Ogólne zasady rekrutacji na rok 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok 2019/2020

Uniwersytet w Białymstoku rekrutacja 2019 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Białostockim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.
 

Har          Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020.

STUDIA STACJONARNE

 • Kierunki: Lekarski, Lekarsko – Dentystyczny, Farmacja:
 • 07.05.2019r. – 29.05.2019r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana do roku 2004 albo matura zagraniczna
 • 07.05.2019r. – 09.07.2019r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana od roku 2005 albo matura międzynarodowa IB albo matura europejska EB
 • do 25.06.2019r.  – termin na dostarczenie przez kandydatów posiadających maturę zagraniczną  świadectwa (lub dokumentu równoważnego) wraz z uzyskanym wynikiem
 • do  10.07.2019r. – uzupełnianie wyników przez wszystkich kandydatów
 • 12.07.2019 r. – ogłoszenie list rankingowych
 • 15.07.2019 r. – 18.07.2019 r. – I termin składania dokumentów dla osób zakwalifikowanych na studia
 • 19.07.2019r. – ogłoszenie kolejnych list**

 

 • Kierunki: Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne:
 • 07.05.2019 r. – 29.05.2019 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana do roku 2004 albo matura zagraniczna
 • 07.05.2019 r. – 15.07.2019 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana od roku 2005 albo matura międzynarodowa IB albo matura europejska EB
 • do 25.06.2019r. – termin na dostarczenie przez kandydatów posiadających maturę zagraniczną  świadectwa (lub dokumentu równoważnego) wraz z uzyskanym wynikiem
 • do 16.07.2019 r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
 • 19.07.2019 r. – ogłoszenie list rankingowych
 • 22.07.2019 r. – 25.07.2019 r. – I termin składania dokumentów dla osób zakwalifikowanych na studia
 • 26.07.2019 r. – ogłoszenie kolejnych list**

 

Terminy egzaminów wstępnych:

4.06.2019r. matematyka (PP – godz. 9:00, PR – godz. 14:00)

7.06.2019r. biologia (PP i PR – godz. 9:00)

10.06.2019r. chemia (PP i PR – godz. 9:00)

14.06.2019r. fizyka (PP i PR – godz. 9:00)

Termin egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego z zakresu nauk medycznych (dla kandydatów posiadających maturę zdawaną poza granicą Polski): 25.06.2019 r.

Terminy egzaminu z rysunku: 24.06.2019r. oraz 15.07.2019r. godz. 9:00)

Terminy testu predyspozycji: 13.06.2019r. godz. 8:30-13:00
oraz 16.07.2019r. godz. 10:00-14:30

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 • Kierunki: Lekarski, Lekarsko – Dentystyczny, Farmacja, Analityka Medyczna, Kosmetologia, Fizjoterapia:
 • 07.05.2019 r. – 29.05.2019 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna –polska matura zdawana do roku 2004 albo matura zagraniczna
 • 07.08.2019 r. – 26.08.2019 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana od roku 2005 albo matura międzynarodowa IB albo matura europejska EB
 • do 25.06.2019r.  – termin na dostarczenie przez kandydatów posiadających maturę zagraniczną  świadectwa (lub dokumentu równoważnego) wraz z uzyskanym wynikiem
 • do  27.08.2019 r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
 • 28.08.2019 r. – ogłoszenie list rankingowych
 • 29.08.2019 r. – 03.09.2019 r. – I termin składania dokumentów
 • 29.08.2019 r. – 03.09.2019 r. – termin podpisywania umów na usługi edukacyjne oraz dostarczania dowodu wpłaty za I semestr studiów niestacjonarnych
 • 04.09.2019 r. – ogłoszenie kolejnych list**

 

STUDIA II STOPNIA

STACJONARNE i NIESTACJONARNE

 • Kierunki: Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Logopedia z Fonoaudiologią*, Pielęgniarstwo, Położnictwo*, Zdrowie Publiczne.
 • 07.08.2019 r. – 03.09.2019 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna
 • 04.09.2019 r. – ogłoszenie list rankingowych
 • 05.09.2019 r. – 11.09.2019 r. – I termin składania dokumentów
 • 05.09.2019 r. – 11.09.2019 r. – termin podpisywania umów na usługi edukacyjne oraz dostarczania dowodu wpłaty za I semestr studiów niestacjonarnych
 • 12.09.2019 r. – ogłoszenie kolejnych list**

 

 • Kierunek: Kosmetologia
 • 07.08.2019 r. – 29.08.2019 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna
 • 02-03.09.2019 r. – egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej
 • 04.09.2019 r. – ogłoszenie list rankingowych
 • 05.09.2019 r. – 11.09.2019 r. – I termin składania dokumentów
 • 05.09.2019 r. – 11.09.2019 r. – termin podpisywania umów na usługi edukacyjne oraz dostarczania dowodu wpłaty za I semestr studiów niestacjonarnych
 • 12.09.2019 r. – ogłoszenie kolejnych list**

 

*studia jedynie w formie studiów stacjonarnych

** ostateczna lista rankingowa zostanie zamknięta 27.09.2019r.  W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej może ulec zmianie.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB Nr 103/2018 z dnia 14.12.2018r.

