Ogólne zasady rekrutacji 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji 2019/2020

Politechnika Częstochowska rekrutacja 2019 

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Częstochowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała nr 245/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 181/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej zdnia 21 marca 2018 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020.

 

 1. W związku z art. 266 ust.]l Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku — Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1669), w celu dostosowania uchwały określającej warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia izakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, Senat Politechniki Częstochowskiej, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.  U.  z 2018  roku  poz.  1668) oraz w związku z § 12 ust. 2 pkt. 12 Statutu Politechniki Częstochowskiej, w głosowaniu jawnym, określił warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 według  Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

 2. Integralną część niniejszej Uchwały stanowią następujące załączniki:

  • Załącznik nr | - Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2019/2020;

  • Załącznik nr 2 - Zasady podejmowania studiów pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 245/2018/2019 Senatu PCz z dnia 12 grudnia 2018 roku

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2019/2020.

 

Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów:

 • stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia

 • niestacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia na poszczególne kierunki tj.:

  • budownictwo

  • budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

  • elektrotechnika

  • elektronika i telekomunikacja

  • automatyka i robotyka

  • informatyka

  • mechanika i budowa maszyn

  • mechatronika

  • matematyka (drugi stopień)

  • fizyka techniczna

  • inżynieria materiałowa

  • technologia szkła i ceramiki

  • metalurgia

  • zarządzanie i inżynieria produkcji

  • inżynieria środowiska

  • energetyka

  • biotechnologia

  • zarządzanie/management

  • zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management

  • bezpieczeństwo i higiena pracy

  • logistyka/logistics

  • finanse i rachunkowość

  • angielski język biznesu

  • design i zarządzanie projektami

 

 1. Warunki formalne

  1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym terminie do poszczególnych Komisji Rekrutacyjnych następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK),

 • poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię:

  • świadectwa dojrzałości — w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia,

  • dyplomu ukończenia studiów — w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia. W związku art. 77 ust. 2 ustawy  z dnia 20  lipca 2018  r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów. Kandydaci nie posiadający dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia do momentu wydania przez Uczelnię dyplomu wraz z suplementem, składają zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w Politechnice po odebraniu dyplomu ukończenia studiów są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia

  • uczelni dyplomu.

  • potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia,

  • aktualne 3 zdjęcia legitymacyjne kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W związku z prowadzoną rekrutacją internetową, złożenie ww. dokumentów będzie poprzedzone rejestracją kandydatów w systemie IRK Wydziałowa  Komisja  Rekrutacyjna  zobowiązana  jest do weryfikacji   poprawności uzupełnionych danych w Podaniu — Kwestionariuszu o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej z okazanym  przez kandydata dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Złożenie przez kandydata ww. dokumentów jest równoznaczne    z wyrażeniem zgody na dokonanie wpisu na listę studentów lub listę rezerwową oraz na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych.

Kandydaci na studia pierwszego stopnia — obywatele polscy oraz osoby niebędące obywatelami polskimi, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, składają zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo.

Do zagranicznego świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, o którym mowa w ppkt 1.3, należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza   przysięgłego   oraz   decyzję   administracyjną   dotyczącą   uznania w Rzeczypospolitej   Polskiej świadectwa   lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe uzyskanych za granicą chyba, że świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą zostanie uznany za równorzędny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty.

Kandydaci  na studia drugiego  stopnia — obywatele  polscy oraz osoby niebędące obywatelami polskimi, którzy ukończyli uczelnię za granicą, składają zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia studiów lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

Do zagranicznego dyplomu ukończenia studiów lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, o którym mowa w ppkt 1.5, w uzasadnionych przypadkach należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie o nostryfikacji chyba, że zostanie on uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów lub uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).

Jeżeli podczas rekrutacji nie zostanie złożona decyzja, o której mowa w ppkt 1.4 lub zaświadczenie, o którym mowa w ppkt 1.6, kandydat zobowiązany jest do ich dostarczenia w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca, również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Politechniki Częstochowskiej.

Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668). Rekrutację na studia przeprowadza Biuro Studentów  Zagranicznych.   Szczegółowa  ścieżka  rekrutacji  dla  kandydatów  — cudzoziemców   na   studia  pierwszego   lubdrugiego    stopnia   naPolitechnice Częstochowskiej, określona została w Załączniku nr 2.

 

Rektor Politechniki Częstochowskiej określa liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach studiów na dany rok akademicki.

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

1.1 Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, którym w wyniku odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z wskazanego przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą do dnia 27 września 2019r. złożyć do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wraz  z wnioskiem  należy  złożyć komplet dokumentów  wymaganych od kandydatów na studia pierwszego stopnia.

1.2 W stosunku do kandydatów, o których mowa w ppkt 1.1, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydata spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.

1.3. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2019/2020 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.

