 • wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych w SERK – uzyskanie statusu „rekrutację zakończono”. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wprowadzanych danych;
 • przesłanie wyników egzaminu maturalnego na poniższy adres: matura@pwsz-koszalin.pl

5. Państwowa Wyższa  Szkoła  Zawodowa  w  Koszalinie  nie  ponosi  odpowiedzialności  za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, przeciążeniem serwerów, itp. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat zgłasza się osobiście, w wyznaczonym terminie rejestracji, do Sekretariatu ds. Nauczania. W przypadku niemożności zgłoszenia się przed upływem terminu rejestracji, kandydat niezwłocznie informuje telefonicznie Referat ds. Nauczania o zaistniałej sytuacji.

 

§ 4

 

Warunki kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki

 

Kierunek*

Przedmioty objęte kwalifikacją

 

PEDAGOGIKA

specjalność:

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

 • specjalizacja nauczycielska
 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

PEDAGOGIKA

specjalność:

edukacja elementarna i język angielski

 

 • specjalizacja nauczycielska
 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

PEDAGOGIKA

specjalność:

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 • specjalizacja nienauczycielska
 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

PEDAGOGIKA

specjalność

asystent   osoby    starszej   z                 pomocą społeczną

 • specjalizacja nienauczycielska
 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

   jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

    „stara matura”, „matura

 międzynarodowa” „matura dwujęzyczna”   jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

PEDAGOGIKA

specjalność:

psychoprofilaktyka

 

 • specjalizacja nienauczycielska
 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

PIELĘGNIARSTWO

 • studia I stopnia
 • studia stacjonarne

 

 

 

 

 

 

 

 • studia II stopnia *
 • studia stacjonarne/niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

 

   średnia arytmetyczna ocen otrzymanych w toku studiów I stopnia - kierunek pielęgniarstwo (do drugiego miejsca po przecinku)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

specjalność: wychowanie fizyczne z językiem angielskim

 

 • specjalizacja nauczycielska
 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

specjalność:

odnowa biologiczna

 

 • specjalizacja nauczycielska
 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

specjalność:

gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

 

 • specjalizacja nauczycielska
 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

specjalność:

organizacja turystyki i rekreacji

 

 • specjalizacja nauczycielska
 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

specjalność:

menedżer sportu

 

 • specjalizacja nauczycielska
 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

FIZJOTERAPIA

jednolite studia magisterskie

 

 • specjalizacja nienauczycielska
 • studia stacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

 • specjalizacja nienauczycielska
 • studia stacjonarne

 

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

KOSMETOLOGIA

 

 • specjalizacja nienauczycielska
 • studia stacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

DIETETYKA

 

 • specjalizacja nienauczycielska
 • studia stacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

 • specjalizacja nienauczycielska
 • studia stacjonarne/niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

* kandydaci na studia w PWSZ w Koszalinie przyjmowani są na wybrany przez siebie kierunek studiów w ramach limitu miejsc. Uruchomienie danego kierunku (specjalności od III semestru) uwarunkowane jest odpowiednią ilością chętnych.

 

** po uzyskaniu zgody MNiSW

 

12. Na studiach realizowanych w języku polskim, obcokrajowców obowiązuje znajomość języka polskiego:

 • w przypadku obcokrajowców warunkiem przyjęcia na studia jest znajomość języka polskiego,
 • weryfikacja znajomości języka  polskiego  przeprowadzana  jest  w  formie  sprawdzianu w formie testu pisemnego oraz rozmowy ustnej. Termin przeprowadzenia sprawdzianu oraz skład komisji egzaminacyjnej ustala Rektor w formie zarządzenia,
 • ze sprawdzianu, o którym mowa w punkcie b, są zwolnione osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub posiadają polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim.

 

§ 5

 

Kwalifikowanie kandydatów na I rok studiów

 

1. O zakwalifikowaniu kandydata na pierwszy rok studiów decyduje lokata na liście rankingowej w granicach ustalonej liczby miejsc na dany kierunek.

2. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Komisja Rekrutacyjna w dniu 5 lipca 2019 roku.

3. Kandydaci zakwalifikowani na pierwszy rok studiów powiadamiani są przez Uczelnię na adres mailowy podany w SERK, do 9 lipca 2019 roku.

4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na pierwszy rok studiów, mają obowiązek dostarczenia w przezroczystej koszulce kompletu wymaganych dokumentów do Sekretariatu ds. Nauczania do 16 lipca 2019 roku. Dokumenty należy złoży osobiście  bądź przez osobę upoważnioną przez kandydata /Załącznik nr 1/, lub przesłać drogą pocztową na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ul. Leśna 1

75-582 Koszalin Rekrutacja 2019/2020

Kierunek: …………………………………..

Studia stacjonarne / niestacjonarne*

*niepotrzebne skreślić

 

5. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane, jako rezygnacja z podjęcia studiów.

6. Kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów powiadamiani są przez Uczelnię drogą pocztową (przesyłka polecona), do 23 lipca 2019 roku.

 

 

§ 6

 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia

 

1. Kandydaci na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • Karta Ewidencyjna Kandydata na Studia wygenerowana w SERK, podpisana przez kandydata;
 • oryginał (do wglądu) i kserokopia świadectwa dojrzałości;
 • 3 fotografie o wymiarach 35×40 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) /oryginał dowodu osobistego do wglądu/;
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej;
 • kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne: oświadczenie o przyjęciu do wiadomości obowiązku dopłaty do obozów programowych /Załącznik nr 2/.
 • kandydaci na wszystkie kierunki: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku prowadzonym przez PWSZ w Koszalinie (skierowanie należy pobrać po zakończonym procesie rekrutacji w systemie SERK wraz z formularzem rekrutacyjnym);

 

2. Kandydaci na studia II stopnia – kierunek pielęgniarstwo:

 • Karta Ewidencyjna Kandydata na Studia wygenerowana w SERK, podpisana przez kandydata;
 • oryginał (do wglądu) i kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo;
 • oryginał (do wglądu) i kserokopia suplementu do dyplomu, w przypadku gdy został wydany,
 • w przypadku gdy na suplemencie brak jest informacji o średniej ocen, zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w toku studiów I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku) poświadczone przez właściwą uczelnię, na której kandydat uzyskał tytuł licencjata,
 • gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o ukończeniu studiów  I stopnia  – kierunek  pielęgniarstwo wraz    z końcową oceną i średnią arytmetyczną ocen otrzymanych w toku studiów I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku),
 • 3 fotografie o wymiarach 35×40 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) /oryginał dowodu osobistego do wglądu/;
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej;
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo (skierowanie należy pobrać po zakończonym procesie rekrutacji w systemie SERK wraz z formularzem rekrutacyjnym);
 • dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego zgodnie z przepisami za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I  stopnia lub uprawniający do podjęcia takich studiów w kraju, w którym został wydany wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów wymienionych w § 4 ust. 12 pkt c).

 

3. Dodatkowo, po przyjęciu na studia, kandydaci poniższych kierunków zobowiązani będą do niezwłocznego dostarczenia następujących dokumentów:

 

Kierunek

Rodzaj dokumentu

PIELĘGNIARSTWO

 

FIZJOTERAPIA

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

KOSMETOLOGIA DIETETYKA

 1. zaświadczenie o wykonaniu szczepienia WZW typu B
 2. oryginał lub uwierzytelniona kopia aktualnego wyniku badań na nosicielstwo
 3. książeczka zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych

-  Skierowania  na  w/w  badania  będą  wystawiane  przez

 PWSZ w Koszalinie, po przyjęciu kandydata na pierwszy

 rok studiów.

 

PEDAGOGIKA

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 1. oryginał lub uwierzytelniona kopia aktualnego wyniku badań na nosicielstwo
 2. książeczka zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych

-  Skierowania  na  w/w  badania  będą  wystawiane  przez

 PWSZ w Koszalinie, po przyjęciu kandydata na pierwszy

 rok studiów.

 

 

§ 7

1. Na kierunkach, na których nadal pozostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja, która odbywać się będzie na tych samych zasadach, co rekrutacja  w pierwszym terminie

2. Rejestracja kandydatów w SERK odbywać się będzie od 4 lipca do 15 września 2019r.

3. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść do 15 września 2019 roku.

4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na pierwszy rok studiów w dodatkowej rekrutacji, mają obowiązek dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do Sekretariatu ds. Nauczania do 20 września 2019 roku, osobiście lub przez osobę upoważnioną przez kandydata /Załącznik nr 1 /.

5. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane, jako rezygnacja z podjęcia studiów.

6. Kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów powiadamiani są przez Uczelnię drogą pocztową (przesyłka polecona) do 25 września 2019 roku.

7. Kandydaci na studia, którzy nie zostali przyjęci na wybrany przez siebie kierunek studiów, mogą zostać przyjęci na dysponujący wolnymi miejscami kierunek studiów prowadzony w PWSZ w Koszalinie. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza dalsze postępowanie i podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów.

 

§ 8

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Rektora Komisja Rekrutacyjna.

2. Szczegółowe zakresy działania Komisji Rekrutacyjnej oraz pracowników niebędących członkami  tej  Komisji,   biorących   udział   w   procesie   rekrutacji,   określa   Rektor   w odrębnym zarządzeniu.

 

§ 9

1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.

2. Podstawą do odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. W sprawach odwołań dotyczących wyników postępowania rekrutacyjnego decyzję podejmuje Rektor.

4. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 10

Sprawy dotyczące rekrutacji nieobjęte postanowieniami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rektor.

 

 

Komentarze (0)