Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA NR 53/2018 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2019/2020.

 

Na podstawie art. 62 ust.  1, art. 169 ust. 2  - 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).) oraz § 96 ust. 1 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uczelni postanawia co następuje:

 

§1

Uchwala się warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego       i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii im. Jana Długosza w Często- chowie na rok akademicki 2019/2020, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

oraz

 • „Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” określone w załączniku Nr 1 – do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii im. Jana Długosza na rok akademicki 2019/2020.

 • Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów”, określony w załączniku Nr 2 – do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii im. Jana Długosza na rok akademicki 2019/2020.

 

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Do Uchwały Senatu nr 53/2018 Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

WARUNKI REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

§ 1

 1. Akademia im Jana Długosza w Częstochowie prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w ramach planowanej liczby miejsc dla poszczególnych kierunków na podstawie: konkursu świadectw dojrzałości, konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia, zdanego egzaminu praktycznego, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Kryteria kwalifikacji na studia  w roku  akademickim 2019/2020  w Akademii im.  Jana  Długosza  w Częstochowie” określa Załącznik Nr 1 do niniejszych warunków rekrutacji.

 3. Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów” określa Załącznik nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.

 4. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc na kierunku, na którym jest przewidziany konkurs świadectw decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej można odstąpić od postępowania rekrutacyjnego i przyjąć wszystkich zgłoszonych kandydatów na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

 

§ 2

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Oceny uzyskane w wyniku postępowania kwalifikacyjnego są przeliczane na punkty zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji. Według potrzeb oceny są przeliczane na punkty a punkty na oceny, końcowy wynik egzaminów wstępnych jest wyrażony w punktach lub % pkt.

 

§ 3.

Na studia drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa oraz malarstwo prowadzona będzie również rekrutacja na semestr letni, zgodnie z kryteriami kwalifikacji i trybem postępowania kwalifikacyjnego określonymi w niniejszych warunkach rekrutacji.

 

§ 4

 1. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej ("Interna- tional Baccalaureate”) wydany przez Biuro IB w Genewie, może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honorowane tylko w roku wydania zaświadczenia.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) odbywa się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.

 3. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zamiast świadectwa dojrzałości składają za- świadczenie o przystąpieniu do matury Międzynarodowej oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości zobowiązani są dostarczyć zgodnie z terminarzem obowiązują- cym kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

§ 5

 1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną z języka obcego nie przystępują do części podstawowej, zatem należy uznać to za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% punktów.

 1. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie rozszerzonym należy przyjąć, że 30% punktów z matury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzonym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.

 

§ 6

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała nr 54/17 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego” obowiązujących w latach 2018-2021”.

 2. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu na studia pierwszego stopnia jest zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia.

 3. Przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na podstawie warunków wskazanych w ust. 1 i 2 możliwe jest tylko raz i tylko w tej rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

 

§ 7

Rekrutacja dla osób które ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się odbywać się będzie według odrębnej uchwały Senatu.

 

§ 8

Kandydat na studia, który złożył odwołanie (o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) od wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przed- miotów, składa oświadczenie o  złożeniu  takiego  odwołania  w Wydziałowej  Komisji Rekrutacyjnej  w trakcie rejestracji na studia.

 

§ 9

Wszystkie czynności w imieniu kandydata związane z procesem rekrutacji mogą wykonywać osoby posiadające pełnomocnictwo w tym zakresie, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu kandydata, legitymujące się swoim dokumentem tożsamości wymienionym w tymże upoważnieniu. Oryginał pełnomocnictwa należy przechowywać w dokumentacji rekrutacyjnej kandydata. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego należy w teczce kandydata przechowywać potwierdzoną kopię takiego dokumentu.

 

§ 10

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora AJD w Częstochowie na wygenerowane w systemie IRK indywidualne konto bankowe kandydata. Brak opłaty rekrutacyjnej, uiszczonej najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na kierunek, wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 11

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, Rektor na wniosek dziekana może pod- jąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: dodatkowa rekrutacja lub rekrutacja uzupełniająca:

 1. Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej na dany kierunek. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są na stronie internetowej Akademii. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z harmonogramem.

 2. Rekrutacja  uzupełniająca  dotyczy   kierunków,  na  których  liczba  miejsc  została  wypełniona    w rekrutacji podstawowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca. Liczba zwolnionych miejsc zostanie określona na podstawie rezygnacji dokonanych przez osoby przyjęte na studia.

 

§ 12

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekana i zatwierdzone przez Rady Wydziału.

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Senat Uczelni.

 2. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Rektor lub wyznaczony przez niego Pro- rektor.

