Ogólne zasady rekrutacji na rok 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok 2019/2020

Politechnika Białystocka rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Białystockiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.
 

 

Załącznik do Uchwały Nr 239/XIV/XV/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 (tekst ujednolicony)

 

Dział I

Warunki rekrutacji wspólne dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Rozdział 1 Część ogólna

 

§ 1

 1. Do odbywania studiów w Politechnice Białostockiej może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz ma:
 2. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia:
  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu  maturalnego  z  poszczególnych  przedmiotów,  o  których  mowa  w przepisach o systemie oświaty,
  2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560),
  3. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit. b,
 3. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,
 4. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;
 5. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – dyplom ukończenia

studiów.

 

§ 2

 1. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.
 2. Warunki i tryb rekrutacji na studia trzeciego stopnia określają odrębne przepisy.
 3. Rekrutacja na studia stacjonarne w Politechnice Białostockiej rozpoczyna się nie później niż:
  1. 10 czerwca 2019 roku, kończy się 1 października 2019 roku na studia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020;
  2. 1 lutego 2020 roku, kończy się 2 marca 2020 roku na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.
 4. Rekrutacja na studia niestacjonarne może trwać do pierwszego zjazdu w semestrze.
 5. Jeśli w ramach przeprowadzonej rekrutacji na kierunkach pozostaną wolne miejsca, Politechnika Białostocka może ogłosić rekrutację uzupełniającą na studia, w tym dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 1. Uczelnia, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, może uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych w procesie rekrutacji.

 

§ 3

 1. Przyjęcie na studia na poszczególne kierunki studiów odbędzie się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 2. W przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów Uczelnia zastrzega możliwość przesunięcia liczby miejsc między kierunkami. Decyzje    o przesunięciach podejmuje Rektor.

 

§ 4

 1. Warunkiem  podjęcia  kształcenia  na  poszczególnych   kierunkach  studiów  stacjonarnych  i niestacjonarnych jest przyjęcie na I rok studiów co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kształcenia podejmuje Rektor.
 2. Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie uruchamianych kierunków studiów oraz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów.
 3. Utworzenie specjalności może nastąpić po zgłoszeniu się na nią minimum 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o utworzeniu specjalności podejmuje Dziekan.

 

§ 5

 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem konkursu świadectw, będą przyjmowani:
 2. laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego;
 3. laureaci konkursów międzynarodowych;
 4. laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką;
 5. uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.
 6. Na pierwszy rok studiów drugiego stopnia z pominięciem konkursu dyplomów, będą przyjmowani uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy,  Uniwersjada oraz  medaliści  zawodów rangi:  Mistrzostwa Polski  i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów        i seniorów.
 7. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych, laureatów ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką oraz uczestników i medalistów zawodów sportowych określają odrębne przepisy.

 

§ 6

 1. Przy ustalaniu liczby punktów L, zgodnie ze wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia:
  1. wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w procentach:

liczba punktów = procent wyniku;

 

 1. wyniki egzaminu dojrzałości w skali 100 punktów:

liczba punktów = wynik egzaminu;

 1. oceny:

skala 6-stopniowa

 

skala 4-stopniowa

ocena

liczba punktów

ocena

liczba punktów

celująca

100

bardzo dobra

100

bardzo dobra

86

dobra

70

dobra

70

dostateczna

40

dostateczna

50

niedostateczna

0

dopuszczająca

30

 

niedostateczna

0

 1. wyniki egzaminu matury międzynarodowej wyrażone dla poziomu podstawowego

w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

 1. poziom podstawowy

 

ocena

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

30

45

60

75

90

100

 1. poziom rozszerzony

 

ocena

1

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

10

30

45

60

80

90

100

 1. wyniki egzaminu matury europejskiej wyrażone w skali 1-10: liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu;
 2. kandydatom posiadającym maturę dwujęzyczną  w postępowaniu kwalifikacyjnym   z języka obcego przyznaje się maksymalną liczbę 100 punktów z poziomu podstawowego. Do wyniku egzaminu z poziomu rozszerzonego dodaje się 10 punktów, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 punktów.
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego lub wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości.
 2. W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż  jeden przedmiot z  branych pod uwagę  na danym  kierunku,  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym  uwzględniany  jest  przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.
 3. Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.
 4. W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości lub na egzaminie maturalnym w latach 2002, 2005 i 2006 przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym lub zdawali je tylko w części ustnej, przy obliczaniu sumy punktów      L zostaną uwzględnione oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Przyjmuje się, że M lub O = 0,25 liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny z brakującego przedmiotu.
 5. W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz 0 punktów za poziom rozszerzony.
 6. Zasady zawarte w punktach 4 – 6 nie mają zastosowania w przypadku kierunku construction and building systems engineering w zakresie wyniku z języka obcego.
 1. Użyta w tekście nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią.
 2. Użyte w tekście określenie „język obcy nowożytny” należy rozumieć zgodnie z treścią Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
 3. Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

§ 7

 1. Czynności związane z rekrutacją na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora w odrębnym zarządzeniu.
 2. Od  decyzji  Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej  przysługuje  odwołanie  do  rektora  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 3. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.
 4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek  Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej,  za zgodą Rektora, może ustalić minimalną liczbę punktów oraz minimalną ocenę na dyplomie ukończenia studiów i średnią z przebiegu studiów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów.