Tekst jednolity Uchwały 55/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 23.05.2018r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

 

§ 1

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, zwany dalej Uczelnią, przeprowadza rekrutację na rok akademicki 2019/2020, dla kandydatów starających się o przyjęcie na pierwszy rok:

 1. studiów stacjonarnych:
  1. jednolitych magisterskich:
 • Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania
  w Języku Angielskim na kierunki: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny,
 • Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunki: Analityka Medyczna, Farmacja,
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Fizjoterapia,
  1. pierwszego stopnia:
   • Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania
    w Języku Angielskim na kierunek Techniki Dentystyczne,
   •  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunek Kosmetologia,
   • Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunki: Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Zdrowie Publiczne,
  2. drugiego stopnia:
   • Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunek Kosmetologia,
   • Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunki: Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie Publiczne,
 1. studiów niestacjonarnych:
  1. jednolitych magisterskich:
   • Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania
    w Języku Angielskim na kierunki: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny,
   • Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunki Analityka Medyczna, Farmacja,
   • Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Fizjoterapia,
  2. pierwszego stopnia:
   • Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunku Kosmetologia,
  3. drugiego stopnia:
   • Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunku Kosmetologia,
   • Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunki: Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Zdrowie Publiczne.

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 2

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania
  o przyjęciu na studia w drodze wpisu na listę studentów lub wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 2. Celem postępowania rekrutacyjnego jest ustalenie listy osób przyjętych na studia.

 

§ 3

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje postępowania rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w języku polskim w Uczelni.
 3. Skład oraz kompetencje komisji, o których mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

 

§ 4

 1. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, Kandydat, który został przyjęty na studia, zostanie wpisany na listę studentów, a kandydat nieprzyjęty otrzyma decyzję administracyjną
  o odmowie przyjęcia na studia. W imieniu właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, decyzje podpisują Przewodniczący.
 2. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia  służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§ 5

 1. Jedyną podstawą przyjęcia na studia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej jest liczba punktów rankingowych uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Listy rankingowe tworzone są oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów,
  z uwzględnieniem limitów przyjęć.
 3. Listy rankingowe są wspólne dla wszystkich kandydatów bez względu na rodzaj matury.
 4. O przyjęciu na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie decyduje kolejność umieszczania na liście rankingowej ustalona na podstawie punktów rankingowych wyliczonych na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości lub egzaminu wstępnego bądź egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia potwierdzonych dokumentem, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-6  ustawy Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).  
 5. O przyjęciu na studia drugiego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu decyduje kolejność umieszczania na liście rankingowej ustalana na podstawie punktów rankingowych wyliczanych na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie do dyplomu.
 6. O przyjęciu na studia drugiego stopnia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej decyduje kolejność umieszczania na liście rankingowej ustalana na podstawie punktów rankingowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w skład którego wchodzi egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. Listy rankingowe układane są według liczby punktów rankingowych, poczynając od najwyższej punktacji, aż do wyczerpania miejsc przyznanych na danym kierunku studiów w ramach limitu przyjęć.
 8. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, stosuje się dodatkowe kryterium przyjęć. Dodatkowym kryterium przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne jest:
  1. w przypadku kierunków: Analityka Medyczna, Lekarski i Lekarsko – Dentystyczny - wynik
   z biologii na poziomie rozszerzonym,
  2. w przypadku kierunku Farmacja - wynik z chemii na poziomie rozszerzonym.
 9. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.
 10. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się do przyjęcia na dany kierunek studiów, jest mniejsza niż limit miejsc – Uczelnia zastrzega sobie prawo do rezygnacji z kształcenia na tym kierunku studiów.
 11. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, dopuszcza się możliwość dodatkowej  rekrutacji spośród kandydatów, którzy spełniają warunki rekrutacji obowiązujące w Uczelni na danym kierunku studiów.
 12. Wszystkie informacje odnośnie list rankingowych oraz terminów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zamieszczane są na stronie internetowej oraz w siedzibie Uczelni. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z podawanymi informacjami.
 13. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania wniesionego do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą złożyć podanie (papierowe lub elektroniczne) zawierające prośbę o uwzględnienie w rekrutacji zmienionego wyniku. Wydziałowa Komisja rozpatrzy podania zgodnie z kolejnością ich wpływu
  i z uwzględnieniem limitów miejsc, o których mowa w §6.

 

§ 6

Limity miejsc na kierunkach: Lekarskim i Lekarsko – Dentystycznym przyjęte zostaną zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, na pozostałych kierunkach, zgodnie z Uchwałą Senatu.