 3. Przewodniczącym Komisji Wydziałowej jest Dziekan lub wyznaczona przez niego osoba. W razie konieczności powołania kilku Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych Dziekan przyjmuje rolę koordynatora postępowania kwalifikacyjnego (rekrutacyjnego) na wydziale.

 4. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

  • przestrzeganie terminów i zadań ustalonych w harmonogramie rekrutacji;

  • pobieranie z systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i przetwarzanie pliku zawierającego listę oraz dane kandydatów;

  • podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego;

  • zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;

  • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

  • przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;

  • nadzór nad właściwym wypełnieniem danych osobowych kandydatów w systemie IRK;

  • zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego;

  • podejmowanie decyzji o przyjęciu na studia w ramach ustalonego przez Senat limitu przyjęć; ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów w systemie IRK oraz na tablicy ogłoszeń.

 • sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, listy rankingowe, sprawozdanie EN-1 i inne);

 • przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na I rok studiów wraz z całą dokumentacją do Działu Spraw Studenckich celem dokonania rejestracji w albumie studentów.

 1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie indywidualnych odwołań kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Podstawą odwołania od decyzji Wy- działowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania należy składać w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzje w sprawie od- wołań podejmuje Rektor zgodnie z wnioskiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 13

Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy.

 

§ 14

 1. Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia w kraju wystawienia tego świadectwa albo też do świadectwa jest dołączone zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju potwierdzające uprawnienie ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa. Do zagranicznego świadectwa dojrzałości winno być dołączone jego polskie tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego oraz nostryfikacja dokonana przez kuratorium oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratorium oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub duplikatem świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości, które są uznane na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej.

 2. Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymuje się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, a następnie uznanym (zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą) za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Do dyplomu zagranicznego kandydat powinien załączać kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów przetłumaczonych na język polski (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

 1. Cudzoziemcy przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy, przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 43 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w ba- daniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.). Kandydaci na studia składają dokumenty w formie papierowej w terminie podanym przez Uczelnię.

 

§ 15

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji:

  • rekrutacja na semestr zimowy

rozpoczęcie: nie później niż 31 maja 2019 r. zakończenie: 30 września 2019 r.

 • rekrutacja na semestr letni

rozpoczęcie: nie później niż 1 lutego 2020 r. zakończenie: 28 luty 2020 r.

 1. Rektor na wniosek Dziekana może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 1 października w przypadku rekrutacji na semestr zimowy lub po 1 marca w przypadku rekrutacji na semestr letni, pod warunkiem, że osoby przyjęte na studia będą miały możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.

 

§ 16

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na semestr zimowy rejestrują się przez stronę internetową www.rekrutacja.ajd.czest.pl z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością drukowania dokumentów.

Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie elektronicznej (jpg), następnie otrzymują indywidualne konto, na które dokonują opłaty rekrutacyjnej   w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni  złożyć       w ciągu 4 dni następujące dokumenty w formie papierowej:

  • wydrukowany i podpisany formularz podania,

  • kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

 2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekru- tacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć        w ciągu 4 dni następujące dokumenty w formie papierowej:

  • wydrukowany i podpisany formularz podania,

  • kopię dyplomu studiów wyższych wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu),

  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

 3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miej- sca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w Internecie, swoją pozycję na liście rankingowej i czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

 

§ 17

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne  drugiego stopnia    w semestrze letnim składają dokumenty w formie papierowej, zgodnie z harmonogramem rekrutacji tj.:

  • podanie o przyjęcie na studia,

  • kopię dyplomu studiów wyższych wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu),

 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

 1. Na podstawie przyjętych dokumentów sporządzona zostaje lista rankingowa do przyjęcia na studia.

 

§ 18

 1. Kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w semestrze letnim lub zimowym składają dokumenty w formie papierowej tj.:

  • podanie o przyjęcie na studia,

  • kwestionariusz osobowy,

  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej zalegalizowane lub opatrzone apostille za- graniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państw (legalizacja i apostille nie dotyczy dyplomów International Baccalaureat oraz European Baccalaureat), w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, wraz z zaświadczeniem stwierdzającym równoważność zagranicznego świadectwa z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości wydane zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą oraz tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej - oryginały dokumentów do wglądu (najpóźniej do 30 października br.),

  • kserokopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. - oryginał dokumentu do wglądu (najpóźniej do 30 października br.),

  • kserokopię zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej; zaświadczenie lekarskie ważne jest przez okres 3 miesięcy, chyba że jego treść stanowi inaczej - oryginał dokumentu (najpóźniej do 30 października br.),