 

Rozdział 2

Wzór rekrutacyjny

 

§ 8

 1. W celu sporządzenia listy rankingowej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oblicza się liczbę punktów L według wzorów dla kandydatów, którzy:

1)    ukończyli szkołę w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019:

 1. Wydziały: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Zarządzania, Zamiejscowy Wydział Leśny:

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or + 4 R;

 1. Wydział Mechaniczny:

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + Wr Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

2)    ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014:

 1. Wydziały: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny,

Informatyki, Inżynierii Zarządzania, Zamiejscowy Wydział Leśny:

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 0,5 Fp + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or + 4 R;

 1. Wydział Mechaniczny,

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 0,5 Fp + Wr Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

gdzie:

Mp  –      liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym;

Mr  –      liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym;

Fp   –      liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo

branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym; Wr – waga przedmiotu: fizyka – 2, chemia, informatyka – 1,75, biologia – 1,5;

Fr    –       liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo

branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;

Op  –      liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego

na poziomie podstawowym;

Or   –       liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

R     –     suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany;

 1. ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2007/2008, 2008/2009:

L = Mp + 2,5 Mr + Op + 2 Or + 4 R;

4)    ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007:

L = Mp + 1,5 Mr + Op + Or + 4 R;

gdzie:

 

Mp  –      liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod

uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym;

Mr  –      liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod

uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;

Op  –      liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego

na poziomie podstawowym;

Or   –       liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

R     –     suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany;

5)    zdali egzamin dojrzałości:

L = 2,5 M + 2 O + 4 R;

gdzie:

M    –     liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;

O    –     liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego;

R     –     suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.

 1. Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów L obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę.
 2. Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku,

w którym ukończyli szkołę, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

Rozdział 3

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2019/2020

 

§ 9

 1. Kierunki studiów realizowane na poszczególnych wydziałach:

 

 

WYDZIAŁ

 

KIERUNEK STUDIÓW

studia I stopnia

studia II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

ARCHITEKTURY

architektura

X

X

X

X

architektura wnętrz

X

X

X

X

 

 

 

 

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

architektura krajobrazu

X

X

X

X

biotechnologia

X

X

X

X

budownictwo

X

X

X

X

construction and building systems

engineering

X

 

 

 

gospodarka przestrzenna

X

X

X

X

inżynieria rolno-spożywcza

X

X

 

 

inżynieria rolno-spożywcza i leśna

 

 

X

X

inżynieria środowiska

X

X

X

X

ochrona środowiska

 

 

X

X

 

ELEKTRYCZNY

ekoenergetyka

X

X

 

 

elektronika i telekomunikacja

X

X

X

X

elektrotechnika

X

X

X

X

elektrotechnika profil praktyczny

X

 

 

 

 

INFORMATYKI

informatyka

X

X

X

X

informatyka i ekonometria

X

X

 

 

matematyka stosowana

X

 

X

 

 

 

 

 

INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

inżynieria meblarstwa

X

X

 

 

logistyka

X

X

X

X

logistics

 

 

X

X

management

 

 

X

X

gospodarka turystyczna

X1

X1

 

 

turystyka i rekreacja

X

X

 

 

zarządzanie

X

X

X

X

zarządzanie i inżynieria usług

X

X

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

X

X

X

X

 

 

 

MECHANICZNY

automatyka i robotyka

X

 

X

 

inżynieria biomedyczna

X

 

X

 

inżynieria materiałowa i wytwarzania

X

 

 

 

mechanika i budowa maszyn

X

X

X

X

mechatronika

X

 

X

 

mechatronics

X

 

X

 

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ LEŚNY

W HAJNÓWCE

 

leśnictwo

 

X

 

X

 

X1

 

X1

 

1 Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

 

Rozdział 4

Postanowienia dodatkowe

 

§ 10

Szczegółowe warunki rekrutacji na kierunki studiów oferowane na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej  stanowią  załączniki do warunków i trybu rekrutacji  na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020:

 1. Wydział Architektury – Załącznik nr 1;
 2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – Załącznik nr 2;
 3. Wydział Elektryczny – Załącznik nr 3;
 4. Wydział Informatyki – Załącznik nr 4;
 5. Wydział Inżynierii Zarządzania – Załącznik nr 5;
 6. Wydział Mechaniczny – Załącznik nr 6;
 7. Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce – Załącznik nr 7.

 

§ 11

Warunki rekrutacji cudzoziemców określają odrębne przepisy.

