Ogólne zasady rekrutacji na rok 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok 2019/2020

Uniwersytet Rzeszowski rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Rzeszowskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.
 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 392/12/2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała nr 276/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020.

TEKST JEDNOLITY (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 392/12/ 2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.)

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) zwanej dalej „ustawą PSWiN”, w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Uniwersytet Rzeszowski prowadzi rekrutację na studia wyższe pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, zgodnie ze szczegółowymi zasadami przyjęć dla po- szczególnych kierunków studiów wyższych określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała nr 393/12/2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
 3. (uchylony).
 4. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów wyższych określa Rektor w drodze zarządzenia. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.
 5. Rekrutacja na wszystkie kierunki prowadzona jest w drodze elektronicznej rekrutacji, z zastrze- żeniem ust. 13.
 6. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów wyższych przeprowadza Centralna Komisja Rekru- tacyjna zwana dalej „CKR”, z wyłączeniem podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie przy- jęcia na studia zastrzeżonych do kompetencji innych organów na podstawie ustawy PSWiN. Szczegółowy zakres obowiązków CKR w zakresie prowadzonej rekrutacji określa Rektor w dro- dze zarządzenia.
 7. Przez kandydata rozumie się osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe – obywatela pol- skiego oraz cudzoziemca – która dokonała kompletnej elektronicznej rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym oraz wniosła opłatę rekrutacyjną na wygenerowane w nim indywidual- ne subkonto. Niedokonanie powyższych formalności eliminuje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W imieniu kandydata może występować inna osoba posiadająca właściwe pełnomocnictwo poświadczone notarialnie oraz komplet wymaganych dokumentów.

7a. Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca oby- watelstwa polskiego. Osoba, która posiada jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatel- stwo innego państwa, jest traktowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatel pol- ski. Dokumentem stwierdzającym obywatelstwo kandydata jest dowód osobisty lub paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo. Dokumenty wydawane cudzoziemcowi po- winny zawierać jego dane zgodnie z pisownią w dokumencie stwierdzającym obywatelstwo.

 1. W przypadku uwzględniania przy ustalaniu wyniku kwalifikacji egzaminu wstępnego sprawdza- jącego uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną, o którym mowa w ust. 31, Rektor może, spośród pracowników uczelni będących nauczycielami akademickimi, powołać komisję egzami- nacyjną w składzie co najmniej 3-osobowym, uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegóło- wych warunków i trybu rekrutacji. Szczegółowe tryb i zasady powoływania komisji egzamina- cyjnej określa Rektor w drodze zarządzenia.
 2. Przedstawiciele samorządu studenckiego mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym ja- ko obserwatorzy, na zasadach określonych przez Rektora.
 3. Ramowe terminy rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej obejmują:
  1. na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 – okres od 13 maja 2019 r. do 27 września 2019 r.;
  2. na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 – okres od 16 grudnia 2019 r. do 14 lutego 2020 r.
 4. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego w ramach terminów ramowych, o których mowa w ust. 10, ustala Rektor.
 5. Terminy, o których mowa w ust. 10, obejmują wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, tj. czas na elektroniczną rejestrację, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, egzaminy wstępne spraw- dzające uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną, podanie do wiadomości kandydatów wyników kwalifikacji, przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych, udostępnienie ostatecznych list rankingowych.
 6. W uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych limitów miejsc, Rektor może przyjąć osobę po terminach określonych w ust. 10, nie później jednak niż do 11 października 2019 r., na- tomiast w przypadku rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 do dnia 21 lute- go 2020 r. tylko w przypadku, gdy tak przyjętej osobie Uczelnia zapewni realizację wszystkich zajęć niezbędnych do zaliczenia etapu studiów. Osoba, przed podjęciem kształcenia, zobowią- zana jest dopełnić wszystkich wymienionych w uchwale formalności dotyczących przyjęcia na studia wyższe.
 7. Za uzasadniony przypadek, o którym mowa w ust. 13, uznaje się w szczególności podwyższenie wyniku z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w związku z weryfikacją sumy punktów lub wniesieniem odwołania, o których mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.).
 8. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych na odpowiednim poziomie, spełnili zasady rekruta- cji, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz dopełnili wszystkich wymaganych formalności.
 9. (uchylony).
 1. Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym i stronie internetowej UR oraz za błędnie wprowadzone przez niego dane do uczelnianego systemu rekrutacyjnego.
 2. Kandydat na studia wyższe zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rek- tora, komplet następujących dokumentów:
  1. podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyj- nego);
  2. poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię:
   1. jednego z dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy PSWiN – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia lub studia jednolite magi- sterskie,
   2. dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia;
 3. (uchylony);
 4. 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych w przypad- ku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebez- pieczne dla zdrowia;
 6. (uchylony);
 7. oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
 8. tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów, które wydane są w języku obcym;
 9. dokument potwierdzający znajomość języka obcego określony w załączniku nr 1 (w przy- padku studiów prowadzonych w języku obcym);
 10. inne dokumenty określone w części szczegółowej niniejszej uchwały lub w odrębnych prze- pisach.