1.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ustępie decyzje podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

Kryteria kwalifikacji na studia

 

Rekrutację na studia przeprowadza oraz podejmuje decyzję o wpisaniu na listę studentów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie kandydata na listę studentów. Zaświadczenie podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Podstawą wpisu na listę studentów na studia pierwszego stopnia, jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 1. matematyka — poziom podstawowy   (M) lub rozszerzony (MR), przy czym w przypadku:

 • kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,

 • kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M)  i rozszerzonym   (MR) do  wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik,

 • kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba punktów M wynosi 20%;

 1. język polski (JP) — poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;

 2. język obcy nowożytny (JO) — poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;

 3. dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (wg tabeli nr 1) — poziom podstawowy (D) lub rozszerzony (DR) przy czym w przypadku:

 • kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR) procent punktów uzyskanych​ z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,

 • kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie podstawowym  (D) i rozszerzonym  (DR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik,

 1. kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego liczba punktów D wynosi 20%;

Dla kandydatów na studia, absolwentów z tzw. „starą maturą” wskaźnik rekrutacyjny, o którym mowa w ppkt 2.3 uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny — w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej składają poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię Dyplomu IB (International Baccalaureate) wydanego przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie. Przyjęcia kandydatów z Maturą Międzynarodową na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywają się według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego, która decyduje o zakwalifikowaniu się na studia. Do obliczenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego ustala się następujące przeliczanie ocen z dyplomu IB, na liczby punktów (wg poniższej tabeli), stosując wagę 2:

 

Ocena                            Liczba (%) punktów

Excellent                          100

Very good                          85

Good                                 70

Satisfactory                         55

Mediocre                             30

 

2.6 Zasady uprawnień przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia reguluje odrębna Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych będą przyjmowani na studia po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających udział w olimpiadzie.

Student może podjąć kolejny kierunek studiów na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego. Podejmując studia na kilku kierunkach studiów, student jest zobowiązany do niezwłocznego określenia, który z nich jest pierwszym lub kolejnym kierunkiem studiów oraz do pisemnego poinformowania Dziekanatów o dokonanym wyborze.

 

Zasady ustalania wskaźnika rekrutacyjnego

 

Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:

 1. procentu M lub MR punktów za egzamin z matematyki obliczany zgodnie z ppkt 2.3,

 2. procentu D lub DR punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych określonych w tabeli nr 1 obliczany zgodnie zppkt 2.3.4,

 3. procentu JP z wagą 0.8 punktów za egzamin z języka polskiego, a w przypadku kierunków: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, ngielski język biznesu, design i zarządzanie projektami obowiązywać będzie waga 1.0, a w przypadku kierunków: inżynieria środowiska,      energetyka, biotechnologia, - waga 0.5,

 4. procentu JO z wagą 0.8 punktów za egzamin z języka obcego nowożytnego, w przypadku zdawania na maturze dwóch języków obcych brany jest pod uwagę ten, z którego kandydat uzyskał lepszą ocenę. Wyjątek stanowią kierunki: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, gdzie obowiązywać będzie waga 1.0.

 

Dla kandydatów na studia legitymujących się tzw. „starą maturą” ustala się następujące przeliczenie ocen na procent punktów dla dwóch skal ocen:

 

Ocena

% punktów

Ocena

% punktów

2

30

3

50

3

55

-

75

4

70

5

100

5

85

 

 

cel

100

 

 

 

Dla ustalenia procentu punktów M, JP, JO oraz z dodatkowych przedmiotów kwalifikacyjnych (D) z tabeli nr 1 uwzględnia się ocenę końcową z danego przedmiotu uzyskaną przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym:

 1. w odniesieniu do ocen z języka polskiego stosuje się wagę 0.8, na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski język biznesu,  design i zarządzanie   projektami  obowiązywać   będzie  waga  1.0, a w przypadku kierunków: inżynieria środowiska, energetyka, biotechnologia, waga 2.

 

 1. do ocen z języka obcego nowożytnego stosuje się wagę 0.8, a w przypadku kierunków: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami wagę 1.0;

 2. z przedmiotów dodatkowych klasyfikacyjnych z tabeli nr I wybiera się ocenę lepszą;

 3. w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z matematyki ustala się procent punktów MR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2;

e)w przypadku  kandydatów,  którzy zdawali egzamin dojrzałości z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ustala się procent punktów DR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2.

Na studia drugiego stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie konkursu dyplomów. Wydziałowa  Komisja Rekrutacyjna może przyjąć dodatkowe kryterium.

Kryterium dodatkowe przy kwalifikacji na studia drugiego stopnia na kierunki:

 1. Budownictwo;

  1. kierunek ukończonych studiów technicznych inżynierskich,

  2. średnia ocen z wybranych przedmiotów ze studiów pierwszego stopnia,

  3. rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci przyjęci na studia drugiego stopnia po innych kierunkach niż Budownictwo i Architektura będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych w czasie trwania tych studiów.

 1. Elektrotechnika:

  1. kierunek ukończonych studiów,

  2. średnia ocen z wybranych przedmiotów ze studiów pierwszego stopnia,

  3. rozmowa kwalifikacyjna.

 2. Mechanika i budowa maszyn; Informatyka; Matematyka; Mechatronika:

  1. kierunek ukończonych studiów.