 

§ 7

 1. O przyjęcie na studia jednolite w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunki:
  1. Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny i Farmacja – mogą ubiegać się osoby, które uzyskały
   w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 80 punktów rankingowych, łącznie z dwóch przedmiotów, ale nie mniej niż 40 pkt z każdego wymaganego przedmiotu,
  2. Analityka Medyczna – mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 60 punktów rankingowych, łącznie z dwóch przedmiotów, ale nie mniej niż 30 pkt z każdego wymaganego przedmiotu,
  3. Fizjoterapia – mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 60 punktów rankingowych (w przypadku poziomu rozszerzonego) lub nie mniej niż 30 punktów rankingowych (w przypadku poziomu podstawowego).
 2. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 60 punktów rankingowych (w przypadku poziomu rozszerzonego) lub nie mniej niż
  30 punktów rankingowych (w przypadku poziomu podstawowego), z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. O przyjęcie na kierunek Kosmetologia, studia pierwszego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 60 punktów rankingowych (w przypadku poziomu rozszerzonego) lub nie mniej niż
  40 punktów rankingowych (w przypadku poziomu podstawowego).
 4. O przyjęcie na studia drugiego stopnia:
  1. na Wydziale Nauk o Zdrowiu – mogą ubiegać się osoby, które uzyskały minimum 3 punkty rankingowe,
  2. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu kwalifikacyjnym minimum 8 punktów rankingowych.

§ 8

 1. Studia prowadzone w formie niestacjonarnej są płatne.
 2. Wysokość opłat określa corocznie Rektor w drodze Zarządzenia.
 3. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia ustalana jest  w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 4. W przypadku kandydowania na wiele kierunków, niezależnie od formy studiów i formy kształcenia, od kandydata pobiera się stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

 

§ 9

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na wybrany kierunek zobowiązane są do dokonania elektronicznej rejestracji w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Brak opłaty rekrutacyjnej powoduje wykluczenie kandydata z postępowania kwalifikacyjnego na studia.
 2. Kandydat na studia, który dokonał rejestracji, ma prawo do wyboru dowolnej liczby kierunków studiów jednocześnie. Warunkiem udziału w rekrutacji na każdy z tych kierunków jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienie wyników, o których mowa w ust. 3.
 3. Kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto rekrutacyjne i uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu wstępnego na wszystkich wybranych kierunkach, w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Listy rankingowe sporządzane będą na podstawie podanych przez kandydatów wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu wstępnego.
 4. Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które nie zdawały egzaminu maturalnego/dojrzałości/egzaminu wstępnego ze wszystkich przedmiotów wymaganych
  w postępowaniu rekrutacyjnym, bądź zdawały egzamin na innym, niż wymagany poziomie, bądź nie uzyskały limitu punktów, o którym mowa w §7.

 

§ 10

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały.

 

§ 11

 1. Uczelnia przeprowadza egzaminy wstępne dla:
  1. kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w Polsce przed 2005 rokiem oraz kandydatów posiadających maturę zdawaną za granicą Polski (z wyłączeniem matur IB oraz EB) starających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia oraz
 2. kandydatów na studia drugiego stopnia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
 3. Kandydaci, którzy zdawali maturę w Polsce przed 2005 rokiem, rekrutujący na studia na dany rok akademicki mogą wybrać pomiędzy przystąpieniem do egzaminu wstępnego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a przystąpieniem do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu/przedmiotów w szkole ponadgimnazjalnej (na podstawie przepisów ustawy
  o systemie oświaty).
 4. Uczelnia przeprowadza egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego z zakresu nauk przyrodniczych dla kandydatów, o których mowa w §16 ust. 3.
 5. W przypadku osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminu wstępnego w Uczelni, wnoszących o dostosowanie warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na Uczelnię, należy do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej złożyć pisemne zawiadomienie, wraz  z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentacją medyczną potwierdzającą stan zdrowia kandydata, w terminie do trzech tygodni przed dniem egzaminu wstępnego.

 

§ 12

 1. Kandydat zakwalifikowany na liście rankingowej na dany kierunek studiów, zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie. Terminy ogłaszane są na stronie internetowej Uczelni: www.umb.edu.pl i publikowane w siedzibie Uczelni, ul. Jana Kilińskiego 1 w Białymstoku.
 2. Komplet dokumentów powinien zawierać:
 3. wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,
 4. oryginał dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, który zostanie zwrócony po poświadczeniu przez Uczelnię, po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadku gdy kandydat poprawiał maturę wraz
  z oryginałem świadectwa, należy dostarczyć oryginał aneksu/aneksów do matury;
 5. dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wraz z suplementem (lub odpisem suplementu), który zostanie zwrócony po poświadczeniu przez Uczelnię, po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia),
 6. orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (ze wskazaniem nazwy kierunku, nazwy uczelni i daty następnego badania),
 7. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 8. dowód uiszczenia opłaty za I semestr studiów (dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne oraz cudzoziemców, którzy nie podlegają zwolnieniu z opłat za studia),
 9. kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo ta samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach
  20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata).Wymagania techniczne odnośnie fotografii umieszczone są na stronie internetowej Uczelni.
  1. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  2. Kandydaci, którzy zdawali maturę za granicą Polski (inną niż IB lub EB) zobowiązani są do złożenia  zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo,
   z zastrzeżeniem § 15.
  3. Za dzień złożenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym uważa się dzień wpływu tych dokumentów do siedziby Uczelni na adres: Uniwersytet Medyczny
   w Białymstoku, Biuro Promocji i Rekrutacji, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Niezłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów skutkuje skreśleniem kandydata z listy rankingowej.
  4. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną, może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób przyjętych.
  5. Osoby, które w 2019r. przystępują do matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) lub matury zagranicznej i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 27 września 2019r. pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.