18a. Kandydat cudzoziemiec na studia wyższe zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalo- nym przez Rektora, dokumenty określone w ust. 18 oraz dodatkowo następujące dokumenty:

 1. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia:
  1. dyplom, który na podstawie przepisów ustawy PSWiN potwierdza wykształcenie na od- powiednim poziomie studiów lub został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi,
  2. w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji – zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą no- stryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Polsce,
  3. kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument,
  4. dokument, o którym mowa w ust. 18 pkt 2 lit. a;
 1. potwierdzoną przez UR kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmo- wania studiów bez ponoszenia opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN (np. Karta Po- laka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu) ;
 2. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (w przypadku studiów prowadzo- nych w języku polskim), tj.:
  1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczo- nej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Po- świadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, na poziomie biegłości językowej ustalonej przez Rektora, lub
  3. świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
  4. zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez UR.

18b. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zaję- cia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim kandydat będzie odbywał studia w Polsce.

18c. W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą Uczelnia może zażądać od kandydata za- świadczenia, że świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne albo dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniają w kraju, w którym zostały wydane do podjęcia odpo- wiednio studiów I stopnia lub studiów II stopnia (w przypadku, gdy informacja taka nie jest za- mieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów). Uczelnia może zażądać od kandydata także informacji o skali ocen dokumentów, o których mowa powyżej.

18d. W wyjątkowych przypadkach kandydat cudzoziemiec za zgodą Rektora może przedstawić oryginały wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem studiów.

 1. W przypadku, gdy w imieniu kandydata występuje pełnomocnik, osoba upoważniona przedsta- wia dokumenty, o których mowa w ust. 18 w oryginale.
 2. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 18 i 18a, będzie równoznaczne z oświadczeniem kandydata o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na dany kierunek.
 3. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na I rok studiów wyższych, UR zwraca kandydatowi złożo- ne przez niego prace wstępne sprawdzające uzdolnienia artystyczne, jeżeli zakres egzaminów wstępnych przewiduje ich złożenie.
 4. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekru- tacyjne w następujący sposób:
  1. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;
  2. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.
 5. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

Dobry

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus(4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

200

-

-

 

23a. Kandydat na studia wyższe, posiadający świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy PSWiN kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matu- ry”, chyba, że szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek określone w załączniku nr 1 do ni- niejszej uchwały stanowią inaczej. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, chyba, że szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały stanowią inaczej.