 

Dział II

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 12

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Politechnice Białostockiej jest zarejestrowanie i zapisanie się kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie zgodnym z harmonogramem  rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji oraz na studia:
  1. pierwszego stopnia - wskazanie przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i wpisanie uzyskanych wyników;
 2. drugiego stopnia - wprowadzenie oceny z dyplomu ukończenia studiów oraz średniej ocen ze studiów.
 3. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Przez złożenie dokumentów rozumie się doręczenie dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w Politechnice Białostockiej.
 4. Kandydat zobligowany jest do sprawdzania informacji na swoim koncie. Poprzez IRK będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji.
 5. Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wprowadzenie przez kandydata błędnych lub nieprawdziwych danych w IRK;
  2. niewprowadzenie przez kandydata danych do IRK;
  3. niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych; w takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub do Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji;
  4. skutki udostępnienia przez kandydata osobom trzecim hasła dostępu do osobistego konta w IRK, w szczególności za zmianę danych;
 6. skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi w IRK.
 7. Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego zobowiązany jest przed wejściem na salę egzaminacyjną  do  okazania  dowodu  tożsamości   oraz   dowodu   wniesienia   opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. Kandydat, w trakcie egzaminu, nie może mieć przy sobie telefonu komórkowego, ani innego urządzenia rejestrującego obraz i/lub dźwięk.
 8. Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego z rysunku zobowiązany jest do przyniesienia na egzamin przyborów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania. Politechnika Białostocka zapewnia deskę kreślarską   i brystol.

 

Rozdział 2

Dokumenty rekrutacyjne

 

§ 13

 1. Wymagane dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski przez:
  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych;

lub

 1. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); lub
 2. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument;

lub

 1. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.
 2. Komplet wymaganych dokumentów od kandydata na studia stanowi:
  1. ankieta osobowa;
  2. podanie o elektroniczną legitymację studencką PB (ELS PB) – w przypadku, gdy kandydat jej nie posiada;
  3. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – świadectwo dojrzałości lub świadectwo  dojrzałości  i  zaświadczenie  o  wynikach  egzaminu  maturalnego  z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub w przypadku osób zdających maturę przed 2007 rokiem świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  4. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:
   1. odpis dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów),
 3. suplement do dyplomu; w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wypis wszystkich ocen z przebiegu studiów potwierdzony przez dziekanat,
 4. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wystawione przez dziekanat, gdy w powyższych dokumentach nie została ona wyszczególniona;
 5. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie wydanego za granicą, dokument ten musi być:
  1. zalegalizowany lub opatrzony apostille,
  2. uznany w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty za dokument potwierdzający wykształcenie; uznaniu nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
  3. uznany w trybie nostryfikacji; nostryfikacji nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane za równorzędne z odpowiednim dokumentem wydanym w Polsce na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 1. w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentu, na podstawie którego kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, Politechnika Białostocka ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów;
 2. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw, oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu:
 3. laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,
 4. uczestnika lub medalisty zawodów sportowych,
 5. laureata konkursu międzynarodowego,
 6. laureata konkursu organizowanego przez Politechnikę Białostocką;
 7. dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji;
 8. dowód wniesienia opłaty za legitymację, gdy kandydat nie posiada ELS PB;
 9. oświadczenie kandydata w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej;
 10. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunkach studiów, na których zaświadczenie jest wymagane; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy kandydat ma obowiązek złożyć we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub we właściwym dziekanacie najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych;
 11. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią;
 12. poświadczona przez Politechnikę Białostocką kserokopia dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne.

 

Rozdział 3

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji

 

§ 14

 1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji wnoszona jest na indywidualny numer rachunku. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji powinna być widoczna na koncie kandydata w IRK najpóźniej w dniu zakończenia rejestracji kandydatów. Dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym, co jest jednoznaczne z wykluczeniem jego udziału w rekrutacji na studia.
 2. Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów, na który ubiega się o przyjęcie.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.
 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.
 5. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji nie podlega zwrotowi. Jedynie nieuruchomienie kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie oraz niezdanie egzaminu maturalnego, gdy opłatę wniesiono przed ogłoszeniem wyników maturalnych, uprawnia do ubiegania się o jej zwrot.
 1. Warunki i tryb zwalniania z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 4 Postępowanie rekrutacyjne

 

§ 15

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia ma możliwość zapisania się w IRK na dowolną liczbę kierunków studiów.
 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 3. Rektor może wyrazić zgodę na podjęcie przez kandydata studiów na dwóch kierunkach jednocześnie. W tym celu kandydat zobowiązany jest złożyć, zaopiniowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, podanie w Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji.
 4. Kandydat rejestrując się w IRK dokonuje zapisu na poszczególne kierunki studiów, wskazując priorytety. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zaznaczonymi przez kandydata priorytetami.
 5. W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych kierunków i w przypadku każdego kierunku ustalana jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc. Jeżeli kandydat został umieszczony na liście kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście rankingowej kierunku      o najwyższym priorytecie. Wykreśla się go z list kierunków o niższych priorytetach.
 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych  na studia będą publikowane w terminie zgodnym  z harmonogramem rekrutacji.
 7. Kandydat zakwalifikowany na studia składa komplet dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania.
 8. Kandydat, który w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie został przyjęty na studia stacjonarne na wybranych kierunkach, może zapisać się na studia niestacjonarne na tych kierunkach w ramach tej samej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

 

 

Rozdział 5

Postanowienia dodatkowe

 

§ 16

Tryb rekrutacji cudzoziemców określają odrębne przepisy.

 

Komentarze (0)