 

§ 13

 1. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa odrębna Uchwała Senatu.
 2. Zasady przyjmowania kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim określa odrębna Uchwała Senatu.
 3. Zasady przyjmowania na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębna Uchwała Senatu.

 

§ 14

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane na studia w języku polskim zgodnie
  z zasadami określonymi w art. 323, 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o szkolnictwie wyższym
  i nauce (t.j. Dz.U 2018 poz. 1668)
 2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
 1. ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim
  w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

lub

 1. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

lub

 1. uzyskają potwierdzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim

      lub

 1. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

      lub

 1. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskimoraz:
 2. wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku
  i formie kształcenia,
 3. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

     lub

 1. są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm)

lub

 1. posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do przestrzegania zasad postępowania rekrutacyjnego obowiązujących obywateli polskich.

 

§ 15

 1. Uzyskane za granicą wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (art. 93),  potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą
   w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
  2. dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  3. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie
   z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 2. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych.
 3.  Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.
 4. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo w ust. 3, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów,   albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się
  o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów.

 

II. Studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

 

§ 16

 1. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (począwszy od roku 2005) lub maturę międzynarodową (IB) lub maturę europejską (EB) przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydaci posiadający maturę zagraniczną, z wyłączeniem matury IB i EB oraz kandydatów,
  o których mowa w ust.3,  są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie wstępnym, o poziomie wiedzy porównywalnym z polską maturą. Kandydat może nie przystąpić do egzaminu z wymaganych przedmiotów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, o ile złoży:
  1. zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych, do których przystąpił w innej uczelni medycznej,

albo

 1. zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wydawane na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.
 1. Kandydaci, legitymujący się egzaminem zagranicznym potwierdzonym świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
  z art. 93a tej ustawy, są przyjmowani na podstawie wyniku uzyskanego na w/w dokumencie,
  z zastrzeżeniem ust. 4 §16.
 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 3, zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego z zakresu nauk przyrodniczych. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi. Wynik egzaminu nie zwiększa sumy punktów rankingowych. W przypadku niezaliczenia egzaminu kandydat nie będzie brany pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w UMB. Regulamin egzaminu zostanie opublikowany na stronie Uczelni przed rozpoczęciem rejestracji elektronicznej na studia.
 3. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości przed 2005 rokiem przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu dojrzałości lub na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie wstępnym.
 4. Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości z części pisemnej są przypisane do odpowiednich przedmiotów z nowej matury zdawanych na poziomie podstawowym i przeliczane do skali
  0–100 według wzoru:

 

Skala 2-5

Ocena niedostateczna = 0 pkt w rankingu

Ocena dostateczna = 60 pkt w rankingu

Ocena dobra = 80 pkt w rankingu

Ocena bardzo dobra = 100 pkt w rankingu

Skala 1-6

Ocena niedostateczna = 0 pkt w rankingu

Ocena dopuszczająca = 33 pkt w rankingu

Ocena dostateczna = 50 pkt w rankingu

Ocena dobra = 67 pkt w rankingu

Ocena bardzo dobra = 83 pkt w rankingu

Ocena celująca = 100 pkt w rankingu

 1. Wyniki na poziomie rozszerzonym kandydaci mogą uzyskać w ramach egzaminu wstępnego z wybranego przedmiotu organizowanego przez Uczelnię.

 