  • polisę ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopia umowy z NFZ - (ksero- kopię wraz z oryginałem do wglądu należy dostarczyć najpóźniej do 30 października br.),

  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

  • opłatę za postępowanie rekrutacyjne,

  • kopię ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu (najpóźniej do 30 października br.),

 • kserokopię ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument - oryginał do wglądu najpóźniej do 30 października br),

 • kserokopię dokumentu potwierdzający znajomość języka polskiego - oryginał dokumentu do wglądu (najpóźniej do 30 października br.). W przypadku słabej znajomości języka polskiego Uczelnia oferuje płatny kurs języka polskiego,

 • kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia składają dodatkowo kserokopię dyplomu wraz z suplementem - wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów - lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na drodze nostryfikacji, odstąpienia od niej lub na podstawie umów międzynarodowych - oryginały dokumentów do wglądu (najpóźniej do 30 października br.).

 1. Cudzoziemcy składają dokumenty przetłumaczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Załącznik Nr 2 Do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w AJD w Częstochowie w roku akademickim 2019/2020

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne jest liczone w skali punktowej i w skali wyników procentowych „nowej matury”.

 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości tzw. „stara matura”:

  1. dawna skala ocen

bardzo dobry                          - 5,0

dobry                                      - 4,0

dostateczny                            - 3,0

 1. obecna skala ocen

celująca                                  - 5,0

bardzo dobry                          - 4,5

dobry                                      - 4,0

dostateczny                            - 3,5

mierny (dopuszczający)         - 3,0

 1. Wyniki uzyskane z matury międzynarodowej – ustala się następujące przeliczenia ocen ze świadec- twa dojrzałości na liczbę % punktów według poniższej tabeli z wyłączeniem kierunków edukacja arty- styczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, malarstwo:

 

ocena

% punktów

7 - Excellent

100

6 - Very good

85

5 - Good

70

4 - Satisfactory

50

3 - Mediocre

30

 

4.Egzamin maturalny 2005 i lata następne

Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw.

„nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podsta- wowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.

 

Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:

 

jako średnią arytmetyczną

 

SN = PN1  + PN 2  + ....+ PN n

n

lub średnią ważoną

 

SN = w1 ´ PNK + w2 ´ PN2 + ...+ wn ´ PNn

 

SN – średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/

PN (PNK = PN1) – wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu - wynik nowej matury - poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2

n – ilość wybranych przedmiotów w – poszczególne przedmioty

 

5.Egzamin dojrzałości „stara matura”

Średnią (SS) obliczamy z punktów otrzymanych z ujednolicenia skali ocen z wybranych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości zgodnie z punktem 2 a i b i według niżej podanego wzoru:

 

jako średnią arytmetyczną

 

SS = PS1 + PS2  + ... + PSn

n

 

lub średnią ważoną

 

SS = w1 ´ PSK + w2 ´ PS2 + ...+ wn ´ PSn

 

SS - średnia obliczona w skali punktowej „starej matury”

PS - wartość punktowa wybranego przedmiotu (PSK = PS1), n – ilość wybranych przedmiotów

w – poszczególne przedmioty

 1. Na kierunku: biotechnologia, chemia, fizyka, inżynieria bezpieczeństwa, żywienie człowieka i dietety- ka * studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) o przyjęciu decyduje średnia ocen (w zaokrągleniu do 0,5) ze studiów pierwszego stopnia. Średnią ocen przelicza się na punkty według poniższej tabeli

 

Ocena

Punkty

bardzo dobry

5,0

dobry plus

4,5

dobry

4,0

dostateczny plus

3,5

dostateczny

3,0

 1. Ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia przelicza się na punkty.

 2. Kandydaci, którzy otrzymali z egzaminu praktycznego ocenę niedostateczną bądź negatywną, nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego w ramach kierunku.

 3. Kandydat, który na egzaminie maturalnym nie zdawał przedmiotu wymaganego w kryteriach kwalifikacji uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 4. Przy obliczaniu wyniku z postępowania rekrutacyjnego dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz.

 5. Na kierunek filologia, specjalność filologia germańska na studia niestacjonarne w przypadku wy- czerpania limitu w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z języka niemieckiego na świadectwie dojrzałości.

 6. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku: filologia specjalność: filologia angielska maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują posiadacze dyplomów językowych Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE).

 7. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku: filologia specjalność: filologia germańska maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują posiadacze dyplomów językowych Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches, Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).W przypadku braku oceny z języka na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub dojrzałości – dotyczy tzw. „starej matury” na kierunek filologia odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna:

 • na specjalność: filologia angielska – z języka angielskiego

 • na specjalność filologia germańska – z język niemieckiego.