 1. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, absol- wentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych, wyniki egzaminu matural- nego (IB - International Baccalaureate) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

Matura IB

Punkty rekrutacyjne (poziom podstawowy)

 

Matura IB

Punkty rekrutacyj-

ne

(poziom rozszerzony)

Poziom SL

(punkty)

Poziom HL

(punkty)

7

100

7

200

6

86

6

172

5

72

5

144

4

58

4

116

3

44

3

88

2

30

2

60

1

0

1

32

0

0

0

 

 1. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, absol- wentom Szkół Europejskich, wyniki egzaminu maturalnego (EB - European Baccalaureate) prze- liczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

Wynik na dyplo- mie EB

Poziom podstawo-

wy

Poziom rozsze-

rzony

Punkty rekrutacyjne

9,51 – 10,00

100

200

9,01 – 9,50

90

176

8,51 – 9,00

80

152

8,01 – 8,50

70

128

7,51 – 8,00

60

104

 

7,01 – 7,50

50

80

6,51 – 7,00

40

56

6,00 – 6,50

30

32

0,00 – 5,99

0

0

 

 1. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów II stopnia nie stanowią ina- czej:
  1. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

 

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 1. średnia ocen z toku studiów I stopnia przeliczana jest zgodnie z zasadą:

 

 

5,0

50 pkt.

4,51 - 4,99

45 pkt.

4,0 – 4,50

40 pkt.

3,51 - 3,99

35 pkt.

3,0 – 3,50

30 pkt.

 

 1. ocena na dyplomie studiów I stopnia przeliczana jest na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasa- dą:

 

 

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 1. w przypadku przedstawienia dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podję- cia studiów II stopnia, ustala się indywidualnie w każdym przypadku ostateczną liczbę punk- tów, braną pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z zastrzeżeniem, że najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 50 pkt.
 1. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

 

27a. Na kierunkach, na których wymagany jest język polski, kandydatowi, który ukończył szkołę średnią za granicą zamiast języka polskiego uwzględnia się język ojczysty kraju, w którym zda- wany jest egzamin maturalny chyba, że szczegółowe warunki kwalifikacji stanowią inaczej.

 1. Brak na świadectwie  maturalnym/dojrzałości  wyszczególnionego przedmiotu dodatkowego,  z zastrzeżeniem ust. 27a, powoduje, że w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje „0” punktów z tego przedmiotu, ale nie wyklucza go to z dalszego toku postępowania kwalifikacyj- nego.
 2. W przypadku studiów II stopnia, gdzie jako kryterium brana jest pod uwagę ocena z zaliczenia, zapisowi „zal” przypisuje się wartość oceny dostatecznej.
 3. Tematy i zakres egzaminów praktycznych, ustalonych w trybie, o którym mowa w art. 70 ust. 4 ustawy PSWiN oraz rozmów kwalifikacyjnych zatwierdza Rektor.
 4. Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się na egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia arty- styczne lub sprawność fizyczną albo rozmowę kwalifikacyjną wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 5. Na uzasadniony, pisemny wniosek kandydata kwestionującego wynik z egzaminu praktycznego umożliwia się kandydatowi bądź jego pełnomocnikowi wgląd w wyniki swojej pracy, w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia. Z wglądu do pracy wstępnej sporządza się protokół.
 6. Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością, uniemożliwiającą mu udział w postępowaniu rekru- tacyjnym, może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR (np. transport pomiędzy budynkami UR, tłumacz języka migowego, osobisty asystent itp.). Inny sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, na pisemny wniosek osoby nie- pełnosprawnej ustala Rektor.
 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe są jawne, poprzez udostępnienie list ran- kingowych osób biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (osobno przyjętych i nieprzy- jętych) z podaniem numerów identyfikujących kandydatów.
 8. Od decyzji CKR w sprawie nieprzyjęcia na studia kandydatowi przysługuje prawo wniesienia od- wołania do Rektora za pośrednictwem CKR w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 9. (uchylony).

 

§ 2

(uchylony)

 

§ 3

(uchylony)

 

§ 4

(uchylony)

 

§ 5

(uchylony)

 

§ 6

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy PSWiN, Statutu UR oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Decyzje w sprawach nieuregulowanych po- dejmuje Rektor.
 2. Za wykonanie niniejszej uchwały Senat UR czyni odpowiedzialną CKR.
 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały, Senat UR powierza Rektorowi.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Komentarze (0)