§ 17

 1. Podstawą przyjęcia na poszczególne kierunki są wyniki uzyskane zgodnie z § 16 z następujących przedmiotów:
  1. Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
   1. studia jednolite:
    1. kierunek Lekarski – podstawą przyjęcia są wyniki uzyskane na poziomie rozszerzonym
     z dwóch przedmiotów: biologii (przedmiot obowiązkowy) i chemii lub fizyki lub matematyki. O przyjęciu decyduje suma punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt, w tym po 100 pkt z każdego przedmiotu,
    2. kierunek Lekarsko - Dentystyczny – podstawą przyjęcia są wyniki uzyskane na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii (przedmiot obowiązkowy) i chemii lub fizyki lub matematyki. O przyjęciu decyduje suma punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt, w tym po 100 pkt z każdego przedmiotu,
   2. studia pierwszego stopnia:
    1. kierunek Techniki Dentystyczne – podstawą przyjęcia jest wynik uzyskany z jednego wybranego przedmiotu: biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu decyduje liczba punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt (z poziomu podstawowego 100 pkt, z poziomu rozszerzonego
     (x 2) - 200 pkt). Ponadto obowiązuje sprawdzian zdolności manualnych oceniający predyspozycje do wykonywania zawodu technika dentystycznego – tzw. egzamin
     z rysunku. W przypadku niezaliczenia egzaminu kandydat nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunku Techniki Dentystyczne.
  2. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
   1. studia jednolite:
    1. kierunek Farmacja – podstawą przyjęcia są wyniki uzyskane na poziomie rozszerzonym
     z dwóch przedmiotów: chemii (przedmiot obowiązkowy) i biologii lub fizyki lub matematyki. O przyjęciu decyduje suma punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt, w tym po 100 pkt z każdego przedmiotu,
    2. kierunek Analityka Medyczna – podstawą przyjęcia są wyniki uzyskane na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii (przedmiot obowiązkowy) i chemii lub fizyki lub matematyki. O przyjęciu decyduje suma punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt, w tym po 100 pkt z każdego przedmiotu,
   2. studia pierwszego stopnia:
    1. kierunek Kosmetologia – podstawą przyjęcia jest wynik uzyskany z jednego wybranego przedmiotu: biologii lub chemii lub matematyki lub fizyki w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu decyduje liczba punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt (z poziomu podstawowego 100 pkt, z poziomu rozszerzonego (x 2) - 200 pkt),
  3. Wydział Nauk o Zdrowiu
   1. studia jednolite:
    1. kierunek Fizjoterapia – podstawą przyjęcia jest wynik uzyskany z jednego wybranego przedmiotu: biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu decyduje liczba punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt (z poziomu podstawowego 100 pkt, z poziomu rozszerzonego (x 2) - 200 pkt),
   2. studia pierwszego stopnia:
    1. kierunki: Dietetyka, Elektroradiologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne – podstawą przyjęcia jest wynik uzyskany
     z jednego wybranego przedmiotu: biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu decyduje liczba punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt (z poziomu podstawowego 100 pkt, z poziomu rozszerzonego (x 2) - 200 pkt),
    2. kierunek Logopedia z Fonoaudiologią – podstawą przyjęcia jest wynik uzyskany
     z jednego wybranego przedmiotu: biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu decyduje liczba punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt (z poziomu podstawowego 100 pkt, z poziomu rozszerzonego (x 2) - 200 pkt). Ponadto obowiązuje test oceniający predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy i fonoaudiologa – tzw. ocena wymowy i słuchu.
     W przypadku niezaliczenia testu predyspozycji kandydat nie będzie brany pod uwagę
     w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią,
    3. kierunek Zdrowie Publiczne – podstawą przyjęcia jest wynik uzyskany z jednego wybranego przedmiotu: biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki lub wiedzy
     o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu decyduje liczba punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt (z poziomu podstawowego 100 pkt, z poziomu rozszerzonego (x 2) - 200 pkt),
    4. kierunek Biostatystyka – podstawą przyjęcia jest wynik uzyskany z jednego wybranego przedmiotu: biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki lub informatyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu decyduje liczba punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt (z poziomu podstawowego 100 pkt, z poziomu rozszerzonego
     (x 2) - 200 pkt).
 2. Oceny na świadectwie maturalnym z matury międzynarodowej (IB) z wymaganych przedmiotów przeliczane będą według przyjętych zasad:

 

1 pkt na maturze = 28 pkt w rankingu

2 pkt na maturze = 40 pkt w rankingu

3 pkt na maturze = 52 pkt w rankingu

4 pkt na maturze = 64 pkt w rankingu

5 pkt na maturze = 76 pkt w rankingu

6 pkt na maturze = 88 pkt w rankingu

7 pkt na maturze = 100 pkt w rankingu

 1. Wyniki matury europejskiej (EB) z wymaganych przedmiotów przeliczane będą wg wzoru: wynik x 10. O przyjęciu decyduje liczba punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt (z poziomu podstawowego 100 pkt, z poziomu rozszerzonego (x 2) - 200 pkt).
 2. Wyniki podlegające przeliczeniu z egzaminu zagranicznego z wymaganych przedmiotów przeliczane będą na punkty rekrutacyjne według wzoru:

      (Uzyskana liczba punktów / maksymalna liczba punktów) x 100

 1. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć dokument z uzyskanym wynikiem do Biura Promocji
  i Rekrutacji lub wysłać jego skan na adres
  rek-prom@umb.edu.pl Punkty rankingowe zostaną wprowadzone przez Administratora UMB. O przyjęciu decyduje liczba punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt (z poziomu podstawowego 100 pkt, z poziomu rozszerzonego (x 2) - 200 pkt).