 1. Zgodnie z Kryteriami kwalifikacji określonymi w „Załączniku Nr 1 Do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w AJD w Częstochowie w roku akademickim 2019/2020”, kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy  w  wyniku  ukończenia  studiów  I  stopnia  nie  uzyskali  efektów  kształcenia wymaganych od kandydatów na dany kierunek studiów drugiego stopnia, mogą być przyjęci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, pod warunkiem deklaracji uzupełnienia brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez zaliczenie w formie programu wyrównawczego płatnych zajęć dydaktycznych.

 1. Na kierunku wychowania fizyczne studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • Kandydaci posiadający tytuł trenera dyscypliny sportowej, aktualną mistrzowską, lub I klasę sportową, poświadczoną przez odpowiedni polski związek sportowy, otrzymują dodatkowo 10 pkt.

 • Kandydaci posiadający uprawnienia instruktora dyscypliny sportu, ratownika WOPR, GOPR lub TOPR, tytuł menedżera sportu, aktualną II klasę sportową, poświadczoną przez odpowiedni polski związek spor- towy, otrzymują dodatkowo 5 pkt.

 • W punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej można uzyskać maksymalnie 10 punktów

 • Na podstawie sumy uzyskanych punktów z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego usta- lana jest lista rankingowa. Maksymalna ilość punktów rankingowych wynosi 50.

 1. Kandydaci, którzy wybiorą na kierunku Pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna mogą rozszerzyć ją o „Moduł kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego”. Zajęcia na dodatkowym module są odpłatne.

 2. Na kierunkach: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia i pielęgniarstwo, przyjęci na studia będą zobowiązani do wyrobienia książeczki zdrowia (do celów sanitarno-epidemiologicznych)

 3. Na kierunkach pierwszego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, malarstwo:

  1. w postępowaniu kwalifikacyjnym oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości tzw. „stara matura”:

skala ocen 1-6

Ocena na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów rekrutacyjnych

6

100

5

90

4

70

3

50

2

35

 

skala ocen 2-5

Ocena na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów rekrutacyjnych

5

100

4,5

90

4

70

3,5

50

3

35

 

 1. wyniki uzyskane z matury międzynarodowej (IB) – stosuje się następujące przeliczenia ocen ze świadectwa dojrzałości na liczbę punktów według poniższego zestawienia:

 

Liczba punktów na maturze IB

Liczba punktów rekrutacyjnych

1

0

2

30

3

44

4

58

5

72

6

86

7

100

przedmioty zdawane na egzaminie IB na poziomie wyższym (HL) odpowiadają egzaminowi nowej matury zdawanemu na poziomie rozszerzonym. Premiowane są przelicznikiem razy 2;

 

 1. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia pierwszego stopnia na wynik postępowania kwalifikacyjnego składa się średnia ważona uzyskana z kolejnych etapów kwalifikacyjnych. Liczbę punktów stanowiących o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście rankingowej wylicza się na podstawie wzoru:

 

gdzie:

P – ogólna liczba punktów

X – wynik z egzaminu maturalnego (w przypadku rozszerzenia razy 2) Y – sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata

Z – prezentacja zróżnicowanego programu na instrumencie/preferowany fortepian/lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu

 

Na kierunkach studiów pierwszego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, malarstwo liczbę punktów stanowiących o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście ran- kingowej wylicza się na podstawie wzoru:

P – ogólna liczba punktów

X – wynik z egzaminu maturalnego (w przypadku rozszerzenia razy 2) Y – wynik autoprezentacji kandydata

 

 1. Na kierunku prawo (jednolite studia magisterskie) algorytm do obliczania wyników kandydatów pod- czas postępowania rekrutacyjnego stanowiących o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście rankingowej wylicza się na podstawie:

 

 

 

 

Przedmiot

Egzamin maturalny wynik egzaminu maturalnego tzw. „nowej matury” (lata egza-

minu: 2005 i następne)

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matu- ry”

mnożnik przedmiotu

skala ocen

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

1-6

2-5

2

3

4

5

6

3

4

5

[G1] Grupa I - język polski

0,25

0,45

9

18

27

36

45

9

27

45

[G2] Grupa II - ma- tematyka, historia, wos, geografia, fizy- ka, filozofia, język

łaciński i kultura antyczna

 

 

0,15

 

 

0,35

 

 

7

 

 

14

 

 

21

 

 

28

 

 

35

 

 

7

 

 

21

 

 

35

[G3] Grupa III - język obcy nowożytny

0,1

0,2

4

8

12

16

20

4

12

20

 

Wzór

Wynik = MAX(G1*0,25,

G1*0,45)+MAX(G2*0,15, G2*0,35)+MAX(G3*0,1, G3*0,2)

 

Wynik = G1 + G2 + G3

 1. Na kierunku Prawo oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości zostaną przeliczone na punkty zgodnie z zasadami i według wzorów podanych w powyższej w tabeli. Maksymalna ilość zdobytych punktów wynosi 100.