 1. Metalurgia; Inżynieria materiałowa; Zarządzanie i inżynieria produkcji; Fizyka techniczna:

  1. średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,

  2. oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu,

  3. rozmowa kwalifikacyjna.

 2. Energetyka; Inżynieria środowiska; Biotechnologia;

  1. rozmowa kwalifikacyjna,

  2. kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i uzyskali dyplom inżyniera lub licencjata w zakresie kierunków studiów innych niż te, na które ubiegają się o przyjęcie, mogą zostać przyjęci, o ile w trakcie realizacji studiów pierwszego stopnia uzyskali efekty uczenia się w zakresie następujących modułów:

Dla kierunku: Inżynieria Srodowiska

 • matematyki, fizyki, chemii, biologii, mechaniki płynów, termodynamiki technicznej, budownictwa, gospodarki wodnej i ochrony wód, instalacji sanitarnych i gazowych, ciepłownictwa i ogrzewnictwa,  wentylacji i klimatyzacji, technologii wody i ścieków, gospodarki odpadami zgodnie z efektami uczenia się zapisanymi w dokumencie „PROGRAM STUDIÓW dla kierunku Inżynieria Środowiska”, pierwszego stopień kształcenia, który obowiązuje w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

Dla kierunku: Energetyka

 • matematyki,   fizyki,   chemii,   mechaniki,   mechaniki   płynów, termodynamiki technicznej, wymiany ciepła, podstaw spalania, przetwarzania energii i paliw, automatyki, elektrotechniki i elektroniki, maszyn elektrycznych, technologii maszyn energetycznych, systemów i technologii energetycznych zgodnie z efektami uczenia się zapisanymi w dokumencie „PROGRAM STUDIÓW  dla  kierunku  Energetyka”, pierwszy stopień kształcenia, który obowiązuje w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

Dla kierunku: Biotechnologia

- matematyki, fizyki, biofizyki, chemii (w tym podstaw chemii nieorganicznej, podstaw chemii organicznej), biologii, biologii molekularnej, mikrobiologii przemysłowej, biochemii, bioreaktorów, inżynierii bioprocesowej zgodnie z efektami uczenia się zapisanymi w dokumencie „PROGRAM STUDIÓW dla kierunku Biotechnologia”, pierwszy stopień kształcenia, który obowiązuje w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

Kandydaci, którzy nie uzyskali wszystkich (właściwych dla danego kierunku studiów) wymienionych w powyższej tabeli efektów uczenia się, mogą zostać wpisani na listę studentów studiów drugiego stopnia, jeżeli istnieje możliwość uzupełnienia brakujących efektów uczenia się w trakcie trwania studiów drugiego stopnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.

 

 1. Zarządzanie/Management, Logistyka/Logistics, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Finanse i rachunkowość:

  1. rozmowa kwalifikacyjna.

W trakcie rozmowy zostanie zweryfikowane posiadanie przez kandydata wiedzy zawartej w efektach uczenia się na pierwszym stopniu studiów na kierunku, na który aplikuje kandydat oraz zostanie przedstawiona karta zaliczenia przedmiotów uzupełniających efekty uczenia się. Kandydat jest zobligowany do uzupełnienia wskazanych różnic programowych w formie odpłatnego kursu.

 

Wartość progowa wskaźnika rekrutacyjnego

Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną dla każdego kierunku i typu studiów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie liczby zgłoszeń oraz liczby miejsc na dany kierunek i rodzaj studiów.

 

Terminy i procedura

 

Rekrutacja  na  studia  pierwszego  i drugiego   stopnia  przeprowadzana  jest w następujących terminach:

— na semestr zimowy od 03.06.2019 r. do 27.09.2019 r.

— na semestr letni od 27.01.2020 r. do 14.02.2020 r.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala i podaje do wiadomości szczegółową organizację rekrutacji, w tym:

  • termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów na studia,

  • terminy ogłoszenia wyników rekrutacji.

 

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja na studia prowadzona jest na określone kierunki, rodzaje i formy studiów.
 • Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę studentów I-go roku studiów stacjonarnych z powodu wyczerpania liczby miejsc, a przekroczyli wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego wpisywani są na rezerwową listę studentów lub mogą ubiegać się o wpis na listę studentów studiów niestacjonarnych.
 • Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc wówczas przekroczenie wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego nie jest warunkiem decydującym o wpisie na listę studentów.
 • Przewiduje się możliwość przeprowadzenia  dodatkowej rekrutacji na studia rozpoczynającej się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.
 • Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Sprawy nieuregulowane w niniejszych zasadach rekrutacji rozstrzyga Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Uczelniana Komisja
 • Rekrutacyjna sprawdzana i weryfikuje pod względem  formalnym wpis na listę studentów.
 • Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Od odmownej decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora.
 • Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
 • W przypadku nieprzyjęcia kandydata na pierwszy rok studiów uczelnia zwraca kandydatowi złożone przez niego dokumenty, natomiast kopie tych dokumentów uczelnia przechowuje przez okres 6-ciu miesięcy.

 

 

Komentarze (0)