 

III.  Studia drugiego stopnia.

 

§ 18

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu, na kierunkach:
  1. Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo - mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku,
  2. Dietetyka, Elektroradiologia, Logopedia z Fonoaudiologią – mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

- ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku,

lub

- ukończyli dowolne studia, pod warunkiem, że zrealizowali zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach pierwszego stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia drugiego stopnia, w celu potwierdzenia spełnienia w/w wymagań. W przypadku, gdy limit na danym kierunku nie zostanie wypełniony, Wydziałowa Komisja może zdecydować o przyjęciu kandydatów, którzy zrealizowali mniej niż 60%, jednak nie mniej niż 50% treści określonych w efektach uczenia się na studiach pierwszego stopnia na wybranym kierunku,

 1. Zdrowie Publiczne – mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli dowolne studia pierwszego stopnia.
 1. Kwalifikacja kandydatów nastąpi według liczby punktów rankingowych wyliczanych na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie do dyplomu.
 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 5 punktów rankingowych.
 3. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały minimum 3 punkty rankingowe.

 

                                                                           § 19

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, na kierunek Kosmetologia – mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku. Kwalifikacja kandydatów nastąpi według liczby punktów rankingowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w skład którego wchodzi egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy tematyki zagadnień z przedmiotów realizowanych podczas studiów pierwszego stopnia.
 2. Kandydaci zobowiązani są spełnić następujące wymagania, stanowiące jednocześnie zakres zagadnień obejmujących egzamin wstępny, a mianowicie posiadać:
 1. podstawową wiedzę dotyczącą anatomii jak również fizjologii organizmu człowieka,
 2. znajomość patomechanizmów najczęściej występujących schorzeń dermatologicznych, alergicznych i nowotworowych wpływających na stan skóry oraz rozumienie udziału drobnoustrojów w rozwoju schorzeń skóry,
 3. umiejętność współpracy zarówno z lekarzem jak i z pacjentem,
 4. znajomość podstawowych grup związków zarówno naturalnych jak i syntetycznych występujących w preparatach kosmetycznych i ich działania biologicznego na skórę,
 5. wiedzę i umiejętności z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej
  i korekcyjnej,
 6. umiejętność zaplanowania w zależności od potrzeb rodzaju zabiegu kosmetycznego 
  i zastosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem oraz wykonania zabiegu
  z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury kosmetycznej,
 7. znajomość podstawowych zasad kinezyterapii, fizykoterapii i masażu,
 8. umiejętność opracowywania wskazania do pielęgnacji ciała w warunkach domowych,
 9. znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustawodawstwa kosmologicznego, co pozwala na organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego,
 10. znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości B2 oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.
 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 15 punktów rankingowych.
 2. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu kwalifikacyjnym minimum 8 punktów rankingowych.

 

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 104 /2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 14.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr 56/2018 z dnia 23.05.2018r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1669), art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U 2018 poz. 1668) oraz w oparciu o treść § 108 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale nr 56/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 23.05.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmienia się treść § 1  nadając mu brzmienie:

„Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, zwany dalej Uczelnią, przeprowadza rekrutację na rok akademicki 2019/2020, dla kandydatów starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na podstawie najlepszych wyników uzyskanych  w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:

 1. studiów stacjonarnych:
  1. pierwszego stopnia:
   • Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania
    w Języku Angielskim na kierunek Techniki Dentystyczne,
   •  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunek Kosmetologia,
   • Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunki: Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Zdrowie Publiczne,
  2. drugiego stopnia:
   • Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunek Kosmetologia,
   • Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunki: Dietetyka, Elektroradiologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Zdrowie Publiczne,
 2. studiów niestacjonarnych:
  1. pierwszego stopnia:
   • Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunek Kosmetologia,
  2. drugiego stopnia:
   • Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunek Kosmetologia,
   • Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunki: Dietetyka, Elektroradiologia, Zdrowie Publiczne.”
 1. Zmienia się treść § 2 ust. 1, nadając mu brzmienie:

„Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania o przyjęciu na studia w drodze wpisu na listę studentów lub wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia”.

 1. Zmienia się treść § 3 ust. 1, nadając mu brzmienie:

„Postępowanie rekrutacyjne prowadzą: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu”.

 1. Zmienia się treść § 4  nadając mu brzmienie:

„1. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydat, który został przyjęty na studia, zostanie wpisany na listę studentów, a kandydat nieprzyjęty otrzyma decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia, wydaną przez odpowiednią Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, o której mowa w § 3  ust. 1. W imieniu komisji decyzję podpisują Przewodniczący.

2. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych o odmowie przyjęcia na studia służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.”

 1. Zmienia się treść § 5 ust. 3  nadając mu brzmienie:

„O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się.”

 1. Zmienia się treść § 5 ust. 5  nadając mu brzmienie:

„W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów”.