 2. Na studiach drugiego stopnia na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, malarstwo ocena z dyplomu nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu miejsca kandydata na liście rankingowej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego decyduje rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac.

 3. Na studiach drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ocena z dyplomu nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu miejsca kandydata na liście rankingowej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w semestrze zimowym na kierunki: aktywność fizyczna osób starszych*,biotechnologia, chemia, dietetyka, edukacja artystyczna w zakresie prac plastycznych, fizjoterapia, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, grafika, kosmetologia, malarstwo, pielęgniarstwo, projektowanie grafiki gier i przestrzeni wizualnej*, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne żywienie człowieka i dietetyka, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w internetowym systemie rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w semestrze letnim na kierunek malarstwo, na którym wystę- pują czynniki szkodliwe dla zdrowia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pra- cy. Skierowanie na badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku w momencie złożenia dokumentów o przyjęcie na studia. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciw- wskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

 2. W przebiegu postępowania kwalifikacyjnego należy uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi:

 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dostosowuje tryb przyjmowania dokumentacji do możliwości i ograniczeń osób z niepełnosprawnością. Kandydaci z niepełnosprawnością przechodzą takie samo postępowanie kwalifikacyjne jak pozostali kandydaci. Kandydat z niepełnosprawnością powinien podczas składania dokumentów na wybrany kierunek studiów powiadomić o swoich po- trzebach znaczących dla postępowania kwalifikacyjnego oraz trybu studiów WKR oraz Pełno- mocnika Rektora AJD ds. Osób z Niepełnosprawnością.

 • Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej udziela się kompetencji w zakresie modyfikowania (w porozumieniu z komisją oraz przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej) postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób z niepełnosprawnością w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb.

 • Forma pomocy osobom z niepełnosprawnością (w zależności od potrzeb kandydata) w zakresie całego procesu postępowania rekrutacyjnego, może być ustalona z wydziałową komisją rekrutacyjną za pośrednictwem sekretarza komisji oraz Pełnomocnika Rektora AJD ds. Osób z Niepełnosprawnością, po osobistym zgłoszeniu się kandydata z aktualnym orzeczeniem o niepełno- sprawności.

 1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół dla każdego kandydata oddziel- nie. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i wszystkich członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, wszelkie skreślenia i zmiany, dokonane w protokole, muszą być uzasadnione i potwierdzone podpisem Przewodniczącego Komisji Wydziałowej.

 2. Do protokołu należy wpisać w zależności od przyjętych kryteriów kwalifikacji:

  1. ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej;

  2. potwierdzenie posiadania świadectwa dojrzałości;

  3. wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu („nowa” „stara” matura);

  4. w przypadku konkursu świadectw – średnią ocen (średnią arytmetyczną lub ważoną);

  5. wyniki egzaminu praktycznego;

  6. ocenę końcową z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

  7. ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;

  8. średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 3. W ramach postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

 • ustala liczbę punktów (%) uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;

 • ustala listę kandydatów przyjętych na I rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy laureatów, finalistów olimpiad);

 • sporządza listy kandydatów według liczby uzyskanych punktów oddzielnie dla „starej” i „nowej” matury.

 1. Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze „starą” i „nową” maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze „starą” i „nową” maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na po- szczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc na listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

 2. Liczba kandydatów ze „starą” i „nową” maturą określana procentowo jest zaokrąglana w górę do liczby całkowitej.

 1. Po dostarczeniu przez kandydata oświadczenia (w trakcie rejestracji na studia o odwołaniu, o któ- rym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) o złożeniu od- wołania od wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów WKR rezerwuje jedno miejsce na wybrany kierunek po uzyskaniu zgody Rektora Uczelni:

 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania i gdy uzyskany wynik uprawnia do przyjęcia na studia na danym kierunku, kandydat zostaje przyjęty na studia w ramach miejsca które zostało zarezerwowane przez WKR.

 • w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania i gdy uzyskany wynik nie uprawnia do przyjęcia na studia na danym kierunku, zostaje przyjęty następny kandydat z listy rezerwowej

 

* po otrzymaniu decyzji MNiSW o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów

 

Komentarze (0)