 1. Zmienia się treść § 5 ust. 9  nadając mu brzmienie:

„Wszystkie informacje odnośnie list rankingowych oraz terminów związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym zamieszczane są na stronie internetowej oraz
w siedzibie Uczelni. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco
z podawanymi informacjami. Wyłącznie decyzje o odmowie przyjęcia na studia będą wysyłane za pośrednictwem poczty lub doręczane w inny sposób wynikający z przepisów K.p.a.”.

 1. zmienia się treść § 8, nadając mu brzmienie:

„1. O przyjęcie na studia jak w § 1 w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się może ubiegać się osoba,

 1. posiadająca:

a) dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia

b) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

c) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

d) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.

 1.  która pozytywnie przeszła postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się przeprowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i której w jego wyniku zaliczono co najmniej 1 punkt ECTS przypisany do zajęć objętych programem studiów.

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane na studia w języku polskim zgodnie z zasadami określonymi w art. 323, 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U 2018 poz. 1668).”

 1.  Skreśla się § 9 ust. 3 o treści:

„Sprawy związane z wnoszeniem opłat za usługi edukacyjne, reguluje umowa na usługi edukacyjne”

 1. Zmienia się treść § 9 ust. 3  nadając mu brzmienie:

„Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia ustala się w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego”.

 1. Zmienia się treść § 12 ust. 2 nadając mu brzmienie:

„1. Komplet dokumentów, powinien zawierać:

 1. wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,
 2. oryginał dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  który zostanie zwrócony po poświadczeniu przez Uczelnię, po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku,
 3. dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów  wraz z suplementem (lub odpisem suplementu), który zostanie zwrócony po poświadczeniu przez Uczelnię, po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia),
 4. orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku  (ze wskazaniem nazwy kierunku, nazwy uczelni i daty następnego badania)
 5. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 6. dowód uiszczenia opłaty za I semestr studiów (dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne oraz cudzoziemców, którzy nie podlegają zwolnieniu z opłat za studia),
 7. oryginał decyzji wydanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku potwierdzającej  efekty uczenia się, która zostanie zwrócona po poświadczeniu przez Uczelnię, po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku,
 8. kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo ta samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata).”
 1. zmienia się treść § 12 ust. 5 nadając mu brzmienie:

„Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną, może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób przyjętych”.

 

§ 2

Mając na uwadze powyższe zmiany wprowadza się tekst jednolity Uchwały 56/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 23.05.2018r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

na podstawie najlepszych wyników uzyskanych  w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, wraz z załącznikiem nr 1 Harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB nr 104/2018 z dnia 14.12.2018r.

Tekst jednolity Uchwały 56/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 23.05.2018r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych  w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 

§ 1

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, zwany dalej Uczelnią, przeprowadza rekrutację na rok akademicki 2019/2020, dla kandydatów starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na podstawie najlepszych wyników uzyskanych  w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:

 1. studiów stacjonarnych:
  1. pierwszego stopnia:
   • Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania
    w Języku Angielskim na kierunek Techniki Dentystyczne,
   •  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunek Kosmetologia,
   • Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunki: Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Zdrowie Publiczne,
  2. drugiego stopnia:
   • Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunek Kosmetologia,
   • Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunki: Dietetyka, Elektroradiologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Zdrowie Publiczne,
 2. studiów niestacjonarnych:
  1. pierwszego stopnia:
   • Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunek Kosmetologia,
  2. drugiego stopnia:
   • Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunek Kosmetologia,
   • Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunki: Dietetyka, Elektroradiologia, Zdrowie Publiczne.

§ 2

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania o przyjęciu na studia w drodze wpisu na listę studentów lub wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 2. Celem postępowania rekrutacyjnego jest ustalenie listy osób przyjętych na studia.

 

§ 3

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 2. Skład oraz kompetencje komisji, o których mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

 

§ 4

 1. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydat, który został przyjęty na studia, zostanie wpisany na listę studentów, a kandydat nieprzyjęty otrzyma decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia, wydaną przez odpowiednią Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, o której mowa w § 3  ust. 1. W imieniu komisji decyzję podpisują Przewodniczący.
 2. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych o odmowie przyjęcia na studia służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§ 5

 1. Jedyną podstawą przyjęcia na studia prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej jest liczba punktów rankingowych uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Listy rankingowe tworzone są oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów,
  z uwzględnieniem limitów przyjęć.
 3. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się.
 4. Liczba punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przeliczana jest  na punkty rankingowe. 1 punkt ECTS odpowiada 1 punktowi rankingowemu.
 5. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.
 6. Listy rankingowe układane są według liczby punktów rankingowych, poczynając od najwyższej punktacji, aż do wyczerpania miejsc przyznanych na danym kierunku studiów w ramach limitów przyjęć z uwzględnieniem ust. 7.
 7. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.
 8. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się do przyjęcia na dany kierunek studiów, jest mniejsza niż limit miejsc – Uczelnia zastrzega sobie prawo do rezygnacji z kształcenia na tym kierunku studiów.
 9. Wszystkie informacje odnośnie list rankingowych oraz terminów związanych
  z postępowaniem rekrutacyjnym zamieszczane są na stronie internetowej oraz
  w siedzibie Uczelni. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco
  z podawanymi informacjami. Wyłącznie decyzje o odmowie przyjęcia na studia będą wysyłane za pośrednictwem poczty lub doręczane w inny sposób wynikający z przepisów K.p.a.


§ 6

 1. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią obowiązuje dodatkowo egzamin oceniający predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy i fonoaudiologa – tzw. ocena wymowy i słuchu.
 2. W przypadku niezdania testu predyspozycji, kandydat nie będzie brany pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią.
 3. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek Techniki Dentystyczne obowiązuje dodatkowo sprawdzian zdolności manualnych oceniający predyspozycje do wykonywania zawodu technika dentystycznego – tzw. egzamin z rysunku.
 4. W przypadku niezaliczenia egzaminu kandydat nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunku Techniki Dentystyczne.

 

§ 7

Limity miejsc na kierunkach jak w § 1 przyjęte zostaną zgodnie z Uchwałą Senatu.

 

§ 8

1. O przyjęcie na studia jak w § 1 w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się może ubiegać się osoba

 1. posiadająca:

a) dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia

b) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

c) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

d) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.

 1. która pozytywnie przeszła postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się przeprowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i której w jego wyniku zaliczono co najmniej 1 punkt ECTS przypisany do zajęć objętych programem studiów.
 2. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane na studia w języku polskim        zgodnie z zasadami określonymi w art. 323, 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U 2018 poz. 1668).

 

§ 9

 1. Studia prowadzone w formie niestacjonarnej są płatne.
 2. Wysokość opłat określa corocznie Rektor w drodze Zarządzenia.
 3. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia ustala się w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

§ 10

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na wybrany kierunek zobowiązane są do dokonania,
  w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji elektronicznej rejestracji oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Brak opłaty rekrutacyjnej powoduje wykluczenie kandydata
  z postępowania kwalifikacyjnego na studia.
 2. Kandydat na studia, który dokonał rejestracji, ma prawo do wyboru wyłącznie kierunku, z którego posiada potwierdzenie efektów uczenia się przeprowadzone w Uniwersytecie Medycznym
   w Białymstoku.
 3. Kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto rekrutacyjne i uzupełnienia liczby punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, w terminie podanym
  w harmonogramie rekrutacji. Listy rankingowe sporządzane będą na podstawie podanych przez kandydatów liczby punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 

§ 11

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały.

 

§ 12

 1. Kandydat zakwalifikowany na liście rankingowej osób przyjętych na dany kierunek studiów, zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym w harmonogramie terminie.
 2. Komplet dokumentów, powinien zawierać:
 1. wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,
 2. oryginał dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  który zostanie zwrócony po poświadczeniu przez Uczelnię, po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku,
 3. dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów  wraz z suplementem (lub odpisem suplementu), który zostanie zwrócony po poświadczeniu przez Uczelnię, po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia),
 4. orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku  (ze wskazaniem nazwy kierunku, nazwy uczelni i daty następnego badania)
 5. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 6. dowód uiszczenia opłaty za I semestr studiów (dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne oraz cudzoziemców, którzy nie podlegają zwolnieniu z opłat za studia),
 7. oryginał decyzji wydanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku potwierdzającej  efekty uczenia się, która zostanie zwrócona po poświadczeniu przez Uczelnię, po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku,
 8. kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo ta samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata).

3. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

4. Za dzień złożenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym uważa się dzień wpływu tych dokumentów do siedziby Uczelni na adres: Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku, Biuro Promocji i Rekrutacji, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Niezłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 2-3 skutkuje skreśleniem kandydata z listy rankingowej.

5. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną, skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób przyjętych.

 

§ 13

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, sporządza się listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów, na każdy kierunek i formę studiów, w kolejności uzyskanych punktów rankingowych,
z podaniem liczby punktów i ogłasza ją niezwłocznie poprzez publikację w siedzibie Uczelni i na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB Nr 56/2018 z dnia 23.05.2018r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych  w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 

§ 1

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązane są do dokonania elektronicznej rejestracji, opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia liczby punktów ECTS w terminie 07.05.2019r. – 29.05.2019r.
 2. Test predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią odbędzie się 07.06.2019r.
 3. Ogłoszenie list rankingowych nastąpi 14.06.2019r. Komplet dokumentów należy złożyć w dniach od 17.06.2019r. do 21.06.2019r.
 4. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, terminy kolejnych list rankingowych oraz składania dokumentów zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w siedzibie Uczelni.

 

 

Komentarze (0)